Swalue, Hillegondt 1

Geboortenaam Swalue, Hillegondt
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Huwelijkse voorwaarden 1610-03-05    

De huwelijks voorwaarden van Sirp (Elema) en Hille (Swalue), opgemaakt op 5 maart 1610 en bewaard in het huisarchief van de Allersmaborg, vermelden "Dr H.D. Otto Swalue ende sijn huisfrouwe Anna Canters als Eergetuigen ende vader en moeder van Hildegunt Swalue".

Seerp Eelama werd bijgestaan door zijne zuster Tonnijs Eelama, vrouw van den te Groningen wonende hopman Jan van Cordenoort, en Hillegunt Swalue, bijgestaan door hare ouders Dr. Otto Swalue en Anna Canters en hare grootmoeder Jildie Eekes, verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben vastgesteld, waarbij o.a. de bruidegom ...

Toelichting:
H. D. - Hooggeleerde Heer
Zie de bijzonderheden voor meer gegevens.

2 3a
Ondertrouw 1610-03-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

"Den 8en Martij 1610
Seerp Eeloma van Eesinga laest
te echte gehadt hebbende Jeanna Halsama
Ende Hillegondt Sualue geboorticht
binnen deser Stede sijn geaccordeert
de proclamatien hunder echte"

Toelichting:
Sirp Elama was de zoon van Renneko Elema en Anna Allersma.
Eesinga - Ezinge
Ezinge (Gronings: Aisen of Aizing) is een wierdedorp aan het Oldehoofsch kanaal in de gemeente Winsum in het Westerkwartier van de Nederlandse provincie Groningen.
Jeanna Halsama - Jantien Abels, weduwe van Jacob Halsema op Lutjesaaksum

4 1a
Huwelijk 1610-04-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Seerp Eelema

"Seerp Eelema van Eesing ende
Hillegont Sualue die hebben haer
eerste gebot gehat den 11 Martii 1610
haer twede den 18 Martij, het derde op den
25 Martij.
getrout den 1 April 1610
J. Bogermannus"

Toelichting:
Johannes Bogerman was predikant te Leeuwarden van 1604 tot 1634, waarna hij vertrok naar de universiteit van Franeker.

Het familieboek Elema uit 1956 haalt een eigen geschreven aantekeningen aan van "Hildegundt Swalue", dat op 4 december 1622 haar "lieve man Sirp Elema in den Here gerustet" is. Van Sirp Elema zelf stamt de volgende, eveneens eigenhandig geschreven aantekening:

"Ao 1610 Den 1 Aprilis hebbe ick mijn Anderde huisfr. Hille Swalue. Den Er.b. Hooggeleerde Doctor Swalue Dochter binnen Liwerd in de gelijcken [moet wellicht zijn Galileeer ?] kerke verder getrowt."

5 2

Ouders

Vader Swalue, Otto
Moeder Canter, Anna Tijmens
    Broer     Swalue, Otto
         Swalue, Hillegondt
    Broer     Swalue, Eco
    Zus     Swalue, Jildou
    Zus     Swalue, Stijncke

Media

Bijzonderheden

Uit het huwelijkscontract van 1610 blijkt, dat Sirp twee heerden bezat in Ezinge:
1) Allersma, groot 104 grazen, met heerlijkheid, gerechtigheid, huizinge, steen,
materialen daarop staande met nog hout bestemd voor een veehuis.
2) Hummersmaheerd, groot 44 à 45 grazen bewoond door een meier.
Bovendien 50 grazen te Uithuizen in Elemaheerd.
De bruid bracht f 9000 mee, bestaande o.a. uit 70 grazen te Feerwerd, Luursemaheerd
genaamd, met gerechtigheid en heerlijkheid.
De beschrijving van Allersma wekt de indruk, dat men bezig was met een verbouwing.
Na de dood van Sirp Elama in 1625 waren zijn kinderen, uit zijn twee huwelijk, nog
minderjarig. De boedel bleef dan ook voorlopig onverdeeld. Zo bediende Leo van
Ripama, die in 1632 trouwde met Sirps dochter Anna, in dat jaar en 1634 de rechten
die op Allersma vielen. Toen de oudste zoon van Sirp, Duurt geheten, in 1618
geboren, meederjarig werd en in 1639 trouwd, kreeg hij successievelijk door uitkoop
van de andere erfgenamen Allersma in eigendom.

Toelichting:
Gras - grazen
Woordenboek der Nederlandsche taal:
Benaming eener vlaktemaat voor grasland in Groningen en voorheen ook in Drenthe.
Naar alle waarschijnlijkheid is een gras oorspronkelijk zooveel lands als voeder oplevert voor
ééne koe.
Wikipedia.org:
Eén gras is de hoeveelheid gras die nodig was voor een koe en bedroeg iets minder dan een
halve hectare. Dit komt dus neer op twee koeien per hectare, terwijl tegenwoordig drie of
meer koeien per hectare worden gehouden.

Naaste verwanten

 1. Swalue, Otto
  1. Canter, Anna Tijmens
   1. Swalue, Otto
   2. Swalue, Hillegondt
   3. Swalue, Eco
   4. Swalue, Jildou
   5. Swalue, Stijncke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Wiebe Jannes Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis: De Ommelander Borgen en Steenhuizen
   • Pagina: Hoofdstuk Ezinge (Allersma)
 2. Drs. Kees Kuiken: Nazaten van Gerrit van Berlikum
 3. Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
   • Pagina: Volume 23
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden