Dissius, Jacobus Arentsz 1a 2

Geboortenaam Dissius, Jacobus Arentsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Dissertatie 1622 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Titel Dissertatie:
A. Thysius
De justificatione hominis peccatoris coram Deo
(def. J. Dissius), L.B. 1622, 24 pp. 4a.

Dit gegeven is afkomstig uit:

Catalogus dissertationum et orationum
theologicarum defensarum et habitarum ab A.
1650 ad 1850 in academiis Neerlandicae, Germaniae,
Sueciae
Auteurs: Frederik Muller en Jacobus Cornelis Slee
Jaar van uitgave: 1868
Aantal pagina's: 673
Uitgever: Frederico Muller
http://www.delpher.nl

Toelichting;
A. Thysius - Antonius Thysius (1565 - 1640),
hoogleraar theologie te Leiden.
def. - defensor - verdediger

De dissertatie gaat over de rechtvaardiging van
de zondige mens in tegenwoordigheid van God,
zoals vermeld wordt in Romeinen 3, vers 23 en 24:
"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid
van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij
ons door Christus Jezus heeft verlost"
(De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

 
Bevestiging als predikant te 't Woudt 1623-07-02 't Woudt, Zuid-Holland, Nederland  

"Jacobus Dissius - Anno 1623
Naer het vertreck D. Thoma Stalij, nae Delft int Gast-
huijs, is als succederende dienaer ende Predikant naer
wettelicke verkiesinge ende examinatie ende drie
proclamatien in dese kercke met oplegginge
der handen, van Joannes Taurinus, dienaer
binnen Maeslandt bevesticht Jacobus Dissius
den 2e Julij Anno 1623"

1
Overlijden voor 1662-09-13    

Op deze datum werd zijn opvolger Ds. Coch
in 't Woud beroepen na het overlijden van
Ds. Jacobus Dissius.
Waarschijnlijk is Jacobus Dissius in 't Woud
begraven.

1

Ouders

Vader Dissius, Arent Maertensz
Moeder Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
         Dissius, Jacobus Arentsz
    Broer     Dissius, Adam Arentsz
    Zus     Dissius, Adriana Arents

Families

Getrouwd Vrouw van Starbergen, Maria Jansdr
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1624-05-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Bruidegom Jacobus Dissius , jongeman ,
wonend: 't Wout , dienaer des Goddelichen Woort
Bruid Maria van Starbergen , jongedochter , wonend: Korenmarkt
Plaats Delft
Datum ondertrouw 25-05-1624

"Den XXVen Meij Anno 1624
Jacobus Dissius j.g. Dienaer des Godtlicken
woorts op 't Wout
Maria van Starbergen j.d. wonende aen Coremarct"

3
Huwelijk 1624-06-09 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Bruidegom Jacobus Dissius , , wonend:
't Woudt , predikant
Bruid Maria van Starberghen , jongedochter , wonend: Koornmarkt
Plaats Delft
Datum trouwen 09-06-1624

"Den 9 Junij 1624
Jacobus Dijsius dienaer des goddelicken woorts op 't Woudt
Maria van Starbergen j.d. wonende aen Corenmarckt
getrout door Henr. Arnold 9 Junij"

Toelichting:
Ds. Henricus Arnold van der Linden was
predikant te Delft van 20 november 1605
tot aan zijn overlijden op 21 december 1637.

3 4
  Kind.
 1. Dissius, Abraham Jacobusz
 2. Dissius, Jannitge Jacobusdr
 3. Dissius, Petronella Jacobsdr
 4. Dissius, Carolus
 5. Dissius, Jacobus Jacobus

Media

Bijzonderheden

Dominee Jacobus Dissius heeft van 1623-1662 in ’t Woudt gestaan.
Hij kwam uit Delft. Hij bezat enkele familiegraven in het koor van de kerk van ’t Woudt.
Hier werd onder andere zijn kleinzoon, de Delftse boekdrukker Jacob Dissius, begraven,
die bij zijn dood in 1695 21 schilderijen van Johannes Vermeer bleek te bezitten.
(http://www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl)

Gedeelten uit het kerkenraadsverslag vanaf 1623 van 't Woudt, geschreven door
dominee Jacobus Dissius, nadat hij op 2 juli 1623 bevestigd was:

"Jacobus Dissius - Anno 1623
Naer het vertreck van D. Thoma Stalij, nae Delft int Gast-
huijs, is als succederende dienaer ende predicant naer
wettelicke verkiesinge ende examinatie ende drie
proclamatien in dese kercke met
oplegginge der handen van Joannes Taurinus, dienaer
binnen Maeslandt bevesticht Jacobus Dissius
den 2e Julij Anno 1623.

De selve kerkcke van 't Wout heb ick bedient voor den
tijt mijner bevestiginge van Januario tot Julien toe.
Onder tusschen tijts heeft so de Heijlige Geest Meester
als oock Kerckmeester Jan Barentsz sijne Rekeninge
gedaen, in tegenwoordicheijt van eenige bueren.
Den 11en Junij is de kerckenraet te samen gecomen
ende alle de ledematen sijn mede, van de predickstoel
vermaent sijnde, gebleven bij een ende is nae aenroepinge
van den naem des Heeren gesprocken van de verkiesinge
ven een nieuwe kerckenraet, namelick een Ouderling ende een
Diaken ende is met meerder stemmen, in de plaets van
Dirck Cornelisz Houwart Ouderling vercoren Jan Dircksz
Stout molenaer. Ende in de plaets van Franck
Arentsz Diaken Cornelis Jacobsz op de Hoorn
ende naer gedane dancksegginge is de vergaderinge gescheijden.

De volgende Sondach daeraen, sijnde den 18en Junij,
en sijn de proclamatien van de Ouderling ende de Diaken niet
voortgegaen, de oorsake was, dewijle Cornelis Jacobsz
voorgenomen hadde sijn afscheijt van dese kercke te nemen
ende nae Schipluij te vertrecken, doch alles in goeder weder
ter neder geleijt sijnde, sijnde de volgende Sondach
alle de drie proclamatien sonder eenig verhinderinge
voorgestelt sijnde, sijn dese in haren dienst van mij
bevesticht geworden, den 11 Juli.

Den 25 Julij ben ick vergezelschapt sijnde met
Cornelis Pietersz ouderling in Classe ordinaria geweest
tot Delft, alwaer ick voor een membrum des
Classis, bijgebracht hebbende mijn testimonia, ben aengenomen.

Den 27 Julij hebbe ick, vergezelschapt sijnde met Cornelis
Pietersz visitatie gedaan tegen het aenstaende avontmael
en bevonden dese navolgende Lidtmaten:

Jacobus Dissius Minister Jesu Christi
Ouderlingen:
Cornelis Pietersz - Maertge Leendertsdr uxor
Jan Dircksz Stout - Neeltge Cornelisdr uxor
Diaconen:
Pieter Dircksz Houw. - Anneken Pietersdr uxor
Cornelis Jacobsz - Claesgen Heijndricksdr uxor

Dirck Cornelisz Houwaert - Diever Jansdr uxor"

Toelichting:
Thomas Stalius was predikant van het Gasthuis te Delft van 1622 tot aan zijn
dood in 1636.
Johannes Taurinus was predikant van Maasland van 1619 tot 23 augustus 1627.
Op deze datum werd hij afgezet. (remonstrant?).

membrum - onderdeel

Hierna volgt de lijst van de overige ledematen in het verslag. Hieronder staan alleen de
gedeelten vermeld, waarin het gaat over Dominee Jacobus Dissius en zijn familie.

(1624)

"Den 14 Julij is nae gewoonlicke visitatie des
Heeren Heijligh Avontmael in alle vrede gehouden

Toecomelingen waren
(o.a.)
Dilecta mea uxor Maria Jans van Starbergen"

Toelichting:
Dilecta mea uxor - mijn geliefde echtgenote

(1629)

"In 't jaer 1629 wederom op Paesschen des Heeren Avontmael
in goede vreede gehouden ende is door belijdenisse aengenomen:
Ariaentge Jans, onse Diensmeijt"

(1637-1650)

"Noch sijn aengecomen daerna nu en dan
(o.a.)
mijn dochter Pieterge"

(1650)

"Gegen de kerstijt is aengecomen onse meijt
Maria Isbrantsdr"

Toelichting:
Vanaf 1637 is het kerkeraadsverslag veel minder precies bijgehouden. Het laatst opgeschrevene is "1653".
Daarna verandert het schrift en gaat het over het beroepen van een nieuwe predikant
na het overlijden van Jacobus Dissius. De onderstaande brief is opgemaakt op 13 september 1662
en geeft een uitgebreid verslag van de beroepingsprocedure. Voor deze datum is Jacobus Dissius
dus overleden.

"Instrument der beroepinge op de persoon
van Ds. J. Coch tot de gemeijnte
van het Woudt.

Alsoo door het overlijden D. Jacobi Dissij p. m.
den H. kerckendienst in de gemeijnte op 't Woud
is komen te vaceeren, dewelcke door een ander
bequaem Leeraer dient vervult te werden
en alvoorens d'ouderling en Diacon, oudouderling
en ouddiaken, volgens de resolutie des E. Classis
van Delft en Delftland, ten overstaen van twee
consulenten van d'E. Classe gecommitteert
een nominatie van drie personen ghemaeckt hadden
en dese drie personen genoechsame proeven van
hare bequaemss voor de gemeijnte op het Woud
ghegeven hadden: Soo is 't dat wij manspersonen
zijnde ledematen der gemeijnte op het Woud
na aenroepinge van des Heeren H. Name,
door keerstemmen uijt de gemelde nominatie
beroepen hebben, gelijckse beroepen bij desen
den Eerwaerde Godzalige D. Johannes Coch
eertijds gheweest predicant te Jarmouth in
Engeland in de Duijtsche gemeijnte tot haren
ordinairen Herder en Leeraer om de gemeijnte
op het Woud het suijvere woord Gods te pree-
dicken, de H. Sacramenten na d'instellinghe
Christi te bedienen, door catechisatie de Jonge
Jeucht en kinderen in Christo in de fundamenten
der Christel(icke leer) te onderwijsen en voorts alles
publijckelick en particulierlick te doen, dat een
vroom Dienaer Jesu Christe na den regel van
Gods H. woord en in conformiteijt van d'ordre
der kercke in dese geunieerde provincien
toestaet".

Versoecken derhalven aen d'eene zijde D.
Joh. Coch voornoemt dese Christelijke beroepinge
in den name des H. te willen aenvaerden,
en aen d'andere zijde den Classem van Delft
en Delftland dese onse gedane beroepinge
voorscreven, soo veel haer aengaet, ghelieve
te approberen en alles toe te brengen dat
D. J. Coch met den eersten in den kercdienst
op het Woud bevesticht mochte werden.
Belooven oock van onsent wegen hem in
der liefde te ontfangen, sijnen dienst en arbeijd
onder ons te respecteren gelijck sulcke
vrome christenen toestaet.
Actum in Woud desen 13 September Anno 1662.

Isbrand Philips als ouderlingh"

Toelichting:
Hierna volgen de overige namen van de ouderlingen, diakenen en ledematen van het
Woud, die deze brief ondertekenden, 11 personen in totaal.
Jarmouth - Great Yarmouth, plaatselijk bekend als Yarmouth, is een Engelse kustplaats
aan de Noordzee. De plaats ligt op een kleine landtong tussen de Noordzee en de
monding van de rivier Yare. Het is de meest oostelijk gelegen plaats van het graafschap
Norfolk. Het is ook de Britse haven die het dichtst bij Nederland ligt.

Vervolg verslag:

"Aldus ghedaen ten overstaen van ons ondergescreven
consulenten
Bernardus Tigurinus
Isaacus Leijendecker"

"De Classis van Delft en Delfland dese
beroepinge ghesien en overwogen hebbende
onderteeckent van het meerder getal der
Ledematen der kercke van het Woud
heeft de zelve geapprobeert, gelijck zij
approberen mitsdesen, wenschende de kercke
en beroepene persoon den zegen des
Alderhoogsten. Aldus gedaen in onse classi-
clale vergaderinge binnen Delft den 25
september Anno 1662
T. de Landman Cl. p.T. Praeses
Joh. Goethals p.T. Scriba"
...

Toelichting:
Bernardus Tigurinus was predikant te Delft van 20 augustus 1651 tot 29 juni 1681.
Thaddeus de Landman was predikant te Delft van 9 oktober 1656 tot 22 juli 1663.
Johannes Goethals was predikant te Delft van 22 april 1640 tot aan 24 december 1673.

Ds. Johannes Coch begint zijn verslag als volgt:

"Anno 1662
Den 13 September is mij D. Joh. Coch door D. Barnardum
Tigurinum Predicant residerende tot Delft door een brief 's nachts
ten 12 uijren genotificeert dat uijt een ghetal van drie
persoonen door ongelijck en meeste stemmen ben beroepen
tot predicant in de kercke van 't Wout.
Na het overlijden D. Jacobi Dissij is gesuccideert in de
kercke van 't Wout als Dienaer en predicant na gewoonlicke
drie sondaegsche proclamatien Johannes Coch predicant
gheweest sijnde van de Duijtsche gemeijnte van Jarmouth
in Engelant bevesticht van D. N. Poot, predicant tot
Pijnacker den 15 Oktober"

Toelichting:
Ds. Petrus Poot, predikant te Pijnacker van 1658 tot 1669.

Vervolgens beschrijft Ds. Coch hoe de oude schoolmeester is afgezet en de nieuwe is
aangesteld. De oude schoolmeester Jan had overspel gepleegd met de dienstmaagd
van de overleden predikant Jacobus Dissius.

"Schoolmeester afgezet en aangestelt- censure.

En op de selven dach gesuccedeert Mr. Thomas van
Strijp tot schoolmeester op 't Wout in plaetse van
meester Jan te vooren wegens sijn overspel met
de dienstmaecht van de voorgaende predicant Jac.
Dijssius gecasseert.
Mr. Jan schoolmeester voor deesen op het Wout voor mijn
tijdt gecensureert beijde van de kercke van het Wout en
van den E. Classe van Delft en Delflandt over sijn enorme
zonde van overspel met de dienstmaeght van den overleden
predicant, de quo in actis classical bg(?) Anni 1662. 25 september.
En 1665, 16 november heeft alhier in de kercke van het
Woudt na vertoningh van een attestatie onderteeckent
door verscheijde bueren ontrent zijnent woonende, raeckende
sijn eerlijck en christelijck comportement, opentlicke schuldt-
bekentenisse met alle baerblijckene teekenen van een
hertgrondich berouw gedaen, zulcks dat hij met belofte van
hem voortaen alsins eerlijck en gelijck het een goede christen betaemt
te gedragen, van den kerckenraed en gemeene bueren tot een
lidmaet aengenomen, blijvende egter versteeken van sijn
schoolampt."

Toelichting:
casseren - buiten werking stellen
comportement - wijze van handelen, gedrag
baerblijckene - duidelijk blijkende

Informatie over deze dominee Johannes Coch, afkomstig uit:
- H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht van Bleyswijck; in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 271.

Ds. Johannes Coch (1636-1682)
Coch, Ds. Johannes, geb. 1 januari 1636, predikant in ‘t Woudt 1662, overl. ‘t Woudt 23 juni, begr. Delft 26
juni 1682. Hij huwde ‘t Woudt 11 mei 1664 (ondertr. Delft 26 april 1664) met Margaretha Evertsdr. van
Bleyswijck, geb. Delft 20 april , ged. aldaar 23 april 1641, overl. op ‘t Woudt 18 juli, begr. Delft 21 juli 1713,
dochter van Evert Dirksz. van Bleyswijck en Petronella Adriaansdr. Van Hoogenhouck.

Naaste verwanten

 1. Dissius, Arent Maertensz
  1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
   1. Dissius, Jacobus Arentsz
    1. van Starbergen, Maria Jansdr
     1. Dissius, Abraham Jacobusz
     2. Dissius, Jacobus Jacobus
     3. Dissius, Jannitge Jacobusdr
     4. Dissius, Carolus
     5. Dissius, Petronella Jacobsdr
   2. Dissius, Adam Arentsz
   3. Dissius, Adriana Arents

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
   • Datum: van 1623 tot 1665
   • Pagina: image 52-60
 2. Delftse biografieën
 3. Trouwboek Delft
 4. Dominees.nl Delft