Wilhelmidr, Agneta 1

Geboortenaam Wilhelmidr, Agneta
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Agneta Wilhelmi was de dochter Wilhelmus Bras, dienaar des woords te Leeuwarden.

 
Belijdenis 1592-10-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

"1 Octobris 1592
Agnita Wilhelmi, ministri filia
Anna Wilhelmus, soror"

Toelichting:
ministri filia - dochter van een dienaar (predikant)
soror - zuster

2
Huwelijk 1610-12-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Lamberto Florisz van Dalen

Leeuwarden, huwelijken 1610
Vermelding: Ondertrouw op 12 november 1610
Man       : Lambert van Dalen afkomstig van Dordrecht
Vrouw     : Angnieta Wilhelmi
Opmerking : zij is weduwe van Rijck Emouts

Leeuwarden, huwelijken 1610
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 december 1610
Man       : Lambert van Dalen afkomstig van Dordrecht
Vrouw     : Angnieta Wilhelmi

Burgerboeken Leeuwarden:

1611/00/00 Lambert van Dalen
Geboorteplaats: Dordrecht

Lambert van Dalen was volgens de Certificaatboeken op 9 juni 1627, 40 jaar oud (geboren rond 1587). Volgens een andere akte uit deze boeken was hij op 9 december 1617, 34 jaar oud ( geboren rond 1583). Hij is derhalve waarschijnlijk geboren tussen 1583 en 1587. Hij was dus aanzienlijk jonger dan Agneta Wilhelmidr, die al in 1595 getrouwd was.

Kind, gedoopt te Leeuwarden:

Jan, 2 september 1612, zoon van Lambertus van Daelen

3 4 1 5
Overlijden voor 1626-11-24    

Op 24 november 1626 werd Lambertus
van Dalen genoemd als weduwnaar.

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 24-11-1626
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: hij is weduwnaar
Bruidegom Lambertus van Dalen
Bruid Antie Pieters

"Lambertus van Dalen wedener ende
Antie Pietersdr wedue van Dirck Andlis
zijn de geboden hender echte bij de
praesiderende Burgemeester geaccordeert"

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Leeuwarden:

1. Wilhelmus, 19 december 1627
2. Dirck, 12 januari 1629
3. Lambert, 28 april 1632
4. Jantien, 23 december 1635
5. Jancke, 1 augustus 1641

Lambertus van Dalen werd in 1651 te Leeuwarden begraven:
Naam LAMBARTUS VAN DALEN
Datum overlijden 00-12-1651
Datum begraven 28-12-1651
Opmerkingen "administratus' van 't weeshuijs"

3 6 7

Ouders

Vader Bras, Wilhelmus
         Wilhelmidr, Agneta
    Zus     Wilhelmidr, Anna
    Zus     Wilhelmidr, IJda

Families

Getrouwd Man van Oss, Rijck Emoutsz
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1595-06-14 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1595
Vermelding: Ondertrouw op 14 juni 1595
Man : Rijck Emondts
Vrouw : Agnyeta Wilhelmi
Opmerking : met consent van de ouders

"Den 14en Junij 1595

Rijck Emoudts ende Agnijetie Wilhelmidr
hebben malcander te echte beloeft ende
getrouwt bij Approbatie van hen ouders en
zijn hen diens volgens de proclamatien
gegundt"

3a
Huwelijk na 1595-06-14    
 
  Kind.
 1. van Oss, Emout Rijcxs
 2. van Oss, Yckien Rijcks
 3. van Oss, Geeske Rijcx

Bijzonderheden

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811:

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg008-82
Datum akte: 1612-05-02
Samenvatting:
A(n)gneta Wilhelmidr, burgerse, weduwe Rijck Emontsz van Oss, alhier. 1610 Junij 22.
Schuldvordering (f 200,--) tersaecke vercoop van waren, te vorderen van Hette (Hector) Friesma,
quartiermeester des Vriesschen Nassauschen Regiments, en Margrieta Gerrijtsdr, echtelieden alhier.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg008-83
Datum akte: 1612-05-02
Samenvatting:
Agneta Wilhelmidr en Lambert van Dalen, echtelieden, burgers en coopluijden, alhier. 1612 Martij 30.
Schuldvordering (f 250,--) tersaecke vercoop van waren, te vorderen van Hector Friesma,
quartiermeester des Vriesschen Nassauschen Regiments, en Margrieta Gerrijtsdr, echtelieden alhier.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-108
Datum akte: 1619-03-23
Samenvatting:
Angneta Wilhelmidr en Lambertus van Dalen, burger en sijdencramer,
en medehopman van de Burgerie, echtelieden alhier.
1619 Martij 23. Schuldbekentenis (f 5575-10-) tersaecke coop van
verscheidene zijdenlaeckens (f 5400,--) en een half jaar
verschuldigde intrest daarvan (f 175-10-) verschuldigd aan
Maria van Wickevoort, weduwe van wijlen Thijleman van Beringe, binnen Amsterdam.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 12 Januarij 1622.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-109
Datum akte: 1619-03-24
Samenvatting:
Angneta Wilhelmidr en Lambertus van Dalen, burger en sijdencramer,
en medehopman van de Burgerie, echtelieden alhier. 1613 Decembris 14.
Schuldbekentenis (f 1000,--) aan Emit Rijxsz en Gees Fransedr, echtelieden alhier.
N.B. Deze acte is ten dele gecasseerd 20 Maij 1622.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-111
Datum akte: 1619-03-25
Samenvatting:
Agneta Wilhelmidr, weduwe Rijck Emautsz, alhier. Bovenstaand persoon's wijlen echtgenote
was een zoon van Emout Rijcksz van Os en Gees Fransesdr, echtelieden alhier, welke laatstgenoemde personen
wettige voorstanders over haar dochter Geeske Rijxdr, alhier zijn.
Zij zal hertrouwen met Lamberto Florisz van Dalen. 1610 Novembris 1.
Acte van scheidinge tussen Enout Rijcksz en Gees Fransesdr, echtelieden alhier,
in hun bovenstaande qualiteit ter eenre en bovenstaand persoon met Lambertij Florisz van Dalen, alhier,
haar toekomende man ter andere zijn, waarbij laatstgenoemde personen beloven dat het kind Geeske Rijxdr,
alhier, bij haar meerderjarigheid of huwelijk f 3000,- uit haar vaders goederen zal krijgen.
N.B. Deze acte is gecasseerd 11 Januarij 1622 na overdracht van een huis bij de Broll.

Opm:
Uit de laatste akte blijkt, dat Rijck Emoutsz een zoon was van Emout Rijcksz van Os en Geeske Fransedr.

Naaste verwanten

 1. Bras, Wilhelmus
  1. Wilhelmidr, Agneta
   1. van Oss, Rijck Emoutsz
    1. van Oss, Yckien Rijcks
    2. van Oss, Geeske Rijcx
    3. van Oss, Emout Rijcxs
  2. Wilhelmidr, Anna
  3. Wilhelmidr, IJda

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Lidmaten Leeuwarden
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
   • Datum: 1595-06-14
   • Pagina: image 41
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Burgerboeken van Leeuwarden
 6. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 7. Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden