Heerings, Jaapje 1 2 3 4 5

Geboortenaam Heerings, Jaapje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 66 jaren, 2 maanden, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1788-09-20 Molkwerum, Friesland, Nederland  
6
Familienamen 1813-03-27 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 165
Dijk, Jaapje Herings van, Hemelum Was niet op de hoogte
NB zie ook: Register Koudum, fol. 165, 27-03-1813

Opmerking: Het is niet duidelijk waar de opmerking
"Was niet op de hoogte" vermeld staat.

"Jaapje Herings wonende te Hemelum, zegge
Koudum, heeft dezelve verklaard dat zij aanneemt
de naam van VAN DIJK voor famillenaam en vermits
zij verklaardde niet te kunnen schrijven, hebben wij deze
alleen geteekend den 27 maart 1813

G. Keuchenius"

Pieter Harmens kreeg de achternaam DE ROOS:

Stavoren, deel 1 folio 175 verso
Roos, Harmen Sibles, Warns
Kinderen:
Arjen 19, Sible 11, Fokeltje 22, Trijntje 17 en
nog een zoon van de vrouw met name Pieter 19

Opmerking: Helaas is van deze naamsaanneming geen afbeelding aanwezig.

Harmen Sibles de Roos trouwde in 1800 met Grietje Ypes, moeder van Pieter Harmens de Roos. De opmerking "nog een zoon van de vrouw met name Pieter 19" slaat op deze Pieter, die dan 19 jaar oud is.
Fokeltje en Trijntje is zijn dochters van Grietje Ypes en dus zusters van Pieter Harmens de Roos.
Arjen is een zoon uit het eerste huwelijk van Harmen Sibles met Trijntje Arjens.
Sible is een zoon uit het huwelijk van Harmen Sibles en Grietje Ypes.

7
Huwelijk 1820-11-10 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland Getrouwd met Pieter Harmens de Roos

Huwelijksakte Gaasterland, 1820
Man : Pieter Harmens de Roos, oud 27 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen
Ouders: Harmen Pieters en Grietje Ypes
Vrouw : Jaapje Heerings, oud 32 jaar, geboren te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Ouders: Hering Wypkes en Bauk Wiebes
Datum : 10 november 1820, akte nr. 22

Jaapje Heerings, boerendienstmeid, werkster,wonende Bakhuizen (Molkwerum)
Pieter Harmens de Roos, van beroep boereknegt, werkman,
woonachtig onder het behoor van den dorpe Mirns

De ouders van Pieter Harmens de Roos waren in 1788 getrouwd:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1788
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 april 1788 in Hemelum
Man : Harmen Pieters afkomstig van Bakhuizen
Vrouw : Grietje Ypes afkomstig van Bakhuizen

Grietje Ypes trouwde in 1800 met Harmne Sibbeles:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 april 1800 in Hemelum
Man : Harmen Sibbeles afkomstig van Bakhuizen
Vrouw : Grietje Ypes afkomstig van Bakhuizen

Pieter Harmens de Roos is op 26 januari 1862 te Mirns en Bakhuizen
overleden:

Overlijdensakte Gaasterland, 1862
Aangiftedatum 27 januari 1862, akte nr. 8
Pieter Harmens de Roos, overleden 26 januari 1862, 69 jaar, man
Weduwnaar

"Pieter Harmens de Roos, oud 69 jaren, boer, wonende te
Mirns en Bakhuizen Weduwenaar van Jappe Heerings
zoon van Harmen Pieters en Grietje Ypes, beide overleden"

Memories van Successie

Kantoor Lemmer, overl. jaar 1862

Overledene : Pieter Harmens de Roos
Overleden op: 26 januari 1862
Wonende te : Mirns en Bakhuizen

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

1 8 9 3
Testament 1844-08-12 Koudum, Friesland, Nederland  

1844 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Testament
- Jap Heerings van Dijk te Rijs, gehuwd met Pieter Harmens de Roos

Testament
- Pieter Harmens de Roos te Rijs

Bron:
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 72024
Repertoirenr.: 83 d.d. 12 augustus 1844

10
Verkoping 1847-05-07 Koudum, Friesland, Nederland  

1847 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Publieke verkoping
Betreft de verkoop van levend vee enz.
- Pieter Harmens de Roos te Rijs, verkoper

Bron:
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 72027
Repertoirenr.: 52 d.d. 7 mei 1847

10
Overlijden 1854-11-28 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Gaasterland, 1854
Aangiftedatum 29 november 1854, blad nr. 20
Jap Heerings Steginga, overleden 28 november 1854, 67 jaar, vrouw
Gehuwd

"Jap Heerings Steginga, oud 67 jaren, boerin,
wonende te Mirns en Bakhuizen, geboren te Molkwerum
echtgenoote van Pieter Harmens de Roos, boer, wonende
te Mirns en Bakhuizen, dochter van Heering Wiepkes Steginga
en Baukjen Wiebes Dijkstra indertijd echtelieden landbouwers
beide gewoond hebbende en overleden te Molkwerum"

Er werd een Memorie van Successie opgemaakt, waarbij een bedrag van fl. 1716,10 werd nagelaten aan haar broers en zusters en hun kinderen.
(zie Media/Galerij)

9 3

Ouders

Vader Wijpkes, Heering
Moeder Wijbes, Bauk
    Zus     Dijkstra, IJbeltje Heerings
    Zus     van Dijk, Lijsbert Heerings
    Zus     Steenstra, Jaay Heerings
    Zus     Heerings, Pytrig
         Heerings, Jaapje
    Broer     Steenstra, Wiepke Heerings
    Zus     Steenstra, Jeltje Heerings
    Broer     van Dijk, Douwe Heerings

Media

Bijzonderheden

De huwelijksbijlagen bij het huwelijk van Jaapjen Heerings en Pieter Harmens de Roos in 1820
bevatten diverse Akten van Bekendheid. Voor haar huwelijk had Jaapje Heerings een acte nodig waaruit
haar geboorte tijd bleek. Die had zij niet. Daarom werd er een Akte van Bekendheid opgemaakt.
De volgende personen traden als getuigen op, allen woonachtig te Molkwerum:

1. Pier Gerlofs Bruinsma, 49 jaar
2. Meye Everts Heineman, 45 jaar
3. Scholte Hendriks Keizer, 44 jaar
4. Durk Pieters Feenstra, 41 jaar
5. Folkert Ottes Folkertsma, 36 jaar
6. Jacob Sijtzes Hollander, 33 jaar
7. Tjitte Hendriks Prins, 32 jaar

Opmerking:
Folkert Ottes Folkertsma was gehuwd met
Sibbel Lieuwes Woudstra, persoon op deze site.

Deze getuigen verklaarden eenparig, dat Jaapjen Heerings de dochter was van Hering Wijpkes,
in leven van beroep boer, en Bauk Wiebes, in der tijd echtelieden en woonachtig te Molkwerum.
Jaapjen Heerings was geboren te Molkwerum in den Jare 1788 den 20e dag der maand September.
"Wijders verklarende dat de redenen waarom de Comparante geene andere bewijzen
harer geboorte konde bekomen hier in bestaan dat zij als kind niet gedoopt is, uit hoofde
hare ouders de doopsgezinde Gemeente waren toegedaan en het bij die gezindheid niet in gebruike
is om kinderen te laten doopen en er destijds ook geene geboorte registers wierden gehouden".

Ook verklaarden zij eenparig, dat Hering Wijpkes te Molkwerum overleden was op 16 februari 1797
en Bauk Wiebes in januari 1793 te Molkwerum, zonder de juiste dag te kunnen noemen.
De grootouders waren reeds voor lange jaren overleden.

Een andere Akte van Bekendheid bevat informatie over de geboorte van Pieter Harmens de Roos:

"Dat Pieter Harmens de Roos geboren is te Bakhuizen den 6e december van het Jaar 1792,
zoon van wijlen Harmen Pieters en wijlen Grietje IJpes.
Gevende de Comparanten voor redenen van Wetenschap, de eerste Comparant om dat
de geboorte van Pieter Harmens de Roos op Sint Nicolaas is voorgevallen,
de tweede Comparant dat Zijne dochter Atje geboren is in het begin der maand november van het Jaar 1791
en dus een groot Jaar ouder is dan Pieter Harmens de Roos,
de derde Comparant dat Zijn Zoon Jan geboren is den 15 Januarij van het Jaar 1793 en dus slegts eenige weken jonger is
dan Pieter Harmens de Roos.
En de vier andere Comparanten, dat zij tijdens de geboorte van Pieter Harmens de Roos in de nabij heid van de plaats
Zijner geboorte verblijf hielden en deze zich dus zeer wel herinneren.
Wijders verklaarden de gezamenlijke Comparanten dat er tijdens de geboorte van Pieter Harmens de Roos
voor hem geene met de Wet bestaanbare geboorte registers bestonden, als zijnde hij van de doopsgezinde Godsdienst"

Andere Akten van Bekendheid geven informatie over de ouders en grootouders van
Pieter Harmens de Roos:

Zijn vader Harmen Pieters, in leven Boer te Bakhuizen, was overleden in mei 1796 te Bakhuizen,
terwijl zijn moeder Grietje IJpes op 30 september 1812 te Warns was overleden:

"In het jaar 1812 den 30e September is te Warns overleden Grietje IJpes, wed. Harmen Sibles
oud 52 Jaren, nalatende vier kinderen met namen Fokeltje, Pieter, Trijntje en Sible"

Zijn vaders vader Pieter Meines, in leven boer te Bakhuizen was voor meer dan 40 jaar geleden
overleden (dus voor 1780) en zijne vaders moeder Fokeltje Piers, in leven boerinne aldaar,
doch overleden te Mirns voor meer dan 50 jaar geleden ( dus voor 1770).
Grootvader moederszijde IJpe Harmens was overleden te Oudemirdum in het jaar 1770
en deszelfs grootmoeder moederszijde Sjoe(?) Hendriks te Oudemirdum in 1768.

Quotisatiekohieren 1749

Pyter Meines, Gaasterland
Plaats: Mirns en Bakhuizen
Omschrijving: middelmatig
Gezin volw: 2 en kind: 2
Aanslag: 31-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Gaasterland, fol. 28

Grietje Ijpes was gedoopt in 1785 te Oudemirdum:

Gaasterland, dopen, doopjaar 1758
Dopeling: Grietie
Geboren in Oudemirdum
Gedoopt op 17 september 1758 in Oudemirdum
Dochter van Ype Harmens en niet genoemde moeder

De Verklaring van de Nationale Militie vermeldt:

"Pieter Harmens de Roos, geboren te Bakhuizen
den 26 December 1792, van beroep Boereknegt
zoon van Harmen en Grietje Ipes,
in de Gemeente Balk voor de Nationale Militie ingeschreven,
dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen
het Nummer 100, het welk, tot heden, niet opgeroepen zijnde,
hem tot genen dienst heeft verpligt.

Leeuwarden, 17 mei 1719"

Memorie van Successie:

Kantoor Lemmer, overl. jaar 1854

Overledene : Jap Herings van Dijk
Overleden op: 28 november 1854
Wonende te : Mirns/Bakhuizen
Tekst:
vrouw van Pieter Harmens de Roos, koemelker (enige testamentair erfgenaam);
geen kinderen; zuster van Wiebke, boer Woudsend, Jeltje (wed. NN Jaarsma), te
Molkwerum en Jaai Herings (vrouw van Titte Lieuwes Woudstra, aldaar) en wijlen
Douwe (vader van Heye, Aebeltje en Lubkje Douwes van Dijk) en wijlen Lijsbet
Herings van Dijk (moeder van Johanneske, Bauk, Wieb, Grietje, Heering, Siemen
en Rinder Ruurds Visser). Saldo fl. 1.716,10. (volgens sterflijst Jap Herings
Stegenga)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Bron:
Memories van successie 1818-1927

De zuster van Pieter Harmens de Roos overleed in 1837:

Memories van Successie

Kantoor Bolsward, overl. jaar 1837

Overledene : Trijntje Harmens van_der Sluis
Overleden op: 12 mei 1837
Wonende te : Warns
Tekst:
naaister; zuster van Pieter Harmens de Roos, landbouwer te Rijs (2/3);
halfzuster van Sibbele Harmens de Roos, idem Stavoren en Fokeltje Harmens
Walstra, te Rijs (elk 1/6). Saldo fl. 83,-. (akte sterk aangetast)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Naaste verwanten

 1. Wijpkes, Heering
  1. Wijbes, Bauk
   1. Dijkstra, IJbeltje Heerings
   2. van Dijk, Lijsbert Heerings
   3. Steenstra, Jaay Heerings
   4. Heerings, Pytrig
   5. Heerings, Jaapje
   6. Steenstra, Wiepke Heerings
   7. Steenstra, Jeltje Heerings
   8. van Dijk, Douwe Heerings

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Gaasterland
 2. Huwelijksbijlagen Gaasterland
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Quotisatie 1749
 5. Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
 6. www.pdejong.com
 7. Familienamen 1811
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 9. Overlijdensakte Gaasterland
 10. Notariƫle archieven Friesland