van Selm, Wouter Gerritse 1

Geboortenaam van Selm, Wouter Gerritse
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden na 1711-02-18    
 

Families

Onbekend Partners van Veen, Reinart Elisabeth
  Kind.
 1. van Selm, Jasper

Bijzonderheden

Rechterlijk archief van Poederoijen, Signaat (civiel, crimineel
en voluntair) 1673-1713, Poederoijen

[scan 45, f.42v]

"Wij Cornelis Dircksz, schout ende Mattheus Arissz, ende Jan Gijsbertsz, schepenen
der vrij-Heerlijkheit Poederooijen, getuijgen dat voor ons gecomen ende gecop. sijn
Wouter Gerritse van Selm, inwoonder deser Heerlijkheit als man ende voogd van
Reijnhart Elisabeth, sijne huijsvrouwe, dochter wijlen Casparis van Veen ende te
vorens getrout geweest met wijlen Teunis Coolhaas, ende Joost Coolhaes, woonende
tot Veen, als bloetvoogd van de onmondige kinderen des voorschreven Teunis Coolhaes,
sijns overleden broeders, ende hebben die voornoemde comparanten in eenen vasten
eijgendom verkocht ende opgedragen ende overgegeven voor de somme van twee
hondert carolus gulden eens aen ende tot behoef van Seignuer Daniel Boons,
substituijt griffier der Stadt 's-Hertogenbosch ende juffrou Cornelia van Isendoorn
à Bloijs echteluijden, eenen hophof omtrent groot twee hont, ofte soo groot en kleijn
den selven gelegen is binnen voorschreven Heerlijkheijt etc (RA Arnhem ORA Hoge
Heerlijkheid Poederooijen fol. 42r)."

 

[scan 45, f.42v] (andere versie)

"Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.schepenen.
Wouter Gerritse van Selem, won. alhier, als man van Reijnhart Elisabeth,
dochter van za. Casparus van Veen, en daarvoor getrouwd geweesd met
za. Teunis Coolhaes, en Joost Coolhaes, won. tot Veen, als bloedvoogd van
de onmondige kinderen van de voorn. Teunis Coolhaes sijns overleden broeders.
Zij verkopen voor 200 gulden aan Sr. Daniel Boons, subst. griffier der stadt
's Hertogenbosch en juffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs, echtelieden,
een hophof groot 2 hont, belent oost en noord den voorss.Boons, west
de secretaris Cornelis Dircksz., zuid de hoogen dijck.
Met voorwaarde dat men deze hof niet mag bepoten of betimmeren zodanig dat
Cornelis Dircxenslicht van sijn huijsinge belemmert wordt.
Gedaan: 10-12-1684."

[scan 100, f.94v]

"Omdat juffr. Cornelia van Isendoorn a Blois, wed. van dhr. Daniel Boons,
op 16-2-1711 is overleden, en daarna geen vrinden te voorschijn zijn
gecoomen om het doode lichaem naer christelijcke gewoonte ter aerde te
besteeden, zo hebben schout en schepenen alhier goedgevonden om als curateur
over haar goederen aan te stellen en mede de begravinge te reguleren
Cornelis Verwilligen. Gedaan: 18-2-1711.
Getekend: Jan Matteussen,
Corstiaen Bij,
Hendrick Hoeck,
Dirck Cornelissen,
+ het merk van Wouter Gerritse,
+ het merk van Hendrick Leendertse,,
G. van den Berghe, subst. secretaris."

Toelichting:
Wouter Gerritse is overleden na 18 februari 1711.

Naaste verwanten

  1. van Selm, Wouter Gerritse
   1. van Veen, Reinart Elisabeth
    1. van Selm, Jasper

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief van Poederoijen