van der Meer, Douwe Hendriks 1a

Geboortenaam van der Meer, Douwe Hendriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 71 jaren, 10 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1798-05-14 Stavoren, Friesland, Nederland  
1a
Overlijden 1870-04-07 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1870
Aangiftedatum 7 april 1870, akte nr. 40
Douwe Hendriks van der Meer, overleden 7 april 1870,
71 jaar, man, Weduwnaar

"Douwe Hendriks van der Meer, geboren te Stavoren
en als arbeider gewoond hebbende te Molkwerum,
oud 71 jaren, weduwenaar van Antje Tjemmes ten Dam,
Zoon van Hendrik Arjens van der Meer en
Zwaantje Jans, beide overleden, in tijden echtelieden,
des morgens ten zes ure overleden te Molkwerum"

Memories van Successie
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1870

Overledene : Douwe Hendriks van der Meer
Overleden op: 7 april 1870
Wonende te : Molkwerum

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

2 3

Ouders

Vader van der Meer, Hendrik Arjens
Moeder Jans, Swaantje
    Zus     van der Meer, Anna Hendriks
         van der Meer, Douwe Hendriks
    Broer     van der Meer, Jan Hendriks

Families

Getrouwd Vrouw ten Dam, Antje Tjemmes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1827-04-18 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1827
Man : Douwe Hendriks van der Meer, oud 27 jaar, geboren te Stavoren
Ouders: Hendrik Arjens van der Meer en Zwaantje Jans
Vrouw : Antje Tjemmes ten Dam, oud 21 jaar, geboren te Koudum
Ouders: Tjemme Pieters ten Dam en Jel Wijngaarden
Datum : 18 april 1827, akte nr. 5

"Douwe Hendriks van der Meer, geboren onder het behoor der Stad Stavoren
en als Boereknegt woonende onder Molkwerum, oud 27 jaren, hebbende voldaan
aan de Nationale Militie, meerderjarige Zoon van Hendrik Arjens van der Meer,
Landbouwer en Zwaantje Jans, zonder beroep, in tijden Echtelieden laatst
gewoond hebbende te Molkwerum en aldaar overleden, BRUIDEGOM,

En Antje Tjemmes ten Dam geboren en als Dienstmeid wonende te Koudum,
oud 21 jaren, meerderjarige dochter van Tjemme Pieters ten Dam, van beroep
Slagter wonende te Koudum en Jel Wijngaarden gewoond hebbende te Molkwerum
en aldaar overleden, in der tijd Echtelieden, BRUID,"

Grootmoeder Anna Daniëls verleende toestemming voor het huwelijk:

"Comparerende voor ons An Daniels thans echtgenoot van Sipke Tjissema Wolkammer en
zwartverver te Koudum woonachtig de welke verklaarde volkomen genoegen te nemen
en toe te stemmen in het huwelijk hetgeen haren kleinzoon Douwe Hendriks van der Meer
boereknecht onder het behoor van het Dorpe Molkwerum woonachtig met haar voorkennis
en voorafgaande overleg gedenkt aan te gaan met Antje Tjemmes ten Dam boeremeid
thans te Koudum woonachtig"

4 1a
  Kind.
 1. van der Meer, Jelle Douwes
 2. van der Meer, Hendrik Douwes
 3. van der Meer, Tjemme Douwes

Bijzonderheden

Voor zijn huwelijk moest Douwe Hendriks van der Meer een akte van bekendheid
laten opmaken bij de Vrederegter:

"In het jaar 1827 den 9 Februari hebben wij Cornelis Albada, Vrederegter
van het kanton Hindeloopen, arrondissement Sneek, provincie Vriesland,
ambtshalve, geadsisteerd met den Griffier, voor ons, op het raadhuis
binnen Workum, doen verschijnen de navolgende personen, om,
ten verzoeke van Douwe Hendriks van der Meer, boereknecht onder het behoor
van Molkwerum, voor zoo verre noodig verklaring te kunnen geven
wegens hunlieder bekendheid omtrent het overlijden van des verzoekers
adscendenten, waarvan akte benoodigd is tot de voltrekking van een
voorgenomen huwelijk. Deze getuigen zijn:

Jelle Fokkes Dockum - arbeider

Jappe Tjeerds Bakker - winkelier

Arjen Jans van der Meer - boer

Klaas Martens Zeldenrust - schipper

allen woonachtig te Molkwerum

Welke dan ook, in vervanging voor het ontbrekende bewijs uit de registers
van den burgerlijken stand, eenparig, op onze aanvrage, verklaarden,
dat der verzoekers moeder met name Zwaantje Jans, in leven gewoond hebbende te Molkwerum,
aldaar in den jare 1806 is overleden, zonder juist de tijd te kunnen bepalen,
zoomede dat zijne grootouders in de vaderlijke lijn en zijn grootvader in de moederlijke lijn
voor lang reeds zijn overleden, zonder ook een en ander nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Waarvan de tegenwoordige akte van bekendheid door ons is opgemaakt, gratis,
alzoo de verzoeker, wegens onvermogen, niet in staat is, de ten dezen te vallene kosten te
kunnen betalen, hetwelk vooraf op de vereischte wijze, naar aanleiding der wet
van den 9 Maart 1815, no. 13 is aangetoond geworden.
En hebben de Comparanten getuigen alhier, met ons en den grffier, geteekend,
hebbende de verzoeker verklaard niet te kunnen schrijven.

Geteekend

J. F. Dockum
J. T. Bakker
A. J. van der Meer
Claas M. Zeldenrust
C. Albada, Vrederegter
C. E. Bakker, Griffier

Gratis geregistreerd te Bolsward, den 13 Februari 1827"

Opmerking:
Jelle Fokkes Dockum was een zwager van Douwe Hendriks van der Meer.
Arjen Jans van der Meer was zijn neef.

Er werd nog tweede akte van bekendheid opgemaakt:

Daarvoor werd getuigen gevraagd een verklaring te geven wegens hun lieders bekendheid
omtrent des verzoekers (=Douwe Hendriks van der Meer) geboortetijd waarvan akte
benodigd is tot de voltrekking van een voorgenomen huwelijk.

Deze getuigen waren:
Jelle Fokkens Dokkum, Arbeider
Jappe Tjeerds Bakker, Winkelier
Arjen Jans van der Meer, Boer
Klaas Martens Zeldenrust, Schipper
Doed Sijmens Visser, Visscherman
Jan Jurjens Frankena, Arbeider
allen te Molkwerum
Thomas Menage, Arbeider, te Hindeloopen woonachtig

"Welke dan ook eenparig op onze aanvrage verklaarden, dat voornoemde
Douwe Hendriks van der Meer van beroep boereknecht onder Molkwerum
zoon van Hendrik Arjens van der Meer en Zwaantje Jans in dertijd echtelieden
te Molkwerum, beide overleden, geboren is onder het behoor der Stad
Stavoren den veertiende Meij van het jaar zeventien honderd negen en negentig"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1842)
 

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Hendrik Arjens
  1. Jans, Swaantje
   1. van der Meer, Anna Hendriks
   2. van der Meer, Douwe Hendriks
    1. ten Dam, Antje Tjemmes
     1. van der Meer, Jelle Douwes
     2. van der Meer, Hendrik Douwes
     3. van der Meer, Tjemme Douwes
   3. van der Meer, Jan Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1827-04-18
   • Pagina: nr. 5
 2. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd