Heineman, Claas 1

Geboortenaam Heineman, Claas
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Wybes, Fettie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1637-05-18 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1637
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1637 in Koudum
Bruidegom: Claes Heijneman
Bruid: Fed Wijbes

2
  Bijz.

Kinderen:

1. Mari
Gedoopt op 28 april 1639 in Koudum
Dopeling: Mari, dochter
Vader: Claes
Moeder: Fed

2. Wibe
Gedoopt op 11 november 1640 in Koudum
Dopeling: Wibe, zoon
Vader: Claes
Moeder: Fed

3. Borris
Gedoopt op 9 januari 1642 in Koudum
Dopeling: Borris, zoon
Vader: Claes Heyneman
Moeder: Fed

4. Pier
Gedoopt op 24 september 1643 in Koudum
Dopeling: Pier, dochter
Vader: Claes
Moeder: Fed

5. Eefjen
Gedoopt op 4 mei 1645 in Koudum
Dopeling: Eefjen, dochter
Vader: Klaas
Moeder: Fed

6. Dieu
Gedoopt op 21 januari 1649 in Koudum
Dopeling: Dieu, dochter
Vader: Klaas Heyneman
Moeder: Fedje

7. Borris
Gedoopt op 30 juni 1650 in Koudum
Dopeling: Borris, zoon
Vader: Klaas Heyneman
Moeder: Fed Wibes

  Kind.
 1. Heineman, Maria Claes
 2. Heineman, Wybe Claes
 3. Heineman, Pier Claes
 4. Heineman, Eefjen Claes
 5. Heineman, Dieu Claes
 6. Heineman, Borrus Claas

Bijzonderheden

STAVERSE FAMILIES - HEINEMAN

Weesboek Staveren (R.A. Leeuwarden deel 27.)
d.d. 27-03-1666
Op huyden den 27 Marty 1666, heb ick Douwe Andries Ockes praesederende Burgemr. met Jan Jacobs Haarsma
ten verzoeke van de kinderen, Erfgenamen van Fed Wybes ?laetste vrouw? van Claes Heyneman,
ten sterfhuyse van Wybe Claes Heyneman, in leven harbargier buyten inde Stadtsherbarg der voors. Stede
erfgename van deselve ter presentie van Pier Claes ende Borres Heynemans sampt andere kinderen op't kleyn
kamertien boven't Kantoor

Weesboek Staveren
d.d. 19-04-1666
Op huyden den 19 april 1666 zyn voor my Douwe Andries Ockes enz. ten verzoeke van
Maria olt 26 jaeren
Ina?? olt 22 jaeren
Eefjen olt 20 jaeren ende
Dieuwke Claes Heineman, gesusteren ende
Borres Claes Heineman olt 15 jaeren, alle kinderen ende erfgenamen van
Claes Heyneman ende Fod Wybes dr. EchteLieden alhier gewoont hebbende.
In de inventaris zijn lepels met de volgende letters: FW; MW; PD.DB.CH CH; WH 1663; BH;
FS FW; CH FW en: CLAES HEYNEMAN, FETTJE WYBES 1653
Op huyden den 26 May 1666 ten sterfhuyse van Wybrandus Heyneman enz. enz.
o.a. een hantschrift tot laste van Ruadus Hocqwarda, ten profyte van Wybrandus Heyneman 01-11-1662

Naaste verwanten

  1. Heineman, Claas
   1. Wybes, Fettie
    1. Heineman, Maria Claes
    2. Heineman, Wybe Claes
    3. Heineman, Pier Claes
    4. Heineman, Eefjen Claes
    5. Heineman, Dieu Claes
    6. Heineman, Borrus Claas

Bronverwijzing

 1. Staverse families - Heineman
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum