Tiekstra, Liepke Wijmers 1

Geboortenaam Tiekstra, Liepke Wijmers
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 82 jaren, 9 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1751-06-17 Suameer, Friesland, Nederland  
2
Huwelijk 1779-03-14 Suameer, Friesland, Nederland Getrouwd met Antie Klaases Mellema

Tietjerksteradeel, huwelijken 1779
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 maart 1779 in Suameer
Man       : Lipke Wymers afkomstig van Suameer
Vrouw     : Antie Klasses afkomstig van Suameer

Antje was gedoopt op 16 oktober 1757 in Bergum,
dochter van Klaas Jans. Haar ouders waren
getrouwd in 1753:

Tietjerksteradeel, huwelijken 1753
Vermelding: Attestatie afgegeven op 13 mei 1753
Man       : Klaas Jans afkomstig van Bergum
Vrouw     : Grietje Binderts afkomstig van Gaastmaburen

Haar broer Bindert nam in 1811 de naam Mellema aan.

Antje Klaases Mellema is op 12 januari 1841
te Garijp overleden:

"Antje Klaases Mellema, Geboren te Bergum,
oud Drie en Tagtig Jaren zonder beroep te Garijp,
dogter van Klaas Jans en Grietje Binderts beide
overleden,  weduwe van Liepke Wijmers Tiekstra".

3 4 5 6 7
Familienamen 1811-12-28 Suameer, Friesland, Nederland  

Oostermeer, deel 1 folio 52 verso
Tijkstra, Liepke Wymers, Suameer

Liepke Wijmers, woonende te Suameer
heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam
van Tijkstra voor Familienaam en dat hij heeft Gene
Kinderen nog Kindskinderen.
De comparant heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

7
Overlijden 1834-04-10 Suameer, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1834
Aangiftedatum 10 april 1834, blad nr. 8
Liepke Wymers Tiekstra, overleden 10 april 1834, 82 jaar, man
Gehuwd

Liepke Wijmers Tiekstra, geboren te Suameer,
oud Twee en Tagtig Jaren, Landbouwer, zoon van
Wijmer zijnde de toenaam der vader en de name
der moeder onbekend; Egtgenoot van Antje Klases.

4

Ouders

Vader Liepkes, Wijmer
Moeder Rienks, Grietje
    Zus     Wiemers, Aaltje
    Zus     Wiemers, Detje
    Zus     Wiemers, Aukje
    Zus     Tiekstra, Trijntje Wiemers
         Tiekstra, Liepke Wijmers

Bijzonderheden

Na het overlijden van Liepke Wijmers Tiekstra zou er
boelgoed worden gehouden :

Leeuwarder Courant, 25 april 1834:

"De openbare Notaris G. Wilhelmij zal op Vrijdag den 2 Mei 1834
des morgens ten 10 ure ten sterfhuize van Liepke Wijmers Tiekstra
te Suameer op de Tieke bij boelgoed verkoopen:
8 Hoornbeesten, 1 zwart Merriepaard, 2 Schapen met Lammeren,
1 Varken, 1 Dito met 9 Biggen,
2 Boerewagens, Ploeg, Eide, Kroodwagen, Harken, Vorken, Tjenne,
Tijnnen, 4 koperen en 4 houten Emmers en verder Boersgereedschap,
3 Tuigscharnen (?), Dong,
50 mud Aardappelen, een partij Hooi en Stroo,
voorts Huismeubelen, Bed met toebehoren, Tafels, Stoelen,
Koper, Tin, IJzer en Aardewerk, een partij gerookt Spek,
en wat meer te voorschijn zal worden gebragt".

Leeuwarder Courant 29 april 1834:

"Het Boelgoed ten sterfhuize van Liepke Wijmers Tiekstra,
te Suameer op de Tieken, hetwelk volgens de advertentie
in de Leeuwarder Courant van laatstleden Vrijdag, zoude
plaatshebben op den 2 Mei 1834 zal om redenen geen
voortgang hebben".

Opm:

Boelgoed - inboedel, die geveild wordt
Hoornbeesten - runderen
Eide - eg
Kroodwagen - Kruiwagen
Tjenne, Tijnnen - kuip, tobbe
Dong - mest

De Tieke is een buurtschap in de gemeente Smallingerland
tussen Nijega en Opeinde, ten dele in de gemeente Tietjerksteradeel
bij Suameer.

Naaste verwanten

 1. Liepkes, Wijmer
  1. Rienks, Grietje
   1. Wiemers, Aaltje
   2. Wiemers, Detje
   3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
   4. Wiemers, Aukje
   5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 4. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
 6. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 7. Familienamen 1811