van Oss, Anna Emouts 1 2 3 4 5 4 6 7

Geboortenaam van Oss, Anna Emouts
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk     Getrouwd met Alhard Fekkes

Allard Fekkes was weduwnaar van Amelia Wiebrands.
Hij is in 1607 overleden:
naam: Anskema, Allert Fekkes
sterfdatum: 11/4/1607
geboortejaar: 1531
aant.: gehuwd Amalia Wiebrands; brouwer
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8672

Tekst grafsteen:
"Deese plaetse [coe?]mt toe Allert Feckes ... brouwer

"Ao 1607 de 11 april is gestorve de eersame Allart Feckes
brovver out 76 iare en leit hier begr..."

6 7 8
Hypotheekboeken 1609-09-13 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg005-96
Samenvatting:
Barbara Steffens en Rieurd Tackesz, echtelieden.
1609 Maij 17. Schuldbekentenis (300,-- goudguldens)
tersaecke gelden tot opbouwinge van de huijse en
camers op de gepachte plaetzen, verschuldigd aan
de erffgenamen van Allert Feckesz, alhier.
Aktedatum: 1609-09-13

2
2e Huwelijk 1614-07-10 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Otto Allerts Heixan

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Ondertrouw in juni 1614
Man : Otto Alhards Heixan
Vrouw : Anna Emits van Ossen

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 juli 1614
Man : Otto Allerts Heixan
Vrouw : Anna Emits van Ossen
Opmerking : zij is weduwe van Alhard Fekkes

"Oto Alhards Heixan ende Anna Emits van
Ossen wedue van Alhard Feckeszn zijen voor
die erste rijes auffgeliesen op den 10 junius
anno 1614 ende sijn voor de tuede rijes auffge-
lijesen op den 26 junius ende sijn voor
dije 3 rijes op den 3 julius ende zijn
bevesticht door Benardus den 10 Julius Anno 1614"

Toelichting
Benardus - Bernhardus Fullenius was predikant te Leeuwarden van 1593 tot 1636.

7
Koopakte 1615 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Koopakten
Straat Oude Lombardsteeg
Verkoper Os, van-Heixan, A.E.
Koper Ritskes, R.
Niaarnemer
Jaar 1615
Opmerkingen
Bron Groot-Consentboek
Folio 33

9
Hypotheekboeken 1621-09-29 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg016-215
Samenvatting:
Hans Johansz, deurwaerder, binnen Leuwarden.
19 Septembris 1621: Schuldvordering (ƒ600.-.-), tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Anna Emoutsdr., echtgenote van Otto Heixan, binnen Leuwarden.
Aktedatum: 1621-09-29

2
Hypotheekboeken 1624-02-03 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg019-132
Samenvatting:
Gerbrand Claaszn, wijncoper te Amsterdam.
Broer van Jacob Claaszn, wijncoper te Amsterdam.
2 Septembris 1616. Geregisteerd een schuldbekentenis van de echtelieden Otto Alharts Heixan en Anna Emits van Oss, burgers te Leeuwarden, aan bovengenoemde gebroeders, ter somma van 2200 carolusguldens, wegens geleverde wijnen.
Aktedatum: 1624-02-03

2
Koopakte 1625 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Koopakten
Straat Sint Jacobsstraat
Verkoper Heixan, O.A.
Koper Jacobs, J.
Niaarnemer
Jaar 1625
Opmerkingen hoek Klokstraat
Bron Groot-Consentboek
Folio 231

9

Ouders

Vader van Oss, Emout Rijcksz
Moeder Fransedr, Gees
    Broer     van Oss, Rijck Emoutsz
         van Oss, Anna Emouts
    Broer     van Oss, Frans Emouts

Bijzonderheden

Anna Emouts van Oss werd vermeld in de "Decreetboeken Hof van Friesland":

"14-9-1610 - Anna Emitsdr. van Os, weduwe van Allert Feckesz, als moeder van haar kinderen,
met haar vader, Emit Rijcx van Os, Anna Allertsdr. met haar man Simon Nyenhuis, burgemr.
en Trijncke Allertsdr."

Otto Alhards Heixan was eerst gehuwd met Doedke Melchiorsdr, zoals uit onderstaande akte blijkt:

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg016-204
Samenvatting:
Doedke Melchgiorsdr (Melgersdr), en Otte Alharts Heixan, echtelieden burgers binnen Leuwarden.
1608 November 1. Schuldbekentenis (100,-- goudguldens) tersaecke verschuldigde verschotene
penningen, verschuldigd aan Mathijs Evertsz, notaris ende postulant, binnen Leuwarden.
Aktedatum: 1621-09-12

Otte Alhards Heixan was de zoon van Allert Ottes, zoals vermeld werd in de Quaclappen 44 (1616 ?):

"Otte en Jan Allerts Heixan mede crediteuren en geintresseerde personen van Allert Ottes hun vader,
voor zoveel nodig geassisteerd met Hermanus Doman en Wijtse van Beijma als cur. over de vs
Allard Ottes goederen.
Contra..."

Quaclappen (1616):

"Anthie Allerts Ansckema Contra Amelke Alerts dr. e.h. van Jacob Jacobs en Otto Allerts
Heixan als cur. over Geeske Allerts, gesterkt met Anna Everts van Os, haar moeder en Fecke
Allards gesterkt met Fecke Allerts geassisteerd met dr. Sufridus Tyara. HET HOFF cond. de ged.
om met de impt. te procederen tot ontscheiding van de restante goederen. En om redenen
compenseert de kosten."

Kinderen van Allert Feckesz, (vermoedelijk) uit zijn 1e huwelijk met Amelia Wiebrands:

1. ANNA

Anna Allertsdr trouwde in 1601 met Sijmon Douwes Nijenhuijs te Leeuwarden:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 25-04-1601
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Symon Douwes Nijenhuys
Bruid Anna Allerts

"Den 25en Aprilis 1601
Sijmon Douwes Nijenhuijs en Anna Allertsdr
worden de proclamatien hunder echt gegundt"

Simon Douwes Nijenhuis was burgemeester van Leeuwarden in 1610 en 1611.

In 1621 trouwde Anna Allertsdr met Martinus Gravius, persoon op deze site:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 08-09-1621
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
hij is lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland
Bruidegom Martinus Gravius
Bruid Antie Anskama

"Den 8en Septembris 1621
Dr. Martinus Grauius mede gedeputeerde Staat
van Vriesland ende Antie Anskama zijn de geboden
hender echte bij den praesiderende Burgemeester
geaccordeert"

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
Datum: 10-09-1621
Soort akte: proclamatie
Bijzonderheden: dr., gedeputeerde
Bruidegom Martinus Gravius
Bruid Antie Ansckema wonende te Leeuwarden

"Den 10 September 1621
Doctor Martinus Gravius mede
gedeputeerde deser Landschappe
ende Antie Ansckema van Leuwarden"

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 26-09-1621
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Martinus Gravius
Bruid Antie Anskama

"Dr. Martinus Grauius mede gedeputeerde Staat
van Frieslandt ende Antie Anskama zien voor den
ersten reis auffgelesen op den 9 Septembris anno
1621 ende ten tueden den 16, ende ten derden
op den 23 ende zien bevestighet op den 28
Septembris 1621"

Kampen notarieel

RAK 84, Folio 37, Datum 31-10-1621
Verklaring van ontvangst
Comparanten: Sloots, jkr Coenraedt Luitenant onder kapitein Tengnagel
en 35 Bloemendall, jfr Elisabeth, echtgenote
Samenvatting:
Namens zijn echtgenote verklaart comparant ontvangen te hebben van de
erfgenamen van Allert Feckez uit Leeuwarden het geld dat jkr Godefroij van
Bloemendal, zijn schoonvader, als triumfant van de opbrengst van zijn
goederen aldaar van het hof van Friesland ontvangt; tevens ontslaat hij
advocaat Johannes Leuzius van diens borgtocht in deze.

RAK 84, Folio 37v, Datum 9-11-1621
Volmacht
Comparanten:
Slooth, jkr Coenraedt Luitenant onder kapitein Tengnagel, volmachtgever
Bloemendal, jfr Elisabeth Volmachtgeefster
Meinsma, dr Hector Gevolmachtigde Adv. hof Friesland
Samenvatting:
Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Hector Meinsma om, in der
minne of gerechtelijk, van jfr Anthie Ansckema, echtgenote Grauw, als mede-
erfgename van Allert Feckez, de gelden, profijten en renten te
vorderen die hen toekomen en tevens alle kosten die door het hof van
Friesland vastgesteld zullen worden; verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

Antie Allertsdr Ansckama is overleden voor 5 augustus 1625. Toen trouwde Martinus
Gravius met Geeske Rijcx van Oss, een (stief)nicht van Antie Allersdr. Geeske was
de dochter van Rijck Emoutsz van Oss.

2. AMELKE

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 30-03-1611
Bruidegom Jacob Jacobs
Bruid Amck Allerts

"Den 30 Martii 1611
Jacob Jacobss ende Amel Allertsdr sijn de proclamatien
over de kercke van hen echte te doen toegelaten"

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 21-04-1611
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jacob Jacobs
Bruid Amck Allerts

"Jacob Jacobs ende Amel Allerts hebben
haer eerste geboden gehat op den 31 Martij
1611 haer tweede den 7 Aprilis, het derde den
14 April, zijn bevestighet den 21 Aprilis 1611
Regnerus Hachtingius"

Toelichting:
Regnerus Hachtingius was predikant te Leeuwarden
van 1591 tot 1626.

3. TRIJNKE

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 06-1612
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Gellius Jongestal
Bruid Trijnke Anskema

"Doctor Gellius Jongestal ende Trijnke Anskema
hebben haer eerste gebot gehadt den 14 junij 1612,
haer tweede den 21 junij, haer derde den 28 junij,
sijn in de echte bevestight den 12 julij 1612
Regnerus Hachtingius"

Trijntje Allers Anskema is al in 1613 overleden:

naam: Anskema, Trijntje Allerts
geboortejaar: 1574
sterfjaar: 1613
aant.: dochter van Allert Fekkes Anskema en Amalia
Wiebrands ; gehuwd 1612 Jelle Jongestal; geboren rond 1574
Tekst grafsteen:
"Den .. sept. [1]61[3] is gestorven en hier begraven die eerbare
Trintie Anskama echte huisfrouwe van doct. Gellius Ionges[tal]"

Dr. Allard Pieter van Jongestal was de in 1637 aangenomen zoon van
Gellius Jongestal, zoon van zijn broer Wijbrandus. Hij werd vernoemd naar
de vader van Gellius (Pieter) en de vader van Trijnke (Allard).
Allard Pieter van Jongestal vernoemde zijn zoon naar zijn vaders:
Gellius Wijbrandus.

Kinderen van Allert Feckes uit zijn 2e huwelijk met Anna Emouts van Oss:

4. EMIT

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 23-05-1618
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: geboren te Leeuwarden en Deventer
Bruidegom Emit Allerts wonende te Leeuwarden
Bruid Willemke Arents wonende te Deventer

"Den 23 Maij 1618
Emit Allertsz geboren deser stede ende
Willemken Arentsdr geboren tot Deventer
zijn de provocatien hender echte geaccordeert"

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 03-06-1618
Soort akte: attestatie afgegeven
Bruidegom Emit Allerts wonende te Leeuwarden
Bruid Willemke Arents wonende te Deventer

"Emit Allertsz geboren binnen deser stede
ende Willemken Arentsdr geboren tot Deventer
zien voor dee eerste reis auffgelesen op den 25
Maijus 1618 ende voor dee tweede reis op den 31
ende op den 3 Junius 1618 ende wecke ende
hebben haar Attestatien gehaldt"

Ondertrouw Deventer:

"23 mei 1618
Emont Allertsz van Leeuwarden
Willemken Arents dr van Willem Arents aen de Brinck
(handtekeningen)
Emout Allertsz als bruijdegom
Wijllemken Arentsen als bruijt
Copulatie 7 juni 1618"

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg020-155
Samenvatting:
Geijs Fransedr.
Zij is de bestemoeder (grootmoeder) van Emit (Emout) Allertsz
Anskema, binnen Leuwarden.
1625 Januarij 18. Hypotheek (f 4200,-), op een aan bovenstaand
persoon toebehorende huysinge, staende en gelegen op te Blye
en verder op de landen gelegen tot Bilgaard onder de clockslach
van Leuwarden, buyten Leuwarden.
Aktedatum: 1625-03-25

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg020-169
Samenvatting:
Emout Allerts Anskema, faendrich van de hopman Rintie van Lyclema te ....
1625 Martij 4. Een coopbrief geregistreerd, tersaecke het door bovenstaand
persoon vercopen en in eigendom overdragen van een seeckere huysinge
staende op de Nieuwebuiren, binnen Leuwarden, bij Andries Tomas cum
uscore bewoont, aan Yte Gerbertsz (Gerbensz.) en Pieterick Cornelis dr.,
E.L. binnen Leuwarden, voor de somma van 950,- goudguldens.
Aktedatum: 1625-04-11

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg020-154a
Samenvatting:
Dr. Focconi Feijckens, advocaat in den hove van Vrieslandt, binnen Leuwarden.
1625 Martij 14. Schuldvordering (f 100,--) tersaecke te vorderen verschotene
penningen (f 85-) en te vorderen salarissen (f 15,-) te vorderen van
Emit (Emout) Allertsz Anskema, vendrich van de compagnie des hopmans
Rinke van Lijcklama, binnen Leuwarden.
Aktedatum: 1625-03-25

5. FECKE

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 4-11-1620
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Fecke Allerts Anskema wonende te Leeuwarden
Bruid Neeltie Blocq wonende te Leeuwarden

"Fecke Allerts Anckema en Neeltie Blocq
na drie diverse proclamatien hunder echte
over de Gerechte deser stede gedaen persoon-
lijcken op de Raathuijse voor den praesiderende
Burgemeester Tierck Abbis ende compareert sijnde
hebben alsnoch verclaert ende bekent dat sij
elxanderen echte beloofft ende getrout hadden
belovende daaromme voortaan t' leven als echte
luden na Godes ordonnantie toestaat sonder
d'ene d'ander te verlaten, so langhe hun Godt
d'Here metter doot solde geraken te scheiden,
waarop sij malcanderen de handen gegeven
ende hun echte also bevestiget hebben,
Ter praesentie van ons Burgemeester ende secre-
taris t'oirconde onse handen hier onder
gestelt huijden den 4 9bris 1620
(handtekeningen)
Tijerck Abbis 1620
J. Lamberti 1620"

Toelichting:
Tierck Abbis was burgemeester van Leeuwarden van 1620 tot 1629.
Dr. Joachimus Lamberti Hagius was secretaris van 1616 tot 1633.
Neeltie Blocq was de dochter van Jan Eijlertsz Blocq, zoon van
Eijlert Meinertsz, persoon op deze site.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg027-35
Samenvatting:
Geijs (Geeske) Fransedr, weduwe Emit Rijxz van Os, binnen Leuwarden.
Kleinzoon is Fecke Allesz Anskama, echtgenoot van Neeltie Jan Blocq, binnen Leuwarden.
1626 Octobris 1. Schuldvordering (f 100-) tersaecke te vorderen verschotene penningen,
te vorderen van Fecke Allertsz Anskama en Neeltie Jan Blocqdr voornoemd.
Aktedatum: 1633-12-03

6. GEESKE

Geeske Allerts trouwde in 1622 met Adriaen van der Chijs:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Datum: 04-01-1622
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Adriaen van der Chys
Bruid Geeske Allerts Faetsma

"Adriaen van den Chijs laest geecht
gehadt hebbende Thalke Pietersdr
ende Geeske Allertsdr Faetsma zijn de
proclamatien hender echte geaccordeert"

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 23-01-1622
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
hij is weduwnaar van Th. Pieters
Bruidegom Adriaen van der Chys
Bruid Geeske Allerts Faetsma

"Adriaen van den Chijs ende Geeske
Allertsdr Faetsma zijn dee ersten reis
auffgelesen op den 6 Januarij anno 1622
Ende ten tuden op den 13, ende ten derden
op den 20 deselven ende zien bevestighet op de
23 Januarij 1622"

Adriaen (Engels) van der Chijs was afkomstig van Delft. Hij was familie van de bekende Adriaen
van der Chijs, brouwer te Delft in "Het Swaenshals", die in 1596 een huis aan de Korenmarkt te
Delft verkocht aan Jan Willemsz Starbergen, persoon op deze site.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg024c-174c
Samenvatting:
Jan Meijntsz - herbergier - en Pijttrich Jansdr - E.L. - burgers binnen Leeuwarden.
1629 marty 24. Schuldbekentenis (f 200,- ), tersaecke coop van bieren, verschuldigd
aan adriaen van de Chys - burger en biersteker - binnen Leeuwarden.
Aktedatum: 1630-02-05

Toelichting:
biersteker - biertapper

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg042-243
Samenvatting:
Geeske Allerts Anskema, biersteeckster, binnen Leeuwarden en weduwe van wijlen
Adriaen van der Chijs.
7 December 1648: Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het door bovenstaand
persoon vercoopen en in eigendom overdragen van een sekere stuk greidlant,
sijnde een stuck leggende tot Bilgaerd onder de clockslach van Leeuwarden,
sijnde groot seven pondematen, aan Folckert Tietes, apotequer, en Ariaentie
Douwes, echtelieden, binnen Leeuwarden, voor 225.-.- goutguldens per pondemaat
= 1575.-.- goudguldens.
Aktedatum: 1649-11-07

Naaste verwanten

 1. van Oss, Emout Rijcksz
  1. Fransedr, Gees
   1. van Oss, Rijck Emoutsz
   2. van Oss, Anna Emouts
   3. van Oss, Frans Emouts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
 2. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 3. Quaclappen 1613-1620
 4. Magistraat Leeuwarden 1588-1700
 5. Trouwboek Deventer
 6. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 8. Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
 9. Koopakten Leeuwarden