Huitema, Tjitse Hommes 1 2 3

Geboortenaam Huitema, Tjitse Hommes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 71 jaren, 11 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1804-03-14 Hommerts, Friesland, Nederland  
4
Doop 1804-04-02 Hommerts, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1804, doopjaar 1804
Dopeling: Tjitse
Geboren op 14 maart 1804 in Hommerts
Gedoopt op 2 april 1804 in Hommerts
Kind van Homme Foppes Hoitema en Froukje Halbes

4
1e Huwelijk 1829-06-04 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Jeltje Wiebes Knossen

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1829
Man   : Tjitse Hommes Huitema, boereknegt,
oud 25 jaar, geboren te Hommerts, wonende te Jutrijp.
Ouders: Homme Foppes Huitema en Froukjen Alberts
Vrouw : Jeltje Wiebes Knossen, oud 22 jaar, geboren te Hommerts
Ouders: Wiebe Wiebes Knossen en Rinske Johannes Rudolphi
Datum : 4 juni 1829, akte nr. 43

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Jeltje
Geboren op 22 februari 1807 in Hommerts
Gedoopt op 15 maart 1807 in Hommerts
Kind van Wybe Wybes Cnossen en Rinskje Johannes Rudolphi

Wybe Wybes Cnossen, wonende te Abbega,
nam op 24 december 1811 te Heeg
de naam "Cnossen" aan. Hij tekende met
"Knossens".

Jeltje Wiebes Cnossen is op 8 februari 1830
te Jutrijp overleden:

"Jeltje Wiebes Cnossen, oud twee en twintig jaren,
Boerin, geboren te Hommerts, wonende te Jutrijp,
huisvrouw van Tjitse Hommes Huitema,
Boer. wonende te Jutrijp".

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1830

Overledene  : Jeltje Wybes Knossen
Overleden op: 8 februari 1830
Wonende te  : Jutrijp
Tekst:
vrouw van Tjitze Hommes Huitema, boer; geen kinderen;
dochter van wijlen Wybe Wybes Knossen
& Reinskje Johannes Rudolphie, boerin Heeg;
zuster van Wybe, boer aldaar, Ybeltje (vrouw van
Douwe Gatzes Schingenga, arbeider IJlst) en
minderjarige Johannes Wybes Knossen. Saldo fl. 842,09.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

5 6 4 7 8
2e Huwelijk 1832-05-29 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Baukjen Jacobs Slotsma

29-05-1832
bruidegom Tjitse Hommes Hoitema
leeftijd 28
geboorteplaats Hommerts
vader Homme Foppes Hoitema
moeder Froukjen Halbes
bruid Baukjen Jacobs Slotsma
leeftijd 21
geboorteplaats Abbega
vader Jacob Johannes Slotsma
moeder Neeltje Taedes Walma
bron Huwelijksregister 1832, Wymbritseradeel,
Aktenummer 30

Gedeelte akte:

"Tjitse Hommes Hoitema, Boer wonende te Jutrijp,
weduwenaar van Jeltje Wiebes Cnossen, overleden
te Jutrijp den 8 Februarij 1830"
"Baukjen Jacobs Slotsma, zonder beroep,
wonende te Oosthem, geboren te Abbega
den 9 Januarij 1811".

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1811, doopjaar 1811
Dopeling: Baukje
Geboren op 9 januari 1811 in Abbega
Gedoopt op 10 februari 1811 in Abbega
Dochter van Jacob Johannes en Neeltje Teedes

Op 24 december 1811 nam Jacob Johannes te
Heeg de naam Slotsma aan, ook voor "eene Dogter
Baukjen out elf maanden wonende te Abbega".

Kinderen van Tjitse en Baukje,
geboren te Jutrijp:

1. Jacob, 9 april 1834

2. Neeltje, 15 mei 1836

3. Homme, 28 december 1837

4. Johannes, 11 januari 1840

5. Vrouwkje, 9 februari 1842

6. Foppe, 29 mart 1844

7. Taede, 26 augustus 1846 (zie afbeelding in Galerij)

8. Halbe, 11 maart 1849

9. Tjitske, 14 augustus 1851

10. Klaas, 20 oktober 1854

Baukje Slotsma is op 22 maart 1876
te Jutrijp overleden:

"Baukje Slotsma, oud 65 jaren en twee maanden,
geboren te Abbega,van bedrijf landbouwersche
wonende te Jutrijp, dochter van Jacob Slotsma
en Neeltje Walma, beide overleden".

5 9 7 10 8
Overlijden 1876-03-02 Jutrijp, Friesland, Nederland  

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1876

Overledene  : Tjitze Hommes Huitema
Overleden op: 2 maart 1876
Wonende te  : Jutrijp

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overlijdensakte:

"Tjitze Huitema, oud bijna twee en zeventig jaren,
geboren te Hommerts, van bedrijf landbouwer,
wonende te Jutrijp, echtgenoot van Baukje Slotsma,
zonder bedrijf, wonende aldaar, zoon van
Homme Huitema en Froukjen Alberts, beide
overleden".

6 8

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Halbes, Froukje
    Zus     Hoytema, Antje Hommes
    Zus     Hoitema, Tjitske Hommes
    Zus     Hoitema, Halbertje Hommes
    Zus     Hoitema, Fopkjen Hommes
    Broer     Hoitema, Foppe Hommes
    Broer     Huitema, Halbe Hommes
         Huitema, Tjitse Hommes

Media

Bijzonderheden

Halbe Hommes Huitema, de broer van Tjitse, was een bekende hardrijder op de schaats.
Bij de hardrijderijen van 18 en 19 januari 1826 te Sneek
staat Tjitse vermeld op de hardrijderslijst samen met zijn broer Halbe:
Halbe H. Hoitema (Hommerts), oud 26 jaar.
Tjitte H. Huitema (Hommerts), oud 21 jaar.
Zij behaalden toen geen prijzen.
(bron: Fries Scheepvaartmuseum)

In 1829 won Tjitte een zilveren zakhorloge te Joure, zoals is beschreven in de
Leeuwarder Courant van 20 februari 1829:

"Joure, den 16 Februarij

Mogt de vorige hardrijderij op schaatsen alhier, van manspersonen, door het
schoonste weder begunstigd, en door eene ontelbare menigte bezocht worden;
niet minder was het weder schoon, en de schare talrijk, bij gelegenheid der
hardrijderij op schaatsen, van jongelingen en meisjes, op Dingsdag en
Woensdag den 10 en 11 dezer.

Van 32 ingeschreven paren rijders, behaalden H. van der Woude van Leeuwarden,
met Trijntje Sijtsma van Wartena, de prijzen, bestaande in een gouden zakhorologie,
en een streng gitten van goud; en Tjitse Hommes Huitema van Hommerts,
met Tjaltje de Jong van IJlst, de premien, bestaande in een zilveren zakhorologie
en een gouden ring, elk met f 5 ; terwijl de laatste aangeblevene paren
Jelle en Hijke Sipkes de Jong van Haske en Joure, benevens Klaas W. Dijkstra
van IJlst, en Antje Jellema van Grouw met giften wierden beschonken.

Dank zij de goede gezindheid van de ingezetenen en de attentie van de politie,
dat alles in de volmaakte orde is afgeloopen".

Op de hardrijderslijst van de schaatswedstrijd te Sneek van 19 februari 1870
staan kinderen van Tjitse Hommes Huitema:
Halbe Huitema, 21 jaar, Jutrijp
Tietske Huitema, 19 jaar, Jutrijp
(bron: Fries Scheepvaartmuseum)

In 1833 leende Tjitse van Reinskjen Johannes Rudolphi te Heeg. Zij was de moeder van
Jeltje Wiebes Knossen, de eerste vrouw van Tjitse.

1833 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 600
- Tjitze Hommes Huitema te Jutrijp, debiteur
- Reinskjen Johannes Rudolphi te Heeg, weduwe van Wybe Wybes Knossen, crediteur
datum: 18 april 1833

In 1842 kocht Tjitze van Anske Ruurds Fortuin, de zoon van zijn zuster Fopkjen
het volgende:

1842 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Koopcontrakt
Betreft 3/10 huis en greidland te Hommerts, koopsom fl. 240
- Anske Ruurds Fortuin te Heeg, verkoper
- Tjitze Hommes Huitema te Hommerts, koper
datum: 8 augustus 1842

In 1853 werd de boereplaats van Tjitze te Jutrijp uitgebreid,
zie de advertentie in de Leeuwarder Courant van 14 januari 1853,
waarin het werk werd aanbesteed:

"Aanbesteding

Kerkvoogden te Jutrijp, zullen op Vrijdag den 21 dezer, des voormiddags 10 uur,
in het Schoolgebouw aldaar, alléén bij inschrijving, onder nadere goedkeuring, aanbesteden:

Het doen eener belangrijke Vergrooting en Vertimmering der Boereplaats te Jutrijp,
behoorende aan de Kerk van dat dorp, bewoond door T.H. Huitema, met de leverancie
van al de daartoe benoodigde Materialen.

Het Bestek en de Teekening van dit werk liggen voor de gegadigden ter inzage in
bovengemeld Schoollocaal. De aanwijzing in loco geschiedt op Woensdag den 19 dezer,
des morgens 9 uur.

Jutrijp, den 8 Januarij 1853
De Kerkvoogden: M.S. van Dijk, IJ. J. Veldhuis en T. J. Rudolphi".

Opm: T. J. Rudolphi was Tjeerd Johannes Rudolphi, een jongere broer van Reinskjen Johannes
Rudolphi, moeder van de eerste vrouw van Tjitse.
Hij werd geboren op 19 februari 1798 in Jutrijp, zoon van Johannes Rudolphi en
Afke Louws, terwijl Reinskjen geboren werd op 19 september 1777 te Jutrijp.
Hun grootvader was Rudolphus Rudolphi, predikant van Jutrijp-Hommerts van 1740 - 1781.

In 1857 heerste er een besmettelijke longziekte in Friesland. Op 1 september 1857
verscheen de volgende publicatie in de Leeuwarder Courant:

"De Gedeputeerde Saten der provincie Friesland brengen, ten vervolge op hunne Publicatie
van 24 dezer ter kennis der ingezetenen, dat van den 22 tot en met den 28 augustus:
(o.a.)
De besmettelijke longziekte zich heeft geopenbaard onder de runderen van
Tjitze Hommes Huitema te Jutrijp".

Na het overlijden van Tjitze Hommes Huitema werden zijn bezittingen
te koop aangeboden (Leeuwarder Courant van 2 mei 1876):

"Voornaam Boereboelgoed te Jutrijp.
Maandag 8 mei 1876.

De Notaris W. A. Peereboom te Bolsward zal, bij boelgoed, op gewoon crediet,
verkoopen:

Een best en gezond Beslag Vee, bestaande uit: 51 Hoornbeesten, waarvan
43 melke, kalve en vare Koeijen, 7 Hoklingen en 1 Stier,
voorts 12 Suipkalveren, 6 Schapen met en zonder Lammeren,
3 Paarden, waarvan 1 bruine merrie (8 jaar), 1 zwarte ruin, 1 bruine dito
(allen mak en in tuig bereden), 12 Kippen en 1 Haan.

Boerenreeuw en een compleet stel Boeregereedschappen, als: Kapwagen,
Kapchais, 4 beslagen Hooiwagens, Sleeptrog, Hooisleep, Kaasketel,
Karn met koperen hoep, 2 Kaaspersen, Koekmolen, Emmerbank,
Aadschammel, 2 Brokaden, 6 Melkvaten, Koeltrog, Kalver- en Varkenstroggen,
Kret en Planken, 44 koperen en eenige houten Emmers, Harken, Vorken, Grijpen,
Hooiroede enz., enz. Paardentuig en Koedekken, een partij Dekriet,
gedroogd Spek, gerookt Vleesch en eenige potten met Smeer.

Een beste Praam en 2 Melkbooten. Eenige Meubelen en Huisraad en
hetgeen meer zal worden aangeboden.

Gegadigden komen Maandag 8 mei 1876, 's morgens 8 uur, ten sterfhuize
van Tjitze Hommes Huitema en Vrouw te Jutrijp".

Opm:
Hoornbeesten - runderen
Vare koe - vaars: jonge koe van ongeveer twee jaar, die nog niet of voor de eerste keer
gekalfd heeft
Hokling - Hokkeling: eenjarig kalf
Suipkalf - waarschijnlijk zuigkalf: kalf, dat zuigt
Ruin - gesneden hengst
Chais - rijtuig
Koekmolen - molen, waarin de lijnkoeken werden fijngemalen
Aad, Ade - plat ovaal vat, (vroeger) bij het afromen van de melk gebruikt
Aadschammel - vermoedelijk schraag om de aden op te zetten
Kret - mestkruiwagen

Na het overlijden waren er problemen met de betaling van de huur van de boerderij
van Tjitze Hommes Huitema:
(Leeuwarder Courant 14 april 1876)

"De Herv. Floreenpligtigen van Jutrijp worden opgeroepen te vergaderen,
ter gewone plaats, op Zaterdag den 22 dezer, 's namiddags 2 uur, ten einde:
(o.a.)
te besluiten over de nog onverschenen huurjaren der Zathe en Landen,
in gebruik geweest bij wijlen T. Huitema en Vrouw, en wat daaruit mogt
voortvloeien.

Jutrijp, den 11 April 1876,
Namens kerkvoogden van Jutrijp,
J.C.F. Rudolphi - Voorzitter".

Opm:
J.C.F. Rudolphi is Johannes Christianus Froeling Rudolphi, zoon van
de eerder genoemde Tjeerd Johannes Rudolphi.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknegt en boer te Jutrijp
 

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Halbes, Froukje
   1. Hoytema, Antje Hommes
   2. Hoitema, Tjitske Hommes
   3. Hoitema, Halbertje Hommes
   4. Hoitema, Fopkjen Hommes
   5. Hoitema, Foppe Hommes
   6. Huitema, Halbe Hommes
   7. Huitema, Tjitse Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 4. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 5. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 6. Memories van Successie Friesland
 7. Familienamen 1811
 8. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 9. Geboorteakte Wymbritseradeel
 10. Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare