Lieuwes, Hidde

Geboortenaam Lieuwes, Hidde
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1668-02-06 Warns, Friesland, Nederland  

Den 6 februarii 1668 zijn aangekomen:
(o.a.)
Hidde Lieuwes jongman van Warns

1
Lidmaat 1672 Warns, Friesland, Nederland  

Lidmaten tot Warns aan het Suijtendt:
(o.a.)
22 - Hidde Liewes
23 - Leeuwke Liewes
24 - Bauck Liewes

Vermoedelijk zijn Leeuwke en
Bauck een broer en zuster van
Hidde Lieuwes.

1
1e Huwelijk 1676-02-20 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijn Annes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1676
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 20 februari 1676 in Warns
Man       : Hidde Lieuwes afkomstig van Warns
Vrouw     : Trijn Annes afkomstig van Warns

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Peerck
Gedoopt op 10 december 1676 in Warns en Scharl
Dochter van Hidde Lieuwes en niet genoemde moeder

2. Peerck
Gedoopt op 26 mei 1678 in Warns
Dochter van Hidde Liewes en niet genoemde moeder

3. Lieuwe
Gedoopt op 27 november 1680 in Warns en Scharl
Zoon van Hidde Lieuwes en niet genoemde moeder

Trijn Annes is overleden voor 9 maart 1684.

2 3
2e Huwelijk 1684-03-09 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Ansk Sijtjes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1684
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 9 maart 1684 in Warns
Man       : Hidde Lieuwes afkomstig van Warns
Vrouw     : Ansk Sijtjes afkomstig van Warns

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Jan
Gedoopt op 11 februari 1685 in Warns en Scharl
Kind van Hidde Lieuwes en niet genoemde moeder

2. Lieuwe
Gedoopt op 24 mei 1688 in Warns en Scharl
Kind van Hidde Lieuwes en niet genoemde moeder

3. Aagh
Gedoopt op 20 november 1689 in Warns en Scharl
Dochter van Hidde Lieuwes en niet genoemde moeder

Ansk Sijtjes is overleden voor 15 juli 1696.

2
Lidmaat 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen te Warns:

125 - Hidde Lieuwes, ouderling, Kerk-voogd
verstorven 3 december 1710
126 - Ansk Sijtties, Echtelieden, 10 augustus 1694 obiit

1
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd
en Noordwolde)
Stem nr. 17, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wybe (WIEBE) Friesches (FRIESES), eigenaar
Hidde Lieuwes, gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd
en Noordwolde)
Stem nr. 30, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hidde Lieuwes, uit naam van de drie onmondige
     voorkinderen
     van zijn vrouw Tjitske / Tiets Rommerts bij wijlen
     Tjerk Edgers, eigenaar en gebruiker voor 1/2
Hessel Ottes, eigenaar en gebruiker, met Otte Ottes, voor
     1/2

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd
en Noordwolde)
Stem nr. 43, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hidde Lieuwes, als vader van zijn kind Peerk bij wijlen
     Trijn Annes, eigenaar
Gosse Hylkes, gebruiker

Opm: De drie onmondige voorkinderen zijn
Engle, Edger en Johannes Tjerks.

4
Overlijden 1710-12-03    
1

Ouders

Vader , Lieuwe
         Lieuwes, Hidde
    Broer     Lieuwes, Leeuwke
    Zus     Lieuwes, Bauck

Families

Getrouwd Vrouw Rommerts, Tytje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1696-05-17 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1696
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1696 in Warns
Man       : Hidde Lieuwes afkomstig van Warns
Vrouw     : Tijtj' Rommerts afkomstig van Warns

3
  Kind.
 1. Hiddes, Lol
 2. Hiddes, Lieuwe

Naaste verwanten

 1. , Lieuwe
  1. Lieuwes, Hidde
   1. Rommerts, Tytje
    1. Hiddes, Lol
    2. Hiddes, Lieuwe
  2. Lieuwes, Leeuwke
  3. Lieuwes, Bauck

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Stemkohieren Friesland