Lieuwes, Eeuw 1a 2

Geboortenaam Lieuwes, Eeuw
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 84 jaren, 11 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1741-09-10    
 
Doop 1741-09-10    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1741
Dopeling: Eeuw
Gedoopt op 10 september 1741 in Warns en Scharl
Kind van Lieuwe Hiddes en niet genoemde moeder

3
Huwelijk 1765-11-24 Hemelum, Friesland, Nederland Getrouwd met Age Hendriks

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1765
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 november 1765 in Hemelum
Man       : Age Hendriks afkomstig van Bakhuizen
Vrouw     : Eeuw Lieuwes afkomstig van Hemelum

Age Hendriks was waarschijnlijk een zoon van
Hendrik Ages en Hijlck Sibbles:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1721
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1721 in Hemelum
Man       : Hendrik Ages
Vrouw     : Hijlck Sibbles afkomstig van Bakhuizen

Kinderen van Age en Eeuw, gedoopt te Hemelum, Warns
en Bakhuizen:

1. Hendrik
Geboren  in Bakhuizen
Gedoopt op 19 oktober 1766
Zoon van Age Hendriks en Eeuw Lieuwes
Doopheffer: Simon Lieuwes
Opm.: De vader is uitlandig. De dopeling is overleden

Opmerking: Simon Lieuwes was de broer van Eeuw Lieuwes.

2. Hendrik
Geboren op 15 november 1767 in Hemelum
Gedoopt op 22 november 1767
Zoon van Age Hendriks en Eeuw Lieuwes
Opm.: De dopeling is overleden

Gedoopt te Oudega:

3. Hijlk
Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Geboren op 7 maart 1772
Gedoopt op 15 maart 1772 in Oudega
Dochter van Age Henderiks en Eeuw Lieuwes
Peter: Siberig Rimmerts

Gedoopt te Hemelum, Warns en Bakhuizen:

4. Attje
Geboren op 4 maart 1775 in de Wiel onder Bakhuizen
Gedoopt op 19 maart 1775
Dochter van Age Hendriks en Eeuw Lieuwes

5. Reintje
Geboren op 31 mei 1781 in Hemelum
Gedoopt op 17 juni 1781 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Dochter van Age Hendriks en Eeuw Lieuwes

Opmerking:
Waarschijnlijk is dit kindje vernoemd naar Reintje Lieuwes,
zuster van Eeuw, die kort daarvoor was overleden.

6. Hendrikje
Geboren op 27 april 1785 in Hemelum
Gedoopt op 16 mei 1785
Dochter van Age Hendriks en Eeuw Lieuwes

4
Familienamen 1812-01-16 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 111
Lieuwes, Eeuw, Hemelum

"Eeuw Lieuwes wonende te Hemelum heeft
deselve verklaard dat zij aanneemt de naam
van Lieuwes voor famille naam en vermits
de Comparante verklaarde niet te kunnen schrijven
hebben wij deze alleen getekend den 16 Januarij 1812,

Eelke Wouters"

5
Overlijden 1826-08-14 Hemelum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1826
Aangiftedatum 15 augustus 1826, blad nr. 33
Eeuw Lieuwes, overleden 14 augustus 1826, 86 jaar, vrouw
Weduwe

"Eeuw Lieuwes geboren en gewoond hebbende te Hemelum,
oud 86 jaren, weduwe van Age Hendriks, Landbouwer gewoond
hebbende en overleden te Hemelum, en Dochter van
Lieuwe Hiddes, Landbouwer, en Attje Simons zonder bedrijf
in tijden Echtelieden, gewoond hebbende insgelijks te
Hemelum, en aldaar beiden over lange overleden"

2

Ouders

Vader Hiddes, Lieuwe
Moeder Simens, Attje
    Broer     Lieuwes, Hidde
    Zus     Lieuwes, Tietj
    Broer     Lieuwes, Symen
    Zus     Lieuwes, Bauk
         Lieuwes, Eeuw
    Zus     Lieuwes, Reintien
    Zus     Lieuwes, Ids

Bijzonderheden

Eeuw Lieuwes, landbouweresse te Hemelum, verleende goedkeuring
voor het huwelijk van haar dochter Hendrikje met Everen Siebes Woudstra,
schoolonderwijzer te Hemelum.
Het huwelijk werd voltrokken op 18 januari 1815.

"De ondergetekende weduwe van wijlen Age Hendriks
te Hemelum bekent bij dese ten vollen goed te keuren
en toe te staan het huwelijk van hare dochter Hendrikje Ages
te Hemelum wonende, met Everen Siebes Woudstra, mede
alhier wonende en op dat men alle geloof aan dese bekendtenis
hechten, en deselve naar wensen strekken moge, zal ik dese
mijne Erkendtenis bekrachtigen met mijne handtekening.

Hemelum, 30 oktober 1814

("slordige" handtekening)

Verklare ik ondergetekende bovenstaande Handtekening
te zijn van Eeuw Lieuwes W. van Age Hendriks woonachtig te Hemelum.

G. Lels, Subs. Schout in de gemeente Koudum".

Hendrikje Ages overleed op 23 april 1825 te Warns:

"Hendrikje Ages van der Zee, geboren te Hemelum, zonder
bedrijf te Warns wonende, oud 40 jaren, dochter van Age Hendriks van der Zee,
van bedrijf Boer te Hemelum, overleden, en Eeuw Lieuwes, Boerin al daar nog
wonende, en Echtgenote van Everen Siebes Woudstra,
Schoolonderwijzer te Warns nog wonende".

Naaste verwanten

 1. Hiddes, Lieuwe
  1. Simens, Attje
   1. Lieuwes, Hidde
   2. Lieuwes, Tietj
   3. Lieuwes, Symen
   4. Lieuwes, Bauk
   5. Lieuwes, Eeuw
   6. Lieuwes, Reintien
   7. Lieuwes, Ids

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1815-01-18
   • Pagina: Aktenr. 3
 2. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 5. Familienamen 1811