Wilhelmidr, Anna 1 2 3

Geboortenaam Wilhelmidr, Anna
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1592-10-01    

"1 Octobris 1592
Agnita Wilhelmi, ministri filia
Anna Wilhelmus, soror"

Toelichting:
ministri filia - dochter van een dienaar
soror - zuster

4
Huwelijk 1594-06-30 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Karst Reneman

"Karst Rieneman wt Groningerlant ende
Ancke Wilhelmus dochter verclaren malcander
te echte genoemen te hebben ende verclarde
Martien van Vianden d'muntemeisters huisfrouwe
dat 't selve houwelijck bij d'vader van Ancke ende
haer vrinden gesloeten is, actum 1594 den 30 Junij"

Toelichting:
Martien van Vianden was waarschijnlijk Maria van Bemmel, getrouwd met Lodewijk Alewijns, oud-muntmeester van Leeuwarden, afkomstigvan Vianen. Zij was eerst gehuwd met Matthijs van Vierssen, moeder van Willem van Vierssen, muntmeester van Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmen
2. Egbert
3. Geeske, gedoopt op 20 januari 1605
te Leeuwarden, vader Carst Renneman

2 5
Overlijden voor 1622-11-01    
 

Ouders

Vader Bras, Wilhelmus
    Zus     Wilhelmidr, Agneta
         Wilhelmidr, Anna
    Zus     Wilhelmidr, IJda

Bijzonderheden

Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden:

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg017-270
Samenvatting:
Anneke Wilhelmi, echtgenote van Carst Renneman, burger, binnen Leuwarden.
1621 Februarij 13. Schuldbekentenis (f 260,--) tersaecke verschuldigde verschotene penningen,
verschuldigd aan Gees Fransesdr, weduwe van wijlen Emit Rijnx, binnen Leuwarden.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 5 Decembris 1626.
Kleinkind van bovengenoemd echtpaar is Geijske Rijxdr.
Aktedatum: 1622-10-21

 

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg017-264
Samenvatting:
Jacob van Broersma, echtgenoot en voogd van Hester Hagen, binnen Leuwarden.
Hier met Dr. Gualtherus Henricus Gualtheri, mede advocaat in den hove van Frieslandt,
als man ende voogd van Catharina Hagen, binnen Leeuwarden, als erffgenamen van
wijlen de Hopman Hagen, in levene.

1 Julij 1621: Ter meerdere securiteit van wijlen bovenstaand persoon's erffgenamen
heeft Anneke Wilhelmi, echtgenote van Carst Renneman - binnen Leuwarden, zich
borg gesteld voor haar suster Ideke Wilhelmi, binnen Leuwarden, tersaecke vordering
ad ƒ500.-.-, die de erffgenamen van wijlen bovenstaand persoon te vorderen hebben
van laatstgenoemd persoon.
N.B. Deze acte is gecasseert op 4 maij 1624.
Aktedatum: 1622-10-15

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg018-1
Aktedatum: 1622-11-01
Samenvatting: Wijlen Antie Wilhelmusdr.
Erffgenamen van wijlen bovenstaand persoon zijn haar soons:
Harmen Reneman, binnen Leuwarden en Egbert Reneman binnen Leuwarden.
1622 Novembris 1. Schuldbekentenis (f 1280-4-) tersaecke gecochte en ontfangen speldewerck,
linten en andere winckelwaren, verschuldigd aan Jan Salijns, coopman binnen Amsterdam.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 12 Februarij 1623.

Gegevens van de kinderen van Anna Wilhelmidr.

1. Harmen Reneman

Hij trouwde in 1623 met Grietie Hermani Kolde:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-01-1623
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom
Harmen Reneman wonende te Leeuwarden
Bruid
Grietie Hermanni Kolde wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 26-01-1623
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Harmen Reneman wonende te Leeuwarden
Bruid
Grietie Hermanni Kolde wonende te Leeuwarden

Grietie Hermanni Kolde was de dochter van
Hermannus Kolde, predikant te Leeuwarden van 1590 tot 1634.

2. Egbert Reneman trouwde in 1625 met Beerntie Lieuwes:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 16-04-1625
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom
Egbertus Reneman wonende te Leeuwarden
Bruid
Beerntie Lieuwes wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 18-05-1625
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Egbertus Reneman wonende te Leeuwarden
Bruid
Beerntie Lieuwes wonende te Leeuwarden

Naaste verwanten

 1. Bras, Wilhelmus
  1. Wilhelmidr, Agneta
  2. Wilhelmidr, Anna
  3. Wilhelmidr, IJda

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Lidmatenboek Leeuwarden
 5. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden