van der Kleij, Trijntje Adriaens 1 2 3 4

Geboortenaam van der Kleij, Trijntje Adriaens
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk voor 1659-07-22   Getrouwd met Frederick Edzardus Auricanus

Frederick Edsardus Auricanus was de zoon van Edsardus Fredericus Auricanus en Elisabeth Goosens. Zijn vader was predikant te Ameide en afkomstig van Aurich uit Oost-Friesland in Duitsland. Elisabeth Goossens was de dochter van burgemeester Goosen Jans van Ameide en Marichjen Geerlofs. Marichjen Geerlofs was eerder gehuwd met Jacob van der Lek.
Frederik Edsardus Auricanus had een broer en twee zusters:
- Geerlof Edsardus Auricanus
- Jannigje Edsardus Auricanus, gehuwd met Justus van den Velden, predikant te Jaarsveld.
- Maria Edsardus Auricanus, gehuwd met Johannes Davids Timmerman.

Vader Edsardus Fredericus Auricanus trouwde op 14 mei 1648 te Jaarsveld met Diewertje Claes:

"30 april D. Edzardus Auricanus Dienaer des goddelicken woorts tot Ameijde en Thienhoven, weduwnaer
ende
Dievertge Claes, weduwe van Gerrit van Rietvelt in sijn leven Drossaert tot Jaersvelt, woende tot Jaarsvelt
sijn 14 maij tot Jaersvelt bevesticht van Justus de Velde"

4 5
2e Huwelijk voor 1675-10-19   Getrouwd met Wouter van der Wiel
 
Overlijden voor 1696-01-13    
 

Ouders

Vader van der Kleij, Adriaen Willems
Moeder Sweren, Anna
    Zus     van der Kleij, Aertje Adriaans
    Broer     van der Kleij, Willem Adriaensz
         van der Kleij, Trijntje Adriaens
    Broer     van der Kleij, Gijsbert Adriaans

Bijzonderheden

Frederick Edsardus Auricanus was eerst gehuwd met Maria Timmermans

Huwelijk Benschop:

"Fredericus Etsardi, j.m. zoon van D. Etsardi Frederici Auricanus,
predikant te Ameijde, attestatie van Jaarsvelt
met
.... (Maria) Timmermans, j.d. , dochter van saligher Jodocus Arnoldi
Timmermans, in leven predikant te Benschop
Getrouwt 17 mei 1646 met toestemming van vrienden van weerszijden"

Toelichting:
Jonas Timmermans was van 1620 tot aan zijn overlijden op 15 december 1644
predikant van Benschop. Ds. Edzardus Frederici Auricanus was predikant te
Ameide van 1609 tot aan zijn emeritaat in 1660.

In december 1645 werden Lijsbeth en Jannechie Timmermans genoemd
als lidmaten van Benschop. Er staat "abiêre" wat vermoedelijk "vertrokken"
betekent. Zij waren waarschijnlijk zusters van Maria Timmermans.
Op 18 maart 1649 was Maria Mr. Frederick Edsardi huijsfrouwe aanwezig als
doopgetuige bij de doop van Jacobus het kind van Mr. David de Wijn te Lexmond.
David de Wijn was schoolmeester te Lexmond.

Kinderen van Frederick Edsardus Auricanus en Maria Timmermans:

1. Hendrekien, 4 maart 1647

"Frederick Edsardis kint Hendrekien,
hier over stont die vader ende die moije"

Toelichting:
Een moije is een tante.

2. Elisabet, 8 oktober 1648

"Mr. Frederik Edsardi kint Elisabet hier over
stont die vader en Dievertje Claes Edsardi huijsfrouwe"

Toelichting: Dievertje Claes was op 14 mei 1648 getrouwd
met Edsardus Fredericus Auricanus.

3. Edsardus, 29 december 1650

"Mr. Frederick Edzardus kint Edzardus hier over
stont die vader met die bestevader Edzardus
met Janneken Velden die suster"

Toelichting:
Janneken Velden was Janneke Edsardus Auricanus
getrouwd met Justus van den Velden.
Bestevader - grootvader

4. Jonas, 20 maart 1653

"Mr. Frederik Edsardi kint Jonas hier over stont
die vader ende moeders suster"

Kinderen van Frederick Edsardus Auricanus en Trijntje Adriaens van der Kleij, gedoopt te Lexmond:

1. Annigjen, 22 juli 1659

"Mr. Fredericus Auricanus kint Annigjen
getuigen: de vader selfs en Arien Willems Verkleij
en Aertjen Ariens Verkleij"

2. Annigjen, 16 november 1660

"Annigjen het kint van Mr. Frederick Auricanus
getuigen: de vader selfs en Aartjen van Bronckhorst"

Toelichting:
Aartjen van Bronkhorst was Aartjen Adriaans van der Kleij,
getrouwd met Jan Hermens van Bronckhorst.

3. Elisabeth, 8 september 1661

"Elisabeth het kint van Mr. Frederick Auricanus
Getuigen: de vader selfs en Dom. Edzardus Frederici
Auricanus en Jannigjen van den Velde dochter van
Dom. Justus van den Velde predicant in Jaersvelt"

Toelichting:
Justus van den Velde was predikant te Jaarsveld van 1632
tot aan zijn overlijden in februari 1666. Hij was gehuwd met
Jannigje Edsardi Auricanus, zuster van Frederick Edsardi
Auricanus.

4. Edzardus, 31 januari 1664

"Edzardus het kint van Mr. Frederick Auricanus
Getuigen: de vader en Jannigjen Auricanus huijsvrouw
van Dom. Justus van den Velde Predicant tot Jaarsveldt"

5. Maria, 28 januari 1666

"Maria 't kint van Frederick Edz. Auricanus
getuigen: de vader selfs en Neeltjen Dircks huijsvrouw
van Jacob Peterse Smit hielt kint ten doop"

Toelichting:
Jacob Peterse Smit (Porte) was een "halve" neef van
Frederick Edsardus Auricanus. Hij was de zoon van
Peter Willems Porte en Trijntje Jacobs van der Lek.
Trijntje was de dochter van Jacob van der Lek en
Marichjen Geerlofs. Marichjen Geerlofs was dus
hun gemeenschappelijke grootmoeder.

6. Adrianus, 19 mei 1667

"Adrianus 't kint van Mr. Frederick Auricanus
Getuigen: de vader selfs en Aartjen Verkleij 't kints Moeij"

7. Adrianus, 5 september 1669

"Adrianus 't kint van Mr. Frederick Auricanus
Getuigen: de vader en Aertjen Verkleij hielt het kint
ten doop"

8. Adrianus, 7 mei 1671

"Adrianus 't kint van Meester Frederick
Getuigen: de vader selfs en Aertjen van der Cleij"

Kinderen van Wouter Hendriks van der Wiel en Trijntje Adriaens van der Kleij, gedoopt te Lexmond:

1. Annigje, 25 maart 1676

"Annigje 't kint van Wouter van der Wiel
Getuigen: de vader selfs en Marighie Jacobs"

Toelichting:
Marichjen Jacobs Porte was de dochter van
Jacob Peters Porte (zie hiervoor).

2. Frederijntje, 9 september 1677

"Frederijntje 't kint van Wouter van der Wiel
Getuigen: de vader selfs en Marighje Jacobs Porte"

Rechterlijk archief Lexmond:

23-8-1627
Lexmond RA.3
foto 186 [zie ook 22-11-1631
Comp.
Geerlof van der Meij, secretaris tot Lexmond ende Ed. Edgardus predikant tot Ameide
als vader en voocht van zijn 4 kijnderen geprocureert bij Lijsbeth Gosens, voor hoeveel hem
aengaet ende hebben geconsenteert

in alle vrintschap dat die 4 kijnderen van Peter Willemsz smit genaemd Jacob Petersz,
Willem Petersz, Jan Petersz en Trintghen Petersdr nae dode van
Gosen Jans hare bestevader van haere bestemoeders goed sullen bueren aen
rentebrieven en obligatie 's ofte grootgeld de somma van 700 gl.etc.
[Gosen Jans is de 2e man van Mariken Geerlofs de bestemoeder]
Marge 12-12-1628
Comp. Jacob Peters smit met zijn vader Peter Willems smit als voocht
over de anderen 3 kinderen etc.

3 -2-1650
Lexmond RA.6
foto 214 -15
transport
Comp. Bastiaen Marijnis Hopman getrout heb
bende Neeltgen Roelofs Stouten alsulcx voocht
van Roelof Roelofs Stout sijn onmondige schoonbroeder
transporteert aan Fredrick Edhardus
Auricanus een huijske en erve genaempt Meertens erve

9-5-1661
Lexmond RA.8
foto 014-15 rentebrief
Comp.
Cornelis Philips Weijer tot Lexmond is schuldig aan mr. Frederick chirurgijn en
Trijntgen Adriaens zijn huisvrouw De som van 123 gl.

21-7-1665
Lexmond RA.8
foto 108 rentebrief
Comp. Meerten Francken tot Lexmont is schuldich Frederick Auricanus 100 gl.

15-2-1672
Lexmond RA.9
foto 079 cessie
Comp. Jan Hermans van Bronckhorst, ten behoeve van mr. Frederick Auricanus een
rentebrief van 200 gl.sprekende te behoeve van Maijgen IJmerts Tecken dogter tot last van
Anna Jans weduwe van Gerrit Jans cleermaeker

20-10-1674
Lexmond RA.9
foto 110 uijtcoop
Comp. Trijntje Adriaens van der Cleij weduwe van Frederick Auricanus geassisteert met ds
Cuperus predikant alhier ter eenre Exardus Timmerman predikant tot Polsbroek als naeste
bloetverwant en voocht van de 3 onmondige kinderen van geen namen.

Toelichting:
Exardus Timmerman was de zoon van Maria Edzardus Auricanus en Johannes Davids Timmerman.
Hij was predikant te Polsbroek van 1671 tot 1694.
Frederick Edsardus Auricanus is dus overleden voor 20 oktober 1674.

19-10-1675
Lexmond RA.9
foto 140
acte van verbant
Comp. Gijsbert Adriaens van der Cleij en Wouter van der Wiel als in huwelijk hebbende
Trijntje Adriaens van der Cleij als mede voochten van de onmondige kinderen van Willem
Adriaens van der Cleij en Aertge Dircx in leven echteluijden en verklaarden dat Jan Hermens
van Bronckhorst sig selve borg heeft “gesteld” ten behoeve van domine Velden voor de
somme van 800 gl. en 200 gl. rente

Toelichting:
Wouter van der Wiel is dus getrouwd voor 19 oktober 1675 met Trijntje Adriaens van der Kleij.

13-1-1696
Lexmond RA.12
foto 145-48
lootcedulle
Comp. Wouter van der Wiel, weduwnaar van Trijntje Adriaens van der Cleij ter eenre; En
Elisabeth, Exardus en Adrianus Auricanus mondige voorkinderen van de vs
Trijntje Adriaens van der Cleij verweckt bij mr. Fredricus Auricanus hare 1e man zaliger
mitsg. Annichjen Wouters van der Wiel en Frederijntje Wouters van der Wiel nakinderen van
vs Trijntje geprocureert bij Wouter van der Wiel;
volgt de verdeling;
Wouter van der Wiel 3 mergen boulant en boomgaert met een klein huijsje
daarop achter het dorp noordw de schout van der Pijl.
Adriaenus Auricanus 4 mergen in’t Meerkercksbroek, etc.
Volgt nog een transport tussen de erfgenamen

Toelichting:
Trijntje Adriaens van der Kleij is dus overleden voor 13 januari 1696.

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Adriaen Willems
  1. Sweren, Anna
   1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
   2. van der Kleij, Willem Adriaensz
   3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
   4. van der Kleij, Aertje Adriaans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Benschop
 2. Dominees.nl
 3. Lidmatenboek Benschop
 4. http://www.den-uijl.nl/genealogy
 5. Trouwboek Jaarsveld