van Oss, Frans Emouts 1 2

Geboortenaam van Oss, Frans Emouts
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Schoorsteengeldregister 1606 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Schoorsteengeldregister 1606: Frans Emonts
Espel Minnema Espel
Volgnummer 116
Naam bewoner Frans Emonts
Aantal schoorstenen 3

3
1e Huwelijk voor 1608-05-06   Getrouwd met Anna Sipckes

Op 16 december 1613 werd de boedelinventaris van
Anna Sipckes te Leeuwarden opgemaakt opgemaakt:

Nummer: 393
Signatuur: Z10; 37
Datum: 1613/12/16
Inventarisant: Anna Sipckes
Eerste echtgenoot: Frans Ewouts van Os

4
Hypotheekboeken 1608-06-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg004-160
Samenvatting:
Anna Sipckes en Frans Emits van Os, echtelieden, burgers alhier.
1608 Maij 6. Schuldvordering (f 145-15-) wegens vercoop van seeckere quantiteit van brandewijn, te vorderen van Pieter Leimans (ondertekening Peter Leenmans) en Lijsbet Rijencks, echtelieden alhier.
Aktedatum: 1608-06-17

5
Ondertrouw 1613    

Leeuwarden, huwelijken 1613
Vermelding: Ondertrouw in oktober 1613
Man : Frans Emouts van Os
Vrouw : Henrickien Pieters
Opmerking : hij is weduwnaar

2
2e Huwelijk 1613-11-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Henrickien Pieters

Leeuwarden, huwelijken 1613
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 november 1613
Man : Frans Emouts van Os
Vrouw : Henrickien Pieters

"Frans Emouts van Os wedenaer
ende Henrickien Pieters dochter sijn
vor de Erste Rijes auffgelesen op den
9 October Anno 1613 ende vor die twede Rijes
op den 18 October ende vore die derde
Rijes op den 24 Octobris ende hijer bevesticht vane
Harmassus op den 7 November"

Toelichting:
Rijes - reis - keer
Harmassus is de naam van een predikant.
Waarschijnlijk is hier bedoeld Hermannus
Kolde, die van 1590 tot 1634 predikant
was te Leeuwarden.

2 6
Ondertrouw 1615-06-19    

Leeuwarden, huwelijken 1615
Vermelding: Ondertrouw op 19 juni 1615
Man : Frans Emits van Oss afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hidke Jorryts
Opmerking : hij is weduwnaar van Henrickien P.

1
3e Huwelijk 1615-07-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Hidke Jorryts

Leeuwarden, huwelijken 1615
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juli 1615
Man: Frans Eemouts van Oss afkomstig van Leeuwarden
Vrouw: Hidke Jorryts
Opmerking: zij is afkomstig van Gerkesklooster

"Frans Emoutsz van Oss geboortich binnen deser stede
laest te echte gehadt hebbende Henrickien Petersdr. Ende
Hidke Iorrijtsdr van Gerks Clooster geboortich, nae drie
verscheidene proclamatien haerder echte over den gerechte deeser
stede gedan, persoonlijck op den raedthuise deeser stede voor
den praesiderende burgemeester Henrick Gerrijtsz ende mij onder-
gescreven secretaris gecompareert, hebben verclart dat zij melcan-
deren echt ende trouwe belooft hebben. Ende hebben daeromme
belooft ende angenomen, sulx doende mits deesen, voortaan met
melcanderen te leven als echte ende getroude luiden toestaat
sonder om eenigerleije oorsaken van melcanderen te scheiden soo
lange Godt ende de doot haerluiden niet geraeckt te ontscheiden
warop sij oock melcanderen de handt hebben gegeven ter prae-
sentie van ons ondergescreven Burgemeester ende secretaris, orconde on-
se handen hieronder geseth, den 8 Julij 1615,
(Handtekeningen)
Hendrick Gerrijts
Gualterij 1615"

Toelichting:

geraecken - treffen
Hendrick Gerrijts was burgemeester van Leeuwarden (1613 - 1616).
Dr. Henricus Gualteri was secrataris van Leeuwarden (1602 - 1615).

1 7
Overlijden voor 1619-01-10    

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1619
Man: Jan Jans Kempes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw: Hidtie Jorryts
Opmerking: zij is weduwe van Frans Emits

2

Ouders

Vader van Oss, Emout Rijcksz
Moeder Fransedr, Gees
    Broer     van Oss, Rijck Emoutsz
    Zus     van Oss, Anna Emouts
         van Oss, Frans Emouts

Bijzonderheden

Dochter Tiedtie trouwde met Livius van Mellema:

Leeuwarden, huwelijken 1615
Vermelding: Ondertrouw op 13 mei 1615
Man : Livius van Mellema
Vrouw : Tiedtie Frans Emits

Voor deze ondertrouw moest toestemming gevraagd worden
aan het Hof van Friesland:

"T'Hoff gesien de verclaringe bij den Suppliants
curateurs voor Commissaris van den hove
gedaen, siet voor goet aen, dat de versochte
boden werden geproclameert, ende hare
voortgangh hebben. Actum den XIIIe Maij 1615.
Onder Stonde Ter ordonnantie van den
Hove ende getekent, S. v. Pruijssen met
eenige strecken.

Is naer gedane collatie bevonden te
accorderen met 't principale appoinctement
staende in margine van
zekere requeste van Livium
van Mellema den hove van
Frieslandt gepresenteert, zijnde
t'zelve Request gescreven ende
getekent bij de handt van
S. Nijenhuijs. In kennisse
van mij ondergescreven geswooren
clerque deses 14en Maij 1615
(Handtekeningen)

Livius van Mellema, ende Tiedtie
Frans Emitsdr van Oss zijn
Bij d'praesiderende Burgemeester op
vooren geregistreerde Appoinctement
van den hove de proclamatien hender
Echte geaccordeert"

Toelichting:
suppliant - iemand die een verzoek bij een autoriteit indient
curateur - curator - bewindvoerder
ordonnantie - voorschrift
S. v. Pruijssen - Sebastiaan van Pruissen, ondergriffier van den Hove van Friesland
collatie - samenspreking, gesprek
appoinctement - rechterlijke uitspraak, vonnis
S. Nijenhuijs - Suffridus Nijenhuis, advocaat Hof van Friesland

Leeuwarden, huwelijken 1615
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juni 1615
Man : Livius van Mellema
Vrouw : Tiedtie Frans Emits

"Livius van Mellema ende Tiedtie
Fransdr Emits van Oss sien voer die
Erste Ries Auffgelesen op den 14 Maijus
Anno 1615 ende voor die twede Ries op den 21
Ende voor die derde Rijes, op den 28 Maijus ende
Sijn Bevesticht door Benardus op den 11
Junijs Anno 1615"

Toelichting:
Ries - keer, maal
De predikant was Bernardius Fullenius, die van
1593 tot 1636 in Leeuwarden stond.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg012-135
Samenvatting:
Anna Lamberts en Jetse Tabesz, echtelieden, alhier.
20 Augusti 1616: Schuldbekentenis (ƒ147.-.-), tersaecke
gecochte en ontfangen Franse en gebrande wijnen,
verschuldigd aan Frans Emitsz van Os, en Hidtke Joris, echtelieden, alhier.
Schoonzoon en erffgenaam is Lieuwe Mellema, alhier
(zie kanttekening in Hypotheekboeken, code gg012-135, 18 Aprilis 1629).
Aktedatum: 1616-11-13

Naaste verwanten

 1. van Oss, Emout Rijcksz
  1. Fransedr, Gees
   1. van Oss, Rijck Emoutsz
   2. van Oss, Anna Emouts
   3. van Oss, Frans Emouts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Schoorsteengeldregister
 4. Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
 5. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 6. Dominees.nl
 7. De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700