Wijma, Wietze Gerrits 1 2

Geboortenaam Wijma, Wietze Gerrits
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 70 jaren, 5 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1786-02-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
3
Doop 1786-02-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Zoon: Wijtse
Vader: Gerrijet Ottes
Moeder: Altie Weimers
Getuigen: Pieters Anes, IJda Oennes
Pastor: Theodoor Isaäcus van Essen
Doop: 26 februari 1786
Religie: Hervormd, Oude kerk
Bron: 32 p. 23 (folio 12) nr. 2

 

Getuige: Pieters Annes en Yda Oennes

3
Familienamen 1811 1812-02-21 Oudega, Friesland, Nederland  

Voor ons Maire der Gemeente Oudega
kanton Beetsterzwaag Arrondissement Herenveen
departement vriesland Gecompareerd zijnde
Wietze Gerrits wonende te Opeinde No 18
heeft deselve verklaard dat hij aanneemt
de naam van Wijma voor familienaam
en heeft deze met ons verteekend den 21 feb.
1812
(ondertekend)
W. Wijma

Wietze Gerrits Wijma woonde in 1811 te Opeinde No 18 in bij Johannes Jans Wouda.
Heere Gerbens, man van zijn tante Aukje Wiemers, nam ook de naam Wijma aan te Drachten.

 

4
Overlijden 1856-08-20 Drachten, Friesland, Nederland  

"Wietze Gerrits Weima, oud vijfenzeventig jaren,
zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende
te Dragten, gehuwd met Hinke Jans de Boer,
zoon van Gerrit Ottes en Aaltje Wiemers,
beide overleden"

 

5

Ouders

Vader Ottes, Gerrit
Moeder Wiemers, Aaltje
    Zus     Ottinga, Rinkjen Gerrits
    Zus     Gerrits, Reijntje
         Wijma, Wietze Gerrits

Families

Getrouwd Vrouw de Boer, Hinke Jans
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1812-09-04 Oudega, Friesland, Nederland  

Mairie Oudega, 4 september 1812, aktenr. 9
Man: Wietze Gerrits Wijma, oud 28 jaar, geboren te Amsterdam, provincie Noord-Holland
Ouders: Gerrit Ottes en Aaltje Wiemers
Vrouw: Henke Jans de Boer, oud 28 jaar, geboren te Ureterp, gemeente Opsterland
Ouders: Jan Arends de Boer en Aattje Wieberens

"Wietze Gerrits Wijma, oud acht en twintig Jaren,
Boereknecht, geboren te Amsterdam en
woonachtig te Opeinde, meerderjarige zoon van
wijlen Gerrit Ottes in leven Schipper in het jaar zeventien honderd
zeven en tachtig overleden of verdronken, en van wijlen
Aaltje Wiemers den drie en twintigsten van de maand
Februarij des Jaars een duizend zeven honderd negen en tachtig
te Amsterdam overleden, blijkens acte van Notoriteit
den een en dertigsten Julij achttien honderd twaalf door den
Vrederegter op gemaakt, en door den Voorzitter der Regtbank
ter eerster Instancie zitting houdende te Heerenveen bekragtigd
en waaruit tevens kan worden opgemaakt dat deszelfs
verdere adschendenten niet meer in leven zijn
en
Henke Jans de Boer oud acht en twintig Jaren, dienstmaagd,
geboren te Ureterp en te Opeinde woonachtig, meerderjarige dochter
van Jan Arends de Boer, hier bij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende,
en van deszelfs huisvrouw Aattje Wieberens"

Notoriteit - bekendheid
adschendenten - ascendenten, verwanten in opklimmende lijn

Opmerking: Overlijdensdata van Gerrit Ottes en Aaltje Wiemers in bovenstaande akte zijn waarschijnlijk onjuist.

 

6 7
  Kind.
 1. Wijma, Aaltje Wietzes
 2. Wijma, Attje Wytzes

Media

Bijzonderheden

In 1821 huurde Wietze Gerrits Wijma een huis en land te Drachten:

1821 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis en land te Drachten, huursom ƒ. 65
- Pier Pieters Veenstra te Drachten, verhuurder
- Wietse Gerrits Wijma te Drachten, huurder

Bron:
Toegangsnr. : 26, Inventarisnr.: 32021, Repertoirenr.: 1885 d.d. 20 maart 1821

In de Memorie van Successie (1831) van zijn schoonvader Jan Arends de Boer werd vermeld,
dat hij ook Wietze Gerrits Hollander werd genoemd. Vermoedelijk was dit het geval, omdat hij
te Amsterdam was geboren.

Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1831

Overledene : Jan Arends de Boer
Overleden op: 30 oktober 1831
Wonende te : Opeinde

Tekst:

"suppletoire memorie (er blijkt toch testament en saldo ad fl. 408,40 te zijn);
de primaire memorie 5017/071 is hier bijgevoegd; huisman; vader van Arend,
arbeider Drachten, Hinke (vrouw van Wytze Gerrits Wijma, voerman aldaar: heet
in suppletoire memorie 'Wietze Gerrits Hollander, wagenaar aldaar'), Janke
(vrouw van Haaye Aukes Pijl, arbeider Nijega), Wieberen, idem aldaar, Gielke,
dienstmeid aldaar, Hiltje (vrouw van Diemer Sjoerds de Jong, koopman Drachten)
en Wietske Jans de Boer (thans vrouw van Hans Jakobs, arbeider aldaar); legaat
(fl. 102,10) voor zijn dienstmeid Mekke Wiegers Tiekstra, thans arbeidster
Nijega."

 

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknecht te Opeinde (1812), voerman, wagenaar te Drachten (1831)
2

Naaste verwanten

 1. Ottes, Gerrit
  1. Wiemers, Aaltje
   1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
   2. Gerrits, Reijntje
   3. Wijma, Wietze Gerrits
    1. de Boer, Hinke Jans
     1. Wijma, Aaltje Wietzes
     2. Wijma, Attje Wytzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Memories van Successie Friesland
 3. Doopboeken Amsterdam
 4. Familienamen 1811
 5. Overlijdensakte Smallingerland
 6. Huwelijksakte Smallingerland
 7. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale