Goffes, Goffe

Geboortenaam Goffes, Goffe
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Rienks, Trijn
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1670-02-07 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1670
Man: Goffe Goffes
Vrouw: Trijn Rienks
Woonplaats: Oostermeer
- Op 7 februari 1670 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum,
lidmaten 1667-1850
DTB 716 blad 6

"Volgen nu de Ledemaaten die het den
genaedighen Godt beliefft heeft, door
mij onweerdich Instrument, zijn Gemeijnte
toe te doen met hertgrondige Gebede tot
Hem, dat d'selfde mach toenemen in
getall en Godtsaligheijt....
Naa gedaane Proef Predikinge dan heeft
het onse Godt belieft deese navolg: toe te doen
(o.a.)
1670 A(nn)i 7 Februar
Goffe Goffes en Trijn Rienks"

Opm:
Van 1667 tot 1705 was Meinardus Homan
predikant van Oostermeer.

In het boek:
"Predikanten zedert de Reformatie" - Martinus Laurman,
uitgegeven in 1751, is het volgende over hem te lezen:

"Oostermeer en Eestrum
1667. Menardus Homan S. S. M. Cand:, geappro-
beert den 7 January, in den H. Dienst bevestigt
door D. M. M. Laurman en P. Meilsma,
Predik: te Bergum en Oudega, en lid van
de Classis geworden den 15 April: Sijn Eerw.
is alhier verstorven in de maandt Augustus 1705"

De afkorting S. S. M. betekent vermoedelijk
Sanctissimus Minister - Dienaar van de Allerheiligste.

Hij trouwde met de weduwe van predikant Tasma:

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 12 januari 1667
Bruidegom: Meynardus Homan afkomstig van Oostermeer
Bruid: Lijsbeth Gerryts van der Werf
Opmerking : zij is weduwe van de predikant Tassema

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Attestatie afgegeven op 19 januari 1667
Bruidegom: Meynardus Homan afkomstig van Oostermeer
Bruid: Lijsbeth Gerryts van der Werf
Opmerking : hij is predikant

Lysbeth Gerryts van der Werf trouwde in 1658 met predikant
Duco Sixti Tasma:

Leeuwarden, huwelijken 1658
Vermelding: Ondertrouw op 24 september 1658
Bruidegom: Duco Tasma afkomstig van Rijperkerk
Bruid: Lijsbetie Gerryts van der Werff afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is doctorandus

Bij deze predikant deden Binne Oedses en Tjitske Lammerts
(personen van deze site) op 12 april 1658 belijdenis te Rijperkerk.

1 2 3 4
  Kind.
 1. Goffes, Goffe

Naaste verwanten

  1. Goffes, Goffe
   1. Rienks, Trijn
    1. Goffes, Goffe

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Predikantenlijst Friesland
 3. Ds. Martinus Laurman, gedrukt door Pieter Koumans, Leeuwarden (1751): Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
 4. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale