Gravius, Riemcke 1 2

Geboortenaam Gravius, Riemcke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 54 jaren, 9 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1605    
1
Huwelijk 1624-12-25 Sneek, Friesland, Nederland getrouwd met Arnoldus Verhel

Sneek, huwelijken 1624
Vermelding: Proclamatie op 5 december 1624
Man: Arnoldus Verhel afkomstig van Franeker
Vrouw: Riemcke Graius afkomstig van Sneek
Opmerking: professor

Sneek, huwelijken 1624
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 december 1624
Man: Arnoldes Verhel afkomstig van Franeker
Vrouw: Riemcke Gravius afkomstig van Sneek
Opmerking: professor

Arnoldus Verhel was geboren te Amersfoort in 1580,
zoon van Hendrik Verhel en Anna Groodvelt (?).
Hij is op 16 februari 1664 te Franeker overleden.

Kinderen: Johannes, Hendrick, Ida en Aukcje (Auckje?)

Zie het overzicht uit het Stamboek van de Friese adel, gezin Jan Martens Gravius, vermeld in de Galerij bij Jan Martens Gravius.

3 4 1 5
Verkoping 1645-05-08    

891 8 mei 1645, greidland te "Lankum" onder Franeker.
Verkopers: prof. Arnoldus Verhel en Riemcke Fravius,
echtgenoten te Franeker.
Koper: mr. Jacob van Ghemmenich te Franeker.

Bron: Archieven.nl

 
Overlijden 1659-10-04 Franeker, Friesland, Nederland  

54 jaar oud

1

Ouders

Vader Gravius, Jan Martens
Moeder Hoytema, Berber Tietes
    Broer     Gravius, Martinus Johannis
    Broer     Gravius, Tiete Joannes
    Broer     Gravius, Rein
         Gravius, Riemcke
    Zus     Gravius, Anke

Bijzonderheden

BRIEVEN AAN
de curator van de universiteit van Franeker
JOHANNES SAECKMA (1572-1636)

[Franeker, dinsdag] 5 november 1644. - Bewijs van ontvangst door Verhel voor de weduwe van Martinus Gravius,
zijn zwager, betreffende de erfenis van de laatste. (Codex Saeckma no. 214).

Bekenne ick ondergeschreven Dr. Arnoldus Verhell professor philos. binnen
Franeker als man ende voogd over Riemcke Gravius, mijn echte huysvrouwe, als
erfgenaemen van wijlen Johan Martens Gravius haer vader, ontfangen te hebben
uut handen van Geescke Rijx van Os, weduwe van wijlen de here Martinus Gra-
vius mijn schoonbroeder, als moeder ende wettelijcke voorstanderse van hare
drie onmondige kinderen bij mijn welgedachte schoonbroeder in echte getogen,
als mede van wegen Dr. Jacobus van Marssum als man ende voogd over Anna
van Marssum sijn echte huysvrouwe, alle als erfgenamen van mijn voornoemde
schoonbroeder de summa van honderttwaelf goudguldens seventhien stuyvers
ses penningen capitael in een, ende achtien gelijcke guldens vijfthien stuyvers
p. 331] in een twede parthije van interessen van voorschreven summa tot dato deses
vervallen, welcke schult mij in voorschreven qualiteyt competeert volgens de
scheydinge ende assignatie voor den here Nauta als commissaris gevallen den
3 Januarii 1642, bedanckende de welgedachte weduwe in voorschreven qualiteyt
goeder weldade passere desen voor quitantie oirconde mijn handt den 5en
Novemb. 1644.
A. Verhel.

Grafschriften Martinikerk Franeker:

A 15. [Register 1993: no. 304; in het koor, t.h.v. pilaar 21]
Achteraan in het koor.
Randschrift:

A(nn)o 1664 den 16 February sterf de(n) HoochGeleerde Dr. ARNOLDI VERHEL, Philosophi Professor alhier, oudt 84 jaer.
A(nn)o 1659 den 4 October sterf Juffrou RIEMKE GRAVIUS sijn huisvrou, oudt 54 jaer ende leggen hier begraven.
Binnenschrift:
In tumulum imcomparabilis philosophi
D. Arnoldi Verhel
Conditur hac parva magnus Verhellius urna
Ingenium tanti non habet urna viri,
Quo sophiae doctor per seros claruit annos,
Aeternasque sibi conciliavit opes.
H. Neuhusius.

Behalve de wapens Verhel (een wolf in het schildhoofd, vergezeld van drie leliƫn naast elkaar) en Gravius (een liggende wassenaar, vergezeld boven van 2 sterren en onder van 1 ster), bevat deze grafsteen zijne acht kwartieren: vaderszijde, Verhel, Louwe, De Wijs en Pijl; moederszijde: Lange, Weeda, Beer en Bijlant.
Volgens Mr. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool enz., 2e dl., p. 114, is Verhel overleden 14 Februari 1664. Riemke Gravius was de tweede vrouw.

B 29. XVII. Wapenbord, alsvoren van den professor Arnoldus Verhel, geboren te Amersfoort in 1580:
In obitum
Nobiliss. spectatiss.
clariss. consultiss. et acutiss.
viri
D. ARNOLDI VERHEL.
L.U.D.L.A.M.
Philosoph. Profess. Primar.
In Academ. Franekq. Annos 47.
Nati Amersfortis 1580 et denati
Quarto rectoris magnif. A(nn)o 1664.

Cessisti tandem fatis grandaeve Verhelli,
Vitam Christo cui dicaveras reddis.
Graecia nestoreos extollat laudibus annos,
Prudentiamque praedicet senectutis;
Nestoreum prope cum spatium tua viderit aetas
Virtute eam prudentiaque vicisti.
Si qua fides pietasque fuit, si candor in orbe,
Pars magna tecum condita est sepultura
Collegae venerabilis memoriae.
P.U. Duber.

Verhel komt in het Stamboek voor op: Hoytema, 1e fragment, aant. 31, en nadere bijzonderheden van hem vindt men opgeteekend bij: Boeles, Friesl. Hoogeschool, dl. II, 1e helft, bladz. 112. Beiden zeggen dat hij 14 Februari 1664 stierf (zie echter het hierna volgende grafschrift) en laatstgenoemde meent, dat zijne ouders waren Hendrik Verhel en Anna Groodvelt en dat hij, voor hij Riemcke Gravius trouwde, was gehuwd geweest met Aukje Ansta.
Riemcke was eene dochter van den ontvanger van Wijmbritzeradeel Jan Martens Gravius en van Barber Tietesdochter van Hoytema.

Onder de wapens van Verhel en Gravius, zijn deze kwartieren geplaatst, allen met de namen er onder:
Verhel Lange
Louwe Weede
de Wijs de Beer
Pijl Bylant

Mag men deze kwartieren vertrouwen, dan moet zijne moeder eene Lange zijn geweest.

Naaste verwanten

 1. Gravius, Jan Martens
  1. Hoytema, Berber Tietes
   1. Gravius, Martinus Johannis
   2. Gravius, Tiete Joannes
   3. Gravius, Rein
   4. Gravius, Riemcke
   5. Gravius, Anke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Cannegieter: grafschriften Franeker
 2. Brieven aan Saeckma
 3. Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
 5. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)