Jenties, Trijntie

Geboortenaam Jenties, Trijntie
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1656-01-20    
 
Belijdenis 1679-02-02 Lemmer, Friesland, Nederland  
1
Overlijden na 1719-12-17    

Lemsterland, dopen, doopjaar 1719
Dopeling: Rigtie
Gedoopt op 17 december 1719 in Lemmer
Dochter van Sytse Hylkes en niet genoemde moeder
Doopheffer: Tryn Jenties

In 1719 is Trijntje nog aanwezig als
doopheffer voor haar kleinkind Rigtie.

2

Ouders

Vader Rinnerts, Jencke
Moeder Bottes, Tiedt
         Jenties, Trijntie
    Broer     Jenties, Rinnert
    Zus     Jenties, Peerck

Families

Getrouwd Man Feijtes, Hijlcke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1676-02-23 Goingarijp, Friesland, Nederland  

Haskerland, huwelijken 1676
Vermelding: Attestatie afgegeven op 3 februari 1676 in Joure
Man : Hylcke Feytes afkomstig van Broek
Vrouw : Tryntie Jenties afkomstig van Joure
Opmerking : attestatie naar Goengarijp

Tekst Trouwboek:

"1. Den 16 Januarius
2. Den 23 Januarius
3. Den 30 Januarius

Hijlcke Feijtis van de Broek
en Trijntie Jenties op de Joure
Den 23 Februarius dese persoonen attestatie gepasseert om te Goijngarijp te Trouwen"

3
Attestatie 1679-02-02 Lemmer, Friesland, Nederland  

Anno 1679
Den 2 Februarij het H. Avondmael onser Heere Jesu Christi in dese sijne Gemeente gehouden voor de 35 ste mael en na voorgaende onderzoek des geloofs tot de Gemeenschap der kercke opgenomen,
(o.a.):
Lemmer: Trijn Jentjes de huijsvrouw van Hielke Fijttjes

Met attestatie:
Lemmer: Fijtte Sijtzes en Rixst Cornelis, echte luijden van Broek
Hielke Fijtes de man van Trijn Jentjes van de Joure.

1
Lidmaten 1680 Lemmer, Friesland, Nederland  

Aen de groote Zijl en nederwaerts het Turfland uijt;
(o.a.):
Hijlke Feijtjes en Trijn Jentjes, echte-luijden

1
Lidmaten 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
Buiten Truijtje Sijl tot het einde van de voor-Lemmer
(o.a.):
Hijlke Feites en Trijn Jentjes
Egtelieden

1
  Bijz.

Kinderen:

Gedoopt te Joure:

1. Cornelis, 6 december 1676
"Den 6 December is Hijlcke Feijtis ende Trijntie Jenties
kindt gedoopt ende genaemt Cornelis"

Gedoopt te Lemmer:

2. Sietze, 26 december 1678
"Hielke Feijkes heeft sijn kind laaten doopen,
een soon genaemt Sietze"

Gedoopt te Oosterzee:

3. Jentjen, 15 mei 1681
"Hijlcke Feijtes heeft sijn kind laeten doopen,
een soon, genaemt Jentjen in Oosterzee
ter wijle ick daer predickte op mijn beurte
den 15 Maij 1681"

Gedoopt te Lemmer:

4. Feijte, 3 september 1682
"Hijlke Feijtes sijn kindt genaemt Feijte, een soon"

5. Jentie, 29 maart 1685
"Den 29 Martij heeft Hijlke Feites sijn kind, in de Lemmer
laten doopen, een soon, genaemd Jentie"

6. Tiet, 6 maart 1687
"Den 6 Martius is van Jelger Feites in de Lemmer te
doop gehouden het kind van sijn Broeder Hijlke Feites
omdat hijselve niet te huis was, en is het kind genaemd
Tiet"

7. Pieter, 11 augustus 1689
"Den 11 Augusti heeft Hijlke Feites sijn kind, zijnde een
soon laten doopen in de Lemmer en is 't selve genaemd Pieter"

8. / 9.: Pieter en Gieltje, 7 september 1690,
"Den 7 september heeft Jelger Feites te doop gehouden
in de Lemmer twee kinderen van sijn Broeder Hijlke Feites,
die niet t'huis was en is het eene, zijnde een soon, genaemd
Pieter, en het andere, sijnde een dogter, genaemd Gieltje"

10. Jenne, 10 december 1693
"Den 10 December heeft Hijlke Feites, woonende in de Lemmer,
sijn kind, zijnde een soon, te doop gehouden in de Lemmer,
welke genaemd is Jenne"

11. Peerk, 2 augustus 1696
"Den 2 Augustus heeft Jelger Feites het kind van sijn Broeder
Hijlke Feites, die niet t'huis was, te doop gehouden in de Lemmer,
welke zijnde een dogter, genaemd Peerk"

12. Rigtje, 11 december 1698
"Den 11 December heeft Hijlke Feites, woonende in de Lemmer,
sijn kind, zijnde een dogter, in de Lemmer ten doop gehouden,
welke genaemd is Rigtje"

13. Botte, 29 maart 1700
"Den 29 Martij heeft Jelger Feites het kind van sijn Broeder
Hijlke Feites, woonende in de Lemmer, te doop gehouden in de
Lemmer, welke, sijnde een soon, genaemd is Botte"

  Kind.
 1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
 2. Hijlkes, Sijtse
 3. Hijlkes, Feijte
 4. Hijlkes, Jentie
 5. Hijlkes, Tiet
 6. Broeksma, Jenne Hijlkes
 7. Hijlkes, Peerk
 8. Hijlkes, Botte

Naaste verwanten

 1. Rinnerts, Jencke
  1. Bottes, Tiedt
   1. Jenties, Trijntie
    1. Feijtes, Hijlcke
     1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
     2. Hijlkes, Sijtse
     3. Hijlkes, Feijte
     4. Hijlkes, Jentie
     5. Hijlkes, Tiet
     6. Broeksma, Jenne Hijlkes
     7. Hijlkes, Peerk
     8. Hijlkes, Botte
   2. Jenties, Rinnert
   3. Jenties, Peerck

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Lemsterland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag