Arjens, Jan 1 2 3 4

Geboortenaam Arjens, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 63 jaren, 2 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1743    
 
Volwassendoop 1779-01-31 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Heilige Waterdoopt bedient
(o.a.)
Jan Arjens

5
Huwelijk 1784-02-15 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Geertje Martens

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 februari 1784 in Molkwerum
Man: Jan Arjens afkomstig van Molkwerum
Vrouw: Geertje Martens afkomstig van Molkwerum

"Den 1, 8, en 15 Febr. 1784 zijn wettig geproclameerd en
den 15 in den huwelijken Staat bevestigd
Jan Arjens en Geertje Martens, beide van Molkweren"

Geertje (Hetje) Martens was gedoopt in 1762:

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1762
Dopeling: Hetje
Gedoopt op 21 februari 1762 in Idsegahuizum/Piaam
Kind van Marten Sybrens en niet genoemde moeder

Zij was de dochter van Marten Sybrens en Grietje Sjerps:

Wonseradeel, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1758
Man: Marten Sybrens afkomstig van Piaam
Vrouw: Grietje Sjerps afkomstig van Piaam

Hetje had twee broers, Jelle en Sybren.
Sybren was gedoopt in januari 1759 en
Jelle op 30 november 1760.

Kinderen van Jan en Geert/Hetje, geboren te Molkwerum:

1. Meintje, rond 1786

2, Arjen, voorjaar 1796

Hetje is overleden in Molkwerum in 1807:

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1807
Overleden: Hiltje Martens
Datum: 11 augustus 1807
Plaats: Molkwerum

2 6 7 8
Volkstelling 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molquern
No. 159
Jan Arjens
5 personen
1 manspersoon van 16 - 60 jaar
1 manpersoon onder de 16 jaar
3 van 't Vrouwlijk Geslagt
Kerkgezindheid: doopsges.
Bedrijf: Boer

9
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkweren
Jan Arjens
gehuiwd
2 Kinderen
4 Zielen
Doopsgezind

10
Overlijden 1806-03-07 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1806
Overleden: Jan Arjens
Datum: 7 maart 1806
Plaats: Molkwerum

Lidmatenboek Doopsgezinden
Molkwerum:
"Van 1806 tot 1807 sijn overleden
(o.a.):
Jan Arjens"

8 5
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Nr. 10, Jan Arjens weduwe
Ongehuwd: 4
Kinders: 1
Dienstbooden: 1
Doopsgezind

11
Familienamen 1812-01-15 Koudum, Friesland, Nederland  

Otte Folkerts, de vader van Folkert Ottes,
(schoonzoon van Jan Arjens) nam op 15 januari 1812
de naam Folkerts aan:

Koudum, deel 1 folio 101
Folkerts, Otte Folkerts, Molkwerum
Kinderen:
Folkert 29, Bauke 26, Tjerk 25, Titte 20, Jan 19, IJlst,
Hein 14, Klaas 9, Tjidske 12
Kindskinderen:
(v. Folkert) Jan 2, Otte 3 dagen, Baukjen 3

Laatste gedeelte:

"Jan, zoon van Folkert, oud 2 Jaren, Otte,
Zoon van Folkert, oud 3 dagen en Baukjen
dogter van Folkert, oud 3 Jaren, alle wonende
te Molquerum en heeft deze met ons getekend
den 15 Januarij 1812"

Hendrik Arjens van der Meer, broer van Jan Arjens,
nam op 15 januari 1812 de naam "Van der Meer"
aan voor zijn pupil Arjen Jans, de zoon van Jan Arjens.

Koudum, deel 1 folio 108
Meer, Arjens Jan van der (16 jr) voogd,
Hendrik Arjens van der Meer te Molkwerum

"gecompareerd zijnde Hendrik Arjens van der Meer
wonende te Molquerum heeft dezelven verklaard
dat hij als voogd over Arjen Jans oud 16 Jaren,
wonende te Molquerum voor dezelve aanneemt de naam
van "Van der Meer" voor famille naam en heeft deze
met ons getekend den 15 januarij 1812"

12

Ouders

Vader Hendriks, Arjen
Moeder Dokkum, Meinouw Jans
         Arjens, Jan
    Broer     van der Meer, Hendrik Arjens
    Broer     van der Meer, Lolke Arjens

Media

Bijzonderheden

Dochter Meintje Jans trouwde in 1807 met Folkert Ottes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1807 in Molkwerum
Man: Folkert Ottes afkomstig van Molkwerum
Vrouw: Meintje Jans afkomstig van Hindelopen

Folkert Ottes was geboren op 2 november 1782 te Molkwerum, aldaar gedoopt
op 17 november 1782, zoon van Otte Folkerts en Bauken Baukes Wierdsma.

Kinderen van Folkert en Meintje, geboren en gedoopt te Molkwerum:

1. Baukje, geboren op 11 september 1808,
gedoopt op 2 oktober 1808

2. Jan, geboren 24 september 1809,
gedoopt 15 oktober 1809

3. Gertje, geboren 10 november 1810,
gedoopt 15 oktober 1810

Geertje Folkerts is op 2 januari 1811 te Molkwerum
overleden, oud acht weken, vader Folkert Ottes
Landbouwer, oud 29 jaren.

4. Otte, geboren 19 januari 1812,
vader Landbouwer, 29 Jaren

Opmerking:

Bij het opgeven van de familienaam Folkerts op
15 januari 1812, werd vermeld, dat Otte 3 dagen oud was.
Blijkbaar was hij al op 12 Januari geboren!

Otte Folkerts is op 27 juni 1812 te Molkwerum overleden,
oud 23 weken.

5. Otte, 5 mei 1813, vader Landbouwer

6. Hertje, 19 mei 1814

7. Swopkje, 19 mei 1814

Swopkje Volkerts Volkertsma is op 24 maart 1815 te Molkwerum
overleden, 44 weken oud, ouders landbouwers.

Meintje Jans, boerderesse, is op 31 januari 1816 te Molkwerum overleden
in den ouderdom van 30 jaren, Dochter van Jan Arjens en Hetje Martens.
Zij is dus geboren rond 1786.

In 1817 werd de inventaris opgemaakt van Folkert en Meintje:

1817 Koudum, notaris G. Keuchenius
Inventaris
- Folkert Ottes Folkerts, landbouwer te Molkwerum
- Meintje Jans van der Meer te Molkwerum
1 mei 1817

Folkert Ottes Folkerts trouwde in 1817 met Sibbel Lieuwes Woudstra:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1817
Man : Folkert Ottes Folkerts, oud 34 jaar
Ouders: Otte Folkerts Folkerts en Baukje Baukes Wiersma
Vrouw : Sibbel Lieuwes Woudstra, oud 29 jaar,
Ouders: Lieuwe Sipkes Woudstra en Aag Andries
Datum : 11 mei 1817, akte nr. 5

Meer gegevens over het leven van Folkert Ottes Folkerts zijn te vinden
bij Sibbel Lieuwes Woudstra (persoon) op deze site.

Zoon Arjen Jans van der Meer trouwde in 1815 met Riemke Rienks van der Weide:

Huwelijksakte Wonseradeel (mairie Tjerkwerd), 1815
Man : Arjen Jans van der Meer, oud 19 jaar
Ouders: Jan Arjens en Heertje Martens
Vrouw : Riemke Rienks van der Weide, oud 18 jaar
Ouders: Rienk Ottes van der Weide en Sara Martens Rignalda
Datum : 5 mei 1815, akte nr. 6

Arjen Jans was wees. Zijn ouders en grootouders waren allen overleden ten tijde van het huwelijk.
In de huwelijksbijlagen komen een aantal akten voor, die hiermee te maken hebben
(zie Galerij/Media):

1. Akte, waarin de voogden toestemmen in het huwelijk.

2. Akte, waarin diverse getuigen aangeven, wat zij weten over de geboorte van Arjen Jans van der Meer.

3. Akte, waarin het overlijden van de ouders van Arjen Jans van der Meer door getuigen
wordt vermeld.

4. Akte, waarin de toestemming voor het huwelijk door de familieraad wordt beschreven.

Kinderen van Arjen Jans van der Meer en Riemke Rienks van der Weide,
geboren te Molkwerum, vader landbouwer, boer:

1. Jan, 15 juli 1816

Jan is overleden op 27 juli 1816 te Molkwerum, "oud zijnde negen dagen"(?).

2. Saara, 26 augustus 1817

3. Hettjen, 4 september 1818

4. Grietjen, 22 april 1821

5. Rienk, 18 maart 1830

6. Jantjen, 31 januari 1833, geboren te Koudum

Op 8 maart 1826 legde Arjen Jans van der Meer belijdenis af in de Nederlands Hervormde Kerk
van Molkwerum:

"1826 Den 12 maart zijn na op de 8 dezer
afgelegde belijdenis des geloofs opent-
lijk als Leden dezer gemeente bevestigd
nadat zij vooraf in de Gronden
van de Christelijke Godsdienst behoorlijk
waren onderwezen de navolgende:
(o.a.)
Arjen Jans van der Meer
vertrokken 8 Meij 1831"

"Arjen Jans van der Meer en Riemke Reims van der Weide echtelieden
zijn met attestatie vertrokken naar de gemeente van Koudum,
8 Meij 1831"

Op 28 april 1845 werd er boelgoed gehouden bij
Arjen Jans van der Meer te Koudum
(zie Media/Galerij).

1845 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Publieke verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, koopsom fl. 1998
- Arjen Jans van der Meer te Koudum, verkoper
10 mei 1845

Riemke Rients van der Weide is op 17 mei 1857 te
Koudum overleden, echtgenote van Arjen Jans van der Meer,
arbeider te Koudum.

Arjen Jans van der Meer is overleden in 1873:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1873
Aangiftedatum 16 juni 1873, akte nr. 48
Arjen van der Meer, overleden 14 juni 1873, 77 jaar, man
Weduwnaar

"Arjen van der Meer, geboren te Molkwerum en als arbeider gewoond hebbende
te Warns oud 77 jaren, weduwenaar van Riemke Rientzes van der Weide,
zonder dat de aangevers iets aangaande de ouders van de overledene
hebben kunnen opgeven,
overleden des namiddags ten drie ure te Warns"

Naaste verwanten

 1. Hendriks, Arjen
  1. Dokkum, Meinouw Jans
   1. Arjens, Jan
   2. van der Meer, Hendrik Arjens
   3. van der Meer, Lolke Arjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 4. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 5. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
 6. Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
 8. Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
 9. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 10. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 11. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 12. Familienamen 1811