van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz 1 2

Geboortenaam van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 73 jaren, 6 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1563    

Deze geboortedatum is afgeleid uit de leeftijden van Claes Bartholomeesz, vermeld in de Getuigenisboeken van Leiden. Het is een ruwe schatting.

3
Huwelijksvoorwaarden 1586-02-23 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Naam notaris Oudevliet, Willem (Claesz) van

Huwelicxe voorwaerden
Claes Bartholomeeszn cleermaker ende
Beatrisse Jansdochter geassisteert met
Jan Janszn cleermaker ende Ne.. Janszn
slotemaker haer gebroeders

4a
1e Huwelijk na 1586-03-01 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Beatrix Jansdr

Claes Bertelmeesz van Leijden
vergeselschapt met Cornelis Bertelmeesz
sijn broeder ende Salomon Davidtsz sijn neve
met
Beatrix Jansdochter mede van Leijden
met Jutgen Baernstdochter ende Arien
Claes(dr?) haer schoonzusters vergeselschapt

Toelichting:

Salomon Davidtsz is waarschijnlijk Salomon
Davidtsz van Dulmerhorst, de bekende Leidse
glasschilder, kaartenuitgever en kopergraveur.
De preciese familierelatie met Claes Bertelmeesz
is niet bekend.

Kinderen uit dit huwelijk: Jan en Bartholomees

1
Notariële akte 1593-08-07 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Willem Claasz van Oudevliet

Verbot en protest Foij van Brouchoven

In deze akte komt de persoon voor:
"Claes Bartholomeesz woonende in de
Cornbrugghe steghe binnen deser Stede"

Foij van Brouchoven was rentmeester van Rijnland.

4b
2e Huwelijk na 1594-08-20 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Agneta Jansdr

Opgetekent den 20 Augusti 1594:
Claes Bartholomeess weduwenaer van Leijden
vergeselschapt met Commissaris Jan Corss
met
Agneta Jansdr. Jongedr. van Leijden
vergeselschapt met Marijtgen Joosten
haer moeder

Kinderen:
Hendrik, Johannes, Trijntgen, Beatrix, Sara, Jannetien,
en Maertgen

1
Testament 1624-09-17 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Foijt Ghijsbertsz van Sijp
Datum: 17 september 1624
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 162
blz. 264, 265, 266
Zie bijzonderheden

4c
Overlijden na 1636-07-30    

Op deze datum was Claes Bartholomees
getuige bij het tweede huwelijk van zijn zoon Johannes.

 

Ouders

Vader Henricx, Bartholomees
Moeder Jacobsdr, Catrijna
    Broer     van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
    Broer     Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
    Broer     Bartholomeesz, Quijrijn
    Broer     van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
         van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz
    Zus     Bartholomeesdr, Grietgen
    Zus     Bartholomeesdr, Meijnsgen
    Zus     Bartholomeesdr, Maritgen

Bijzonderheden

In 1622 was Claes Bartholomeesz van Cingelshouck voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer
Cornelis Bartholomeus van Buijtenvest, zoals gemeld in onderstaand decreet:

Hof van Holland: Decreten
Datum decreet: 2 juni 1622
Namen eigenaren:
Jan Jansz van der Beeck, zijdelakenkoper, gehuwd met Catharijna Cornelisdr.van Buytenvest,
bejaarde dochter van wijlen Cornelis Bartholomeusz van Buytenvest en Josijna Jansdr. van der Mije,
voor zichzelf en Petrus Naeltwijck, doctor in de medicijnen en gehuwd met Clementia Cornelisdr.
van Buytenvest, alsmede Claes Bartholomeusz van Cingelshouck, huismeester te Leiden met
Mathijs Mathijsz van Buytenvest, beiden testamentaire voogden van Jan Cornelisz van Buytenvest
en Josijna Cornelisdr.van Buytenvest, minderjarige kinderen van Jan Cornelisz van Buytenvest en
Josijna Jansdr. van der Mije.
Naam koper:
Adriaen Cornelisz van den Berch, bode te Monster
Onroerend goed:
Loosduinen, in de ban van Monster, 3 morgen weiland ( W. Wennetjes hoofd)

Op 17 september 1624 lieten Claes Bartholomeeszn van Cingelshouck en zijn vrouw
Angnietgen Jansdr een testament opmaken:

Testament (enige gedeelten):

"Bij den Innehouden van desen jegenwoordigen openbaeren
instrumente zij cundich ende kennelick eenen ijegelicken
dat in den jare van der geboorte ons heeren ende
zalichmaecker 1624 op ten 17e dach van Septembris
omtrent ten acht uijren nae den middach, Impererende
Ferdinandus van Oistenrijck de tweede van dier name
gecooren Roomsche keijser int vijffde jaer zijnder
majesteijts electie voor mij notaris publijck"

"gecomen ende persoonelicken gecomp(ar)eert zijn Claes
Bartholomeesz van Chingelshouck laeckencooper
ende Angnietgen Jansdr echte luijden inwonende
burgers deser Stadt van Leijden, mij notario wel bekent, wonende aende
noortsijde van Marendorp omtrent de Roode Steen
in de huijsinge daerden Prinche van Orangen uijthangt"

Over hun kinderen vermeldde dit testament:

" t'getal van de kinderen, die zij bij den anderen hebben
ende tot zeven toe int leven hebben. Ende dat hij
Claes Bartholomeeszn daerenboven noch twee
voorkinderen heeft"

"So verclaerde hij Claes Bartholomeeszn dat hij den
outsten van zijnen twee voorkinderen, genomt
Jan Claeszn ten tijde zijns huwelicx, van sijn bewesen
moeders goet, voldaen heeft met een somme van
drie hondert guldens te 40 grooten ende dat hij
hem daer en boven in bruijlofts costen ende clederen
eerlick nae sijn gelegenheijt uijtgeseth heeft gehadt.
t'welck hem niet min gecost heeft noch tweehondert
guldens. Ende dat den voornoemden, zijnen outsten
zoon boven dien noch van hem testateur ontvangen
heeft voor zijn broeder Bartholomees Claeszn moederlicke
erffenisse (overmits d'zelve zijner broeder den tijt van
omtrent vijftien jaren uijtlandich es gewesen niet wetende
off hij noch levendich off doot mach zijn) een somme van
drie hondert guldens"

"Ende dat de zelve langstlevende
voorts aen elck der voorszeide heure kinderen
zo wanneer die tot heuren vollen ouderdom van vijffen
twintig Jaren zullen gecomen, off eer bij rade
ende goetduncken van de langstlevende gehijlict
zijn, zal uijtkeren ende opleggen een somme van drie
hondert guldens tot twintich stuvers het stuck
ende daerenboven eerlicke brulofts cledinge
ende een bruijlofts maeltijt, ofte twee hondert
guldens daer voor keure van voorszeide
kinderen, gelijc heurer heur broeder genooten
heeft, mits cledende alsdan heur selven ende doende
bruijlofts maeltijt op hun eijgen costen"

Gegevens van de kinderen van Claes Bartholomeesz van Cingelshouck:

Uit zijn eerste huwelijk:

1. Jan Claeszn van Cingelshouck ging op 13 februari 1609 te Leiden in ondertrouw:

"Jan Claeszn Coussemaecker Jongman van Leijden
vergeselschapt met Claes Bartholomeeszn zijn vader
met
Aeltgen Thijmans Jongedochter van Leijden verselschapt
met Colijntgen Lauwijcx haer schoonmoeder"

Colijntgen Lowijcx was de stiefmoeder van Aeltgen Thijmans,
op 20 april 1607 te Leiden getrouwd met Tijmen Jacobs, weduwnaar
van Marijtgen Joosten.

Uit zijn tweede huwelijk:

2. Henrick Claeszn van Cingelshouck ging op 30 maart 1622 te Leiden in ondertrouw:

"Henrick Claeszn van Chingelshouck Jongman van
Leijden
met
Lijsbeth Isaacx van Heemskerkck Jongedochter mede
van Leijden"

3. Johannes Claeszn van Cingelshouck ging op 4 september 1625 in
ondertrouw te Leiden:
"Johannes Claesz Chingelhouck Jongman van Leijden
met
Nijesgen Maertendr van Vlijetentoorn weduwe van
Cornelis Cornelisz van de Wal"

Op 30 julij 1636 ging Johannes Claes van Cingelshouck opnieuw in ondertrouw
te Leiden:

"Johannes Claeszn van Chingelshouck coopman
weduwnaar van Nijesgen Maertensdr Vlijetenthoon op t'Haerlemstraet
vergeselt met Claes Bartholomeeszn van Chingelhouck zijn vader
bij de Burch
met
Aechgen Quijringsdr van Boshuijsen weduwe van Simon
Corneliszn Drijfloo op 't Oude Rijn (?) vergeselt met
Trijntjen Quijringsdr hare suster medealdaer"

4. Trijntjen Claesdr van Cingelshouck ging op 17 maart 1627 te Leiden in ondertrouw:

"Rutgert Claeszn van der Does backer Jongman van
Leijden wonende inde Vrouwensteech, vergeselt met
Barent Henrichs zijn oom wonende op de Broedersgraft
met
Trijntgen Claesdr van Chingelhouck Jongedochter
woonende op Marendorp vergeselt met Angnietgen
Jansdr haer moeder mede aldaer"

5. Beatrix Claesdr van Cingelshouck ging op 8 februari 1629 te Leiden in ondertrouw:

"Willem Sijmonszn Hasius backer Jongman van Leijden
op ten Nieuwen Rijn vergeselt met Sijmon Henrichs
Hasius sijn vader
met
Beatrix Claesdr van Chingelshouck Jongedochter
mede van Leijden op Marendorp vergeslet met
Angnietgen Jansdr haer moeder"

6. Maertgen Claesdr van Cingelshouck ging op 16 juni 1639 te Leiden in ondertrouw:

"Gerrit Franszn van Peenen weduwnaar van
Jannetgen Claesdr de Munt woonende in de
Coolstraat, vergeselt met Joannes Claeszn
Chingelshouck
met
Maertgen Claesdr van Chingelshouck jongedochter
van Leijden woonende in de Corenbrugsteech vergeselt
met Beatricx Claesdr van Chingelshouck
haer suster"

7. Jannetgen Claesdr van Cingelshouck ging op 4 augustus 1639 te Leiden in ondertrouw:

"Johannes de Maerschalck goutsmit jongman
van Leijden woonende op de Corte Nieuwstraet
vergeslet met David de Maerschalck zijn vader
met
Jannetgen Claesdr van Chingelshouck
jongedochter mede van Leijden woonende oock
aldaer, vergeselt met Beatricx Claesdr
van Chingelshouck haer suster aen de marct"

8. Sara Claesdr van Cingelshouck ging op 1 december 1639 te Leiden in ondertrouw:

"Cornelis Arentsen Spranger huijdevetter
jongman van Antwerpen woonende in de Coorn-
brugsteech vergeselt met Samuel van
Damme zijn schoonvader
met
Sara Claesdr van Chingelshouck jongedochter
van Leijden woonende mede aldaer vergeselt
met Aeltgen Thijmans haer schoonzuster"

(schoonvader = stiefvader)

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep cleermaker (1586), laeckenvercoper (1624), huissittenmeester (1622 - 1636)

Beschrijving der stad Leyden (1781), blz. 754:

"De Huissitten-Meesteren zijn, van over honderd Jaaren en meer,
gelijk nog heden ten daage, zeekere Persoonen, die bij de Heeren
van den Gerechte gesteld worden, om het opzicht te hebben over
de goederen en inkomsten, die van ouds gegeven zijn en nog heden
gegeeven worden, tot onderhoud van de armen en behoeftigen, die
in geene Gasthuizen of Godshuizen woonende zijn."

5a

Naaste verwanten

 1. Henricx, Bartholomees
  1. Jacobsdr, Catrijna
   1. Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
   2. Bartholomeesz, Quijrijn
   3. van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
   4. Bartholomeesdr, Grietgen
   5. Bartholomeesdr, Meijnsgen
   6. Bartholomeesdr, Maritgen
   7. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
   8. van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Hof van Holland: Decreten
 3. Getuigenisboeken Leiden
 4. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1586-02-23
   • Pagina: folio 44v, blz. 54
   • Datum: 1593-08-07
   • Pagina: Folio 157, image 326
   • Pagina: Archeifnr. 506, Inventarisnr. 162, folio 131, blz. 264, 265, 266.
 5. Jan Janszn Orlers: Beschrijving der stad Leyden
   • Pagina: blz. 752 e.v.