van Delft, Claes Adriaensz 1 2 3 4 5

Geboortenaam van Delft, Claes Adriaensz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 63 jaren, 8 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1573 Delft  
 
Poorter 1599-02-12 Amsterdam  

nschrijvingsdatum: 12-02-1599
naam: Adriaensz, Claes
beroep: Metselaar
plaats in bron: Delff

6
Huwelijk na 1611-04-27 Amsterdam Getrouwd met Maertgen Cornelis

inschrijvingsdatum: 27-04-1611
naam bruidegom: Adriaenssen, Claas
naam bruidegom: [van] Delff, Claas Ariaansz
naam bruid: Cornelis, Maartje

(In de kantlijn:)
"des moeders consent
is ingebracgt
Albertus van Oosterwijk

"Claes Aeriaenss van Delft out 38 Jaer
Metselaer wonende op de Regliers Singel
inbrengende bescheit van sijn moeders Wil
ende van Albert van Oostenrijk Predijkant
tot Delft onderteckent ter eenre ende
Marij Cornelis 20 Jaer wonende inde
Hoochstraet geassisteert met Cornelis
Danckerts haer vader en Oede Dierixd.
haer Stiefmoeder ter ander Sijde
(handtekening)
Claes Adriaenssen van Delft
Maertgen Cornelis Dochter"

Opm:
De genoemde predikant te Delft is
Albertus van Oosterwijk.
Hij is op 21 februari 1616 te Delft
begraven:

"Overledene Albertus van Oosterwijck,
was predicant
 Plaats Delft
Datum begraven 21-02-1616 (Nieuwe Kerk)"

Maertgen Cornelis is geboren rond 1591, dochter
van Cornelis Danckerts en Neel Jacobsdr.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. kind: Aeriaen
doopdatum: 14-10-1612
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Aeriaenssz, Klaes
moeder: Kornelis, Marij
opmerkingen:
Ber. va. Metselaar
getuigen: Kornelis Danckerts,
Jellisie Pieters en Trijn Kornelis

2. kind:  Jacob
doopdatum: 09-08-1615
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Aerjansz, Claes
moeder: Cornelis, Maritje
getuige: Wouter Jacobs

Opm:
Wouter Jacobs was op 26 juli 1603
te Amsterdam in ondertrouw gegaan
met Aeltje Cornelis, 20 jaar oud,
geassisteerd met haar moeder
Lijsbet Cornelis. Zij was gedoopt
op 25 september 1583 te Amsterdam,
dochter van Cornelijs Dankertsz en
Lijsbet Cornelijs.
Deze Cornelijs Dankertsz was de
grootvader van Maritje Cornelis.
Wouter Jacobs was dus een
aangetrouwde oom van Maritje Cornelis.

3. kind:  Neeltje
doopdatum: 10-12-1617
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Aerjansz, Claes
moeder: Cornelis, Maritje
getuige: Dirck Aerjansz (broer van Claes)

4. kind: Claes
doopdatum: 19-05-1622
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Aerjaensz, Claes
moeder: Cornelis, Marij
getuigen: Cornelis Danckerts
Anna van Meerburch

Opm:
Anna van Meerburch =
Anna van Neurburch, vrouw
van Pieter Adriaans van Delft,
broer van Claes

7 8 3 2
Koper 1611-01-13 Amsterdam  

datum overdracht: 13-01-1611
verkoper: Danckertsdr, Erven Lijsbeth Cornelis
koper: [van] Delft, Claes Adriaensz
straatnaam: Singel
straatnaam in bron: Oude Singel
omschrijving: 2 erven met huizinge,
tussen Reguliersbrug en Heiligewegsbrug

Opm:
Lijsbeth Cornelis Danckertsdr was de grootmoeder
van Maertgen Cornelis, waar Claes Adriaensz van Delft
later in datzelfde jaar mee trouwde.

9
Koper 1622-02-26 Amsterdam  

datum overdracht: 26-02-1622
verkoper: Rotgans, Hendrick Meeusz
koper: [van] Delft, Claes Arents
straatnaam: Verversgracht
straatnaam in bron: Verversgracht
omschrijving: Erf

9
Overlijden na 1636-09-18    

Claes Adriaensz van Delft is overleden na 18 september 1636,
zoals blijkt uit onderstaande tekst:

The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories:

On 18 September 1636, the honorable Hendrick Danckertsz., sworn roijmeester,
and Cornelis Danckertsz., sworn surveyor, together with Claes Adriaensz. Delff, mason,
declared that Aeltge Danckerts, respectively their sister and aunt, had died and that
her sons were presently in the East Indies.

4

Ouders

Vader Hermens, Adriaen
Moeder Pieters, Korneliske
         van Delft, Claes Adriaensz
    Broer     van Delft, Pieter Adriaensz
    Broer     van Delft, Harman Adriaens
    Broer     van Delft, Dirk Adriaens

Media

Bijzonderheden

NEELTJE CLAES VAN DELFT, dochter van Claes Adriaensz van Delft trouwde in 1634 te Amsterdam
met Martijn de Wilde:

inschrijvingsdatum: 05-10-1634
naam bruidegom: de Wilde, Martijn
naam bruid:
[van] Delft, Neeltje Claas

"Martijn de Wilde van Amsterdam Sijverwer
out 23 Jaer geasst. met Sebalt de Wilde sijn
vader wonende op de Verwergracht ende
Neeltie Claes van A. out 17 Jaer geasst. met
Claes van Delft haer vaeder woonende als
vooren
(handtekening)
Martijn de Wilde
Neelten Claes van Delft"

Toelichting:
Sijverwer - zijdeverver
Sebalt de Wilde had zich in 1603 in laten schrijven als poorter te Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 14-08-1603
naam: [de] Wilde, Sybalt
beroep: Zijdeverver
plaats in bron: Antwerpen

Martijn de Wilde was gedoopt in 1611 te Amsterdam:

kind: Merten
doopdatum: 15-09-1611
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Wilde, Sebalt
moeder: Poingie, Katrijna

Zijn ouders waren in 1600 getrouwd te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 25-03-1600
naam bruidegom: [de] Wilde, Sebald
naam bruid: Pungnee, Catelijne

"Sebalt de Wilde, van Antwerpen, sijdeverwer, oudt
omtrent 30 Jaeren, wonende in de verwerijen"

Kinderen van Martijn de Wilde en Neeltjen Claes van Delft,
gedoopt te Amsterdam:

1. Maria, 14 augustus 1635, Nieuwe Kerk
getuige: Sebalt de Wilde

2. Cattrijna, 4 september 1636, Oude Kerk
getuigen: Lourens Pietersz, Cattrijna de Wilde en Cattrijna Cloppenburchs

3. Sebalt, 26 december 1638, Oude Kerk
getuigen: Cornelis Danckertsz en Anneken de Wilde

4. Cattrijna, 16 maart 1642, Oude Kerk
getuigen: Dirck van Delft en Geertruit de Wilde

Na het overlijden van Martijn de Wilde trouwde Cornelia van Delft
(=Neeltje Claes) met Herman Gelinck:

inschrijvingsdatum: 19-03-1655
naam bruidegom: Gelinck, Herman
naam eerdere vrouw: [van] Wesel, Hillegonda
naam bruid: [van] Delft, Cornelia
naam eerdere man: [de] Wilde, Martijn

In de kantlijn:
"Sij heeft de weescamer den 1 April 1655
voldaen
Dese persoonen sijn den 9 April 1655
getrout tot Weesp
tede (?) Jasper Gerritsz Commissaris aldaer"

"Harmen Gelingk van Deventer en aldaer woonende
wedr. van Hillegonda van Wesel geasst. met Joannes Reminck
Predt. aldaer ende
Cornelia van Delft van A. wede. van Martijn de Wilde woonende
op de Swaennenburghs Burghwal geasst. met Cornelia Frerits
(handtekening)
Herman Gelinck
Cornelia van Delft"

Cornelia van Delft zou in 1659 of in 1669 overleden kunnen zijn.
ingeschrevene: [van] Delft, Cornelia
datum begrafenis: 21-08-1659
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
Op de Groene Burghwal

ingeschrevene: [van] Delft, Cornelia
datum begrafenis: 12-08-1669
begraafplaats: Zuider Kerk
- op de Groene burghwal
- Eijgen graft

De grootouders van Marij Cornelis, vrouw van Claes Adriaensz van Delft, waren
CORNELIS DANCKERTS en LIJSBET CORNELISDR. Zij trouwden voor 1560.
Van hen zijn de volgende kinderen bekend:

I. JAN CORNELIS DANCKERTS, geboren rond 1560. Hij trouwde in 1591 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 28-12-1591
naam bruidegom: Danckertze, Jan Cornelisz
naam bruidegom: Cornelisz, Jan
naam bruid: Jaspars, Trijn

"Jan Cornelisz oudt 31 jaren woonende bij Sint Jacobs straet
geassisteert met Cornelis Danckaertsz sijn vader en Lijsbet
Cornelisdr sijn moeder ter eenre ende
Trijn Jaspars oudt omtr. 30 Jaren woonende in de Calverstrate
geassisteert met Marij Pietersdr haer petemoeije ter andere
zijde"

Opm:
Petemoeije - peettante

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Wijn, 13 augustus 1592, Oude kerk
ouders: Jan Cornelijsz, kuiper en Trijn Jaspers
getuige: Mareij Cornelijs

2. Pietergen, 13 maart 1594, Oude Kerk
getuige: Baerent Jans

3. Cornelis, 9 juli 1595, Nieuwe Kerk
ouders: jan Cornelis, rooimeester en Trijn Jaspers
getuigen: Altijn Cornelis en Lijsbet Danckers

4. Trijntgen, 29 oktober 1596, Nieuwe Kerk
vader: rooimeester
getuige: Beert Jans

5. Elsgen, 10 oktober 1598, Oude Kerk
getuige: Baerent Janssen

II. CORNELIS CORNELIS DANCKERTSZ, geboren rond 1561.

Claes Adriaensz van Delft was gehuwd met Marij Cornelis, dochter
van Cornelis Cornelis Danckerts, ook genoemd Cornelis Danckerts de Rij,
en Neel Jacobsdr. In de Galerij staat zijn portret. Zij trouwden in 1585:

inschrijvingsdatum: 21-12-1585
naam bruidegom: Cornelisz, Cornelis
naam bruid: Jacobs, Neeltje

"Cornelis Cornelisz van Amsterdam Metselaer, oudt omtrent
24 Jaer woonende op de Nieuwe Zijds Burghwal geassisteert
Cornelis Danckaertsz sijn vader ende Lijsbeth Cornelisdr sijne
moeder ter eenre ende
Neelen Jacobsdr oud omtrent 19 Jaren wonende op de
Nieuwe Sijts Voorburghwal geassisteerd met Jacob Lootsman
haer vader ter ander zijde
(handtekening)
Cornelis Cornelisse
Neel Jacops"

Neel Jacobsdr was gedoopt op 28 oktober 1567 te Amsterdam, Oude Kerk,
dochter van Jacop Jans en Marri Tomis.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Isbrant, 2 november 1586, Oude kerk
zoon van Cornelijs Cornelijsz, metselaer en Neel Jacops
getuige: Trijn Cornelijs

2. IJsbrant, 12 juni 1588, Oude Kerk
zoon van Cornelijs Cornelijsz, metselaer en Neel Jacobs
getuige: Lijsbet Cornelijs

3. Trijn, 25 maart 1590, Nieuwe Kerk
dochter van Cornelis Cornelis en Neel jacobs
getuige: Lijsbet Cornelis

4. Maertgen, rond 1591, geen doop gevonden,
vrouw van Claes Adriaensz van Delft

5. Cornelijs, 22 maart 1596, Oude Kerk
zoon van Cornelijs Cornelijs en Neeltgen Jacobs
getuige: Trijntgen Jaspers

6. Cornelis, 2 september 1597, Nieuwe Kerk
zoon van Cornelis Cornelisz, metselaer en Neel Jacobs
getuige: Trijn Jaspers

7. en 8. Annetgen en Marritgen, 16 juli 1601, Oude Kerk
dochters van Cornelis Danckersen, metselaer en Neel Jacops
getuigen: Lijsbet Cornelijs en Ode Derrickx

Opm:
Deze twee kinderen zijn pas gedoopt na het overlijden van hun moeder
en na het tweede huwelijk van hun vader:

inschrijvingsdatum: 03-03-1601
naam bruidegom: Cornelisz, Cornelis
naam eerdere vrouw: Jacobs, Neel
naam bruid: Dierics, Oede

"Cornelis Cornelisz deser Stadts meester metselaer
wedr. van Neel Jacobsdr. wonende in de Hooghstrate
ende versochte zijne drie sondaegse uijtroepinghe
in de kerke met
Oede Diericsdr. van Delf Jongedr. aldaer woonachtich
vertonende te dien eijnde acte van de optekeninge
der geboden tot Delft gedaen get. bij J. Groenhout ..."

Ondertrouw Delft:

Bruidegom: Cornelis Cornelisz , weduwnaar, afkomstig uit Amsterdam,
wonend: Amsterdam, attestatie van Amsterdam, stadsmetselaar
Bruid: Oede Dircx , jongedochter, wonend: Burgwal, attestatie van Amsterdam
Plaats: Delft
Datum ondertrouw: 11-03-1601

"Cornelis Cornelis Stadtsmetselaer tot Amsterdam Wedr. Wonende aldaer
Oede Dircx Jongedr. woonende aen de Burchwal
Attest. gg. op Amst. den 13e maert P(redikant) Jan Barentsz"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Aaltje, geboren rond 1602. Van haar is geen doop gevonden.
Zij trouwde in 1624 met Pieter Cornelis Vinck, 22 jaar oud.

2. Jan, 29 mei 1603, Oude Kerk
zoon van Corneles Corneles Danckersz, metselaer en Oedde Dieriksdr
getuige: Trijn Jaspersdr

3. Angniet, 6 februari 1605, Nieuwe Kerk
dochter van Cornelis Danckertsz en Oede Dirx
getuige: Maertge Dirxdr

4. Lijsbet, 4 september 1611, Oude Kerk
dochter van Kornelis Danckersz, metselaer en Oede Dierix
getuige: Aeltgen Cornelisdr

5. Pieter, doopdatum niet bekend, geboren rond 1605:

Wikipedia.org:
Pieter Danckerts de Rij (Amsterdam, 1605 (of 1583) - R┼źdninkai, 9 augustus 1661)
was een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw die vooral bekend is vanwege zijn portretten.
Hij was een zoon van beeldend kunstenaar en bouwmeester Cornelis Dankarts de jongere (oude)
(Amsterdam, 1561 - aldaar, 1634) die de toenaam De Rij (De Ry) voerde. Pieter Danckerts de Rij
was tot 1640 actief als schilder in Amsterdam. Hierna werd hij hofschilder van Wladislaus Wasa
en woonde en werkte hij in het Pools-Litouws Gemenebest in Warschau, Danzig, en Vilnius.
Hij overleed bij een overval in het R┼źdininkai bos nabij Vilnius.

Huwelijken van kinderen van Cornelis Danckerts de Rij:

A. MAERTGEN CORNELIS DANCKERTS, geboren rond 1591 uit het eerste huwelijk,
trouwde in 1611 met Claes Adriaensz van Delft.

B. CORNELIS CORNELIS DANCKERTS DE JONGE, geboren in 1597 uit het eerste huwelijk ,
trouwde in 1619:

inschrijvingsdatum: 02-11-1619
naam bruidegom: Cornelisz, Cornelis
naam bruid: Jacobs, Marritje

"Cornelis Cornelis metselaer, oud 23 Jaren geasst. met sijn vader
Cornelis(?) Danckerts wonende in de Hooghstraet ende
Maritjen Jacobs 22 Jaren geasst. met Annetien Jacobs haere Suster
gheen ouders hebbende wonende in de Nieuwe Houttuijnen"

Maritjen Jacobs is al in 1620 overleden:

ingeschrevene: Jacobs, Merrijtijen
ingeschrevene: Kornelijssen, Kornelis
datum begrafenis: 06-07-1620
begraafplaats: Oude Kerk
relatieinformatie: Vrouw van

In 1621 trouwde Cornelis Cornelis Danckerts de jonge opnieuw:

inschrijvingsdatum: 12-08-1621
naam bruidegom: Danckersz de Jonge, Cornelis
naam bruidegom: Danckaertss de Jonge, Cornelis
naam eerdere vrouw: Jacobs, Maritje
naam bruid: [de] Wilde, Giertje Davids
naam bruid: [de] Wildt, Giertje Davids

"Cornelis Danckaerts de Jonge wedr. van Maritje Jacobs,
wonende op de Oude Sijds Voorb. Wal ende
Giertjen Davids de Wilde oud 22 Jaren geasst. met
hare vader David Jacobsz wonende op de Oude Sijds Agterburghwal
(handtekening)
Cornelis Danckertsz de Jonge
Gijertgen Davidts de Wildt"

Giertje Davids de Wilde was gedoopt in 1598 te Amsterdam:

kind: Gertje
doopdatum: 08-11-1598
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jacobs, David
moeder: Dircks, Marie

Haar ouders waren getrouwd in 1596 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 23-03-1596
naam bruidegom: [de] Wilde, David Jacobsz
naam bruidegom: [de] Wilt, David Jacobsz
naam bruid: [van] Heemskerk, Maritje Dierics

"David Jacobsz de Wilde oudt 20 Jaren woonende
opt Water geassisteert met Geertgen Tonisdr sijne
moeder ter eenre ende
Maritgen Dierics van Heemskerk oudt 22 jaren woonende
op de Nieuwe Sijts Voorburghwal geassisteert met
Dierk van Heemskerk haere vader ende Weijntgen Tijmonsdr
hare moeder ter andere sijde"

Kinderen van Cornelis Dankertsz de Jonge en Giertje Davits,
gedoopt te Amsterdam:

1. Cornelis, 28 mei 1623, Oude Kerk
zoon van Cornelis Danckertsz de Rij en Geertruit Davidts
getuigen: Cornelis Danckertsz de Oude en Trijntjen Cornelisdr

2. Maritje, 16 februari 1625, Nieuwe Kerk
getuige: Davit J. de Wilde

3. Neeltje, 1 december 1626, Nieuwe Kerk
dochter van Cornelis Danckertsz de Rij en Geertruyt Davits de Wilde
getuige: Mr. Cornelisz Vinck

4. Weijntje, 19 september 1628, Nieuwe Kerk
getuige: Neeltje Dirx van Heemskerck

5. Dirck, 1 augustus 1632, Nieuwe Kerk
getuigen: Cornelis Danckers d'Oude en Davit Jacobsz de Wilt

In 1636 werd Cornelis Cornelis Danckerts schadeloosgesteld door zijn stiefmoeder Odilia Dircx:

"Cornelis Danckertsz. de jonge, the son by a first marriage of Cornelis Danckertsz., city mason,
who, on 15 May 1636, after the death of his father, was indemnified by Odilia Dircx, his stepmother,
from a guarantee he had given to a loan obtained from Claes Jansz. Calckoen"
(The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories)
Opm:
Claes jansz Calckeon was zijn zwager.

C. AALTJE CORNELIS DANCKERTS geboren rond 1602 uit het tweede huwelijk van
Cornelis Danckerts de Rij. Zij trouwde in 1624 met Pieter Cornelis Vinck te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 07-03-1624
naam bruidegom: Vinck, Pieter Corneliss
naam bruid: Cornelis, Aaltje

"Pieter Corneliss Vinck, out 35 Jaaren, wiens moeders consent
zal moeten blijcken wonende op de Heeregracht ende
Aaltie Cornelis out 22 Jaeren geasst. met Cornelis Danckers
haer vader en Oede Dirx haer moeder woonende in de
Hoochstraat"

Pieter Cornelis Vinck was vermoedelijk de zoon van Cornelis Pieters en Gerritje Wouters:

inschrijvingsdatum: 01-02-1586
naam bruidegom: Pieters, Cornelis
naam bruid: Wouters, Gerritje

Gerritje Wouters is in 1626 te Amsterdam begraven:
ingeschrevene: Wouters, Gerretijen
weduwe van
ingeschrevene: Vijnck, Korneelijs Pijetterssen
datum begrafenis: 28-03-1626
begraafplaats: Oude Kerk

In 1626 was Mr. Cornelisz Vinck getuige bij de doop van het dochtertje
van zijn zwager:
Neeltje, 1 december 1626, Nieuwe Kerk
dochter van Cornelis Danckertsz de Rij en Geertruyt Davits de Wilde
getuige: Mr. Cornelisz Vinck

Kinderen van Pieter Cornelis Vinck en Aeltje Cornelis, gedoopt te Amsterdam:

1. Geertruit, 29 maart 1626, Oude kerk,
dochter van Pieter Cornelisz Vinck en Aeltjen Cornelis
getuigen: Cornelis Danckersz Grietjen Cornelis

2. Pieter, gedoopt op 3 augustus 1627, Nieuwe kerk
zoon van Pieter Cornelisz Vinck en Aeltje Cornelis
getuige: Cornelis Danckers d'Oude

Pieter Cornelis Vinck is in 1627 te Amsterdam begraven.
Hij was overleden voor de geboorte van zijn zoon Pieter,
die naar hem vernoemd is.

ingeschrevene: Vijnck, Pijetter Korneelijssen
datum begrafenis: 28-06-1627
begraafplaats: Oude Kerk

Aeltje Cornelis Danckerts trouwde als weduwe met Wilhelmus de Vrij in 1633:

inschrijvingsdatum: 09-03-1633
naam bruidegom: [de] Vrij, Wilhelmus
naam eerdere vrouw: Vlasvadt, Sophia
naam bruid: Danckers, Aaltje Cornelis
naam eerdere man: Vinck, Pieter Cornelis

"Wilhelmus de Vrij van A. doctor medicine, weduwnaar van Sophia Vlasvadt
geasst. met Fredrik de Vrij outburgemr. deser stede zijn vader woonende
op de Keisersgracht ende
Aeltie Danckers Cornelisdr. van A weduwe van Pieter Cornelis Vinck verclaerende
6 Jaer weduwe te sijn geweest woonende aen Heeregracht zijnde geasst. met
Cornelis Danckertsz haer vader"

Vader Frederick de Vrij (1579 - 1648) was een zeventiende-eeuwse Amsterdamse regent,
die op vele terreinen van het economische, politieke, culturele en kerkelijke leven actief geweest is.
Van beroep was hij koopman en ook geruime tijd zeepzieder. In Amsterdam vervulde hij diverse
politieke en maatschappelijke functies: hij was onder meer schepen (1612), burgemeester (1620),
weesmeester (1629 - 1646) en commissaris van de Wisselbank (1626-1628). Van 1623 tot 1625 was
hij Gecommitteerde Raad. Hij maakte ook verschillende keren deel uit van de Amsterdamse kerkenraad,
was afgevaardigde naar de Synode van Dordrecht en had zitting in verschillende commissies die de
besluiten van deze Synode moesten uitvoeren.
( bron: wikipedia.org)

Wilhelmus de Vrij was gedoopt in 1607:

kind: Willem
doopdatum: 11-09-1607
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Vrij, Fredrick
moeder: Willems, Niesje

Zijn ouders waren getrouwd in 1601:

inschrijvingsdatum: 28-06-1601
naam bruidegom: [de] Vrij, Frederick Jansz
naam bruid: Willems, Niesje

"Frederick de Vrij Jans soon out 22 jaren woonende
Warmoestrate geasst. met Jan de Vrij Egbertsz
Burgemeester deser stede zijn vader"

Wilhelmus de Vrij was in 1631 getrouwd met Sophia Pieters Vlasvats
te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 16-07-1631
naam bruidegom: [de] Vrij, Wilhelmus
naam bruid: Vlasvats, Sophia Pieters

Kinderen van Wilhelmus de Vrij en Aaltje Cornelis Danckerts, gedoopt te
Amsterdam:

1. Geertrui, 4 januari 1635, Oude Kerk
dochter van Dr. Willem de Vrij en Aeltje Cornelis Danckertsz
getuigen: Frederick de Vrij en Oede Dierx

2. Frederick, 7 december 1636, Nieuwe Kerk
dochter van Wilhelmus de Vrij en Aeltje Cornelis Danckerts
getuigen: B(urgemeeste)r Fredrick de Vrij en Cornelis Danckertsz

Opm:
Cornelis Danckertsz was de broer van Aeltje Cornelis Danckerts.
(Vader Cornelis Danckerts was in 1634 overleden).

In 1640 trouwde Aaltje Cornelis Danckerts voor de 3e keer:

inschrijvingsdatum: 10-05-1640
naam bruidegom: Valcksz, Jacob
naam bruid: Danckers, Aaltje
naam eerdere man: [de] Vrij, Wilhelmus

"Jacob Valcksz van A. out 39 Jaer geen ouders hebbende
woonende in de Roosestraet geasst. met sijn swaeger
Adolf Forckenbeek ende
Aaltie Danckersdr. van A. weduwe van Wilhelmus de Vrij
woonende op de Keijsergracht"

Adolf Forckenbeek was in 1628 getrouwd met Grietje Valckx,
een zuster van Jacob Valcksz. Bij dit huwelijk werden haar
ouders vermeld. Dit waren Jan Valcks en Griet Jacobs, die
dus tevens de ouders van Jacob Valksz waren.
Zij waren gehuwd in 1598 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 14-05-1598
naam bruidegom: Valksen de Jonge, Jan
naam bruid: Jacobs, Grietje

"Jan Valksen de Jonge, oudt 25 jaeren, woonende op de Nieuwe dijk
geassisteerd met Jan Valksen sijn vaeder ter eenre en
Grietgen Jacobsdr. oudt 21 jaeren, woonende op de Oude Sijds
Voorbrurgwal geassisteert met Jacob Jansz Vinck oudtschepen deser
stede ende Claasgen Ijsbrantsdr hare moeder ter andere zijde"

Jacob Valckz werd gedoopt in 1601:

kind: Jacop
doopdatum: 23-11-1601
kerk:
Oude Kerk godsdienst:
Hervormd vader: Vlack de Jonghe, Jan
moeder: Jacops, Grietgen
getuige: Hijlgont Luten

Jacob Valcks is in 1643 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: Valcksz, Jacob
datum begrafenis: 12-10-1643
begraafplaats: Wester Kerk

In 1646 trouwde Aaltje Cornelis Danckers voor 4e keer:

inschrijvingsdatum: 07-11-1646
naam bruidegom: Blanckert, Pieter
naam bruidegom: Blancker, Pieter
naam eerdere vrouw: [van] Dam, Pieternella
naam bruid: Danckers, Alijda
naam eerdere man: Valcx, Jacob

In de kantlijn:
"Dese personen zijn gehuwd den tweede December 1646
tot Ouderkerk door Timotheus Rolands predik.
de geboden zijn tot Rotterdam gegaan sonder
verhinderinge"
"Pieter Blanckert, president schepen van Schielantt
wedr. van Pieternella van Dam tot Rotterdam en
Alida Danckers van A. wede. van Jacob Valcx woonende
op de Keijsergracht"

Opm:
Ouderkerk - Ouderkerk aan de Amstel, dorp 7 km ten
zuiden van Amsterdam aan de Amstel.
Timotheus Rolandus was rond 1594 geboren als zoon van Jacobus Rolandus.
Hij trouwde, als weduwnaar van Saera de Meester, in 1626 met Cathalina
Ruts. Op 20 januari 1633 werd hun zoon Jacobus gedoopt te Amsterdam.
Het Jacobus Roelantslyceum te Boxtel is naar deze zoon genoemd.
Cathalina Ruts was de dochter van Joost Ruts en Anna de Vos.
Joost Ruts was getuige bij de doop van Maijken van Offenberch, dochter
van Susanna van Steenwinckel, persoon op deze site.
Timotheus Rolandus was predikant in Ouderkerk (1620-1649),
Sint Michielsgestel (1649-1652), Boxtel (1652-1657), Helvoirt (1657- 1667).
Hij is op 2 augustus 1667 te Amsterdam begraven in de Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk:
"Themotheus Roelandus predicant tot Helvoort uijtgedragen ten
huijse van de Not(ari)s Jan Leuven op de Kloveniers Burghwal"

In 1651 is Aaltje Cornelis Danckerts overleden:

Overledene Aeltje Danckers
Huisvrouw van Pieter Blanckert
Plaats Rotterdam
Datum begraven 21-05-1651
Opm:
Zij is te Rotterdam overleden en begraven in Amsterdam:

ingeschrevene: Danckers, Alida
datum begrafenis: 25-05-1651
begraafplaats: Wester Kerk

D. LIJSBETH CORNELIS DANCKERTS, dochter uit het tweede huwelijk trouwde in 1634
met Claes Jansz Calkoen:

inschrijvingsdatum: 31-08-1634
naam bruidegom: Calcoen, Claas Janss
naam bruidegom: Kallekoen, Claas Janss
naam bruid: Danckers, Elisabet

"Claas Janss Calcoen van A. out 21 Jaer geasst met Aeltie Temmis sijn
moeder woonende in de Niesel ende
Lijsbeth Danckerss van A. out 22 Jaer wiens vader het consent
tegen Commissaris Spiegel heeft verclaert gehadt geasst met
Oede Dircx haer moeder woonende in de Nieuwe Doelenstraet"

De families Calkoen en van Beeck Calkoen stammen af van Jan Willemsz. van Dort(h)
(ca. 1575-1624). Hij was afkomstig uit het graafschap Zutphen. Jan Willemsz. trouwde te Kleef
met de in Deventer geboren Alida Temminck (-1651). Jan Willemsz kwam met een stiefzoon uit
het eerste huwelijk van zijn vrouw rond 1600 naar Amsterdam en vestigde zich daar als lakenkoper.
Zijn manufactuur lag in de Barber(en)straat, in een pand genaamd De Blauwe Calkoen. Van de
huisnaam met een kalkoen in de gevel is de familienaam afgeleid. Het bedrijf was vermoedelijk
een voormalig klooster dat bij de Alteratie van Amsterdam in handen van de stad was gekomen
en ter beschikking gesteld om de werkgelegenheid te verbeteren.
Jan Willemszoon van Dort(h) werd op 24 mei 1603 tot poorter van de stad Amsterdam ingeschreven
onder de naam Jan Willemszoon Calkoen. Hij stierf te Amsterdam 18 sept. 1624. Uit zijn huwelijk
met Alida Temminck zes kinderen: Arent (1602-1660), een lakenverver; Willem (1604-1667), een goudsmid;
Elisabeth, die trouwde met een goudsmit; Engelbert (1609-1669), een bierbrouwer; de lakenverver Claes (1612-1687),
en Isaac (1617-1672) een wijnverlater. Vanwege het feit dat van hun dopen geen registratie is gevonden,
een aantal huwelijken plaatsvond voor het gerecht en Aeltje en Aswerus, twee kleinkinderen, zich op
volwassen leeftijd lieten dopen in de gereformeerde kerk lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de familie
aanvankelijk doopsgezind was.
(Bron: .wikipedia.org)

Aeltien Temminghs (Temmis) is in 1651 begraven te Amsterdam:
ingeschrevene: Temminghs, Aeltien
ingeschrevene: Weduwe van Jan Willemsz
datum begrafenis: 20-07-1651
begraafplaats: Oude Kerk

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Elisabet, 8 juli 1635, Nieuwe Kerk
getuige: Pieter Danckerts (broer)

2. Odelija, 12 maart 1637, Oude Kerk
getuigen: Odelia Dierx, Aeltjen Danckers ende
Cornelis Danckers (broer)

3. Cornelis, 11 december 1639, Nieuwe Kerk
getuige: Pieter Danckers

4. Joannes, 20 november 1640, Nieuwe Kerk
getuige: Willem Kalkoen

5. Aeltje, 8 oktober 1641, Nieuwe Kerk
getuige: Jacob Valxsis (man van Aaltje Danckers)

6. Joannes, 10 februari 1643, Nieuwe Kerk
getuige: Cornelis Danckerts

7. Joannes, 18 december 1644, Nieuwe Kerk
getuige: Aeltje Danckers

8. Joannes, 23 augustus 1646, Nieuwe Kerk
getuige: Aeltje Danckerts

9. Claes, 31 december 1652, Nieuwe Kerk
getuige: Pieter Danckers

10. Pieter, 20 november 1653, Oude Kerk
getuige: Pieter Danckers

11. Pieter, 24 maart 1655, Noorder Kerk
getuige: Cornelia Remincx
Opm:
Misschien was Cornelia Remincx een zuster van
Aeltien Temminghs, moeder van Cales Calkoen.

III. HENDRIK CORNELIS DANCKERTSZ, geboren rond 1576. Hij trouwde in 1600 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 31-03-1600
naam bruidegom: Cornelisz, Hendrik
naam bruid: Heinrics, Neeltje

"Heinrik Cornelisz metselaer oudt 24 jaren woonende in de Nieustrate (?)
bij de Reguliers poort geassisteert met Lijsbet Cornelis sijn moeder
ter eenre ende
Neeltgen Heinricsdr oudt 24 jaren woonende op de Ossemerkt
geassisteert met Giert Sijmonsdr hare moeder ter ander zijde"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Trijntje, geboren rond 1600, geen preciese doop bekend.

Mogelijk is zij gedoopt in 1598, voor het huwelijk van Hendrik Cornelis
Danckerts met Neeltje Heinrics:
kind: Trijntgen
doopdatum: 28-06-1598
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Cornelijssen, Hijndrick
moeder: Cornelijs, Marrijtgen
getuige: Jannetijn Jans

Zij trouwde in 1618 met Wouter Jansz:
inschrijvingsdatum: 13-06-1618
naam bruidegom: Jansz, Wouter
naam bruid: Heijndrickx, Trijntje
"Wouter Jansz van der Goude oud 22 Jaren, metselaer, wiens
vader sijn consent aen mij heeft verklaert wonende op de
Nieuwe Sijds Voorburgwall ende
Trijntje Henrix oud 19 Jaren geasst. met Henrick Danckertsz
hare vader wonende als voren"

2. Cornelijs, 8 maart 1601, Oude Kerk
zoon van Hijndrick Cornelissen, metselaer en Neel Hijndrickx
getuige: Ael Cornelijs

3. Gertruijt, 9 april 1602, Nieuwe Kerk

4. Geertge, 15 juli 1603, Nieuwe Kerk
getuige: Lijsbet Jans

5. Heijnick, 20 februari 1605, Nieuwe Kerk
getuige: Giert Sijmens

6. Geertje, 22 november 1609, Nieuwe Kerk
getuige: Lijsbet Jans

7. Jan, 16 juni 1613, Nieuwe Kerk
zoon van Henrick Danckertsz en Neel Henrix
getuige: Neeltje Kornelis

8. Willem, 22 februari 1615, Nieuwe Kerk
zoon van Henrick Danckertsz en Neel Henrix
getuige: Zeger Pieters

IV. DANCKERT CORNELIS DANCKERTS, geboren rond 1580

Danckert Cornelis Danckertsz trouwde in 1603:

inschrijvingsdatum: 22-04-1603
naam bruidegom: Cornelisz, Dankert
naam bruid: Jans, Lijsbet

"Dankert Cornelisz schipper oudt 23 jaren woonende op de
singel bij de reguliers poorte geassisteert met Lijsbeth Cornelisdr
sijn moeder ter eenre ende
Lijsbeth Jansdr oud 17 jaren woonende in de neste (veste?)
geassisteert met Jan Adriaensz en Griet Hermans haer vader
en moeder ter andere sijde
(handtekening)
Danckert Cornelusz
Lijsbet Jans

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Cornelis, 11 juni 1604, Nieuwe Kerk
zoon van Danker Cornelisz en Lijsbet Jans
getuige: Lijsbet Cornelis (moeder van Danker Cornelis)

2. Grietje, 14 februari 1606, Nieuwe Kerk
getuige: Griet Harmens (moeder van Lijsbet Jans)

3. Jan, 6 oktober 1609, Nieuwe Kerk
getuige: Aeltje Cornelis ( zuster van Dancker Cornelis)

4. Lijsbet, 13 september 1611, Nieuwe Kerk
getuige: Aeltje Kornelis

5. Dancker, 20 maart 1614, Oude Kerk
getuigen: Neeltjen Henrixdr, Ael Jansdr en Cornelis Danckertsz

Opm:
Neeltje Henrixdr - vrouw van Hendrik Cornelis Danckerts (broer)
Ael Jansdr - zuster van Lijsbet Jans
Cornelis Danckertsz - broer van Danckert Cornelis

6. Anna, 19 juni 1616, Oude Kerk
getuigen: IJtjen jans en Ael Kornelis

Opm:
Ijtjen Jans - zuster van Lijsbet Jans

7. Abraham, 7 februari 1619, Oude Kerk
zoon van Dancker Cornelis Sa(liger) en Lijsbet Jans
getuigen: Joannis van de Rosiere en Cornelis Danckertsz

Opm: Joannis van de Rosiere was gehuwd met Aeltjen Jans, zuster van Lijsbet Jans.
Het protret van Joannis (Jan) van de Rosiere staat in de Galerij.
Dancker Cornelis wordt hier vermeld als "Saliger" en is dus overleden voor 7 februari 1619.

V. AELTJE CORNELIS DANCKERTSZ, gedoopt in 1583 te Amsterdam:

kind: Aeltgen
doopdatum: 25-09-1583
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Danckertsz, Cornelijs
moeder: Cornelijs, Lijsbet
opmerkingen: Ber. Va. Metselaar

Aeltgen, dochter van Cornelijs Dankertsz, metselaer en Lijsbet Cornelijs
getuige: Lijsbet Danckers

Aeltje Cornelis Danckertsz trouwde in 1603 met Wouter Jacobs:

inschrijvingsdatum: 26-07-1603
naam bruidegom: Jacobsz, Wouter
naam bruid: Cornelis, Aaltje

"Wouter Jacobsz schrijnwerker oud 24 jaren woonende
op de Oude Zijds Voorburghwal geassisteert met
Jacob Woutersz sijn vader ter eenre ende
Aeltgen Cornelisdr oudt 20 jaren wonende bij de
Reguliers poort in de Nieustrate geassisteert met
Lijsbet Cornelis hare moeder ter andere zijde"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Kornelis, 3 juni 1607, Oude Kerk
vader: kistemaker
getuigen: Lambert Jacobsz en Kornelis Danckertsz

2. Jacob, 7 juni 1609, Nieuwe Kerk
getuige: Griet Jans (vrouw van Lambert Jacobsz)

3. Jacob, 3 februari 1611, Nieuwe Kerk
getuigen: Griet Jacobsdr en Lambert Jacobsz

4. Jan, 4 oktober 1612, Oude Kerk
vader: kistemaker
getuigen: Trijntjen Jaspersdr en Oetjen Dierixdr

5. Willem, 4 november 1614, Nieuwe Kerk
getuige: Danckert Cornelis

6. en 7. Lijsbetjen en Willem, 10 april 1616, Oude Kerk
getuigen: Lambert Jacobsz, Danckert Cornelis Otthijssen, Oetjen Dierx,
Neeltjen Heinrixdr en Neeltjen Jacobsdr

The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories:

On 18 September 1636, the honorable Hendrick Danckertsz., sworn roijmeester,
and Cornelis Danckertsz., sworn surveyor, together with Claes Adriaensz. Delff, mason,
declared that Aeltge Danckerts, respectively their sister and aunt, had died and that
her sons were presently in the East Indies.

Aeltje Cornelis Danckerts is dus overleden voor 18 september 1636. Uit deze tekst kan tevens
worden afgeleid, dat Claes Adriaensz van Delft op deze datum nog in leven was.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bouwmeester en steenhouwer

Claas Adriaensz van Delft, bouwmeester en steenhouwer
te Amsterdam. Hij heeft met Hendrick de Keijser, stadsbouwmeester
en steenhouwer aldaar, in 1612 de bekroning van den toren der
St. Lebuinuskerk te Deventer en in 1613 de Boterwaag te Nijmegen gebouwd.

10

Naaste verwanten

 1. Hermens, Adriaen
  1. Pieters, Korneliske
   1. van Delft, Claes Adriaensz
   2. van Delft, Pieter Adriaensz
   3. van Delft, Harman Adriaens
   4. van Delft, Dirk Adriaens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Doopboeken Amsterdam
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
 5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 6. Poorterboeken Amsterdam
 7. Ondertrouwregister Amsterdam
 8. Begraafboek Delft
 9. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 10. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek