Walters, Uilke 1

Geboortenaam Walters, Uilke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk 1697-01-31 Kortezwaag, Friesland, Nederland Getrouwd met Joukien Egberts

Opsterland, huwelijken 1697
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 januari 1697
Man       : Uilke Walters afkomstig van Gorredijk
Vrouw     : Joukien Egberts afkomstig van Stiens

Jouckien Egberts is in 1728 overleden.

2 1

Families

Getrouwd Vrouw Sakes, Fook
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1685-03-22 Kortezwaag, Friesland, Nederland  

Opsterland, huwelijken 1685
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1685
Man : Uilke Walters afkomstig van Gorredijk
Vrouw : Fook Saakes afkomstig van Nieuw Katlijk

2
  Kind.
 1. Uilkes, Walter

Bijzonderheden

Gorredijk-Lippenhuizen, index doopsgez. lidmaten 1707-1742
- gemaakt door Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra -

Anno 1707
Register van alle broeders en susters die tot de doopsgezinde gemeente behooren van de
Gorredijck ende Lippenhuijsen waarvan teegenswoordich Ulcke Walters, Wopke Rommerts,
Foocke Eijles ende Fre(e)rck Jans leeraeren sijn.

Ulcke Walters ende sijn vrouwe Jouckien Egbers overleeden 1728 op de Gorredick

1725 den 13 junis is het getal van de leedemaeten deser gemeente hondert en neegenthijen
persoonen waer van dat op heeden leeraers sijn:
Ulcke Waalters nu out ... jaeren
Foocke Eijles.............54 jaeren
Wijbbe Jacobs...........43
Hanne Corneelis........37 overleeden 1730

Ulcke Waalters en Jouckien Egberts overleeden 1729 zijn vrouwe

In de jaere 1731 op den 1 april is bevonden dese naevolgende persoonen tot de
Doopsgezinde Gemeente van de Gorredijck en Lippenhuijsen daer Ulcke Waalters ende ick
Foocke Eijles Wijbbe Jacobs en Wijtse Atses leeraers sijn

Ulcke Waalters oferleden 1741

Anno 1738 den 6 maert sijn dese volgende leeraren van onse Doopsgesinde Gemeente
Ulcke Waalters out 78 jaeren overleeden 1741
Foocke Eijles 67 jaeren oferleden
Roeltie Dircks sijn vrouwe
Wijbbe Jacobs out 56 jaeren overleden 1742
Foockien Ubles sijn vrouwe oferleden
Wijtse Atses

Opm: Op 6 maart 1738 was Ulcke Walters 78 jaar oud en is hij dus rond 1660 geboren.

Naaste verwanten

  1. Walters, Uilke
   1. Sakes, Fook
    1. Uilkes, Walter

Bronverwijzing

 1. Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra: Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude