Aukes, Geert

Geboortenaam Aukes, Geert
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 49 jaren, 1 maand, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1762    

Geert Aukes was misschien de zoon van
Auke Geerts:

Bolsward, dopen, doopjaar 1761
Gedoopt op 1 februari 1761 in Bolsward
Dopeling: Geert
Vader: Auke Geerts
Moeder: Trientje Piekes
Doopheffer: Wipk Fokkes
Opm.: Doopnaam Gerardus, doopheffer
in plaats van Hotske Pikes
R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

 
Belijdenis 1799-04-30 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1799
Geert Aukes
Woonplaats: Beets
- Op 30 april 1799 belijdenis te Beetsterzwaag

1
2e Huwelijk 1799-05-12 Beets, Friesland, Nederland Getrouwd met Antje Tjeerds

Opsterland, huwelijken 1799
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1799 in Beets
Man       : Geert Aukes afkomstig van Beets
Vrouw     : Antje Tjeerds afkomstig van Beetsterzwaag

Opsterland, dopen, geboortejaar 1775, doopjaar 1775
Dopeling: Antje
Geboren op 28 maart 1775 in Lippenhuizen
Gedoopt op 16 april 1775 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
Kind van Tjeerd Girbes en Geertje Anders

Antje Tjeerds nam op 11 februari 1812 de naam
Geertsma aan voor haarzelf en haar kinderen:

Beetsterzwaag, deel 1 folio 33
Geertsma, Geert Aukes weduwe, (Antje Tjeerds) Beets
Kinderen:
Tjeerd 11, Pieter 7, Andries 4, Jantje 9, Geertje 1, allen te Beets

"gecompareerd zijnde Antje Tjeerds weduwe wijlen Geert Aukes
wonende te Beets en verklaarde dezelve als moeder en voogdesse
over hare minderjarige kinderen met namen
Tjeerd oud elf Jaar, Pieter oud Zeven Jaar, Andries oud vier Jaar
voorts Jantje oud negen Jaar en Geertjen oud een Jaar
allen wonende te Beets,
voor dezelve aan te nemen de naam van Geertsma voor
familienaam en heeft deze met ons verteekend
den 11 Februarij 1812"

Overlijdensakte Opsterland, 1863
Aangiftedatum 19 april 1863, akte nr. 83
Antje Tjeerds, overleden 18 april 1863, 89 jaar, vrouw
Weduwe

"Antje Tjeerds oud negenentachtig Jaren, zonder
beroep geboren te Lippenhuizen, wonende te
Beetsterzwaag, weduwe van Geert Aukes, dochter van
Tjeerd Gerbens en Geertje Andries beide overleden,
in leven echtelieden te Lippenhuizen"

2 3 4 5
Lidmaten 1801-05-04 Beets, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1801
Man: Geert Aukes, hovenier
Vrouw: Antje Tjeerds
Woonplaats: Beets
- Op 4 mei 1801 zij belijdenis

1
Overlijden 1811-02-19 Beets, Friesland, Nederland  

Geert Aukes is overleden op 19 februari te Beets,
circa 49 jaar oud, gehuwd, 6 kinderen.
Eén kind afkomstig uit het eerste huwelijk en vijf
uit het tweede huwelijk.

Diaconierekeningboek Beetsterzwaag:

Opsterland overlijden/begraven 1811
Overleden: Geert Aukes
Datum    : 22 sp 1811

Tekst    : "bij 't gebruik van het laken [ voor Geert Aukes ]"

Ontvangen 1-0-0 wegens huur laken

Opsterland overlijden/begraven 1811
Overleden: Geert Aukes
Datum    : 22 sp 1811

Tekst    : "in de bekken versameld bij het begrawen van Geert Aukes"

Ontvangen 3-4-10 wegens collecte

Toelichting:

Met "sp" is vermoedelijk "ap" bedoeld, de afkorting voor april.
De collecte bracht 3 gulden, 4 stuivers en 10 penningen op.
Geert Aukes is rond 1762 geboren.

6 7

Families

Getrouwd Vrouw Minnes, Sietske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1797-05-14 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1797 in Boornbergum
Man : Geert Aukes afkomstig van Beetsterzwaag
Vrouw : Sietske Minnes afkomstig van Beetsterzwaag

8
  Kind.
 1. Westra, Auke Geerts

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Hovenier (1801)
 

Naaste verwanten

  1. Aukes, Geert
   1. Minnes, Sietske
    1. Westra, Auke Geerts

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Opsterland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
 3. Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
 4. Familienamen 1811
 5. Overlijdensakte Opsterland
 6. Overlijden Opsterland
 7. Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen