Janszen, Jan Rinkes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Geboortenaam Janszen, Jan Rinkes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 46 jaren, 11 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1801-03-18 Molkwerum, Friesland, Nederland  
28
Doop 1801-04-19 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1801,
doopjaar 1801
Dopeling: Jan
Geboren op 18 maart 1801 onder Molkwerum
Gedoopt op 19 april 1801 in Molkwerum
Zoon van Rinke Jans en Wiepkje Sijmons

28
Huwelijk 1838-10-10 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Louise Juliane Frederike von Griesheim

Huwelijksakte Huwelijk Jan Jans en
Louise Juliane Frederike von Griesheim, 10-10-1838

Bruidegom: Jan Jans
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Molkwerum
Bruid: Louise Juliane Frederike von Griesheim
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Schoonhoven
Huwelijksdatum: 10-10-1838
Huwelijksplaats: Utrecht
Aktedatum: 10-10-1838
Aktenummer: 291
Akteplaats: Utrecht
Vader van de bruidegom: Rinke Jans
Moeder van de bruidegom: Wiepkje (Wijpkje) Simons
(Bouwma)
Vader van de bruid: Christiaan von Griesheim
Moeder van de bruid: Gertruida de Klanke
Opmerkingen: Zij erkennen een kind

"Jan Jans, Werkman, geboren te Molkwerum wonende
alhier, oud 37 Jaren, meerderjarige Zoon van Rinke
Jans en Wiepkje Simons (eigenlijk genaamd Wijpkje
Bouwma) beiden overleden ter eenre
En Louise Juliane Frederike von Griesheim, buiten
beroep, geboren te Schoonhoven, wonende alhier,
oud 35 Jaren, meerderjarige dochter van Christian
von Griesheim en van Gertruida de Klanke beiden
overleden ter andere Zijde"

"En verklarende ons den bruidegom wel te weten, dat
de namen van Jan Jans en Jan Rinkes Janssen gelijk
ook die van Wiepkje Simons en Wijpkje Bouwma op
dezelfde personen betrekking hebben"

"En hebben partijen Contractanten voorts verklaard dat
uit hun geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht,
ingeschreven in het geboorteregister dezer stad op
den 25e maart 1837 onder No. 426 fol. 72, deel 1, aldaar
benoemd met de Voornamen van Sophia Maria en welk
kind zij alsnog voor het hunne erkennen"

Zie voor verdere informatie de Bijzonderheden.

17
Overlijden 1848-03-09 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, overlijdensakte, 10 maart 1848, aktenr. 144
Overledene: Jan Jans Jansen, geboren te Workum
(Friesland)  op 18-03-1801; beroep: kolonist;
overleden te Veenhuizen (Norg) op 09-03-1848;
oud: 47 jaren, zoon van Renke Jans en Wiepske
Simons. Gehuwd geweest met Louisa Juliana
Frederika Griesheim, in leven.
NB. fout in akte: Achternaam; voorm. woonpl. Utrecht.

"Jan Jans Jansen, geboren te Workum provincie
Vriesland den 18 maart 1801, oud 47 jaar, Kolonist,
laatst woonachtig te Utrecht, echtgenoot van Louisa
Juliana Frederika Griesheim zonder beroep wonende
te Veenhuizen, zoon van wijlen Renke Jans en van wijlen
Wiepske Simons, is overleden aan het derde gesticht te
Veenhuizen, gemeente Norg, op donderdag 9 maart
des nademiddags te drie uur"

Overlijdensakte Utrecht:
Jan Jansen, 47 jaar
Overlijdensdatum: 09-03-1848
Overlijdensplaats: Veenhuizen
Aktedatum: 11-10-1849
Akteplaats: Utrecht
Aktenr: 2582
Echtgenote: Louisa Juliana Frederika Griesheim
Vader: Renke Jans
Moeder: Wiepske Simons

"blijkens ingekomen Extract uit het Register van
Overlijdens in de gemeente Norg"

23 21

Ouders

Vader Jansz, Rinke
Moeder Bouma, Wypk Simons
    Zus     Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     Jansz, Simon Rinkes
    Zus     Jansen, Janke Rinkes
         Janszen, Jan Rinkes
    Zus     Jansen, Aafke Rinkes
    Zus     Janszen, Sied Rinkes

Bijzonderheden

Jan Rinkes Janszen had een relatie met Antje Martens Oudendijk. Een huwelijk is niet
bekend. Antje kwam van Workum:

Workum, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Antje
Geboren op 26 juni 1796 in Workum
Gedoopt op 17 juli 1796 in Workum
Kind van Marten Uilkes en Trijntje Tjebbes

Op 3 januari 1812 nam Marten Uilkes de naam Oudendijk aan:

Workum, deel 1 folio 134
Oudendijk, Marten Uilkes, Workum
Kinderen:
Antje 15, Tjippe 10, Freerk 8, Uilke 1

Antje Martens Oudendijk trouwde in 1813 met Hendrik Dirks Florijn, schoolonderwijzer te Workum:

Huwelijksakte Workum, 1813
Man : Hendrik Dirks Florijn, oud 26 jaar, geboren te Amsterdam, provincie
Noord-Holland, schoolonderwijzer en beeedigde Franstalich, wonende te Workum,
weduwnaar van Tjeets Hisses, overleden 17 februari 1812 te Workum.
Ouders: Dirk Florijn en Aleyda Wilhelmina Biesink
Vrouw : Antje Martens Oudendijk, oud 17 jaar, zonder bedrijf, geboren en wonende te Workum
Ouders: Marten Uilkes Oudendijk en Trijntje Tjebbes Deinum. Zij gaven toestemming voor
dit huwelijk. Bij de notaris werd een acte van consent opgemaakt.
Datum : 23 juni 1813, akte nr. 12

Hendrik Dirks Florijn was in 1787 te Amsterdam gedoopt:

kind: Hendrick
doopdatum: 15-04-1787
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Florijn, Dirk
moeder: Bievink, Aleijda Willemina
getuige: Harsen, Aleijda (grootmoeder)

Dirk Florijn en Alida Willemina Bievink waren in 1784 te Amsterdam
getrouwd:
inschrijvingsdatum: 16-04-1784
naam bruidegom: Florijn, Dirk
naam bruid: Bievinke, Alida Willemina
naam bruid: Bievink, Alida Willemina

In de kantlijn:
"Hij moeders consent goet
Acte verleent om in de Engelse kerk te trouwen

Dirk Florijn, van Deventer, Gerefor: oud 32 jaar op 't Cingel
sijn Moeder Aaltje Florijn te Deventer
Alida Willemina Bievink, van Amsterdam, Gerefor:
oud 23 jaar, in de Nes, Geadst. met haar moeder Alida Aarsen"

Dirk Florijn werd op 14 mei 1811 begraven op het Westerkerkhof
te Amsterdam. Alijda Willemina Bievink overleed op 30 juli 1812
te Amsterdam.

Kind van Hendrik Florijn en Antje Martens Oudendijk:

Geboorteakte Workum, 1814
Aangiftedatum 31 maart 1814, akte nr. 23
Geeske Florijn, dochter, geboren 31 maart 1814
Vader: Hendrik Dirks Florijn, schoolonderwijzer
Moeder: Antje Martens Oudendijk

Zij overleed op 9 december 1815 te Workum:

Overlijdensakte Workum, 1815
Aangiftedatum: 11 december 1815, akte nr. 80
Overleden op: 9 december 1815
Overleden: Geeske Hendriks Florijn, 1 jaar, vrouw,

Aangever:
"Marten Uilkes Oudendijk, oud 40 jaar, Boer, grootvader"
"Geeske Hendriks Florijn oud een jaar negen maanden, gewoond
hebbende te Workum en aldaar geboren, dochtertje van Hendrik
Florijn Dz. militair, en van Antje Martens Oudendijk echtelieden
wonende te Workum"

Hendrik Florijn is waarschijnlijk in 1817 te 's-Gravenhage overleden:

"Hendrik Florijn, oud 34 jaren, geboren te Amsterdam, zoon van ....,
overleden den 23 October 1817 des morgens ten vier uuren, in
het Militaire Hospitaal alhier"

Opmerking: Leeftijd zou 30 jaar moeten zijn.

In deze akte staat de vorige woonplaats van Hendrik Florijn niet
vermeld. Waarschijnlijk is het overlijden niet doorgegeven aan Workum en
heeft Antje Martens Oudendijk niet geweten van het overlijden van
haar man. Mogelijk heeft het ontbreken van een overlijdenakte
van haar echtgenoot een nieuw huwelijk belemmerd.
Konden Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk daarom niet
trouwen?

Kinderen van Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk:

1. Rinke
Geboorteakte Workum, 1824
Aangiftedatum 6 april 1824, akte nr. 34
Rinke Janszen, geboren 4 april 1824
Zoon van Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk

"Jan Rinkes Janszen, van bedrijf werkman,
erkennende vader van het voorzeide kind te zijn"

2. Geeske
Geboorteakte Workum, 1826
Aangiftedatum 10 augustus 1826, akte nr. 65
Geeske Jansen, geboren 10 augustus 1826
Dochter van Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk

"Jan Rinkes Jansen, van bedrijf werkman,
erkennende vader van het voorzeide kind te zijn"

Geeske Jans Janszen is jong overleden:

Overlijdensakte Workum, 1826
Aangiftedatum: 26 oktober 1826, akte nr. 123
Overleden op: 26 oktober 1826
Overleden: Geeske Jans Janzen, twee maanden en ruim twee weken,
dochter van Jan Jans Janzen, oud 25 jaren, van bedrijf werkman, en
van Antje Martens Oudendijk, beide te Workum woonachtig.

3. Freerk
Geboorteakte Bolsward, 1828
Aangiftedatum 27 november 1828, akte nr. 119
Freerk Jansen, geboren 25 november 1828
Zoon van Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk

"Jan Rinkes Jansen, Arbeider,
-uit hem declarant en Antje Martens Oudendijk
deszelfs huisvrouw geboren"
Opmerking: Freerk Jansen is voor 20 april 1828 overleden.

4. Freerk
Geboorteakte Wymbritseradeel, 1830
Aangiftedatum 21 april 1830, akte nr. 89
Freerk Janszen, geboren 20 april 1830
Zoon van Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendag

Gedeelte akte:
"gecompareerd Jan Rinkes Janszen oud negen en twintig
jaren Arbeider, wonende te Wolsum, welke ons een
kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld
den Twintigsten dag der maand April dezes jaars
des morgens ten acht uren uit hem declarant en
Antje Martens Oudendag oud vierendertig jaren,
Arbeidster wonende te Wolsum, te Wolsum in onecht
geboren en verklaarde de declarant de vader van
voorschreven kind te zijn"

Overlijdensakte Bolsward, 1833
Aangiftedatum 24 juli 1833, blad nr. 13
Freerk Jans Jansen, overleden 22 juli 1833, 3 jaar, man
Zoon van Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk

Gedeelte akte:

"dat Freerk Jans Jansen, geen beroep, oud
drie jaren, geboren en wonende te Workum,
zoon van Jan Rinkes Jansen, vrijwillig met de Mobiele
Schutterij afwezig en van Antje Martens Oudendijk,
Echtelieden, wonende te Workum,
op den twee en twintigste dag der maand julij
des morgens te half vijf uren in het huis No 456
Wijk D op de Nieuwburen staande, is overleden"

In 1833 werden Jan en Antje dus als een echtpaar beschouwd.
Freerk is niet in Workum, maar in Wolsum geboren.

Antje Martens Oudendijk vertrok op 7 november
1833 van Workum met haar zoon Rinke naar de Maatschappij
van Weldadigheid. Blijkbaar was Jan Rinkes Jansen niet
meer thuisgekomen.
Antje Martens Oudendijk en Rinke werden ontslagen op 4 mei 1839
en zijn daarna weer naar Workum vertrokken.
Zoon Rinke staat bij de Volkstelling van 1840 Workum ingeschreven
op het adres van de moeder van Antje Martens Oudendijk,
namelijk Trijntje Tjebbes Deinum, als "jongman 15 jaar, varensgezel".
Eind 1840 zijn Antje en haar zoon als kolonisten naar Veenhuizen vertrokken.

In 1836 overleed de broer van Antje Martens Oudendijk. Uit de Memorie van
Successie blijkt, dat de familie niet wist waar Antje verbleef:

Kantoor Bolsward, overl. jaar 1836
Overledene : Andries Martens Oudendijk
Overleden op: 2 oktober 1836
Wonende te : Workum
Tekst:
zoon van Trijntje Tjebbes Deinum; broer van Tjebbe, werkman, Uilke, varensgezel
en afwezige Antje Martens Oudendijk, van wie men niet weet waar zij zich
bevindt. Nadelig saldo fl. 15,12.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overlijdensakte Workum, 1847
Aangiftedatum: 30 oktober 1847, akte nr. 102
Overleden op: 22 oktober 1847
Overleden: Antje Oudendijk, 52 jaar, vrouw, ongehuwd
Opm.: Overleden te Schagen

"dat Antje Oudensijk, oud 52 jaren, van beroep arbeidster,
geboren te Workum en wonende aldaar, ongehuwde dochter
van wijlen Maarten Ulekes Oudendijk en van Trijntje Dijnnem,
zonder beroep, eerstgenoemden overleden te Workum en
laatst genoemde aldaar woonachtig, op den 22 October
des morgens ten acht ure in het huis staande op de Rensgars
te Schagen nr. 51 is overleden"

Memorie van Successie:
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1847
Overledene : Antje Oudendijk
Overleden op: 22 oktober 1847
Wonende te : Workum
Tekst:
52 jaar (alhier); overleden te Schagen (renvooi bijgevoegd); arbeidster;
ongehuwd; moeder van Rinke Jans Janszen, buitenvaarder (tekent 'Jansen'),
'onechte doch erkende zoon van Jan Rinkes Janszen en Antje Oudendijk'. (op
sterflijst november van Workum)
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bij het huwelijk van zoon Rinke in 1858 waren beide ouders overleden:

Huwelijksakte Workum, 1858
Man : Rinke Jans Janszen, oud 34 jaar, koopvaardijkapitein,
geboren te Workum
Ouders: Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk
Vrouw : Wilhelmina Magdalena Schuitemaker, oud 28 jaar,
geboren te Workum
Ouders: Jacob Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
Datum : 25 april 1858, akte nr. 7

"Rinke Jans Janszen, meerderjarige erkende zoon
van Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk,
beide overleden"

Rinke Jans Janszen is in 1903 te Haarlem overleden:

"Rinke Janszen, 79 jaar, geboren te Workum, gewoond hebbende
te Heemstede, zoon van Jan Rinkes Janszen en Antje Martens Oudendijk,
beiden overleden, weduwnaar van Wilhelmina Magdalena Schuitemaker,
overleden op 20 augustus 1903 des voormiddags te 4 uuren in het huis
staande aan de Hazepaterslaan No. 24"
Aktedatum: 21 augustus 1903
Aktenr.: 692

In 1838 trouwde Jan Rinkes Janszen (Jan Janssen) te Utrecht met Louise Juliane Frederike
von Griesheim. De huwelijksbijlagen geven de volgende informatie:

Extract uit het Register der gedoopten bij de hervormde Gemeente
te Schoonhoven:
Louise Juliane Frederike, gedoopt 30 mei 1803, geboren 28 mei 1803,
dochter van Christian von Griesheim en Gertruida de Klanke

Louisa Juliane Frederike von Griesheim verklaarde niet te kunnen schrijven.

Nationale Militie - Certificaat:
Jan Rinkes Janssen, geboren te Molkwerum
den 13 maart 1801, van beroep Boereknecht
zoon van Rinke (Janssen) en van Wijpkje Bouwma (beide) overleden
- dat aan hem bij de loting van1820 is ten deel gevallen het Nummer 4
- en hij uit hoofde van Eenige Zoon Finaal is vrijgesteld

Jan Janssen en Louise Juliane Frederike von Griesheim waren "onvermogend
tot het betalen der bewijzen en schrifturen welke gerequireert worden bij het
aangaan van het voorgenomen huwelijk".

Ouders van Louise Juliane Frederike von Griesheim:

Vader Christiaan Adolf von Greisheim overleed op 2 januari 1834 te Waalwijk:

"De Heer Christiaan Adolf von Griessheim, van beroep gepensioneerd Kaptein,
oud 69 jaren, geboren te Coevorden, wonende te Waalwijk, zoon van Wijle
den Heer Wilhelm Christiaan von Griessheim en van wijle Mejufvrouw Maria
Christine Werner, weduwnaar van Mejufvrouw Gertruda de Clanke,
De Wezentlijke namen van den Overledenen zijn Chretien Adolphe de
Griessheim"

Moeder Geertruida de Klanke overleed op 24 mei 1813 te Haarlem:

"Geertruida de Klanke, oud 48 Jaren, geboren te Delft, zijnde de Huisvrouw
van Christiaan Adolf von Griesheim en de dochter van wijlen Hendrik de Klanke
en Maria Elisabeth van der Boon"

Zij waren in 1797 te Delft getrouwd:

Bruidegom Christiaan Adolph van Griesheim , jongeman , wonend: Rotterdam
Bruid Geertruijda de Klanke , Weduwe van Fosi, afkomstig uit Delft, wonend: Delft
Plaats Delft
Datum trouwen 18-12-1797
Datum ondertrouw 02-12-1797
Opmerkingen Raadhuis en kerk

Opm:
Fosi - Andreas Faessi, luitenant

Kinderen van Jan Rinkes Janszen en Louise Juliane Frederike von Griesheim:

1. Gertruda Maria Wilhelmina

In 1835 was er een dochter geboren van Louisa Frederika Christina
van Griesheim te Tilburg, aktenummer 258:

"Op zaterdag 15 augustus 1835 om 12 ure des middags een kind van vrouwelijk
geslacht geboren van Louisa Frederika Christina van Griesheim, van beroep naaister
oud 24 jaren, wonende te Tilburg Oostheikant No. 955, geboren te Amsterdam,
aan welk kind zij verklaard heeft te geven de voornamen van Gertruda Maria Wilhelmina"

Deze dochter overleed in 1837 te Utrecht:

Overlijden Geertruida Maria Frederika Janssen, 09-09-1837
Overledene: Geertruida Maria Frederika Janssen
Leeftijd: 2 jaar
Overlijdensdatum: 09-09-1837
Overlijdensplaats: Utrecht
Aktedatum: 11-09-1837
Akteplaats: Utrecht
Vader: Jan Janssen
Moeder: Louisa Frederika Christina van Griesheim

"Geertruida Maria Frederika Janssen, geboren te Tilburg, dochter
van Jan Janssen, wagenrijder bij de negende afdeeling Infanterie
oud 36 jaren wonende alhier, buiten de Weerd poort Wijk M
No. 405, en van Louisa Fredrika Christina von Griesheim,
overleden ten huize van de ouders den 9 september 1837
des avonds ten zeven uren in den ouderdom van twee jaren"

2. Sophia Maria

Geboorteakte Sophia Maria van Grieshiemm, 23-03-1837
Geboortedatum: 23-03-1837
Geboorteplaats: Utrecht
Aktedatum: 25-03-1837
Aktenummrer: 426
Vader: Jan Jansen
Moeder: Louisa Frederica Christina van Grieshiemm
Opmerkingen:
kind erkend en gewettigd door Jan Jans en Louise Juliane Frederike
von Griesheim bij huw op 10-10-1838

"Jan Janssen Soldaat bij het Bataillon Transport-trein, oud 36 jaren
wonende alhier buiten de Weerd poort Wijk M No. 504
welke mij verklaard heeft, dat Louisa Frederica Christina
van Grieshiemm, Naaister, oud 26 jaren, wonende ten huize
van den declarant, aldaar bevallen is den 23 maart des
nachts ten half een ure van een kind hetwelk mij gebleken
is te zijn van het vrouwelijk geslacht waarvan den declarant
verklaart den Vader te zijn en waaraan hij de Voornamen van
Sophia Maria heeft gegeven (hebbende bij de bevalling
geadsisteerd)"

Opmerking:
Het begrip "transporttrein" werd gebruikt voor de paarden en wagens
voor het vervoer van het geschut en van de andere materialen die
de troepen nodig hadden.

Sophia Maria Jans is in 1866 te Utrecht overleden:

Sophia Maria Jans, 29 jaar, bleekersmeid, ongehuwd,
wonende De Groenelaan M 599
Vader: Jan Jans, overleden
Moeder: Louisa Frederica Christina van Griesheimm, zonder
beroep, wonende alhier
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 3 november 1866
Plaats: Utrecht
Aktedatum: 5 november 1866
Aktenr.: 3105

3. Geertruida Maria Frederika

Geboorteakte Geboorte Geertruida Maria Frederika Jans, 01-04-1840
Geboorteplaats: Utrecht
Aktedatum: 01-04-1840
Akteplaats: Utrecht
Aktenr. 447
Vader: Jan Jans
Moeder: Louise Juliane Frederike von Griesheim

"Jan Jans, Werkman, oud 39 jaren, wonende alhier buiten de Tolsteeg poort
Wijk K No. 198, heeft verklaard, dat deszelfs Wettige vrouw, Louise Juliane Frederike
von Griesheim oud 36 jaren op heden des morgens ten vijf ure, ten Zijnen huize,
bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaran hij de voornamen
Geertruida Maria Frederika heeft gegeven"

Geertruida Maria Frederika Jans is op 4 juli 1909 te Utrecht, Leliestraat, overleden,
69 jaar oud, weduwe van Jan Riepe.

4. Hendrikus Johannes

Geboorteakte Geboorte Hendrikus Johannes Jans, 13-12-1841
Geboortedatum: 13-12-1841
Geboorteplaats: Utrecht
Aktedatum: 13-12-1841
Akteplaats: Utrecht
Aktenr. 1632
Vader: Jan Jans
Moeder: Louise Juliana Frederike von Griesheim

"Jan Jans, Werkman, oud 39 jaren, wonende alhier in de
Wijde doelen Wijk B no. 198, heeft verklaard, dat deszelfs
vrouw Louise Juliane Frederike von Griesheim, oud 36 jaren
op heden des nachts ten een ure ten Zijnen huize bevallen is
van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de
voornamen Hendrikus Johannes heeft gegeven"

Hendrikus Johannes is in 1849 te Veenhuizen overleden:

Norg, overlijdensakte, 16 september 1849, aktenr. 569
Overledene: Hendrikus Johannes Jansen, geboren te Utrecht op 12-12-1841;
beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg) op 15-09-1849; oud: 7 jaren,
zoon van wijlen Jan Jans Jansen en Louisa Juliana Frederika van Griesheim, beroep: koloniste.
NB. voorm. woonpl. Utrecht, overleden aan het derde gesticht te Veenhuizen
op zaterdag 15 september des morgens ten acht uur.

Tussen 1841 en 1848 vertrok Jan Rinkes Janszen met zijn gezin naar Veenhuizen,
waar kort na zijn overlijden Johannes Christiaan Adolf werd geboren:

5. Johannes Christiaan Adolf

Norg, geboorteakte, 25 maart 1848, aktenr. 23
Kind: Johannes Christiaan Adolf Jansen, geboren te Veenhuizen (Norg) op 24-03-1848,
zoon van Jan Jans Jansen en Louisa Juliana Frederika Griesheim,
beroep: kolonist; oud: 40 jaren.
NB: vader overleden 09-03-1848.

"Jan Emmelot, oud 61 jaar, Zaalopziener van beroep, wwonachtig te
Veenhuizen, heeft verklaard, dat Louisa Juliana Frederika Griesheim
oud 40 jaar, Kolonist, weduwe van wijlen Jan Jans Jansen, overleden
te Veenhuizen 9 Maart dezes jaars, den 24 Maart des nachts te
twee uren ten huize van het derde gesticht te Veenhuizen bevallen is
van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk hij de voornamen gaf
van Johannes Christiaan Adolf"

Johannes Christiaan Adolf is ook in 1849 overleden, kort na zijn broer:

Norg, overlijdensakte, 24 september 1849, aktenr. 599
Overledene: Johannes Christiaan Adolf Jansen, geboren te Veenhuizen (Norg)
op 24-03-1848; beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg) op 23-09-1849;
oud: 1 1/2 jaar, zoon van wijlen Jan Jans Jansen en Louisa Juliana Frederica van Griesheim,
zonder beroep, en aan het derde gesticht te Veenhuizen woonachtig,
overleden aan het derde gesticht te Veenhuizen op zaterdag 22 september
des namiddag ten half zeven"

Enkele dagen voor het overlijden van haar twee zoons trouwde Louisa Juliana Frederika
von Griesheim met Jacobus Baggerman:

Norg, huwelijksakte, 8 september 1849, aktenr. 22
Bruidegom: Jacobus Baggerman, gedoopt te Lexmond op 27-10-1811;
oud: 37 jaren; beroep: arbeider; weduwnaar van Elisabeth Priem,
zoon van Jacobus Baggerman en Maaijke van Genderen, beroep: zonder.
Bruid: Louise Juliane Frederike von Griesheim, gedoopt te Schoonhoven op 30-05-1803;
oud: 46 jaren; beroep: arbeidster; weduwe van Jan Jans Jansen,
dochter van Christiaan von Griesheim en Gertruida de Klanke.
NB. vader bruidegom overleden; vader bruid overleden; moeder bruid overleden

Na hun huwelijk vertrokken zij naar Frederiksoord:

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Louisa Johanna F. Griesheim, geboren op 30-05-1808; plaats van herkomst: Veenhuizen;
godsdienst: herv.; aangekomen op 08-09-1849; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenmoeder;
vertrokken op 05-07-1859.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 128 (inv.nr. 1351); 128 (inv.nr. 2999).
Bijzonderheden:
Op vertrekdatum terug gekeerd naar Veenhuizen 3

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jacobus Baggerman, geboren op 05-10-1811; plaats van herkomst: Veenhuizen; godsdienst: herv.;
aangekomen op 08-09-1849; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenvader; vertrokken op 05-07-1859.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 128 (inv.nr. 1351); 128 (inv.nr. 2999).
Bijzonderheden:
Van de Subcie Utrecht.
Op aankomstdatum vanuit Veenhuizen geplaatst in kolonie I, Frederiks-
oord.
Op 05-07-1859 naar Veenhuizen III, bedelaarskolonist.
Gehuwd met Louisa, Johanna, Frederika Griesheim, geb. 30-05-1808.
Dit huwelijk bleef kinderloos maar de vrouw had 2 kinderen uit een eerdere relatie.

Opmerking: Deze twee kinderen waren Sophia Maria en Geertruida Maria Frederika.

Louisa Juliana Frederika von Greisheim is overleden op 6 oktober 1867 te Utrecht:

Overlijdensakte Overlijden Louisa Juliana Frederika von Griesheim, 06-10-1867
Overlijdensdatum: 06-10-1867
Overlijdensplaats: Utrecht
Aktedatum: 07-10-1867
Aktenr: 1415
Akteplaats: Utrecht
Partner: Jan Rinke Jansen
Vader: Christiaan Adolf von Griesheim
Moeder: Geertruida de Klanke

"Louisa Juliana Fredrika von Griesheim, zonder beroep,
geboren te Schoonhoven, wonende alhier aan de
Gruttersdijk No. 83, Weduwe van Jan Rinke Jansen, dochter
van Christiaan Adolf von Griesheim en van Geertruida de Klanke,
beide overleden, overleden den 6 October des middags ten half
zes in den ouderdom van 69 jaren binnen deze stad"

Opmerking: Leeftijd klopt niet. Zij was pas 64 jaar oud. Jacobus
Baggerman wordt niet vermeld (?).

Jacobus Baggerman overleed op 25 april 1894 te Lexmond,
weduwnaar van Louise Juliane Frederike von Grinsheim,
oud 82 jaren en zes maanden, geboren te Lexmond in 1811,
wonende te Lexmond, zoon van jacobus Baggerman en
Maaike van Genderen, beiden overleden.

Naaste verwanten

 1. Jansz, Rinke
  1. Bouma, Wypk Simons
   1. Jansen, Jantje Rinkes
   2. Jansz, Simon Rinkes
   3. Jansen, Janke Rinkes
   4. Janszen, Jan Rinkes
   5. Jansen, Aafke Rinkes
   6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Workum
 2. Familienamen 1811
 3. Huwelijksakte Workum
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Ondertrouwregisters Amsterdam
 6. Huwelijksbijlagen Workum
 7. Overlijdensakte Workum
 8. Overlijdensakte 's-Gravenhage
 9. Geboorteakte Workum
 10. Geboorteakte Bolsward
 11. Geboorteakte Wymbritseradeel
 12. Overlijdensakte Bolsward
 13. http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
 14. Gegevens R. Stokman
 15. Memories van Successie Friesland
 16. Overlijdensakte Haarlem
 17. Huwelijksakte Utrecht
 18. Overlijdensakte Waalwijk
 19. Trouwboek Delft
 20. Geboorteakte Tilburg
 21. Overlijdensakte Utrecht
 22. Geboorteakte Utrecht
 23. Overlijdensakte Norg
 24. Geboorteakte Norg
 25. Huwelijksakte Norg
 26. Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
 27. Overlijdensakte Lexmond
 28. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd