van der Verwe, Adriaan

Geboortenaam van der Verwe, Adriaan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Getuigenis 1676-02-12 Breda Notariële akte

Registratiedatum 12-02-1676
Bron Stadsarchief Breda 1675-1676
Z. van Gendt, Allerhande acten (Minuten), 1675 - 1676
Paginanummer 163
Geregistreerde Adriaen van der Verwen
Beroep adelborst
gehuwd met Jenneken Caets
Notaris Gendt, Z. van

Dit betreft de aanhouding van een schip met contrabande, waaraan adelborst Adriaan van der Verwe deelnam. Deze akte bevat zijn getuigenis omtrent het voorgevallene.

 

1a
Attestatie 1678-12-12 Breda  

"Adriaan van der Verwe
Jannetje Kaats zijn huijsvrouw
Gegeven 12 december 1678
vertrecken na Gorcum"

 

2

Families

Gehuwd Vrouw Caats, Jannetje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1676-02-12    
 
  Kind.
 1. van der Verwe, Sara
 2. van der Verwe, Daniël

Media

Bijzonderheden

Registratiedatum 12-02-1676
Bron Stadsarchief Breda 1675-1676
Z. van Gendt, Allerhande acten (Minuten), 1675 - 1676
Paginanummer 163
Geregistreerde Adriaen van der Verwen
Beroep adelborst
gehuwd met Jenneken Caets
Notaris Gendt, Z. van

Transcriptie:

1. Compareerden voor mij Sebrecht van Gendt openbar
2. Not(ari)s Anthonij van Geelenbeeck sergant, Adriaen van der
3. Verwe Adelborst, Jan Hendricx en Johannes van Brincke
4. soldaten van de companie van (de) Lieutenant collonel Heuvel
5. alhier in Guarnisoen leggende, de welcke ten versoecke van
6. Srs. Andries van Nimmegen ende Pieter van Malsem commissen
7. ter recherchie alhier onder presentatie van eede die sij altijt des
8. noot ende versocht sijnde presenteren te doen ; hebben verklart en
9. gedeponert waerachtigh te wesen, alsdat sij op gisteren
10. voor de Requiranten sijn versocht omme haer te assisteren in het
11. visiteren van seeckeren Aaeck geladen met misch, liggende
12. buijten den tweede Boom ende watermolen alhier, omme opvaerts
13. na Ginneken te vaeren ; waerop sij dep(one)nten beneffens de
14. Req(uiran)ten sijn gecomen op de contrascheepen tusschen de
15. Ginnekensche poorte ende watermolen voorn(oem)t, t welck de
16. schippers van de selve Aaeck siende, terstonts met den
17. selven Aeck wederom op gevaren na binnen dese Stat,
18. niettegenstaende sij versocht ende soo door de Req(uiran)ten als
19. dep(one)nten toegeroepen wierden dat sij souden blijven leggen
20. omme gevisiteert te werden, waer op deselve schippers
21. seijden dat sij andere ordere hadden ; ende sijn alsoe gelijck
22. voor(screven) wederom na binnen dese Stat gevaeren ; verclaeren
23. vorders de deponenten dat sij beneffens de Req(uiran)ten wederom
24. sijn gecomen binnen dese Stat, ende deselven Aaeck
25. achtervolght, die sij gevonden ende geattrappeert hebben
26. bij de bleijck van de Heer President Snellen ; in welcke bleijcke
27. de schippers de deur toe smeten, ende sochten de Req(uiran)ten
28. en de dep(one)nten met gewelt te beletten het visiteren van
29. selven Aaeck ; smijtende met eenen de schippers een
30. Bael met sijde buijten Boort, twelck de deponenten siende
31. is daer op den eersten deponent met de naemen Anthonij van
32. Geelenbeeck van het Lant gesprongen in den voor(screven) Aaeck
33. ende de schippers daer van gedwongen stille te leggen omme
34. gevisiteert te werden ; alwaarder de schippers (s)til leggende
35. de Requiranten beneffens de vordere dep(one)nten in den voor(screven) Aaeck
36. sijn gecomen ; den selven gevisiteert ende daer (boven de
37. voor(screven) buijten Boort gesmackte Bael zijde) noch bevonden
38. uut gehaelt vijff stucken Swart Turcx ofte greijn
39. die sij beneffens de geseijde Bael zijde, na dat deselve
40. door de dep(one)nten uut het water gehaelt was

 

Naaste verwanten

  1. van der Verwe, Adriaan
   1. Caats, Jannetje
    1. van der Verwe, Sara
    2. van der Verwe, Daniël

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Breda
   • Datum: 1676-02-12
   • Pagina: Inventarisnr. 0279 | Z. van Gendt, Allerhande acten (Minuten), 1675 - 1676 | akte nr. 163
 2. Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679