Bijzitter, Auke Pieters 1

Geboortenaam Bijzitter, Auke Pieters
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden (meer dan 80 jaren, 6 maanden, 1 dagen)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-01-04 Broek, Friesland, Nederland  

Bij de doop van zijn zusje Coenegien staat vermeld, dat de ouders afkomstig zijn van Broek. Zij werd gedoopt op 14 mei 1740 te Joure.

2 3
Doop 1736-01-04 Joure, Friesland, Nederland  

Dopeling Auke, kind van
Pieter Aukes en Hiltje

3
Belijdenis 1766-02-23 Broek, Friesland, Nederland  

Den 23 sijn tot ledematen deser gemeente aangenomen in de Broek:
(o.a.)
Auke Pieters op Boornswaag.

4a
Attestatie 1767-11-29 Langweer, Friesland, Nederland  

Den 29 November 1767 is wederom het H. Avondmaal aan deze plaatse gehouden. En zijn met Attestatie tot deze Gemeinte overgekomen:
(o.a.)
Auke Pijters van Goningarijp en de Broek

5a
Diaken 1769-01-01 Langweer, Friesland, Nederland  

1769 Den 1 januari zijn na aanroepinge van 's Heeren naam tot nieuwe kerkenraadspersoonen in plaatse van de afgaande, verkoren
tot Ouderling Jacob Hijlkes in plaatse van de afgaande ouderling Sikke Luitjes
tot Diaken Auke Pijters in Plaatse van de afgaande Jan Douwes.

5b
Diacoon 1770-06-13 Langweer, Friesland, Nederland  

Diaconen:
(o.a.) Auke Pieters, Huisman te Boornzwaag

5c
Afgaand diaken 1771-01-20 Langweer, Friesland, Nederland  

Den 1 januari 1771 zijn wij na voorafgaande bekentmaking en aanroeping van des Heeren naam, getreden tot stemming van een nieuwe ouderling, en diaken, in plaats van de afgaande, en hebben verkoren:
Tot ouderling Pijter Lieuwes, Mr. Schoenmaker te Langweer, in plaats van Jacob Hijlkes en
Tot diaken Sijbolt Pijters, Huisman in Dijken, in plaats van Auke Pijters.
Welke verkiezing 3 aaneenvolgende Zondagen de gemeente is voorgestelt, en niets tegen dezelve inkomende, Zijn gemelde perzonen den 20 Januari in hunnen dienst bevestigt.

5d
2e Huwelijk 1776-01-07 Doniawerstal (Langweer), Friesland, Nederland Getrouwd met Antje Ennes

man: Auke Pytters afkomstig van St. Nicolaasga
vrouw: Antje Ennes afkomstig van St. Nicolaasga
Opm. Hij is weduwnaar van Uulkje Pytters, zij is jongedochter

Antje Ennes is overleden op 24 augustus 1822
te Joure:

"Antje Innes, oud drie en zeventig jaren, zonder
bedrijf, geboren te Utwellingerga, wonende op de
Joure, weduwe van Auke Pieters Bijzitter, in leven
Boer in de Broek, en dochter van Inne Baukes en
van Sjoukjen Gabes beide overleden, in leven
echtelieden huislieden te Utwellingerga"

Quotisatiekohieren 1749

Enne Baukes, Wymbritseradeel
Plaats: Uitwellingerga
Omschrijving: gemeene boer
Gezin volw: 3 en kind: 3
Aanslag: 33-0-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Wymbritseradeel, fol. 3

6 7 8
Attestatie 1776-02-16 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

1776 den 16 Februari is met attestatie van Langweer overgekomen Auke Pijters

9a
Attestatie 1785-10-02 Goingarijp, Friesland, Nederland  

Den 2 October 1785 Zijn Auke Pijters en Antje Ennes Echtelieden met Attestatie van Tjerkgaast tot Goingarijp als Ledematen overgegaan en aangenomen.

10a
Overlijden 1816-07-04 Broek, Friesland, Nederland  

Auke Pieters Bijzitter, oudt Tagtig jaar,
Boer te Broek, Echtgenoot van Antje Jacobs,
zoon van Pieter Aukes en Hiltje Eilers
in leven Egtelieden huislieden te Broek
woonagtig.

2
Verhuur land 1816-10-25 Broek, Friesland, Nederland 162 pondematen greidland, bij inschrijving
11a
Boelgoed van 1817-04-02 tot 1817-04-03 Broek, Friesland, Nederland Verkoop Inboedel en dieren van Auke Pieters Bijzitter
11b

Ouders

Vader Aukes, Pyter
Moeder Eyles, Hiltje
         Bijzitter, Auke Pieters

Families

Getrouwd Vrouw Pieters, Uilkje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1765-09-08 Langweer, Friesland, Nederland  

man: Auke Pieters afkomstig van Boornzwaag
vrouw: Uilkje Pieters afkomstig van Indijken

12
  Kind.
 1. Bijzitter, Aafke Aukes

Media

Bijzonderheden

Memories van Successie
Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1822

Overledene : Antje Innes
Overleden op: 24 augustus 1822
Wonende te : Joure
Tekst:
weduwe van Auke Pieters Bijzitter; moeder van Sjoukje (vrouw van Fedde Hanzes
Kooiker, boer Haskerhorne), Uilkje (vrouw van Klaas Engeles Bouma, winkelier),
Trijntje (vrouw van Hendrik Martens Koopmans, huisman Follega), Intje (vrouw
van Dirk Roelofs de Vries, schipper) en Jacob Aukes Bijzitter, koopman.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Naaste verwanten

 1. Aukes, Pyter
  1. Eyles, Hiltje
   1. Bijzitter, Auke Pieters
    1. Pieters, Uilkje
     1. Bijzitter, Aafke Aukes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Memories van Successie Friesland
 2. Overlijdensakte Doniawerstal
 3. Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
 4. Lidmatenboek Broek
   • Datum: 1766
   • Pagina: image 22
 5. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1767
   • Pagina: image 107
   • Datum: 1769
   • Pagina: image 108
   • Datum: 1770
   • Pagina: image 109
   • Datum: 1771-01-01
   • Pagina: image 110
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
 7. Overlijdensakte Haskerland
 8. Quotisatie 1749
 9. Lidmatenboek Tjerkgaast
   • Datum: 1776
   • Pagina: image 12
 10. Lidmatenboek Goingarijp
   • Datum: 1785
   • Pagina: image 103
 11. Leeuwarder Courant
   • Datum: 1816-10-25
   • Pagina: Bladzijde 3, rubriek "Uit de hand te koop" (verticaal afgedrukt op de pagina)
   • Kop Leeuwarder Courant 25 oktober 1816
   • Datum: 1817-03-21
   • Pagina: Bladzijde 2, rubriek "Boelgoed"
   • Kop Leeuwarder Courant 21 maart 1817
 12. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag