Nieuwenhuis, Hans Jans

Geboortenaam Nieuwenhuis, Hans Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 89 jaren, 9 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1764 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Volgens de gegevens bij de naamsaanneming van 1811
zou Hans Jans Nieuwenhuis rond 1764 geboren zijn.
Uit de overlijdensakte kan men afleiden, dat hij rond
1767 geboren is.

 
Overlijden 1853-10-02 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1853
Aangiftedatum 4 oktober 1853, blad nr. 32
Hans Jans Nieuwenhuis, overleden 2 oktober 1853, 86 jaar, man
Weduwnaar

"Hans Jans Nieuwenhuis, oud zes en tachtig jaren,
zonder beroep, geboren te Oostermeer in de Gemeente
Tietjerksteradeel, wonende te Surhuisterveen,
weduwnaar van Tetje Barelds de Jong, zoon van
Jan Folkerts en Wipke, de verdere naam aan de aangevers
onbekend, beide overleden".

Memories van Successie

Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1853

Overledene  : Hans Jans Nieuwenhuis
Overleden op: 2 oktober 1853
Wonende te  : Surhuisterveen
Tekst:
vader van Jan, Foppe, Hendrik, Bareld junior,
Tietje (vrouw van Wopke Wopkes Hoekstra), allen landbouwer,
Folkert, idem Harkema-Opeinde, Wytske (vrouw van
Tiete Eises Sloterdijk, idem Rottevalle) en
wijlen Bareld senior Hanzes
Nieuwenhuis (man van Antje Foppes Bijma, boerin; vader van Hans,
Foppe, Johannes, Tetje en Antje Barelds Nieuwenhuis, allen landbouwer);
grootvader van Klaas, bakkersgezel Drachten en Fopkje Brants Veenstra,
naaister Rottevalle en van minderjarige Froukje Sjoerds Schaafsma
(voogd is haar vader Sjoerd Alberts
Schaafsma, landbouwer aldaar).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

1 2

Ouders

Vader Nijhuis, Jan Folkerts
Moeder Erryts, Wipke
         Nieuwenhuis, Hans Jans
    Zus     Nieuwenhuis, Jinke Jans

Families

Getrouwd Vrouw de Jong, Tetje Barelds
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1789-11-15 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 november 1789 in Surhuisterveen
Man : Hans Jans afkomstig van Surhuisterveen
Vrouw : Tettje Barelts afkomstig van Surhuisterveen

3
  Bijz.

[bron: Feanster Flucht. 1576 - 1976. S.J.van der Molen; pagina 52/53
Vleer en Hepkema vermelden een geval van gewaande spokerij waarbij het in 1805
vreemd toeging op de boerderij van Hans Jans (Nieuwenhuis) en Tetje Barelds. Het
spook had het vooral voorzien op de 17-jarige dienstmeid Sjoukje Errits. Deuren werden
geopend en ruiten ingegooid en herhaaldelijk kwam Sjoukje jammerend uit de stal, met
de woorden: “O Heere, O Heere, het is er al weer”. Dat ‘het’ was het spook, dat zich
geheel naar de traditie in het wit had gehuld. Er volgden nog allerlei wandaden van het
spook, die maakten de ‘faem’ tenslotte werd vrijgesteld van melken. Maar de spokerij
hield aan.
Toen het bij Hand en Tetje tenslotte onleefbaar was geworden, organiseerde
dorpsrechter Albert Hendriks (Postmus) manhaftig een klopjacht op de griezel, daarbij
geholpen door de koopman Egbert Lykeles (de Haan), de arbeider Jelmer Popkes
(Wagenaar), de kuiper Jacob Harmens (Kuiper), de potschipper Willem Gaukes
(Witteveen) en zekere Haye Tjittes. Het bleef dit nacht rustig, maar om een uur of vijf
ontstond er een groot tumult, want de deuren werden opengesmeten en Sjoukje kwam
gillend aanlopen met de woorden: “It is al wer sa”. Maar dorpsrechter Postmus die zich
verstopt had, kwam onmiddellijk in het geweer en nam haar een verhoor af. Hij had
namelijk duidelijk gezien dat niet een spook, maar de meid zelf de deuren had
opengegooid. Waarop Sjoukje vertelde, dat er eens een wit schijnsel bij haar was
gekomen, dat haar had gezegd: ik moet hier steeds toegang hebben en jij moet zorgen
dat de deuren openstaan. Anders zal ik je meenemen. Sjoukje werd echter niet gestraft
wegens bedriegerij. Blijkbaar achtte de rechterlijke macht het verhaal van het meisje
niet onaannemelijk.]

  Kind.
 1. Nieuwenhuis, Wipke Hanzes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Landbouwer (1838)
 

Naaste verwanten

 1. Nijhuis, Jan Folkerts
  1. Erryts, Wipke
   1. Nieuwenhuis, Hans Jans
    1. de Jong, Tetje Barelds
     1. Nieuwenhuis, Wipke Hanzes
   2. Nieuwenhuis, Jinke Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Achtkarspelen
 2. Memories van Successie Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen