Heerings, Pytrig 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Heerings, Pytrig
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 41 jaren, 9 maanden, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1787 Molkwerum, Friesland, Nederland  
 
Huwelijk 1808-05-15 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Pier Aukes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 mei 1808 in Warns
Man: Pier Aukes afkomstig van Harich
Vrouw: Pieterik Heeres afkomstig van Warns

Pier Aukes was gedoopt te Harich:

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Pier
Geboren op 28 januari 1784 in Harich
Gedoopt op 8 februari 1784 in Harich
Kind van Auke Gerlofs en Gertjen Hendriks

Opmerking:
Pier Aukes was de broer van Hendrik Aukes,
die met IJbeltje Heerings, zuster van Pieterik,
was gehuwd.

Pier Aukes Polderboer is overleden op
30 maart 1817 te Workum:

"Pier Aukes Polder, van bedrijf werkman,
oud 33 Jaren, wonende te Warns, geboren te
Koudum, echtgenoot van Pietick Heerings,
zoon van Auke Gerlofs Polder en van Gettien
Hendriks, beide overleden,
des nademiddags ten half tien ure in de
Stads Prison op 't Stadshuis bevonden
overleden te zijn"

Overlijdensregister 1817, Workum, Aktenummer A21

7 8 9
Familienamen 1811 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 36 verso
Polderboer, Pier Aukes, Koudum
Kinderen:
Geertje 3, Bauke 2

"Pier Aukes wonende te Koudum heeft dezelve
verklaard dat hij aanneemt de naam van Polderboer
voor famille naam en dat hij heeft twee dochters
te weten Geertjen oud 3 jaren en Bauke oud 2 jaren
beide wonende te Koudum en vermits de Comparant
verklaarde niet te schrijven hebben wij deze alleen
getekend den 31 December 1811
(getekend)
Eelke Wouters"

Opmerking:
Latere akten werden wèl door Pier Aukes Polderboer ondertekend.
Dochter Geertjen is dus geboren rond 1808 en Baukje rond 1809.

Koudum, deel 1 folio 36 verso
Heerings, Pietje, Koudum

"Pietje Herings wonende te Koudum heeft
dezelve verklaard dat zij aanneemt de naam
van Heerings voor famille naam en vermits
de Comparante verklaarde niet te kunnen schrijven
hebben wij deze alleen getekend den 31 december 1811
(getekend)
Eelke Wouters"

10
Overlijden 1828-10-12 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen: Toegangnr: 30-17
Inventarisnr: 3002
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 36
Aangiftedatum: 13-10-1828
Overledene: Pytrig Heerings
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-10-1828

"Pytrig Heerings, geboren te Molkwerum,
zonder beroep, laatst te Molkwerum woonachtig
geweest, oud 41 jaren, weduwe van
Pier Aukes Polderboer, arbeider te Warns gewoond
hebbende en Dochter van Heering Wypkes en
van Lijsberd Douwes Echtelieden, Dagloners
in der tijd te Molkwerum gewoond hebbende,
en beiden overleden,
overleden in N.75 te Molkwerum"

Opmerking:
De naam van de moeder klopt niet. De moeder was Bauk Wybes. Waarschijnlijk was Lijsberd Douwes de grootmoeder, moeder van Bauk Wybes.

6

Ouders

Vader Wijpkes, Heering
Moeder Wijbes, Bauk
    Zus     Dijkstra, IJbeltje Heerings
    Zus     van Dijk, Lijsbert Heerings
    Zus     Steenstra, Jaay Heerings
         Heerings, Pytrig
    Zus     Heerings, Jaapje
    Broer     Steenstra, Wiepke Heerings
    Zus     Steenstra, Jeltje Heerings
    Broer     van Dijk, Douwe Heerings

Bijzonderheden

Kinderen van Pier Aukes Polderboer en Pytrig Heerings:

1. Geertje, geboren rond 1808 te Gaastmeer.
Geertje is overleden op 20 maart 1875 te Idskenshuizen:
"Geertje Piers Polderboer, 71 jaar oud, geboren te Gaastmeer, zonder beroep,
wonende te Idskenhuizen, weduwe van Wolter Roelofs Slump,
dochter van Pier Aukes Polderboer en Pietrik Heeres,
beide overleden in leven Echtelieden te Gaastmeer"

Opm:
Gaastmeer - dorp in de gemeente Wymbritseradeel, tussen de Piel,
onderdeel van het Heegermeer en het Grote Gaastmeer
op de grens van de gemeente Workum.

2. Baukjen, geboren rond 1809 te Koudum.
Baukjen is overleden op 16 januari 1841 te Cubaard:
"Baukjen Piers Polderboer, dienstmeid, geboren
te Koudum, wonende te Cubaard, oud 30 jaren, ongehuwde dochter
van Pier Aukes Polderboer en Pietertje Heeres, beide overleden"

Opm:
Cubaard - Kubaard, dorpje in de gemeente Hennaarderadeel,
ten nw. van Wommels; op een terp.

3. Aukje, geboren op 16 februari 1812 te Koudum,
dochter van Pier Aukes polderboer, 27 jaar, arbeider
te Koudum, en Pietrik Herings
Getuige (o.a.):
Jan Dirks Jaarsma,

Opm: Jan Dirks Jaarsma wa gehuwd met Jeltje Herings,
zuster van Pietrik.

Aukje is overleden, oud 6 weken, op 30 maart 1812,
te Koudum.
Aangevers waren Pier Aukes Polderboer, als vader
en Jan D. Jaarsma, als oom.
Ondertekening:
Peir Aukes Polder
Jan Dirks Jaarsma
G. Keuchenius

4. Aukje, geboren 30 maart 1813 te Koudum
Aukje Piers Polderboer is overleden op 9 september 1860
te Lijons:
"Aukje Piers Polderboer,oud 48 jaren, zonder beroep, geboren te Koudum,
wonende te Lijons, vrouw van Anne douwes Janstra, dochter van
Pier Aukes Polderboer en Pietrik Heerings, beide overleden"

Opm:
Lijons - Lions, dorp in de gemeente Baarderadeel, bij Winsum.

5. Herre, geboren op 8 januari 1815 te Koudum,
vader Pier Aukes Polderboer, arbeider te Koudum.
getuigen:
Gellof Hendriks Polderboer, oud 22 jaren
Herre Gellofs Polderboer, oud 56 jaren,
beide woonachtig te Koudum.

Opm:
Gellof Hendriks Polderboer, was de zoon
van Hendrik IJpes en IJke Gerlofs.
Zijn moeder IJke Gerlofs (Walstra) was de (half)zuster van Auke Gerlofs
en dus een tante van Pier Aukes Polderboer.
Doop:
Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1790, doopjaar 1790
Dopeling: Gerlof
Geboren op 19 juni 1790 in Kolderwolde
Gedoopt op 4 juli 1790 in Oudega
Zoon van Hendrik IJpes en Ike Gerlofs

Gerlof Hendriks Walstra, oorspronkelijk Polderboer geheten, trouwde in
1815 met Trijntje Dirks Jaarsma, zuster van Jan Dirks Jaarsma, gehuwd met Jeltje Herings.

Herre Gerlofs Polderboer was een broer van Auke Gerlofs en
een oom van Pier Aukes Polderboer.

Herre Piers Polderboer is op 5 april 1822 te Molkwerum overleden,
zeven jaar oud, Zoon van Pier Aukes Polderboer, van bedrijf arbeider,
Wonende te Warns overleden, en Van Pijtrik Heerings zonder beroep,
Wonende te Molkwerum, in tijden Echtelieden.

Naaste verwanten

 1. Wijpkes, Heering
  1. Wijbes, Bauk
   1. Dijkstra, IJbeltje Heerings
   2. van Dijk, Lijsbert Heerings
   3. Steenstra, Jaay Heerings
   4. Heerings, Pytrig
   5. Heerings, Jaapje
   6. Steenstra, Wiepke Heerings
   7. Steenstra, Jeltje Heerings
   8. van Dijk, Douwe Heerings

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Doniawerstal
 2. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 3. Overlijdensakte Hennaarderadeel
 4. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 5. Overlijdensakte Baarderadeel
 6. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 8. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 9. Overlijdensakte Workum
 10. Familienamen 1811