van Starbergen, Michiel Willemsz

Geboortenaam van Starbergen, Michiel Willemsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1612-10-08    
 

Ouders

Vader van Starbergen, Willem
    Broer     van Starbergen, Cornelis Willemsz
    Broer     van Starbergen, Jan Willemsz
         van Starbergen, Michiel Willemsz
    Broer     van Starbergen, Andries Willems

Media

Bijzonderheden

Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1764, Folio 272
Soort akte: akte van bewijs
Datum akte: 08-10-1612
Willem Reijlij, 272
Jannetgen Michielsdr , erfgenaam, 272
Michiel Willemsz van Starbergen, erflater, 272
Willem van Aelst , Delft, voogd, 272
Michiel Harmansz huijkmaker , voogd 273
Cornelis Willemsz van Starbergen, voogd 273
Jan Willemsz van Starbergen, voogd 273
Andries Willemsz, voogd, 273
Willem van Aelst de Jonge, getuige, 273v

In 1612 legde Willem Reijlij een verklaring af voor Notaris Rijshouck.
Hij had getrouwd Jannetgen Michielsdr, dochter van zaliger Michiel
Willemsz van Starbergen onder de uitgebreid beschreven voorwaarden.
Als voogden van Jannetgen werden o.a. genoemd haar ooms Cornelis
Willems van Starbergen, Jan Willems van Starbergen en Andries Willems
van Starbergen.

Transcriptie:

"Compareerden voor mij Adriaen Rijshouck notaris
publijcq bij den hove van Hollant geadmitteert ende
ondergeschreven getuijgen Willem Reijlij
Engelsman ende bontwercker, nu jegenwoordich getroudt hebbende
Jannetgen Michiels, dochter ende eenighe
erffgenaem van zalicher Michiel Willemsz van
Starbergen, Te kennen gevende ende verclarende
hij comparant, hoe dat hij metten voochden ende
bloetvrunden van de selve Jannetgen Michiels
dr. voor alle banden van 't huwelick tusschen
hem ende de voorschreven Jannetgen Michiels gesolemp-
niseert, gecontraheert heeft de conditien
ende voorwaerden hijer nae volgende, Te weten
dat hij tot subsidie van 't selve huwelick
van de voorschreven voochden ende bloetvrunden uijtte goederen
van de voorschreven Jannetgen Michielsdr soude trecken
genijeten ende ontfangen een somme van vijerhondert
gulden aen gereden gelde welcke somme
bekeert soude werden soe tot cledinge van de
voorschreven Jannetgen Michielsdr nae haeren staet
als oock tot copinge van bedde met sijn
toebehooren. Item huijsraet ende anders etc.
Ende dat de vordere goederen van de
voorschreven Jannetgen Michielsdr noch souden blijven
berusten onder de voorschreven voochden ende bloet-
vrunden ter tijt ende wijle toe. Dat
nut ende oorbaer soude sijn, Dat hij
comparant metten voorschreven Jannetgen Michiels
deselve met advijes ende goet duncken van de
voorschreven vooghden ende bloetvrunden souden moogen
gebruijcken en eerder nijet op
welcke conditien hij mette voorschreven
Jannetgen Michiels in huwelick is getreden
verclaert ende bekent vooren hij comparant
dat op huijden date deses bij Willem
Van Aelst administrerende voocht van de

voorschreven Jannetgen Michiels rekeninge ende bewijs
is gedaen van de voorschreven Jannetgens goederen
in presentie van hem comparant. Item de voorschreven
Jannetgen Michiels ende hare voorschreven andere
voochden ende bloetvrunde. Bij 't slot van
welcke rekeninge mede ontfangh
als rest gegeven is de somme van 512 gulden
van 't welck voorschreven slot hij comparant vergesel-
schapt mette voorschreven Jannetgen Mchiels zijn
Jegenwoordige huijsvrouwe, die tot dien
eijnde mede is gecompareert voor ons
Notaris ende getuijgen ende bij hem Willem Reijlij
tot desen mondelinge geautoriseert
sijnde, Bekent hebbende ende bekennen mitsdesen
ontfangen te hebben van de voorschreven Van
Aelst de somme van vijerhondert
caroli guldens. Te vreden sijnde sij comparanten,
dat het restoire van 't voorschreven slot
van rekeninge, Item noch ses mael
vijff en 't zeventich gulden over drije vijer-
de parten in de Jaerlicxe custinge van
hondert gulden 's jaers daer van Meij
1612 't eerste Jaer verschenen
is geweest, Ende noch drije vijer-
de paerten van hondert gulden capitaels
lopende op renten tegens seven ten hondert
daer off Meij 1612 verschenen Jaer
Intrest vervallen was, Alle 't welck in 't geheel
is den staet van alle des voorschreven Jannetgens
vordere goederen, Volgens
de voorschreven conditien voor 't huwelick bedongen
sal blijven berusten onder de voorschreven Van Aelst,
ter tijt ende wijle toe bij den selven Van Aelst

mitsgaders de voorschreven bloetvrunden gelijckerhant
goet gevonden sal worden, die aen
hen comparanten overgelevert te worden 't zij in 't
geheel ofte deel naer gelegentheijt
des tijts ende de sake vereijsschen sal, Belovende
zij comparanten mitsdesen bij eere ende
vroomheijt in plaetse van eede de voorschreven
voochden ende bloetvrunden ende Van Aelst in geender manieren
middelertijt daeromme te molesteren
moeijen nochte aen te spreken, nochte nijet
te gedogen dat bij ijmant anders van
heuren 't wegen sulcx gedaen sal worden,
directelicken noch indirectelicken onder
't verbant van heur comparanten personen ende
goederen, roerende ende onroerende, present en de
toecomende, egeen van dien uijtbesondert,
subiect alle rechten ende rechteren, Compareerde
mede voor ons Notaris ende getuijgen,
de voorschreven Van Aelst in qualité voorschreven,
Michiel Harmansz hoijckmaecker mede
voocht van de voorschreven Jannetgen Michiels
mitsgaders Cornelis Willemsz van Starbergen
ende Jan Willems van Starbergen oomen ende
bloetvoochden van de voorschreven Jannetgen Michiels
in desen vervanghende Andries Willemsz
van Starbergen mede oom ende bloetvoocht van
de voorschreven Jannetgen Michiels. Ende
verclaerden alle 't geene bij de voorschreven Willem
Reijlij ende Jannetgen Michiels hijer vooren
toegeseijt ende belooft is, te accepteren
ende aen te neemen. Ende hebben de voorschreven
Willem Reijlij ende Jannetgen Michielsdr
de voorschreven voochden ende vrunden bedanckt
van de voochdie handelinge ende

administratie bij hen luijden respectivelicken
tot desen daeghe toe van de voorschreven Jannetgens goederen gehad ende gedaen sonder
nijet meer te reserveren als vooren staet. Alles
onder gelijck recht ende verbant als boven. Alle
dinck sonder arch ofte liste. Aldus
gedaen ende verleden ten huijse van de voorschreven
van Aelst staende aen de Oude Delfte, ter
presentie van Willem Van Aelst de jonge
ende Jan Adriaensz clercq van de voorschreven Van
Aelst als getuijgen met mij notario hijer
toe versocht op de 8en October anno 1612

(handtekeningen)
Willem Reijlij stelt dit merck ...
Jannetgen Michiels voornoemt stelt dit merck....
Cornelis Willems van Sterberge
Jan Willems van Starberghe 1612
Bij mij Michghiel Harmense
Willem van Aelst
Rijshouck Notaris
J. Adriaensz Roon
Willem van Aelst"

Toelichting:

Bloetvrunden - bloedverwanten
bekeert - besteed
restoire - vergoeding, uitkering
custinge - betalingstermijn
hoijck - huik - capevormige mantel zonder mouwen

Naaste verwanten

  1. van Starbergen, Willem
    1. van Starbergen, Jan Willemsz
    2. van Starbergen, Cornelis Willemsz
    3. van Starbergen, Michiel Willemsz
    4. van Starbergen, Andries Willems

Voorouders