Rintjes, Egge 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Rintjes, Egge
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1672-04-09 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland Getrouwd met Nentck Renties

Gaasterland, huwelijken 1672
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 april 1672
Bruidegom: Egge Renties
Bruid: Nentck Renties

1
Overlijden voor 1698    
 
Stemkohieren 1698    

Stemkohier 1698 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Egge Rintjes twee erfgenamen, eigenaar
Poulus Tiommes , gebruiker

 

Ouders

Vader Ottes, Rintke
Moeder Annes, Jel
    Broer     Rintjes, Otte
         Rintjes, Egge

Bijzonderheden

Huwelijk van Egge Rintjes en Nentck Renties in 1672:

"Ege Rentiesz ende Nentck Renties
hebben elx anderen echt ende trouwe belooft
ende begeren haer daer inne te laten bevestigen
volgens de ordonnantie

Proclamaties:
1e den 7e febr. 1672
2e den 14e dito
3e den 21e dito

Egge Renties ende Nentck Renties naer voorscreven 3 rechts proclamatien
haerder echt over desen gerechte gedaen, persoonlick comparerende voor de Edele Heere
Jetzo van Sminia Grietman als Commissaris ende G. Haentckes secretaris hebben verclaert
gelijck zij nogh verclaaren bij desen, dat zij melkanderen echt ende trouw belooft hebben
dienvolgende aennemen ende beloven volgens Godts ordonnantie met melkanderen te
leven als goed echtgetroude persoonen toestaet ende schuldich zijn te doen, sonder
om eenighe leije oorsaecken van melkanderen te scheijden, soo langh Godt
Almachtigh haer door den tijtelicke doot niet en scheijdit, waerop zij mel-
kanderen den rechter hant hebben gegeven, in presentie van ons ondergescreven
Grietman ende secretaris den 9 Aprill 1672
(handtekeningen)
J. van Sminia
G. Haentckes
1672"

Toelichting:
Jetze van Sminia: Grietman van Gaasterland van 1669-1678
Goijtien Haentckes Ottema: Secretaris van Gaasterland van 1651 - 1675.

Dochter Bauk van Egge Rintjes en Nenck Renties trouwde in 1698:

Gaasterland, huwelijken 1698
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1698 in Wyckel
Bruidegom: Fekke Hendriks
Bruid: Bauk Ygges

Bauk Egges
Gedoopt op belijdenis op 8 februari 1704 in Wijckel
Dopeling: Bauk Egges, dochter
Opm.: De dopeling is gehuwd met Fekke Hendriks

Toelichting:
Bauk werd gedoopt samen met haar zuster Jelle:

"!704, Den 8 Februaris zijn op de belijdenisse van haer geloof
gedoopt Bauk Egges huisvrouw van Fekke Hendriks en Jelle
Egges huisvrouw van Romke Gerrits"

Kinderen van Bauk Egges, gedoopt te Wyckel:

1. Hendrik
Gedoopt op 30 oktober 1698 in Wijckel
Vader: Fekke Hendriks
Moeder: Bauk Egges

2. Egge
Gedoopt op 30 januari 1701 in Wijckel
Vader: Fekke Hendriks
Moeder: Bauk Egges

3. Nanne
Gedoopt op 18 maart 1703 in Wijckel
Vader: Fekke Hendriks
Moeder: Bauk Egges

4. Frouwk
Gedoopt op 20 maart 1712 in Wijckel
Vader: Fekke Hendriks
Moeder: Bauk Egges
Opm.: De dopeling is overleden

Stemkohier 1698 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Fecke Hendricks, uit naam van zijn
vrouw, eigenaar voor 1/10
Otte Rintjes, voor zichzelf en uit naam van zijn broeders
kind, eigenaar voor 4/5 resp. 1/10, gebruiker voor 't
geheel

Toelichting:
Bauk Egges was de vrouw van Fecke Hendriks en
dochter van Egge Rintjes, broer van Otte Rintjes.

Fecke Hendriks overleed voor 1728:

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 47, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Age Friskus cum soc., eigenaar
Fecke Hendriks weduwe, gebruiker

Zoon Egge was gebruiker op stem 43:

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 43, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Secretaris Epeus ( van Hylkama , eigenaar
Egge Feckes , gebruiker

Jelle Egges, de zuster van Bauk Egges, liet samen met haar man Romke Gerrits
een kind dopen op 11 mei 1704:

Griet
Gedoopt op 11 mei 1704 in Wijckel
Vader: Romke Gerrits
Moeder: Jelle Egges

Naaste verwanten

 1. Ottes, Rintke
  1. Annes, Jel
   1. Rintjes, Otte
   2. Rintjes, Egge

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Gaasterland
 2. Lijst van grietmannen van Gaasterland
 3. Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
 5. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 6. Stemkohieren Friesland