van Beussecom, Paulus Janssen 1

Geboortenaam van Beussecom, Paulus Janssen
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1634-05-24 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Adriaentgen Peters

24 meij 1634
Pauls Jansz van Beusechem ende Adriaentgen
Peters weduwe van Adriaen Cornelisz
beijde wonende alhier
(getrouwd voor de schepenen)

Trouwinschrijving Utrecht:
Stukken overlegd voor de commissarissen tot
de huwelijksche zaken in Utrecht:

"Men doet te weten, dat in den
h(eiligen) echten staet hun begeven sullen
Pouwels Jansz van Beusecum
Jongman wonende te Utrecht
ende Ariaentgen Peters weduwe
van Arien Cornelisz oock wonende
te Utrecht, zoo ijemandt war
die eenige opspraeck op de
selve personen hadde moge
sulcx in tijts aengeven op pene
van euwich swijgen. Actum
de 4 Maij 1634.
J. van Zijllen"

"Paulus Jansz Jongman van Beusichem
ende Adriaentgen Peters weduw wonende
tot Utrecht hebben bij ons drie houwelijcsche
afcondinghen gehadt sonder verhinderinghe
moghen derhalve wat ons aengaet inden
echten staet bevestight worden. Desen
19 Maij 1634
Franciscus Wernerius
V.D.M. in Beusichem"

2 3
Ingekomen burger 1634-08-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Pauwels Jans van Beusichem
beroep: rademaker

4
Overlijden voor 1663-07-20    
 
Begrafenis 1663-07-20 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulus Janse van Beusichem buijten de Catharijnpoort
nalatende sijn echte vrou en onmundige kinderen
8 dragers Jacobikerck

5

Families

Getrouwd Vrouw van Franiker, IJfge Willems
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1649-09-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

" 26 augusutus 1649
Pauwels Janssen van Beussecom weduwnaer van
Arijaentgen Peters van der Houf
IJefgen Wilms van Franicker j.d. van Utregt
beijde woonende buijten Catrijnen
In St. Jacob kerck 9 september 1649 getrouwt"

6
  Kind.
 1. van den Berg, Johan
 2. van den Berg, Annegie
 3. van den Berg, Maria

Bijzonderheden

Notariële akte Procuratie - om voor het gerecht van buiten
Catharynepoort ten behoeve van Adriaen van Arcxhoeck te
Utrecht, plecht van f 1000-0-0 te vestigen op huis c.a.
Datering: 15-01-1662
Aktenummer: 3
Samenvatting:
om voor het gerecht van buiten Catharynepoort ten
behoeve van Adriaen van Arcxhoeck te Utrecht, plecht van f 1000-0-0 te
vestigen op huis c.a.
Notaris: L. VAN VUYREN
Aktedatum: 15-01-1662
Personen:
Constituant: Grietgen Philips van Grootammers
Voornaam: Grietgen
Achternaam: Philips van Grootammers
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: wed. Willem Hermanss van Franicker
Woonplaats: buyten Catharynenpoorte

Geconstitueerde: Pauwels Janss van Beusichem, zwager
Voornaam: Pauwels
Achternaam: Janss van Beusichem, zwager

Toelichting:
Paulwels Janss van Beusichem was de schoonzoon van
Grietgen Philips.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Rademaecker
 

Naaste verwanten

  1. van Beussecom, Paulus Janssen
   1. van Franiker, IJfge Willems
    1. van den Berg, Annegie
    2. van den Berg, Maria
    3. van den Berg, Johan

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht
 3. Trouwinschrijving Utrecht
 4. Ingekomen burgers Utrecht
 5. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 6. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)