Hijlkes, Tiet

Geboortenaam Hijlkes, Tiet
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 63 jaren, 5 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1687-03-06    
 
Doop 1687-03-06 Lemmer, Friesland, Nederland  

"Den 6 Martius 1687 is van Jelger Feites in de Lemmer te
doop gehouden het kind van sijn Broeder Hijlke Feites
omdat hijselve niet te huis was, en is het kind genaemd
Tiet"

1
Huwelijk 1705-01-18 Lemmer, Friesland, Nederland Getrouwd met Johannes Gerkes

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Aktedatum: 18-01-1705
Plaats: Lemmer
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Johannes Gerkes wonende te Lemmer
Bruid Tiet Hylkes wonende te Lemmer

Johannes Gerkes trouwde te Lemmer op 27 februari 1698 met Murk Reintjes. Mirck was te Lemmer gedoopt op 20 december 1674, dochter van Rijntje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Lemmer:

1. Reintje, 27 februari 1698

2. Reintje, 28 mei 1699
Doopheffer Evert Jans
Toelichting: Oom Evert Jans was een broer van grootvader Reintje Jans.

3. Reintje, 4 augustus 1700
Doopheffer Griet Jans, huisvrouw van Andries Rommerts
Toelichting: Griet Jans was waarschijnlijk een zuster van Reintje Jans.

4. Meike, 4 maart 1703
Doopheffer Evert Jans

Johannes Gerkes was op 18 januari 1701 te Lemmer gedoopt op belijdenis.

Kinderen van Johannes Gerkes en Tiet Hijlkes, gedoopt te Lemmer:

1. en 2. Meike en Rigstje, 11 oktober 1705

3. Meike, 23 januari 1707

4. Meike, 18 maart 1708
Doopheffer Trijn Jenties, huisvrouw van Hielke Feites ten behoeve van haar zwager Joh.Gerkes
Toelichting:
zwager - schoonzoon

5. Trijntie, 22 febrauari 1711

6. Sjoucke, 22 januari 1713

7. Gerke, 10 november 1715
Doopheffer Trijn Jenties grootmoeder van moeders zijde, huisvrouw van Hielke Feites

8. Hijlke, 2 januari 1718

9. Hijlke, 27 april 1721

10. Jentie, 3 september 1724

Johannes Gerkes is voor 1744 overleden volgens de Volkstelling van 1744. Wie er in 1745 is overleden is niet bekend:

Diaconie, rekeningenboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Aktedatum: 06-08-1745
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken ƒ -:11:-
Citaat: "ontvangen van Tiedt Hielkes voor het gebruijk van 't laken"

2 1 3
Belijdenis 1706-02-07 Lemmer, Friesland, Nederland  

Den 6 februarius 1706 hebben wij hier in de Lemmer het H. Avondmael des Heeren gehouden, en zijn, op de Belijdenisse hares geloofs, dese gemeinte toegedaen:
(o.a.)
Feite Hijlkes weduwenaer
Tiet Hijlkes Huisvrouw van Johannes Gerkes

4
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Lemmer, Friesland, Nederland  

Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Zevenwouden 8
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Lemmer
Bijzonderheden:
Gemeente: Lemsterland
Vermeld De weduwe van Johannes Gerkes
Diversen: Aantal personen: 1 Toegezegd bedrag ƒ 2:10:-

5
Lidmaat 1745 Lemmer, Friesland, Nederland  

Tied Hijlkes

4
Quotisatie 1749 Lemmer, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Lemsterland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Lemmer
Aantal volwassenen: 1
Aanslag: £ 14:15:-
Bewoner De weduwe van Johannes Gerkes
Diversen: "weduwe die van haar revenues bestaet"

6
Overlijden 1750-08-28 Lemmer, Friesland, Nederland  

Diaconie, rekeningenboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Aktedatum: 28-08-1750
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken ƒ 1:2:-
Citaat:
ontv(angen) van de erfgenamen van Tietie Hijlkes voor het gebruijk van 't arme laken

3

Ouders

Vader Feijtes, Hijlcke
Moeder Jenties, Trijntie
    Broer     Broeksma, Cornelis Hijlkes
    Broer     Hijlkes, Sijtse
    Broer     Hijlkes, Feijte
    Broer     Hijlkes, Jentie
         Hijlkes, Tiet
    Broer     Broeksma, Jenne Hijlkes
    Zus     Hijlkes, Peerk
    Broer     Hijlkes, Botte

Bijzonderheden

Diaconie, rekeningenboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Aktedatum: 06-08-1745
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken ƒ -:11:-
Citaat:
ontvangen van Tiedt Hielkes voor het gebruijk van 't laken

Naaste verwanten

 1. Feijtes, Hijlcke
  1. Jenties, Trijntie
   1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
   2. Hijlkes, Sijtse
   3. Hijlkes, Feijte
   4. Hijlkes, Jentie
   5. Hijlkes, Tiet
   6. Broeksma, Jenne Hijlkes
   7. Hijlkes, Peerk
   8. Hijlkes, Botte

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 3. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
 4. Lidmatenboek Lemsterland
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749