van Cuijlenburgh, Cornelis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Cornelis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 69 jaren, 5 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1758-04-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  
11
Doop 1758-04-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Cornelis, zoon van Cornelis van Cuijlenburgh
en Anna Elisabeth van Senderen
Gereformeerd Buurkerk
Coorstraat
beide ouders lidmaat
doopboek 15, pag. 30

11
Ondertrouw 1780-04-30 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

Cornelis van Cuijlenburg J.m. woonende te
Utrecht met Johanna Maria Sloot J.d. onlangs
gewoond hebbende alhier, en nu meede
aldaar

12
1e Huwelijk 1780-05-15 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Johanna Maria Sloot

Trouwboek Utrecht (Nederlands Hervormd):

"Cornelis van Cuijlenburg en
Johanna Maria Sloot
Gebode te 's Hage, acte ge sien
getroud in de Buurkerk
door Do. D: Munter beroepe Predikant
te Wermenhuijzen
Q.T.P. Rutgers"

Toelichting:
De datum staat niet vermeld, maar bij het vorige
en volgende huwelijk in het trouwboek staat als
datum 15 mei 1780.
Q.T.P. Rutgers - Qoud testor P. Rutgers:
Hetgeen ik getuig, Paulus Rutgers, predikant te Utrecht
van 1762 tot 1801.

Johanna Maria Sloot was de dochter van Jan Sloot en
Elizabet Hoevers. Elizabet Hoevers werd op 6 september 1773
in de Groote Kerk te 's-Gravenhage begraven als huisvrouw
van Joannes Sloot.
Begraafboek Groote Kerk 's- Gravenhage:

"Den 6 September 1773, in het Nieuwe Graf op het Choor,
wijle Juffrouw Elizabet Hoevers huisvr. van Joannes
Sloot, Kamerbewaarder van de Domeinen van Z.H.
CL(asse) 15 gulden, heeft kinderen"

Johannes Sloot werd genoemd in het
Nassause Domeinraad: Ambtboek,

Sloot, Johannes, Functie Deurwaarder
Plaats Den Haag, Domein Raad Rekenkamer en Griffie
Datum 11-9-1771

Sloot, Johannes, Functie Kamerbewaarder
Plaats Den Haag, Domein Raad Rekenkamer en Griffie
Verdere gegevens Toegelegd f 75 jrl.
i.p.v. turf en brandhout, 16-9-1771.
Toegelegd de ordinaris kwantiteit kaarsen,
27-9-1771. Geacc. de bewoning van het
huis naast de oude Raad, 16-3-1773
Datum 11-9-1771

Sloot jr., Johannes, Functie Klerk ter Griffie van Z.H.
Plaats Den Haag, Domein Raad Rekenkamer en Griffie
Datum 8-2-1779

Sloot, Johannes, Functie Kamerbewaarder
Domein Hollandse Administratie
Tractement f 800
Datum 20-4-1795

Jan Sloot werd op 14 december 1805 te Heemskerk in
Noord-Holland begraven.
Bovenstaande gegevens zijn o.a. afkomstig van de huwelijksbijlagen
bij het huwelijk van Johannes Eliza van Cuijlenburgh op
26 september 1828 te Breukelen-St.Pieters.

Johanna Maria Sloot is overleden op
12 februari 1795 te 's-Gravenhage. Op deze datum
werd het lijk aangegeven, zoals vermeld in de
huwelijksbijlagen bij het huwelijk van haar zoon
Johannes Eliza op 21 augustus 1822 te Den Haag.
Zij werd begraven te 's-Gravenhage in de
Groote Kerk, Nederlands Hervormd,
op 14 februari 1795:

"Zaterdag den 14e febr. begr. in de nieuwe kelder
wijle Johanna Maria Sloot huisvrouw van Cornelis
van Kuijlenburg Schilder in Schilderijen en goed
Po(r)traiteerder Stille Veerkade
Komt voort graff  15.-- 15.--
met koetsen Scholl"
In de kantlijn: "Solvit"

13 7 10 11 14 6 15 16
Scheiding van tafel en bed 1786-03-13 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notaris: S. T. GAUKES
Aktenummer 98
Scheiding - van tafel en bed; Anna Elisabeth van
Cuylenburgh, dochter; Johanna Maria van
Cuylenburgh, dochter
Aktedatum: 13-03-1786
Personen:
Eerste partij: Cornelis van Cuylenburgh
Echtgenoot: geh. met Johanna Maria Sloot
Beroep: meester konstschilder
Woonplaats: Utrecht
Tweede partij: Johanna Maria Sloot
Echtgenoot: geh. met Cornelis van Cuylenburgh

Gedeelte akte:

"Dat de Comparanten tot hun innige leed-
weezen hoe langer zo meerder ondervinden
dat hunne humeuren en sentimenten in
zo verre van den anderen afwijken en contra-
rieeren, dat daar door den matromoniale
liefde en affectie bevoorens tusschen den
Comparanten gesubsisteerd hebbende
niet alleen ten uittersten is verflaut,
maar ook zelfs in afkeer en aversie
is veranderd geworden, ten gevolge dat
hier uit Continueele twisten en moeije-
lijkheden tusschen hen zijn ontstaan,
welke dermaaten hoog geloopen zijn, dat den
Comparanten met reeden dugtende zijn
dat zulks te eniger tijd ook zelfs tot
dadelijkheden zal uitlopen ..."

Zie Media/Galerij

Het betrof hier een tijdelijke scheiding van
Cornelis van Cuijlenburgh en zijn vrouw.
Voor 1793 zijn ze samen naar Den Haag verhuisd.
Waarschijnlijk gingen zijn ouders mee. Zou
schoonvader Jan Sloot, die in den Haag woonde,
te hulp gekomen zijn? Cornelis van Cuijlenburgh
werd er directeur van de Tekenacademie.

17a
Ondertrouw 1797-01-13 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

"Ondertrouwd
Cs. van CUYLENBURGH
E N  
Sa. MOSELS
Hage, den 13 January 1797"

5
Ondertrouw 1797-01-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

"Cornelis van Cuylenburgh wed. van Johanna
Maria Sloot, 3 kinderen, wonende te SHage
vergezelt met Pieter Voorstad zijn goede
bekende wonende op de Langebruggen,
moet attestatie van SHage overbrengen
met
Sibilla Mosels Jonged. van Ratingen bij
Dusseldorp wonende op de Langegragt
vergezelt met Sophia Beukers haar goede
bekende wonende op de Nieuwen Rhijn

1e gebod den 21 January 1797
2e gebod den 28 January 1797
3e gebod den 4 Feb. 1797"

Opmerking:
De drie kinderen waren Anna Elisabeth,
Adrianus en Johannes Eliza. Johanna Maria
was blijkbaar al overleden.

Pieter Voorstad was de zoon van Adrian Voorstad
en Anna Poortermans, rond 1731 geboren te
Delft, in 1758 gehuwd met Catharina van
Langeveldt. Bij zijn huwelijk was hij
banketbakker, wonende aan de Langebruggen
te Leiden. Hij overleed op 26 januari 1823 te
's Gravenhage, 92 jaar oud.
In 1795 schilderde Cornelis van Cuijlenburgh
de portretten van Pieter Voorstad en zijn
vrouw Catharina van Langenveldt.

18
2e Huwelijk 1797-02-05 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Sebila Mosels

"Cornelis van Cuijlenburgh, weduwenaar,
wonende alhier met
Sebila Mosels, J. d. geb. te Ratinge bij Dusseldorp,
en wonende te Leijden
Getrouwd den 5 february 1797 door de burgers
X.G.J. van der Hout en F. van de Laar als Leden
van het collegie van crimineele en civiele Justitie
van den Haag als commissarissen en
den Secretaris Mr. J.A.J. Carré"

Toelichting:
F. van de Laar - Frans van de Laar, overleden te
's Gravenhage op 5 juni 1822, 78 jaar oud.
Mr. J.A.J. Carré - Mr Jan Anthonie Jacobus
Carré, overleden op 14 april 1830 te
's Gravenhage, 58 jaar oud.

Johanna Sibilla Mossels, geboren rond 1771,
is op 8 mei 1843 te Nigtevecht overleden
Overlijdensakte Nigtevecht
Aktedatum: 9 mei 1843
Aktenummer: 7

Aangevers: "de Heer Jan Antink, oud 69 jaar,
zonder beroep te dezer Plaatse en de Heer
Hendrik Antink, oud 34 jaar, van beroep
Predikant, wonende te Buiksloot"

"Johanna Sibella Mossels, oud 72 jaar, zonder
beroep, geboren te Elberfeld en wonende te
Nigtevecht, zijnde Weduwe van Cornelis van
Cuijlenburg en wiens ouders niet bekend
waren bij de comparanten, is overleden op
8 mei 1843 des avonds te zes ure, ten huize
van de eerste comparant Jan Antink alhier"

Toelichting:
Nigtevecht ligt aan de Vecht ten noorden van
Loenen.
Elberfeld is een stadsdeel van de Duitse stad
Wuppertal.

Opregte Haarlemscge Courant, 13 mei 1843:

"Den 8sten dezer is op Leeuwenburgh, nabij
Nichtevecht, in den ouderdom van 72 jaren
overleden, Mevrouw de Weduwe
C. van Cuijlenburgh, geboren Mössel
Eenige kennisgeving"

Toelichting:
Leeuwenburgh is een buitenplaats, die
tegenwoordig tot de plaats Maarssen behoort.

Opregte Haarlemsche Courant, 30 mei 1843:

"die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd
zijn aan wijle Vrouwe J. S. MOSELS, weduwe van
den heer C. van Cuijlenburgh, overleden op
Levenburgh bij NichteVegt, vroeger gewoond
hebbende te Voorburg, worden verzocht daarvan
opgave of betaling te doen, ten kantore van den
Notaris K. Veenstra, te Nieuwendam, vóór of ui-
terlijk op den 15den Junij 1843"

19 20a
Overlijden 1827-09-22 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

Tekst van de overlijdensakte:

Heden den 25e September 1827 des voormiddags te tien
ure, compareerden voor ons Mr. Gerriet Lodewijk Henrie
Hooft, wethouder  Officier van den Burgerlijken Staat
der Stad 's Gravenhage, provincie Zuid-Holland:
Johan Jacob Hoff, oud zeventig jaren en Adrianus van den
Berg, oud twee en zeventig jaren, bidders, beiden
wonende alhier dewelke verklaard hebben, dat
Cornelis van Cuijlenburgh, Kunstschilder, Lid der
Koninklijke akademie van beeldende Kunsten te
Amsterdam, Directeur bij de eerste afdeling der
's Gravenhaagsche teekenakademie  en bij het instituut
van teekenkunde der maatschappij tot nut van
't Algemeen Departement 's Gravenhage, gewoond
hebbende alhier, op den twee en twintigsten dezer des
avonds ten acht ure, is overleden, in het huis wijk H.99,
in den ouderdom van 69 jaren, geboren te Utrecht,
getrouwd met Johanna Sibilla Mosels, zoon van Cornelis
van Cijlenburgh en van Anna Elisabet van Senderen,
beiden overleden. Wij hebben hiervan deze acte
opgemaakt en na voorlezing, onderteekend met de
comparanten.

J.J. Hoff
A. van den Berg
G.L.H. Hooft

Toelichting:
bidder - aanzegger van een overlijden
Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft, op 24 mei 1779 te
Den Haag geboren en aldaar op 23 januari 1872 overleden,
was een Nederlandse jonkheer en politicus.

Dagblad van 's Gravenhage, 28 september 1827:

"Den 22 September 1827 is in 's Gravenhage, aan verval
van krachten, in den ouderdom van bijna 70 jaren,
overleden de heer CORNELIS VAN CUYLENBURGH,
in leven Kunstschilder, Lid der Koninklijke Akademie
van Beeldende kunsten te Amsterdam, Directeur bij de
eerste afdeeling der 's Gravenhaagsche Teekenakademie,
en bij het Instituut van Teekenkunde der Maatschappij:
tot Nut van 't Algemeen, departement 's Gravenhage"

11 21 7 22

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Cornelis
Moeder van Senderen, Anna Elizabeth
         van Cuijlenburgh, Cornelis
    Zus     van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Zus     van Cuijlenburgh, Catharina
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham
    Broer     van Cuijlenburgh, Johannes
    Broer     van Cuijlenburgh, Fransois Willem
    Zus     van Cuijlenburgh, Francoisa

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Cornelis van Cuijlenburgh en Johanna Maria Sloot:

I. Anna Elisabeth, gedoopt op 23 februari 1783 in de
Buurkerk te Utrecht, dochter van Cornelis van Cuijlenburgh
en Johann Maria Sloot, Echtelieden en Lidmaten.

Op 28 augustus 1802 werd haar huwelijk met Anthonie Willem de Beveren
genoemd in het trouwboek van 's-Gravenhage, waarin de Impost op de
huwelijken werd vermeld:

"28 Augustus 1802
Anthonie Willem de Beveren
en Anna Elisabeth van Cuijlenburg, beide alhier
1e klasse dus Impost: 60:0:0. Zeegels: 4:10:0."

Trouwboek Alle Gezindten van 's-Gravenhage, 1785-1811.

"Den 29 Augustus 1802
Antonie Willem de Beveren, J.M. geboren te Middelburg
en
Anna Elisabeth van Cuijlenburgh J.D. geboren te Utrecht
en beide wonende alhier
(in de kantlijn:)
Getrouwd den 12 September 1802 door de
Burgers Mr. M. Bonte en I. van Cleef
Leden van het College van Criminele en Civiele
Justitie van den Haage als commissarissen en
den secretaris J.A.J. Carré."

Toelichting:
De Burgers waren Mr. Martinus Bonte en Isaac van Cleef,
de secretaris Jan Anthony Jacobus Carré.

Kinderen (geboorte):

1. Johanna Maria, 10 april 1803, 's-Gravenhage
2. Cornelia Wilhelmina, 12 februari 1805, 's-Gravenhage
3. Willem Arnoud, 4 mei 1806, 's-Gravenhage
4. Louise Constance, 1 december 1807, 's-Gravenhage
5. Louise Constanca, 7 januari 1809, Amsterdam
6. Anna Elisabeth, 4 september 1811, Amsterdam
7. Suzanna Chrsitina, 5 december 1812, Rotterdam
8. Willem Aernout, 25 juli 1814, Rotterdam
9. Willem Constantijn, 30 april 1816, 's-Gravenhage
10. Anna Louisa Constantia, 2 oktober 1817, 's-Gravenhage
11. Cornelis Lodewijk, 31 juli 1819, 's-Gravenhage
12. Emma Elisabeth, 13 juni 1822, 's-Gravenhage

Anthony Wilhelm de Beveren is op 72-jarige leeftijd overleden
op 2 juli 1848 te Wijk bij Duurstede, zoon van
Wilhelm Arnaud de Beveren en Sara Maria Pous.

Opregte Haarlemsche Courant, 5 juli 1848:

"Wijk bij Duurstede, den 2den Julij 1848.
Heden overleed de Wel-Ed.-Geb. Heer Mr. ANTHO-
NIE WILLEM de BEVEREN, Oud Griffier der Alge-
mene Rekenkamer, in den ouderdom van bijna 73 ja-
ren. Echtgenoot van Vrouwe A. E. van CUIJLEN-
BURGH.
Eenige kennisgeving."

Anna Elizabeth van Cuijlenburgh is overleden te
Wijk bij Duurstede op 5 maart 1858.

Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
Aktedatum: 6 maart 1858
Aktenummer: 22

"Anna Elizabeth van Cuijlenburgh, zonder beroep,
oud ruim 77 jaren, geboren te Utrecht, gewoond
hebbende alhier, weduwe van Mr. Anthonie Willem
de Beveren, dochter van Cornelis van Cuijlenburgh
en Johanna Maria Sloot, beide overleden, is overleden
op 5 Maart 1858 des voormiddags ten half twaalf ure
in deze Gemeente in het huis geteekend wijk A numero 2"

Utrechtsche provinciale en stads-courant, 1 april 1858:

"Heden overleed, in den ouderdom van 76
jaren, tot diepe droefheid van hare Kinderen en
verdere betrekkingen, Vrouwe ANNA ELISABETH
VAN CUIJLENBURGH, weduwe den WelEd. Gestr.
Heer Mr. Anthonij Wilhem de Beveren, Oud-
Griffier der algemene Rekenkamer.
Wijk bij Duurstede, 5 Maart 1858
Uithoofde van Buitenlandsche betrekkingen, wordt
deze eenige en algemeene kennisgeving eerst heden
geplaatst.
Geene uiterlijke teekenen van rouw zullen worden
aangenomen"
II. Johanna Maria, gedoopt op 13 november 1785 in de Domkerk
te Utrecht, dochter van Cornelis van Cuijlenburgh en Johanna Maria Sloot,
Echtelieden en Lidmaten in de Korte Nieuwstraat

Zij is overleden voor 21 januari 1797.

III. Adriaan, geboren september 1788

Adriaan van Cuijlenburgh is overleden op 2 december 1807
te Gorinchem.
Overledenen Gorinchem:
"Adrianus van Cuylenburg, 19 jaaren, 2 december 1807"

Haagsche courant, 7 december 1807:

"Na een ziekte van vier weeken, stierf onze geliefde
oudste Zoon, ADRIAAN VAN CUYLENBURGH, in den
jeugdigen ouderdom van 19 jaar en drie maanden, Chi-
rurgyn der derde Classe bij het Koninglyke Hollandsche
Trein Bataillon, in Guarnizoen te Gorinchem, des woens-
dags 's avonds den 2 December, ten half zeven, aan de gevol-
gen van Zenuw-Koortzen en verval van kragten, zo wy op
Christelyke gronden vertrouwen, dat zyn jeugdig leven met
de eeuwige gelukzaligheid verwisselt zyn. Wy maken dit
smertelijk sterfgeval, langs dezen weg, aan onze Bloedver-
wanten en Vrienden bekent; verzoeken in onze droefheid
van Brieven van Rouwbeklag verschoont te zyn.
Cs. VAN CUYLENBURGH, Konstschilder.
SYBILLA MOSELS.
's Hage, den 6 December 1807."

IV. Johannes Eliza, geboren op 26 juli 1793 te 's-Gravenhage,
gedoopt op 31 juli 1793 in de Grote Kerk te 's-Gravenhage
door Ds. Bowier:

"Johannes Eliza, gebooren alhier den 26 deezer, Zoon
van Cornelis van Cuijlenburgh en Johanna Maria Sloot,
beide Ledematen"

Toelichting:
Ds. Abraham Bowier was predikant te 's-Gravenhage van 1793 tot 1807.

Johannes Eliza trouwde op 21 augustus 1822 te 's Gravenhage met
Catharina van der Linde. Zij was de dochter van Roelof van der Linde
en Wilhelmina Goijaerts, gedoopt op 16 december 1798 te 's-Gravenhage.

Bij de huwelijksbijlagen was het certificaat van de Nationale Militie gevoegd:

"Johannes Eliz van Cuijlenburgh, geboren te ´s Gravenhage op
26 Julij 1793, van beroep: geemploijeerd bij 't ministerie van Justitie,
zoon van Cornelis van Cuijlenburgh, wonende te 'S Hage, en
Johanna Maria Sloot, overleden,
is binnen de Gemeente van 'S Hage 2e kanton ingeschreven,
dat aan hem, bij loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 81,
hij vervolgens door den Militie-Raad zitting gehouden hebbende,
te 'S Gravenhage, uit hoofde van Eenige zoon te zijn, is vrijgesteld.
Gegeven te 's Gravenhage, den 28 mei 1822
Signalement:
Lengte: 1 el, 6 palm, 4 duim, 8 streep
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: hoog
Oogen: bruin
Neus: ord.
Mond: idem
Kin: rond
Haar: idem
Wenkbraauwen: bruin
Merkbare teekenen: geene"

Doopinschrijving Catharina van der Linde, op 16 december 1798
in de Groote Kerk te 's-Gravenhage:

"Catharina, geboren alhier den 14 december, Dochter van
Roeloff van der Linde en Willemina Gooijaars,
getuige: Catharina van der Linde, geboren Nijssen"

Toelichting:
Grootmoeder Catharina Nijssen was gehuwd met Lambertus van der
Linde, vader van Roeloff van der Linde.

's-Gravenhaagsche courant, 26 augustus 1822:

"Getrouwd:
J.E. van Cuijlenburgh
en
C. van der Linde
's-Gravenhage den 21 Augustus 1822
Strekkende tot kennisgeving aan vrienden en
bekende zoo binnen als buiten de stad."

Kinderen uit dit huwelijk waren:

1. Johannis Cornelis Willem, geboren op 12 augustus 1823 te 's-Gravenhage.
Getuigen:
Jean le Lutte, slotenmaker, 49 jaar
Jean Louis le Lutte, 22 jaar

Dit kindje overleed op jonge leeftijd:

's Gravenhaagsche courant, 5 augustus 1825:

"Den 31 Julij overleed na eene ziekte van
weinige dagen ons eenigst en veelbelovend kindje,
Johannes Cornelis Willem, in den ouderdom van
bijna twee jaren. Strekkende deze tot kennisgeving
aan familie en vrienden, zoo binnen als buiten de
stad.
J. van Cuijlenburgh
C. van Cuijlenburgh, Geb. van der Linde
Brussel, den 1 augustus 1825."

2. Cornelia Elisabeth, geboren op 17 januari 1826 te 's-Gravenhage.
Getuigen: Jean Louis le Rutte, ambtenaar 25 jaar, oom van 't kind.
Jan Vinjen zaak waarnemer.

Toelichting: Jean Louis le Rutte (Lutte) was gehuwd met Johanna van der Linde,
zuster van Catharina van der Linde.

Catharina van der Linde is overleden op 9 juli 1827 te Brussel.

Dagblad van 's-Gravenhage, 13 juli 1827:

"Na eene allergelukkigste echtverbintenis van nog geen vijf jaren
is heden, aan de gevolgen eener zenuwzinkingskoorts, tot mijne bittere
droefheid, overleden mijne dierbare echtgenoot Catharina van der
Linde, in den ouderdom van slechts 28 jaren en eenige maanden, mij
nalatende een dochtertje, te jong om dit smartelijk verlies te kunnen beseffen.
J.E. van Cuijlenburgh
Brussel, den 9 Julij 1827
Strekkende deze tot bijzondere kennisgeving
aan bloedverwanten en bekenden, zoo binnen als buiten de stad."

Als weduwnaar van Catharina van der Linde trouwde Johannes Eliza van Cuijlenburgh
met Catharina Hendriks de Vries, een nicht van Catharina van der Linde, zijn eerste vrouw.
Catharina Hendriks de Vries had als moeder Suzanna van der Linde, die een zuster was
van Roelof van der Linde, de vader van Catharina.

Het 2e huwelijk van Johannes Eliza van Cuijlenburgh met Catharina Hendriks de Vries
vond plaats op 26 september 1828 Breukelen-St. Pieters. Catharina Hendriks de Vries
was de dochter van Hendrik Jans de Vries en Suzanna van der Linde.
De huwelijksbijlagen geven veel informatie, ook over de grootouders van
Johannes Eliza van Cuijlenburgh. Zo staat er, dat zijn grootvader Cornelis van Cuijlenburgh
op 18 juni 1802 in de Groote Kerk van 's-Gravenhage was begraven. Ook de ouders van
zijn moeder Johanna Maria Sloot werden vermeld. Dat waren Jan Sloot en Elizabet Hoevers.
Jan Sloot werd op 14 december 1805 te Heemskerk en Elizabet Hoevers op 6 september 1773
te 's-Gravenhage begraven.

Catharina Hendriks de Vries werd gedoopt op 19 april 1801 te 's-Gravenhage in de Nieuwe Kerk:

"Catharina Hendrika, dochter van Hendrik Jans de Vries en
Suzanna van der Linde. Getuige Catharina Nijssen,
huisvrouw van L. van der Linde, Geboren 13 April alhier.
(in de kantlijn:)
Nagezien door ouderling Geervliet
Gedoopt door Ds. Noordink."

Toelichting:
Opvallend is dat beide echtgenotes van Johannes Eliza van Cuijlenburg Catharina heetten
en beide naar hun grootmoeder Catharina Nijssen zijn genoemd.

Opregte Haarlemsche Courant, 4 oktober 1828:

"Getrouwd
J.E. van Cuijlenburgh
en
C.H. Jans de Vries
Kweekhoven, aan de Vecht, bij Breukelen
den 26 September 1828."

Kweekhoven is een landhuis aan de Vecht. Zie de Galerij.

Catharina Hendriks de Vries is op 26 december 1830 te Den Haag overleden,
evenals haar doodgeboren kind.

Dagblad van 's-Gravenhage, 29 december 1830:

"Tot mijne innige droefheid, overleed heden, in vergevorderde zwanger-
schap, na langdurig doch geduldig lijden aan de gevolgen van bloedspu-
wing mijne brave en geliefde echtgenoot, Catharina Hendrika
Jans de Vries, nog geen dertig jaren bereikende, waarvan ik er twee,
met haar in gelukkigen echt doorbragt, ook het Dochterje, waarvan zij werd
verlost, nam God tot zich.
J.E. van Cuijlenburgh
's-Gravenhage, den 26 December 1830.
Mijne bloedverwanten, vrienden en bekenden zullen deze voor
mij zoo smartelijke algemeene kennisgeving wel willen aan-
merken, als aan elk in het bijzonder gedaan."

Op 3 januari 1831 verscheen het volgende bericht in het Dagblad van 's-Gravenhage:

"Zeer gevoelig wegens de talrijke blijken
der hartelijkste deelneming, die mij,
gedurende de ziekte en na het overlijden
mijner geliefde echtgenoot, van alle kanten
betoond is, betuige ik, bij deze, mijnen
opregten dank aan ieder, die in mijn ongeluk
deel heeft genomen; God biddende, dat elk
hunner voor dergelijke smarten lang moge
behoed blijven.
's-Gravenhage, den 3 Januarij 1831
J.E. van Cuijlenburgh"

Op 18 juli 1832 trouwde Johannes Eliza, kommies bij het departement van
justitie, voor de derde keer, ditmaal met Suzanna Catharina van der Hoeven
te 's-Gravenhage. Zij was op 14 oktober 1798 te Steenbergen gedoopt als
dochter van Francois van der Hoeven en Henriette Marie Beijlon.
(Huwelijksakte nr. 187 te 's-Gravenhage)

Opregte Haerlemsche courant, 28 juli 1832:

"Getrouwd J.E. van Cuijlenburgh
en
S.C. van der Hoeven
's-Gravenhage, den 18den Julij 1832"

Johannes Eliza van Cuijlenburgh is overleden op 22 april 1841 te 's-Gravenhage.
Overlijdensakte 's Gravenhage
Aktedatum: 24 april 1841
Aktenummer: 546

"Johannes Eliza van Cuijlenburgh, Hoofdcommies,
gewoond hebbende alhier, is op den 22 April 1841
des avonds ten acht uren overleden, oud 47 Jaren,
Geboren alhier, Getrouwd met Susanne Catharijne
van der Hoeven, Zoon van Cornelis van Cuijlenburgh
en Johanna Maria Sloot, beiden overleden"

Opregte Haarlemsche courant, 27 april 1841:

"Heden overleed alhier tot bittere droefheid, van mij
en zijne Dochter, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot
JOHANNIS ELIZA van CUYLENBURGH, HoofdCom-
mies bij het Ministerie van Justitie, in den ouderdom
van 47 jaren, na eene hevige ziekte van slechts weinige dagen.
S. C. van der HOEVEN,
wed. van Cuylenburgh
's Gravenhage, den 22sten April 1841"

 

De dochter van Johannes Eliza van Cuijlenburgh overleed
het volgende jaar:

Dagblad van 's Gravenhage, 24 oktober 1842:

"Op heden, den 19 October 1842 is, te 's Graven-
hage, overleden CORNELIA ELIZABETH van CUYLEN-
BURGH, in den ouderdom van ruim 16 jaren, diep betreurde
aanbehuwde Dochter van
S. C. van der HOEVEN
Wed. J. E. van CUYLENBURGH
Dienende tot Algemeene en bijzondere kennisgeving"

Dagblad van 's Gravenhage, 31 oktober 1842:

"Voor de menigvuldige blijken van deelneming, bij gelegenheid
van het overlijden mijner zeer geliefde aanbehuwde Dochter, C. E. van
CUYLENBURGH, betoond, betuig ik, door deeze, aan allen, mijnen
hartelijken dank.
S. C. van der HOEVEN
wed. J. E. van CUYLENBURGH
's Gravenhage, den 31 October 1842"

In 1864 overleed Susanna Catharina van der Hoeven:

Opregte Haarlemsche Courant, 22 juli 1864:

"Heden overleed onze geliefde zuster en behuwd-
zuster. Vrouwe S.C. van der Hoeven, weduwe van den
Wel-Edel Geboren Heer J.E. van Cuijlenburgh.
Haarlem, den 19e Julij 1864.
Uit aller naam, van Stapele."

Toelichting:
Jakob Johan van Stapele was gehuwd met Johanna van der Hoeven,
zuster van Suzanna Catharina.
Alle kinderen van Johannes Eliza van Cuijlenburgh zijn jong gestorven.

In 1820 schreef men over Cornelis van Cuijlenburgh en zijn zoon het volgende:

Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst (1820), deel 3, blz. 328:

"C. van Cuijlenburgh, te 's Gravenhage schildert Portretten,
Landschappen, Binnenhuizen en andere Onderwerpen.
Het Portret van J.F.R. van Hooff *), met den baard, door
door C. van Cuijlenburgh geschilderd, werd door C.H. Hodges
in Plaat gebragt.
Op onderscheiden Tentoonstellingen zag men van het werk
des Heeren van Cuijlenburgh als op die in 's Hage gehouden
in het jaar 1817, het protret van Vice-Admiraal Baron van de
Capellen, vijf stuks Portretten van den Schilder en zijn Gezin
voorstellende, en meer andere verschillende onderwerpen.
Op de Tentoonstelling in 1819 ter zelfder stede gehouden,
bevonden zich mede niet minder dan tien Stukken van dezen
Meester; bestaande onder andere in een modern Gezelschap,
Wintergezigt en Kaarslicht.
Hij is medebestuurder van de Haagsche Teekenschool.
Zijn zoon J. van Cuijlenburgh JR., beoefent de kunst als
Liefhebber, en men zag reeds van zijn werk op onze Tentoon-
stellingen, als op die in 's Hage in het jaar 1819 gehouden,
drie stuks Landschappen en daaronder die met Vee gestoffeerd
waren.
Naar ons berigt, zijn door beiden, vader en zoon eenige
Prentjes geëtst.

*) Toen J.F.R. van Hooff in 1798 in het Lusthuis in het Bosca
bij 's Gravenhage, in verzekerde bewaring, gehouden werd,
liet hij zijnen baard groeijen en het bovengenoemde Portret
is toen geschilderd. Onder de Prent, naar dit Portret gegraveerd,
staat een versje dooor J. Scheltema."

Toelichting:
J.F.R. van Hooff - Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff,
gedoopt op 26 augustus 1765 te Eindhoven, overleden op
13 juni 1816 te Utrecht, politiek activist, bestuurder en minister.
Hij werd gearresteerd op 22 januari 1798 te 'sGravenhage en
vrijgelaten op 14 juli 1798. Hij zat lange tijd gevangen op
Huis ten Bosch.

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Cornelis
  1. van Senderen, Anna Elizabeth
   1. van Cuijlenburgh, Cornelis
   2. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   3. van Cuijlenburgh, Catharina
   4. van Cuijlenburgh, Abraham
   5. van Cuijlenburgh, Johannes
   6. van Cuijlenburgh, Fransois Willem
   7. van Cuijlenburgh, Francoisa

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Utrechtsche provinciale en stads-courant
 3. Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
 4. Doopboek 's-Gravenhage
 5. Haagsche courant
 6. Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
 7. Overlijdensakte 's-Gravenhage
 8. Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen: Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
 9. Opregte Haarlemsche Courant
 10. Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
 11. Pieter A. Scheen: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
 12. Trouwboek 's-Gravenhage
 13. Trouwboek Utrecht
 14. Huwelijksakte 's-Gravenhage
 15. Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
 16. Ga het na in het Nationaal Archief
 17. Notariële akten Utrecht
   • Datum: 1786-03-13
   • Pagina: Inventarisnummer U273a002, aktenr. 98, notaris S.T. Gaukes
 18. Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
 19. Overlijdensakte Nigtevecht
 20. Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
   • Datum: van 1785 tot 1811
 21. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
 22. Dagblad van 's Gravenhage