Lolij, Jacobus 1 2 3 4

Geboortenaam Lolij, Jacobus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 64 jaren, 7 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1640-09-06    
 
Doop 1640-09-06 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Waalse Gemeente
"Le 6e de Septembre 1640 a esté administré
le St. Baptisme à l'enfant d'Abraham Lolij
et Catherine Leonard sa femme,
Le nom de l'enfant a esté Jacob.
Les tesmoins sont Pasquire Antoine, Willem
Arnot et Marie Antoine"

Pasquier Antoine was de zwager van
Abraham Lolij, getrouwd met Susanna Lolij.
Marie Antoine was de dochter van Pasquier
Antoine uit zijn eerste huwelijk.

5
Kwitantie 1661-01-28 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Kwitantie - voor beheer en voogdy
Datering: 28-01-1661
Aktenummer: 5
Datum: 28-01-1661
Notaris: L. VAN VUYREN
Aktedatum: 28-01-1661
Personen: Eerste Partij: Jan Corss van den Berch
Eerste Partij: Jopgen Cors van den Berch
Eerste Partij: Annichgen Cors van den Berch
Tweede Partij: Bartgen Hartoghs
Echtgenoot: wed. Mattheus Corneliss van Vianen,
oud-oom en voogd

In 1661 had Jopgen van den Berch geen ouders meer en
had zij als voogd gehad Mattheus Cornelis van Vianen.
Ze had een broer Jan en een zuster Annichjen. Vermoedelijk
heette hun vader Cornelis van den Berch.
Jopgen van den Berch trouwde in 1666 met Jacobus Lolij.

3
Huwelijk 1666-10-17 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Jobje van den Berg

"Jacobus Lolijs j.m.
Jobje van den Berg j.d.
Getuigen: Catharina Lolijs zijne moeder
voor haer Professor Leusden
17 oktober 1666 Dom getrouwt"

Professor Leusden - Prof. L.A.M.J. Leusden
(1624 - 1699)

Jobje van den Berg was gedoopt op 15 juli 1638 in de Jacobijkerk te Utrecht:

"Jopgen dochter van Corss Janss van den Berch ende Elisabeth Hermens de Vijaenen, woonende in 't Watersteegien, present de vader, getuigen Lijntien Hendricxs en de huijsfrou van Dominus Brigidius de Vijanen"

Toelichting:
Ds. Brigidius Hermanni van Vianen was predikant te Jutphaas van 1637 tot 1647. Hij was ws. de broer van Elisabeth Hermens de Vijaenen. De ouders van Jobje van den Berg waren te Utrecht getrouwd op 5 oktober !636:

"Corst Janssoon van den Berge weduwnaer van Anneken Martens woonende aen de Catharinapoort
en
Lijsbeth Hermans van Vianen weduwe van Elbert Dirckssoon van Wijckerburch woonende in de Smesteech"

6
Kwitantie 1686-10-28 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Kwitantie - voor overmaking van 70 gulden
Aktenummer: 4
Datum: 28-10-1686
Notaris: W. VAN DEN BRINCK
Personen:
Eerste Partij: Jacobus Loli
Eerste Partij: Eduard de Vries
Echtgenoot: x Janneken Loli
Eerste Partij: Florus van Cuylenborgh
Echtgenoot: Elisabeth Loli
Tweede Partij: Abraham van Wustenraet
Woonplaats: Aken
Gemachtigde: Johan Andriessen van Aken

3
Voogdbenoeming 1690-02-04 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Voogdbenoeming - over hun
onmondige kinderen
Datering: 04-02-1690
Aktenummer: 221
Notaris: C. DE COOLE
Personen: Constituant: Jacob Loli
Echtgenoot: x Joptie van den Bergh
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: langstlevende

3
Overlijden 1705-05-01 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Jacobus Lolij laet na sijn vrouw met
mundige kinderen aen de Gansmerck
in't Schelhuijs 8 dragers Buerkerck

2
Donatie 1715-07-27 Utrecht, Utrecht, Nederland Donatie aan dochter Annichje

Zie Media/Galerij

 

Ouders

Vader Lolij, Abraham
Moeder Pluijm, Catherine Lenart
    Zus     Lolij, Anna
    Zus     Lolij, Catherine
         Lolij, Jacobus
    Zus     Lolij, Susanna
    Broer     Lolij, Jean
    Zus     Lolij, Elisabeth

Media

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Elisabeth, 4 oktober 1667, dochter van Jacobus Lolis en Jobjen van den Bergh,
woonende in Minnebroerstraet, Buurkerk

2. Catharina, 1 december 1669, dochter van Jacob Lolies en Jobje Lolies woonende
op de Gansmarckt, Domkerk

3. Helena, 1 oktober 1672, dochter van Jacobus Lolis en Jobje van den Bergh
Catharinakerk

Begraafboek Utrecht 14 oktober 1672:
"Een kint van Jacobus Lolie op de Gansemerckt
laet na vader en moeder gesonken in de
Geertekerck gratis"

4. Anna, 21 januari 1674, dochter van Jacobus Lolijs en Jobje van den Bergh
op de Ganschmarckt, Domkerk

5. Susanna, 20 juli 1676, dochter van Jacobus Loli ende Jopje van den Bergh
op de Gansmarct, Jacobikerk
getuige: Elisabeth Lolis

Begraafboek Utrecht, 18 september 1676:
"t 'kint van Jacobus Loli Gratis Geertekerck"

6. Abraham, 9 september 1677, zoon van Jacob Loly ende Jobje van den Bergh, Janskerk
getuigen: Eduard de Vries ende Anna Loly,

Begraafboek Utrecht, 17 september 1677:
" 'kint van Jacobus Loli gesonken gratis"

7. Susanna, 17 januari 1679, dochter van Jacobus Loly ende Jobje van den Bergh
op de Gansmarckt, Domkerk

8. Maria, 26 januari 1681, dochter van Jacobus Lolijs ende Jobje van den Bergh,
woonende op de Gansmerckt, Domkerk

9. Abraham, 28 juni 1683, zoon van Jacobus Loly ende Jopje van den Bergh
op de Gansmerckt, Jacobikerk
getuigen: Johannes van den Bergh ende
Anna Loly

Begraafboek Utrecht, 27 februari 1685:
" 't kind van Jacob Lolie gesonken gratis
Geertekerck"

Huwelijken van de kinderen van Jacobus Lolij:

1. Elisabeth Lolij trouwde met Wernard Hassingh.

2. Catharina Lolij ging op 30 juni 1726 te Amsterdam met Gerard van der Hoff in ondertrouw:

"Gerardus van der Hoff van Hoorn woont tot Oostzanen weduwnaer Duijfie de Leeuw
en
Catharina Loli van Uijtregt oud 50 jaar op de Nieuwe Zijds Agterburgwal ouders doot
geassisteert met Gooris Terwe
(handtekening)
Gerardus van der Hoff
Catrina Loli
(in de kantlijn:)
Acte verleent den 30 Junij 1726 om tot Oostzaanen te trouwen"

3. Anna Lolij: geen huwelijk bekend

4. Susanna Lolij trouwde met Goris Terwe.

5. Maria Lolij trouwde met Leonardus van Diden in Utrecht:

"Den 20 Januari 1709
Leonardus van Dijdem J.M.
en
Maria Lolij J.D.
Getuigen: Wernard Hassing
Susanna Lolij
Den 6 Febr. 1709 in de Dom getroudt"

Notariële akten Utrecht:

Jopje van den Berch, weduwe van Jacobus Lolij kwam in 1711 voor in de volgende notariële akte:

Notariële akte Procuratie - om in 's- Hertogenbosch de boedel te regelen van schoon- zuster
Anneken Gienhoven, in leven wed. Jan van den Berch
Aktenummer: 241
Datum: 05-07-1711
Notaris: H. VAN HEES
Personen:
Erven Jan van den Berch:
Constituant: Jobine van den Berch, zuster
Echtgenoot: wed. Jacobus Loli
Constituant: Annetje van den Berch, zuster
Geconstitueerde: Wernard Hassingh, schoonzoon van Jobine van den Berch
Geconstitueerde: Leonard van Didem, schoonzoon van Jobine van den Berch

In 1715 kreeg Anna Lolij, dochter van Jacobus Lolij, goederen van haar tante Annichjen van den Bergh:

Notariële akte Schenking - goederen voor bewezen hulp
Aktenummer: 143
Datum: 27-07-1715
Notaris: G. VAN VIANEN
Personen:
Donateur: Annichje van den Bergh
Woonplaats: Utrecht, Stroysteech
Donataris: Annichje Lolie, dochter van Jacobus Lolie en Joppina van den Berch

In de volgende notariële akte uit 1732 werden de zaken afgewikkeld van Johan van den Bergh, de broer
van Jopje van den Bergh. Vier kinderen uit het gezin van Jacobus Lolij komen erin voor: Maria, Anna,
Lijsbeth en Susanna. Maria was toen al lang overleden (overlijdensdatum 3 april 1715). Zij was getrouwd
geweest met Leonard van Diden, mr. chirurgijn. Lijsbeth was weduwe van Wernard Hassingh, in leven
deurwaarder Culemborg. Susanna was gehuwd met Goris Terwe, koopman te Amsterdam.

Notariële akte Procuratie - om met Willem Ginhoven en Wynand de Groot te
's- Hertogenbosch zaken af te wikkelen i.v.m. de boedel van Johan van den Bergh
en Anna Ginhoven in leven echtelieden
Aktenummer: 170-1
Datum: 30-05-1732
Notaris:
M. VAN LOBBRECHT
Personen:
Constituant: Leonard van Diden
chtgenoot: wedr. Maria Loli
Beroep: mr chirurgyn
Woonplaats: Utrecht
Constituant: Jacobus van Diden, onm. zoon van Leonard van Diden en Maria Loli
Constituant: Anna Loli
Constituant: Lysbeth Loli
Echtgenoot: wed. Wernard Hassingh
Constituant: Goris Terwe
Echtgenoot: x Susanna Loli
Woonplaats: Amsterdam
Geconstitueerde: Christiaen van Doorn
Beroep: mr kopergieter
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden:
medeërfgenamen van Johan van den Bergh, oom van
Maria Loli, Anna Loli, Lysbeth Loli en
Susanna Loli

Informatie uit de Bossche Encyclopedie ('s-Hertogenbosch, website, maart 2017):

27 januari 1697:

"Dirck van GINHOVEN en Johan van den BERGH zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Jan van GINHOVEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Margriet CORNELISSEN weduwe van Cornelis van GINHOVEN tegen Dirck van GINHOVEN, Johan van den BERGH in huwelijk hebbende Anneke van GINHOVEN en Jacob de GROOT, eerst getrouwd met Maria van GINHOVEN, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis en Margriet voorsz.
27.01.1697 | f 1"

20 september 1707:

"IIa. EVAERT ADMIRAAL, gedoopt op 18 oktober 1663 in de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk te 's-Hertogenbosch, trouwt 1° Catharina van de Graaf. Na haar overlijden hertrouwt hij te 's-Hertogenbosch op 29 april 1708 met Johanna van den Broeck, geboren te Heusden.
Evert Admiraal leent voor notaris van Noort op 20 september 1707 f. 150= van Anna van Ginhoven, weduwe van Johan van den Bergh, meester-bakker te 's-Hertogenbosch. Deze lening is op 10 december 1707 overgegeven aan Cornelis van Nimwegen, notaris"

Naaste verwanten

 1. Lolij, Abraham
  1. Pluijm, Catherine Lenart
   1. Lolij, Anna
   2. Lolij, Catherine
   3. Lolij, Jacobus
   4. Lolij, Susanna
   5. Lolij, Jean
   6. Lolij, Elisabeth

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 3. Notariële akten Utrecht
 4. Bossche Encyclopedie
 5. Doopboek Utrecht Waalse kerk
 6. Trouwboek Utrecht