Feijtes, Jelger 1 2 3

Geboortenaam Feijtes, Jelger
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1667 Lemmer, Friesland, Nederland  

14, 15 en 18 februari 1667
Particuliere lidtmaten in de Lemmer
(o.a.)
Jelger Feijtes

3
1e Huwelijk     Getrouwd met An Lammerts

Kinderen, gedoopt te Eesterga:

1. Reinsck, 27 november 1668
"Jelger Feites van de Lemmer heeft sijn kint laeten doopen in Eesterga den 27e November 1668 en is Reinsck genaemt"

2. Lammert, 27 oktober 1672
"Jelger Feijtjes heeft sijn kind laaten doopen, een soon, genaemt Lammert, Eesterga den 17 October"

3. Trijntje, 21 juni 1676
"Jelger Feijtjes heeft door sijn snaer Romk Lammerts sijn kind ten doop doen heeven, een dochter, genaemt Trijntje, Eesterga den 21 Junii"

Toelichting:
snaer - schoonzuster
Romckjen Lammerts was in 1669 getrouwd te Eesterga:

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 07-02-1669
Plaats: Eesterga
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Jansen wonende te Joure
Bruid Romckjen Lammerts wonende te Lemmer

4
Lidmaat 1680 Lemmer, Friesland, Nederland  

Van de Merck voor om uijtloopend met den dijk
(o.a.)
Jelger Feijtjes en An Lammerts (doot) echte luijden

Toelichting:
An Lammerts is waarschijnlijk kort na 1680 overleden.

3
2e Huwelijk     Getrouwd met Klaeske Kerstes

Klaessien was gedoopt op 3 december 1648 te Lemmer, als dochter van Carske Sijbrens.
"Carske Sijbrensz in Lemmer heeft sijn kijnt aldaer laten dopen op den 3 december 1648 en is genoemt Claessien Carskes"

Haar ouders waren getrouwd op 2 januari 1648 te Follega:
"Anno 1648
Kerske Sijbrensz van de Lemmer; ende Nel Cornelisdr van Eesterga; nae dat hare huwelijcks-geboden driemael over onse kercken sonder verhinderinge waren geproclameert, sijn in haer huwelijck bevesticht op den 2 Januarij 1648 in Follega"

Klaessien Kerstes trouwde eerst met Watse Douwes in 1667:
"Den 20 Febr. 1667 sijn nae voorgaende proclamatien in Eesterga getrouwt: Watse Douwes ende Claesien Kerstes"

Kinderen van Watse Douwes en Klaessien Kerstes, gedoopt te Lemmer:
1. Claas, 22 augustus 1669
2. Arck, 13 juli 1673
3. Jacobje, 25 maart 1677

Watse Douwes is voor 1680 òf 1681 overleden:

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Datum: 06-08-1680
Bijzonderheden: Ontvangen wegens huur laken £ 3:3:-
Citaat: van Claesien Waetes ontfangen van het arme laecken

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Datum: 29-11-1681
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ 1:10:-
Citaat: ontfangen van het arme lacken van Klassen Kerskes dochter

Kinderen van Jelger en Klaessien, gedoopt te Lemmer:

1. Karske, geen doop bekend

2. Trintie, 14 september 1684
"Den 14 september 1684 heeft Jelger Feijtes sijn kindt laten doopen en is genaemt Trintie"

3. Trijntje, 29 november 1685
"Den 29 November heeft Jelger Feites sijn kind, zijnde een dogter, ten doop gehouden in de Lemmer en is 't zelve genoemd Trijntje"

4. Japikje, 9 september 1688
"Den 9 September heeft Jelger Feites sijn kind, zijnde een Dogter, in de Lemmer te doop gehouden, 't welk genaemd is Japikje"

4 2 5
Stemkohieren 1698    

Cohieren van de Wouden, deel 2
Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Lemsterland
Bijzonderheden: Locatie: Lemmer
Stemnr.: 17
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/12 Claes Wates
Eigenaar voor 1/3 Cornelis Karskes
Eigenaar voor 1/4; als vader van karske, trijntje en jacobje jelgers - Jelger Feickes
Eigenaar voor 1/3 Sybren Karskes
Gebruiker Nel Cornelis

6
Lidmaat 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
van de groote Sijl tot de Merk, de Dubbelstraet der in betrocken
(o.a.)
- Jelger Feites, weduwnaer wijlen Klaeske Kerskes, verstorven den 31 december 's avonds 1700
- Right Cornelis, weduwe wijlen Feit Sijtses, verstorven den 13 september 1699

Toelichting:
sijl - uitwateringssluis

3
Overlijden 1700-12-31 Lemmer, Friesland, Nederland  

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Bron: DTB Begraven
Datum: 20-12-1700
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ -:12:-
Citaat:
ontfangen van de erfgenamen van Jelger Feijtes van het gebruik der laeken
Overledene Jelger Feijtes

3

Ouders

Vader Sijtses, Feijte
Moeder Cornelis, Rixst
         Feijtes, Jelger
    Broer     Feijtes, Hijlcke
    Broer     Feijtes, Hette
    Broer     Feijtes, Geltie

Media

Bijzonderheden

Huwelijken van de kinderen van Jelger Feijtes:

1. Lammert

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 02-01-1707
Plaats: Lemmer
Bruidegom Lammert Jelgers wonende te Lemmer
Bruid Aeltie Hendriks wonende te Lemmer

Op 5 februari 1708 deden Lammert Jelgers en zijn vrouw Aeltie
Hendriks belijdenis te Lemmer. Aeltie Hendriks is op
12 september 1709 overleden.

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 25-01-1711
Plaats: Lemmer
Bruidegom Lammert Jelgers wonende te Lemmer
Bruid Aeltie Rinkes wonende te Lemmer

2. Reinskje

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 30-05-1697
Plaats: Lemmer
Bruidegom Reinske Reinskes Posthumus wonende te Lemmer
Bruid Reinskje Jelgers wonende te Lemmer

Kind: Reinscke
Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga
Datum: 27-03-1698
Plaats: Lemmer
Dopeling Reinske
Vader Reinske Reinskes Posthumus

Reinske Reinskes Posthumus trouwde als weduwnaar van Reinskje
Jelgers met Atje Sjouckes:

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 15-07-1703
Plaats: Lemmer
Bruidegom Reinske Reinskes Posthumus wonende te Lemmer
Bruid Atje Sjouckes wonende te Lemmer

Atje Sjouckes deed op 5 februari 1708 te Lemmer belijdenis.

3. Kerske

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 29-11-1705
Plaats: Lemmer
Bruidegom Kerske Jelgers wonende te Lemmer
Bruid Vroukjen Reinders wonende te Kuinre

---

In 1712 ontstond er een conflict tussen de vrouw van Lammert Jelgers
en de vrouw van Reinske Posthumus door geroddel van Frijke Sikkes.
Lidmatenboek Lemsterland, na 31 juli 1712:

"Dese reis hebben wij in de visitatie der Ledematen Frijke Sikkes
wel vermaend, maer nog niet genodigd tot des Heeren Avondmael,
omdat sij door haer praten en overbrengen het vuir van (on)eenigheid
heeft gestookt tusschen Attie Sjouckes, Huisvrouw van Reinske
Reinskes Posthumus, en Aeltie Rinckes, Huisvrouw van Lammert
Jelgers, die daer door nog in pleit zijn.

Den 23 October is Frijke Sikkes, nadat haer dat aengeseid en belast
was, voor de E. Kerkenraed verschenen, alwaer haer is voorgehouden
haer praten en overbrengen van reden, die sij geseid heeft, dat Aeltie
Rinkes, Huisvrouw van Lammert Jelgers, soude geseid hebben van
Attie Sjoukes, Huisvrouw van Reinske Reinskes Postumus, waerdoor
groote oneenigheid en pleit is ontstaen, en omdat sij in tegenwoordig-
heid van de E. Kerkenraed verklaerd heeft over haer praten en over-
brengen van die reden ware berouw en leedwesen te hebben en be-
looft sulks in 't toekomende niet wederom te willen doen en dat sij
ook geerne met bovengenoemde Aeltie Rinkes wilde versoenen, so
is haer nu wederom toegelaten op hare beproevinge tot des Heeren
H. Avondmael te komen. Maer omdat de E. Kerkenraed daerna dese
saek so is voorgekomen dat het niet stigtelijk soude zijn, dat Frijke
Sikkes dese reis aen de Tafel des Heeren soude komen, is den 2 No-
vember in de E. Kerkenraed besloten, dat de ouderling Wijbbe Sinnes
haer soude raden dese reis niet tot des Heeren Avondmael te komen,
omdat sij selve (gelijk 't ons voorquam) soo niet gesteld was, dat sij
nu weerdiglijk daer konde aengaen. Waerop Frijke Sikkes evenwel
aen den Tafel des Heeren wilde gaen, hetwelke Wijbbe Sinnes, ou-
derling voornoemd, aen de E. Kerkenraed heeft bekendgemaekt, de-
welke doe den 4 November heeft besloten, dat de ouderling Eelke
Sieks haer, te weten Frijke Sikkes, soude seggen, dat sij haer dese reis
van 't H. Avondmael soude onthouden, ook omdat se nog den ouder-
ling Wijbbe Sinnes, (doe hij haer vermaende en ried,) onwaerheid
heeft willen wijs maken.

Den 29 Januarius 1713 hebben wij des Heeren Avondmael alhier
gehouden.
Ook is Frijke Sikkes wederom toegelaten tot het H. Avondmael te
omen."

Toelichting:

Ciricius Rabijnsma was destijds predikant te Lemmer. Op 26 april 1685
bediende Ds. Ciricius Rabijnsma voor het eerst te Lemmer het avond-
maal. Hij overleed op 10 juli 1714.

in pleit zijn - een geschil hebben
reden - woorden

Naaste verwanten

 1. Sijtses, Feijte
  1. Cornelis, Rixst
   1. Feijtes, Hijlcke
   2. Feijtes, Jelger
   3. Feijtes, Hette
   4. Feijtes, Geltie

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Nedergerechten Lemsterland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 3. Lidmatenboek Lemsterland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 5. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
 6. Stemkohieren Friesland