Hoekstra, Tabe Sanders 1 2 3

Geboortenaam Hoekstra, Tabe Sanders
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 65 jaren, 6 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1764-04-19    

onder Achtkarspelen

4
Doop 1764-05-06 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1764
Dopeling: Tabe
Geboren op 19 april 1764 onder Achtkarspelen
Gedoopt op 6 mei 1764 in Rottevalle
Kind van Sander Remmels en Tryntje Tabes

4
1e Huwelijk 1795-08-06 Akkerwoude, Friesland, Nederland Getrouwd met IJtje Gerks

Dantumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 augustus 1795 in Akkerwoude
Man       : Tabe Sanders afkomstig van Holwerd
Vrouw     : Ytje Gerks afkomstig van Akkerwoude

Westdongeradeel, huwelijken 1795
Vermelding: Attestatie afgegeven op 3 september 1795 in Holwerd
Man       : Tabe Sanders afkomstig van Holwerd
Vrouw     : Ytje Gerks afkomstig van Akkerwoude

Lidmatenboek Dantumadeel, 1796
Dantumawoude
Ytje Gerks
 - Op 4 november 1796 gedoopt op belijdenis
Doopsgezind

"1796 Den 4 November zijn bij de gemeente
gekomen door de Christelijke waterdoop
(o.a.) IJtje Gerks".

Haar ouders waren Gerke Hepkes (Hoekstra)
en Trijntje Wiegers, getrouwd in 1768:

Dantumadeel, huwelijken 1768
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1768 in Dantumawoude
Man       : Gerke Hepkes afkomstig van Akkerwoude
Vrouw     : Trijntje Wijgers afkomstig van Dantumawoude

IJtje Gerks Hoekstra is op 31 januari 1824 te
Akkerwoude overleden:

"IJtje Gerks Hoekstra, 53 jaren, geboren en wonende te
Akkerwoude, dochter van Gerk Hepkes Hoekstra en
van wijlen Trijntje Wijgers".

IJtje is dus rond 1771 geboren te Akkerwoude.

5 6 7 8
Familienamen 1811   Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Dantumawoude, deel 1 folio 84
Hoekstra, Tabe Sanders, Akkerwoude
Kinderen:
Gerk 14, Trientje 12, Sander 10, Antje 7, Saapke 5, Wieger 1

Tabe Sanders wonende te Ackerwoude dezelve
heeft verklaard, dat hij aanneemt de naam van
Hoekstra voor familienaam en dat hij heeft het volgende
getal van Zonen en Dogters te weten
Gerk oud 14 Jaar, Trientje oud 12 Jaar, Sander oud 10 Jaar,
Antje oud 7 Jaar, Saapke oud 5 Jaar en Wieger oud 1 Jaar
wonende alle te Akkerwoude en heeft deze met ons vertekend
dato utsupra (=als boven)
(getekend)
Tabe Sanders

Opm:
Tabe Sanders nam net als zijn schoonvader Gerk Hepkes
en diens broer Geert Hepkes de naam Hoekstra aan.

9
2e Huwelijk 1826-02-07 Dantumadeel (Damwoude), Friesland, Nederland Getrouwd met IJtje Geerts Hoekstra

Huwelijksakte Dantumadeel, 1826
Man   : Tabe Sanders Hoekstra, oud 61 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Sander Remmelts Hoekstra en Trijntje Tabes
Vrouw : Ytje Geerts Hoekstra, oud 60 jaar, geboren te Akkerwoude
Ouders: Geert Hepkes Hoekstra en Janke Sikkes Sikkema
Datum : 7 februari 1826, akte nr. 3

"Tabe Sanders Hoekstra, oud 61 jaren, geboren te Rottevalle
onder Achtkarspelen, Landbouwer, woonachtig te Akkerwoude,
weduwnaar van wijlen IJtje Gerks Hoekstra, meerderjarige
zoon van wijlen Sander Remmelts en Trijntje Tabes,
beide overleden"
IJtje Geerts Hoekstra, oud 60 jaren, geboren te Akkerwoude,
Landbouwersche aldaar woonachtig, weduwe van wijlen
Sikke Andries Sikkema, meerderjarige dochter van
Geert Hepkes Hoekstra, rentenier woonachtig te Akkerwoude
en van wijlen Janke Sikkes Sikkema, overleden".

Opm: IJtje Geerts Hoekstra was een nicht van IJtje Gerks Hoekstra.
De vaders waren broers.

Lidmatenboek Dantumadeel, 1792
Doopsgezind
Ytje Geerts
 - Op 2 november 1792 gedoopt op belijdenis

1792 Den 2 November is door den Christelijken
waterdoop bij de Gemeente gekomen
IJtje Geerts

IJtje Geerts Hoekstra is op 26 juli 1845 te Akkerwoude
overleden:

"IJtje Geerts Hoekstra, oud 80 jaren, geboren en woonachtig
te Akkerwoude, zonder beroep, laatst weduwe van
Tabe Sanders Hoekstra, dochter van Geert Hepkes Hoekstra
en Janke Sikkes, beide overleden, nalatende vier kinderen".

IJtje Geerts is dus rond 1865 te Akkerwoude geboren.

10 8 7
Overlijden 1829-10-22 Akkerwoude, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Dantumadeel, 1829
Aangiftedatum 24 oktober 1829, blad nr. 31
Tabe Sanders Hoekstra, overleden 22 oktober 1829,
65 jaar, man
Gehuwd

"Tabe Sanders Hoekstra, oud 65 jaren,
geboren te Rottevalle, Rentenier, woonachtig
te Akkerwoude, gehuwd met IJtje Geerts Hoekstra,
zoon van Sander Remmerts en van wijlen
IJtje Tabes, beide overleden,
nalatende vier kinderen,
overleden te Akkerwoude in het Huis
gequoteerd No. 78".

Opm: IJtje Tabes moet Trijntje Tabes zijn.

8

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
         Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Media

Bijzonderheden

In 1830 werd het huis van Tabe Sanders Hoekstra te Akkerwoude te koop aangeboden.
De Leeuwarder Courant bericht op 26 maart 1830:

"Mr. Nauta, openbaar Notaris residerende te Rinsumageest, als ten dezen
gecommitteerd bij Vonnis der Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende
te Leeuwarden, zal, op Donderdag den 1 April 1830 des middags ten 12 ure,
ten huize van Sipke Jans de Roos, kastelein te Rinsumageest, bij de finale
toewijzing, ten overstaan van het Vredegeregt van het Kanton Bergum,
publiek, bij verhooggeld, presenteren te verkoopen:

1. Stelphuizinge, Tuin en Erve cum annexis, staande en gelegen aan de
Achterweg onder Akkerwoude, gekwoteerd met no. 78, bij de Weduwe
van Tabe Sanders Hoekstra bewoond en gebruikt;
waarop geboden is f 525.
2. 1 Bunder ruim 83 v. roeden Bouwland, gelegen onder Dantumawoude;
waarop per 36 1/2 v. roeden geboden is f 240.
Behoorende aan Gerk Tabes Hoekstra cum sociis".

Opm:
Stelphuizinge - boerenhuis, waarvan woon- en werkvertrekken, veestal,
hooi- of graanschuur door één dak geheel overdekt zijn.

Deze zoon Gerk deed in 1837 belijdenis te Veenwouden:

Lidmatenboek Dantumadeel, 1837
Veenwouden
Gerk Tabes Hoekstra
Woonplaats: Akkerwoude
- Op 14 mei 1837 gedoopt op belijdenis te Akkerwoude

"1837 Den 6 Mei zijn na voorafgaand onderwijs en belijdenis des geloofs
tot lidmaten der Hervormde kerk alhier aangenomen in tegenwoordigheid
van Geert Hendriks Veenstra en Johannes Lolkes Groenia:
(o.a.) onder Akkerwoude Gerk Tabes Hoekstra
Deze perzonen zijn den 14 Mei voor de Gemeente bevestigd.
Gerk Tabes Hoekstra niet gedoopt zijnde werd vooraf door den H. Doop
in de Christelijke Kerk opgenomen".

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep landbouwer (1820), landbouwer (1826), rentenier (1829)

Tabe Sanders Hoekstra was één van de aangevers van het overlijden
van zijn zwager Johannes Heinzes Henstra, waarbij in de akte werd
vermeld, dat hij landbouwer te Akkerwoude was.

 

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 4. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
 7. Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
 8. Overlijdensakte Dantumadeel
 9. Familienamen 1811
 10. Huwelijksakte Dantumadeel