Vossenhol, Jacob

Geboortenaam Vossenhol, Jacob
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw van der Burch, Marritgen Adamsdr
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1570-04-12    

Weesakte Delft
Inventarisnr. 00409
Folio 58 - 60
Image 3 - 6
datum: 4 oktober 1558
Adam Hendriks van der Burch

datum: 12 april 1570

"Op huijden den XIIen April anno XVen LXX Quam voor Schepenen ende weesmeesteren van Delft Willem Adamsz ende Maritge Adamsdr als nu mondich
en hebbende haer jaeren ende bekenden hen wel voldaen te zijn van heur vaders bewesen erfve ende overmaeckinge van dien, zoe dat hier voor te register staet, bedancken hen de goede voldoeninghe ende die voochden van haer administratie handelinge ende anbrenginge, Doen daervan de zelfen bij desen absolute quijtscheldinge van als. Verleden voor Adriaen Jansz van der Meer ende Cornelis Woutersz van der Burch Schepenen, Adriaen Adriaensz en Sasbout Cornelisz weesmeesteren"

Toelichting

Uit het bovenstaande gedeelte van de weesakte blijkt dat Maritje Adamsdr pas na 12 april 1570 is getrouwd, omdat zij hier als ongehuwde wordt vermeld.

1
  Kind.
 1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
 2. Vossenhol, Adam Jacobsz

Naaste verwanten

  1. Vossenhol, Jacob
   1. van der Burch, Marritgen Adamsdr
    1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
    2. Vossenhol, Adam Jacobsz

Bronverwijzing

 1. Weesakten Delft