van Delft, Pieter Adriaensz. (vervolg)
Meer over Pieter Adriaensz van Delft en Anna van Nuerenborch, hun familie en nakomelingen

Huwelijk van Coenraet van Delft met Elisabeth de Leeuw

Inschrijvingsdatum: 15-12-1640
naam bruidegom: [van] Delft, Coenraet
naam bruid: [de] Leeuw, Elisabeth

"Coenraet van Delft van A. out 24 jaer, geasst. met sijn vaeder Pieter van Delft woonende op de Brouwergracht en Lisbet de Leeuw van Schoonhoven out 19 Jaer geasst. met haer vaeder en Lijsbet van Daken haer ouders in de Teertuijnen

(ondertekend:)

Coenraet van Delft Elijsabeth (d)e Leeuw"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

 1. Pieter, 7 april 1641, Noorderkerk
 2. Anna, 13 juli 1642, Noorderkerk
  getuige: Anna van Delft
  (Anna van Neurenburch?)
 3. Elisabeth, 17 juli 1644, Noorderkerk
  getuige: Mathijs Safereij
 4. Maria, 25 februari 1646, Noorderkerk
  getuigen: Albieda van Daken en Gofert de Leeu
 5. Dirck, 13 februari 1648, Nieuwe Kerk
  getuige: Pieter van Delfft
 6. Konradt, 23 januari 1650, Noorderkerk
  getuige: Brechtien Haver (?)
 7. Thomas, 3 december 1652, Nieuwe Kerk
  getuige: Johannis W..sijn(?)

Op 16 augustus 1651 werd er een kind van Coenraet van Delft begraven in de Westerkerk, wonende aan de Prinssegraft.

Elisabeth de Leeuw was de dochter van Dirk Gerritsz de Leeuw en Elisabeth van Daken. Zij gingen in 1615 in Amsterdam in ondertrouw:

Inschrijvingsdatum: 13-05-1615
Naam bruidegom: [de] Leeu, Dirk Gerritsz
Naam bruid: [van] Daken, Elisabeth

"Dierik Gerritsz de Leeu van Schoonhoven out 32 Jaren wonende tot Schoonhoven al waer het opgeleght is de geboden mede te laten gaen en betoogh in te brengen te eenre zijde ende Elizabeth van Daken oud 23 Jaren wonende in de Warmoesstraet geassisteert met Thomas Heijnrixz ende Elizabeth van Dakenbartelts hare vaeder en moeder te andre zijde

(ondertekend:)

Dirick Gerrits de Leeuw Elisebet van Daken"

De grootouders van Elisabeth de Leeuw waren Thomas Heinricsz en Lijsbet Bartels, getrouwd in 1590 te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 08-12-1590
Naam bruidegom: Heinricsz, Thomas
Naam eerdere vrouw: Selijns, Anne
Naam bruid: Bertels, Lijsbet
Naam bruid: Bartels, Lijsbet

"Thomas Heinricsz Wedr. van Anne Selijns woonende in de Warmsstrate ter eenre ende Lijsbet Bartels van Antwerpen oudt omtrent 26 Jaeren woonende in (het) Paterhuijs van Sint Catrijnen Clooster geassisteert met Lijsbet van Uffele hare moeder ende Hans van Uffele haere oom haer opleggende haere geboden toch alle(?) mede te laten doen en de daer van berich in te brengen ter andere zijde

(ondertekend:)

Tomas Hendrijcksz Elisebet Bertels"

Coenraet van Delft is overleden voor 19 november 1660. Zijn vrouw Elisabeth de Leeuw, weduwe, ging toen met Martinus Biesmans in ondertrouw:

Inschrijvingsdatum: 19-11-1660
Naam bruidegom: Biesmans, Martinus
Naam eerdere vrouw: Engelenburgh, Catarina
Naam bruid: [de] Leeuw, Elisabeth
Naam eerdere man: [van] Delft, Coenraet

"Martinus Biesmans van Antwerpen Coopman wedr. van Catarina Engelenburgh woont op de Deventer Houtmarckt geässt. met Adriaen Roelants ende Elisabeth de Leeuw van Schoonhoven wede. van Coenraet van Delft geässt met Anna de Leeuw haer suster woont op de Keijsersgraft

(ondertekend:)

Elijsabet de Leeuw Martinus Biesmans"

Opmerking:
De Deventer Houtmarkt heet tegenwoordig Jonas Daniël Meijerplein.

Het eerste huwelijk van Anna van Nuerenborch

Anneken van Norenburch, de tweede vrouw van Pieter Adriaensz van Delft, was eerst getrouwd met Jaques Savarij. Voor dit huwelijk werden huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 31 augustus 1611 te Dordrecht:

- 31 aug. 1611: compareren voor notaris P. Eelbo Jaques Sauvry, jong gezel, koopman en inwoner van Dordrecht, geassisteerd met Mathijs Savary, zijn broer, enerzijds en Anneken van Norenburch, jonge dochter, geassisteerd met Guillame van Neurenburch, haar broer, anderzijds, om huwelijkse voorwaarden te maken.

"Voor eerst soo hebben partijen respective malcanderen volcoomen contentement gedaen van alle ende iegelijcke goederen die partijen respective tot subsidie van desen houwelijcken inne sullen brengen."

Als Jaques Savary eerder komt te overlijden dan zijn aanstaande vrouw, zonder bij haar verwekte kinderen na te laten, zullen zijn naaste verwanten de door hem ingebrachte goederen erven en zijn vrouw uit zijn "gereetste goederen" een "douairie" van 600 gld. krijgen. Als Anneken van Norenburch als eerste en kinderloos komt te overlijden, zullen haar naaste verwanten alle door haar ingebrachte goederen erven en haar aanstaande man uit haar "gereetste goederen" een somma van 400 gld. ontvangen. Getuigen: Jehan Poliander, predikant te Dordrecht en Jehan Willemot, koopman te Dordrecht.

Kind:
Mattieu, gedoopt op 29 Juli 1612 in de Waalse kerk van Dordrecht:

"Nous avons baptisé Mattieu fils de Jaques Savari. Les Parins: Paquei Savari et Mattieu Savari, Marie Wilemot Maririe (?)"

Opmerking:
Marie Willemot, gehuwd met Guillaume van Norenburch, was de schoonzuster van Anneken van Norenburch.

Jaques Savary is overleden voor 6 april 1615. Toen werd er een overeenkomst gesloten over zijn nalatenschap:

Op 6 april 1615 compareren voor P. Eelbo Anneken Coenraetsdr. van Neurenburch, weduwe van Jaques Sauverij, in zijn leven moutmaker en burger van Dordrecht, geassisteerd met notaris Pauwels Eelbo als haar gekoren voogd, enerzijds en Mathijs Savarij, zich sterk makende voor Gillis Savarij, wonende te Luik, Jehenne Savarij, wonende te Dordrecht en Barbara Savarij, wonende te Luik, resp. zijn broer en zusters, anderzijds. Comparanten verklaren dat zij met elkaar, "tot believen ende welgevallen vande Heeren vande Weescamer deser stede Dordrecht", een overeenkomst gesloten hebben aangaande de nalatenschap van Jaques Savarij. Zij hebben "volcomen informatie, contentement ende bewijs" gekregen van alle goederen, die Jaques in gemeenschappelijk bezit met zijn vrouw heeft gehad. De weduwe, die moeder is van Mathijs Saverij de Jonge, zal in eigendom behouden alle goederen, die zij samen met Jaques Savarij heeft bezeten. Als vergoeding daarvoor belooft zij haar zoon op te voeden, te onderhouden, te laten leren etc. tot hij 20 jaar is geworden of tot het moment, waarop hij gaat trouwen, en zal hem dan een bedrag van 600 gld. uitkeren. Als hij voor zijn 20e jaar of huwelijk komt te overlijden en indien Anneken nog andere wettige kinderen zal nalaten, zullen de naaste verwanten van haar zoon Mathijs in plaats van 600 gl. maar 500 gld. krijgen. Borg voor de nakoming van deze verplichtingen is haar broer Guillame van Neurenburch. Akte door comparanten ondertekend.

Deze MATTHIJS SAVARIJ de Jonge gaat met zijn moeder na haar tweede huwelijk mee naar Amsterdam en trouwt daar in 1641 met Susanna Neeringhs:

Inschrijvingsdatum: 26-07-1641
Naam bruidegom: Savareij, Mathijs
Naam bruidegom: Savrijn, Mathijs
Naam bruid: Neeringhs, Susanna
Naam bruid: Nerinx, Susanna

"Mathijs Savrijn van Dort woonende op de Brouwersgracht geasst. met sijn moeder Anneken van Neurenburgh en Susanna Nerinx van St. Jan Dangle out 24 Jaer of 28 Jaer woont op de O.Z. Achterb. Wall

(ondertekend:)

Mathijs Savareij Susanna Neeringhs"

Opmerking:
St. Jan Dangle is vermoedelijk Saint-Jean-d'Angle, een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime (regio Poitou-Charentes, Zuid-West Frankrijk) en telt 510 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Rochefort.

In bovenstaande ondertrouwakte staan de ouders van Susanna Neeringhs niet vermeld. In de ondertrouwakten van haar zusters Jannetje, Elisabeth en Sara staan deze wel vermeld. Jannetje Neeringhs ging op 25 juli 1640 te Amsterdam in ondertrouw met Jan Boudewijns:

"Jan Boudewijnss van Middelborgh, out 32 Jaren, Wedr. van Christina Aleffs woonende tot Bordeaux ende Jannetie Neerins van St. Jan Dangle out 20 Jaer geasst. met Jan Nerinx haer vaeder en Lijsbet Rens , haer moeder woonende op de O. Z. Achterb. Wall"

Sara Nering ging op 16 januari 1643 te Amsterdam in ondertrouw met Jan Helt:

"Jan Helt van A. out 25 Jaeren geasst. met Dirck Claes Helt sijn vaeder woonende op de N. Z. Voorburghwall ende Sara Nering van A. out 17 Jaeren geasst. met haer vaeder Jan Neringh woonende op de O. Z. Achterb. Wall"

Elisabeth Neeringh ging op 1 september 1645 te Amsterdam in ondertrouw met Hendrik van Eeckholt:

(In de kantlijn:)

"De geboden sijn tot Campen gegaen teste (?) Petrus Plancius Predijk(an)t"

"Hendrik van Eckhout van Campen wed. van Anne Roemers, woonende tot Campen, lakenkoper ende Elisabeth Neerinx van A. out 23 Jaer geasst. met haer vaeder Jan Neeringh en Elisabet Ruijns haer ouders woonende op de O. Z. Achterb. Walli

(ondertekend:)

Hendrik Eeckholt Elijsabet Nerijnghs"

Opmerking:
Elisabeth Neeringhs is geboren rond 1622 te Amsterdam. Blijkbaar waren haar ouders kort tevoren naar Amsterdam verhuisd. In 1627 kocht Jan Nering daar het huis aan de Oude Zijds Achterburgwal:

Datum overdracht: 29-06-1627
Verkoper: Bourse, Jacques
Koper: Nering, Jan
Straatnaam: Oudezijds Achterburgwal
Straatnaam in bron: Oudezijds Achterburgwal (OZ)
Omschrijving: Het Breslauwse Meevat, huis en erf met pakhuis

Opmerking:
Breslau heet tegenwoordig Wrocław (Polen).
Meevat - meekrapvat
Meekrap - rode kleurstof, verkregen uit de wortels van de meekrapplant

In de ondertrouwakte wordt de predikant Petrus Plancius vermeld. Hij was in 1616 getrouwd te Amsterdam met Susanna Hoogendorp. Hij was predikant te Hasselt (1613-1619) en te Kampen (1619-1650), een vurig contraremonstrant, zoon van de bekende theoloog en cartograaf Petrus Plancius (Platevoet), zie Galerij, en broer van Daniel Plancius, die vermeld werd bij de ondertrouw van Pieter Adriaensz van Delft en Maeijke van Steenwinckel in 1608 te Amsterdam.

Inschrijvingsdatum: 16-08-1616
Naam bruidegom: Plancius, Petrus
Naam bruid: [van] Hoogendorp, Susanna

" 't betooch van drie geboden is ingebracht geth. bij Hieronimus Vogellius predt. tot Hasselt Petrus Plancius, dienaer des Godts woords tot Hasselt geasst. met D(omin)o Petro Plancio zijn vader ter eenre en de Susanna van Hogendorp van Bremen oud 25 Jaren geen ouders hebbende wonende op de Groeneburchwal"

De zoon van Petrus Plancius en Susanna Hoogendorp trouwde in 1642 met Anna Eeckholts, vermoedelijk een zuster van Hendrik Eeckholt.

NG trouwboek Kampen 30-3-1642:

D. Petrus Plancius, Bediener des H. Evangelii tot Wilsem, j.g. van Hasselt, Anna Eeckholts, j.d. van Campen.

In de doop- en trouwboeken van Kampen zijn meer gegevens over HENDRICK EECKHOLT EN ELISABETH NEERINGHS te vinden. In 1640 was Hendrick Jansen Eeckholt getrouwd met Anna Roemers:

NG ondertrouw Kampen:
3 jan 1640 - Henric Jansz Eeckholt, j.g. van Campen, soon van Borghemeester Jan Roelofs, Anna Romers, j.d. van Aken. getrouwd 2 feb 1640.

NG trouw Kampen:
2 feb 1640 - Hendrick Jansen Eeckholt, burgem. Jan Roelfsen suen, j.g. van Campen, Anna Roemmers, j.d. van Aecken.

Hendrick van Eeckholt en Elisabeth Neering waren op 22 augustus 1645 te Kampen in ondertrouw gegaan:

NG ondertrouw Kampen:
22 aug 1645 - Henric Eeckholt, wedn. van Campen, Elisabeth Neering, j.d. van Amsterdam.

Na hun huwelijk in Amsterdam gingen ze in Kampen wonen, waar negen kinderen werden gedoopt.

Doopboeken van de Boven-, de Broeder- en Buitenkerk:

NG dopen Kampen:
Johannes, gedoopt 27-5-1647, zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbeth Neeringhs, tot getuijgen Br. Eijckholt ende Sara Neeringhs (302-69)

Opmerking:
Br. Eijckholt - Burgemeester jan Roelofs Eijckholt, vader van Hendrick Eijckholt. Sara Neeringhs - zuster van Elisabeth Neeringhs

 1. Johannes, gedoopt 6-9-1648, zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbet Neringh tot getuijge Br. Eijckholt ende Lijsbeth Rins
  Opmerking:
  Lijsbeth Rins - moeder van Elisabeth Neeringh
 2. Anna, gedoopt 15-3-1650, dochter van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Nerringhs
 3. Johannes, gedoopt 17-3-1652, zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbeth Neringhs, getuijge: Lijsbeth Rens
 4. Jan, gedoopt 13-12-1656, zoon van Hendrick Eijckholt en [geen voornaam vermeld] Neringhs
 5. Elisabeth, gedoopt 17-1-1658, dochter van Hendrick Eijckholt [moeder niet genoemd]
 6. Johannes, gedoopt 18-2-1659, zoon van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Neringhs
 7. Renssie, NG gedoopt 1-8-1660 in Kampen, dochter van Hendrick Eijckholt en Sara Neringhs
  Opmerking:
  Sara Neringhs = Elisabeth Neringhs. Dit is een eigenaardige vergissing. Was zuster Sara misschien als getuige bij de doop aanwezig?
 8. Roelof, gedoopt 17-5-1663, zoon van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Neringhs

Hendrick Eeckhout was de zoon van burgemeester Jan Roelofsen Eeckhout en Rensia Christophors Grauweijck. Zij kregen 9 kinderen.

Naam: Jan Roelofsen Eeckhout
Overleden: 18-10-1665 te Kampen
Ouders: Roelof Lambertsz Eeckhout en Hille Worst
Gehuwd met: Rensien Grauweyck
(Bron RKD, zie informatie bij de afbeelding)

Hille Worst overleed op 5 december 1615 en werd begraven in de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen:

"Ao 1615 den 5 december is ... eersame HILLE IANS (WORST) / DE HUISVROUWE VAN DEN/ SAELIGE BUERMR/ ROELEF LAMBERSEN"

Roelef Lambertse Eeckhout, overl. 1612, maakt met zijn vrouw Hille Worst op 22 maart 1609 een testament, waarin 4 kinderen worden vermeld. Het tweede kind is Johan.

Rensien Grauweyck overleed op 30 oktober 1652 te Amsterdam en werd op 8 november 1652 te Kampen begraven in de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen:

"AO 1652 DEN 30 OCTOBER IS / TOT AMSTERDAM IN DEN HEE/ RE GODTSALICH ONTSLAPEN/ EN DE 8 DITO HIER BEGRAVE/ VEN DIE EERBARE RENSIEN/ CHRISTOFFELS DIE HUIS FROUW/ VAN BOM I. R. EECKHOUT"

In 1655 geeft Elisabeth Rains( Reijns), wonende te Kampen, vermoedelijk bij haar dochter Elisabeth, volmacht aan een aantal personen in Amsterdam om haar zaken te regelen:

Kampen Notarieel 194 RAK 93 Folio 82v
Datum: 25 mei 1655
Onderwerp: Volmacht
Rains, Elisabet - Volmachtgeefster, Weduwe J. Neeringh, in leven koopman
en wijnhandelaar te Amsterdam.
Hoochstraeten, H. van - Momber
Savarij, Matthijs - Schoonzoon, Amsterdam
Pieck, Cornelis - Gevolmachtigde
Elsen, Paulus van - Gevolmachtigde

Samenvatting bijzonderheden:

Comparante verklaart dat, na het overlijden van haar echtgenoot, dd 19-08-1649, haar schoonzoon haar zal helpen met de afwikkeling van de administratie, waartoe zij hem gemachtigd heeft. Deze verzoekt haar echter later de volmacht in te trekken wegens drukke werkzaamheden en bij de finale afrekening blijkt comparante hem schuldig te zijn ƒ 6895-18-0 c.g. die zij hem zal betalen tegen 4½ procent per jaar. Zij verstrekt nu een volmacht aan Cornelis Pieck en Paulus van Elsen, procureurs bij de Hoge Raad, om haar zaken waar te nemen voor het hof van Holland; als een van hen komt te overlijden, mag haar schoonzoon een ander in zijn plaats benoemen.

Opmerking:
Momber - voogd
H. van Hoochstraeten was gehuwd met Jannetie Jans, die waarschijnlijk een zuster was van Hendrick Eeckhout, zie de volgende ondertrouw.

NG ondertrouw Kampen:
2 jan 1635 - Henric van Hoochstraeten, j.g. van Campen, secretarius; soone van Henric van Hoochstraeten, secr., Jannetie Jans, j.d. van Campen, Borghemeesters Jan Roelofse dochter.
Getrouwd 1 feb 1635

Met Jan Roelofse wordt vermoedelijk Jan Roelofse Eeckhout bedoeld.

In 1671 Komt Elisabeth Neeringhs, weduwe van H. Eeckholt, voor in een notariële akte:

Kampen Notarieel RAK 96 Folio: 166v Datum: 23-01-1671
Onderwerp Borgstelling
Onroerend goed n.v.t.
Comparanten
Bulter, Jan Berentsz - Borg
Kerkhoven, Daniel van - Aanvrager
Neringen, Elisabeth van - Begunstigde - Wed. H. Eeckholt
Samenvatting:
Op verzoek van Daniel van Kerkhoven, heeft comparant zich borg gesteld voor Elisabeth van Neringen om met geen ander gerecht te spreken dan met het Kamper gerecht en afspraken na te komen.

Kinderen van Matthijs Savarij en Susanna Neeringh, gedoopt in Amsterdam:

 1. Johannus, 25 mei 1642, Oude Kerk
  Getuigen: Jan Neering en Anna van Nuerenburch
 2. Anna, 9 juli 1643, Oude Kerk
  Getuigen: Pieter van Delft en Elisabet Rins
 3. Matthijs, 21 augustus 1644, Oude Kerk
  Getuigen: Guert Pieters Achterraet (?) en Juffrou Marija Willemot (vrouw van Guillame va Neurenburch)
 4. Elijsabet, 26 september 1645, Oude Kerk
  Getuigen: Coenraet van Delft en Elisabet Neerings
 5. Susanna, 5 september 1647, Nieuwe Kerk
  getuige: Nicolaes Boudewijnss
 6. Jacobus, 16 mei 1649, Oude Kerk
  Getuigen: Johannes van Nuerenburch en Geertruij Neering

In 1648 hebben Matthijs Savry en Susanna Nerings Jansdr. de volgende kinderen:
Johannes, Matthijs, Elisabeth en Susanna. Anna, de oudste dochter is dus jong overleden.

Susanna Neringhs overleed in 1649 te Amsterdam:

Ingeschrevene: Neringhs, Susanna
Datum begrafenis: 15-11-1649
Begraafplaats: Wester Kerk
Straatnaam: Oude Schans

Op 11 juli 1653 was Matthijs Savary borg voor Pieter van Delft, zijn stiefvader.

In 1654 kocht Matthijs Savarij het huis van zijn stiefvader:

Datum overdracht: 29-04-1654
Verkoper: [van] Delft, Pieter
Koper: Savarij, Mathijs
Straatnaam: Brouwersgracht
Straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
Omschrijving: Huis en erf

Op 6 oktober 1661 was Matthijs Savry van Dordrecht, koopman, poorter van Amsterdam.

In 1668 ging Matthijs Savarij in ondertrouw met Elisabeth Lambinon te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 27-04-1668
Naam bruidegom: Savareij, Mathijs
Naam bruidegom: Saverij, Mathijs
Naam eerdere vrouw: Nering, Susanna
Naam bruid: Lambinon, Elisabeth

(In de kantlijn:)

"hij W(ees)camer voldaen Sij vaders Cons(ent) goet"

"Matthijs Savarij van Dordrecht coopman, wed. van Susanna Nering, woont op de Brouwersgracht en Elisabeth Lambinon van Dordrecht, oud 44 Jaren, geassisteert haer v.... woont uts (als boven)

(ondertekend:)

Mathijs Savareij Elisabeth Lambinon"

Elisabeth Lambinon werd gedoopt op 23 juli 1623 te Dordrecht, Waals Hervormd:

"Le 23 Juilliet 1623 Nous avons baptisé Isabeau fille de Lambert Lambinon et de Jeanne Donneau sa femme aient pour tesmoings Laurent Verviers, Isabeau Lambinon et Isabeau Donneau"

Toelichting:
Isabeau is volgens het "Woordenboek van Voornamen" (J. van der Schaaar, Utrecht/Antwerpen 1964/1974) ontstaan uit de naam Elisabeth. De gedoopte Isabeau is daarom zonder twijfel Elisabeth Lambinon. De doopdatum komt ook overeen met de leeftijd van 44 jaren bij haar huwelijk.

De ouders van Elisabeth Lambinon waren in 1622 te Zwijndrecht (Nederlands Hervormd) getrouwd:

"Lambrecht Lambinon j.g. ende Jeanne Doneau j.dr. beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier op voorschrijven van D. Danielis de la Vigne in den houwelijken staet bevesticht op den 11 September anno 1622"

Toelichting:
Daniel de la Vigne was Waals predikant te Dordrecht van 1611 tot 1628.

Matthijs Savarij werd in 1670 te Amsterdam begraven:

Ingeschrevene: Savareij, Matthijs, Brouwersgracht
Naast de Keizerskroon
Datum begrafenis: 01-03-1670
Begraafplaats: Wester Kerk

Opmerking:
De gevelsteen "De Keizerskroon" bevindt zich tegenwoordig op het adres Brouwersgracht 114-118.

Op 1 april 1670 werden er twee voogden aangesteld over de 4 minderjarige kinderen van Matthijs Savary, coopman Mr. Petrus Valckenier, advocaat, en de meerderjarige zoon Johannes Savary.

Na dit overlijden verkochten Elisabeth Lambinon en de kinderen van Matthijs Savareij het huis aan de Brouwersgracht:

Datum overdracht: 22-07-1670
Verkoper: Savareij, Wed. Matthijs en de Erven Matthijs Savareij
Koper: [ten] Cate, David
Straatnaam: Brouwersgracht
Straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
Omschrijving: De Goudsbloem uithangend, huis en erf, tussen Binnen Brouwersstraat en Prinsengracht

Elisabeth Lambinon werd op 6 oktober 1679 te Dordrecht begraven:

"Den 6en baer op het Bagijnhoff van Elizabet Lambinon weduwe van Matthijs Savarij"

Huwelijken van de kinderen van Coenraet van Delft

1. Pieter van Delft, zoon van Coenraet van Delft, ging op 15 juni 1664 te Amsterdam in ondertrouw met Maria de Carpentier van Dordrecht:

“Pieter van Delft van Amsterdam coopman oud 23 jare geassisteert met Mathijs Savrij sijn voogt woont in de Nieuwe Houttuijnen en Maria de Carpentier van Dordrecht oud 20 jare geassisteert met haer vader Do. C. de Carpentier woont op de Keijsersgracht”

Maria de Carpentier was geboren op 28 mei 1643 te Sliedrecht. Haar ouders waren Ds. Casparus de Carpentier en Hester Wassenbergh. Na het overlijden van Pieter in 1670 ging Maria de Carpentier op 28 maart 1676 te Amsterdam in ondertrouw met Willem Albertsen van Rijssel. Zij is overleden op 3 mei 1711 op haar buitenplaats te Vianen zonder kinderen.

Bron: De Nederlandsche Leeuw, 1906, jaargang 24, blz. 156.

2. Maria van Delft, dochter van Coenraet van Delft, ging op 19 februari 1666 in ondertrouw met Adriaen van Helsdingen te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 19-02-1666
Naam bruidegom: [van] Helsdingen, Adriaan
Naam bruid:[van] Delft, Maria

"Adriaen van Helsdingen van den Briel wijncoper oud 27 jare ouders doot geast. met sijn oom en voogt Jacobus van Helsdingen woont opt Rockin en Maria van Delft van A. oud 20 jare ouders doot geast. met haer moij Anna de Leeuw woont in de Houttuijnen"

Opmerking:
Moij - tante

Adrijaen van Helsdinge is te Amsterdam begraven op 24 april 1666 (Westerkerk).

Als weduwe van Adriaen van Helsdingen trouwde Maria van Delft met Philips de Gols:

Inschrijvingsdatum: 21-03-1671
Naam bruidegom: [de] Gols, Philips
Naam eerdere vrouw: [van de] Water, Maria
Naam bruid: [van] Delft, Maria
Naam eerdere man: [van] Helsdingen, Adrian

(In de kantlijn:)

"hij en sij hebben den 25 maert 1671 de weescamer voldaan mans doot goed ingebr."

"Filip de Gols van A. Administeur ter weescamer wedr. van Maria van de Water woont op de Heeregragt ende Maria van Delft van A. wed. van Adrian van Helsdingen woont op 't Water

(ondertekend:)

Philips de Gols Maria van Delft"

Opmerking:
"Opt Waeter" was een gedeelte van het Damrak.

Philips de Gols was op 16 februari 1662 in ondertrouw gegaan met Maria van de Water te Amsterdam:

"Philips de Gols van Londen boechouder 25 j. geas. met sijn moeder Helena Boot op de Blomgracht"

3. Anna van Delft, dochter van Coenraet van Delft, ging op 13 oktober 1667 in ondertrouw met Martinus Sourmans te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 13-10-1667
Naam bruidegom: Soermans, Martinus
Naam bruidegom: Sourmans, Martinus
Naam eerdere vrouw: Coopman, Johanna
Naam bruid: [van] Delft, Anna

"Martinus Sourmans predicant tot Goudria van Wou... wedr. van Johanna Coopman en Anna van Delft van A. 26 jaeren geassisteert met haer moij Anna de Leuwe woont in de Houttuijnen"

Opmerkingen:
Ds. Martinus Soermans, predikant, gedoopt Woudrichem op 17 november 1638, overleden 1705.
Goudria - Goudriaan - gemeente ten zuiden van Schoonhoven in het midden van de Alblasserwaard

Anna van Delft is in 1673 begraven te Amsterdam:

Ingeschrevene: [van] Delft, Anna
Datum begrafenis: 16-02-1673
Begraafplaats: Wester Kerk

"Anna van Delft in de Houttuijnen No 92 int middelparck geruijmt ƒ 8 "

4. Dirk van Delft, zoon van Coenraet van Delft, ging op 31 oktober 1670 in ondertrouw met Elisabeth Savarij, dochter van Matthijs Savarij, te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 31-10-1670
Naam bruidegom: [van] Delft, Dirk
Naam bruid: Savareij, Elisabeth
Naam bruid: Savrij, Elisabeth

"Dirk van Delf van A. koopman out 24 jaar ouders doot geassisteert met Elisabet Lambinon sijn meuije woont op Droogbak ende Elisabet Savrij van A. out 24 Jaar ouders doot geassisteert met Jacob Valckenier haer voogt op d'egelantiersgragt

(ondertekend:)

Dirck van Delft Elisabeth Savareij"

Dirk van Delft en Elisabeth hadden dezelfde grootmoeder, nl. Anneken van Norenburch. Elisabeth Lambinon was de tweede vrouw van Mathijs Savareij, een (half)oom van Dirk van Delft. Daarom staat zij in deze akte vermeld als meuije (tante).
Droogbak is een straat in het verlengde van de Haarlemse houttuinen. Het is niet duidelijk wat de oorsprong van de naam Droogbak is. Het verwees mogelijk naar een plek voor het drogen van haringen of geverfd laken of naar een scheepshelling voor onderhoud van schepen.

Bron: wikipedia.org, 27 december 2018

Elisabeth Savari werd als weduwe van Dirck van Delft begraven in de Zuiderkerk, wonende in de oude Bantemerstrat.

5. Elisabeth van Delft, dochter van Coenraet van Delft, ging op 21 juni 1671 te Amsterdam in ondertrouw met Justus Versteeg:

“Justus Versteeg van Uijtregt en daer woonende out 28 jare ouders doot geassisteert met Frans Riael en Elijsabet van Delft van Amsterdam out 30 jare ouders doot in de Houttuijnene geassisteert met Phelip de Golts haer swager”

Phelip de Golts was getrouwd met Maria van Delft (zuster).

Trouwboek Utrecht:

“14 Junij 1674 Justus Versteeg j.m. Elisabeth van Delft, j.d. ondertrouw t’Amsteldam 21 Junij 1674 J. Velten Proclamatie getekent Amsteldam vidimus 1 Julij 1674 in den Dom getrouwt”

Justus Versteeg was apotheker te Utrecht.
J. Velten: waarschijnlijk gaat het hier om Arthur George Velten, die van 1673 tot 1679 predikant van de Evangelische Lutherse gemeente van Amsterdam was.

6. Coenraet van Delft, zoon van Coenraet van Delft, ging op 15 november 1674 te Amsterdam in ondertrouw met Helena Ouman:

“Coenraet van Delft, coopman, ouders doot, geassisteert met Philip de Golts sijn swager in de Houttuijnen en Helena Ouman van Amsterdam oud 19 jaren geassisteert met haer moeder Sofia van Groenestijn in de oude Teertuijnen”

Helena werd gedoopt op 4 april 1655 in de Zuiderkerk te Amsterdam, dochter van Cornelis Ouwman en Sophia van Groenestein.

Na het overlijden van Helena Ouman ging Coenraet van Delft in ondertrouw met Maria van Muurs te Amsterdam op 10 januari 1688:

“Coenraet van Delft van Amsterdam deurwaerder weduwnaer van Helena Oumans op de korte Prinsegracht en Maria van Muurs van Kalkert weduwe van Gerrit Kock op de Nieuwezijds Agterburchwal”

Coenraet van Delft werd op 26 augustus 1694 te Amsterdam begraven op het Heiligewegs- en Leidsch Kerkhof, wonende in de Kerckstraet tussen de Leijdse en Spiegelstraet, nalatende 1 kind.

7. Thomas van Delft, zoon van Coenraet van Delft, ging op 9 maart 1674 te Amsterdam in ondertrouw met Geertruij Habet:

“Tomas van Delft van Amsterdam, out 22 jaer ouders doot in de houttuijnen geassisteert met Phelip de Gols zijn voogt en Geertruij Habet van Amsterdam out 21 jare op de Brouwersgraft geassisteert met Esperanse de Nijs haer moeder”

Geertruijt werd op 26 november 1652 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam gedoopt, dochter van Johannes Habet en Esprance de Nijs.

Tomas van Delft werd op het St. Anthonis Kerkhof op 12 maart 1692 begraven.

Terug
Terug naar de hoofdpagina over Pieter Adriaensz van Delft