Dircks, Broer 1 2

Geboortenaam Dircks, Broer
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1694-01-13 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Rinck Haijes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1694
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1694 in Molkwerum
Man: Broer Dircks afkomstig van Molkwerum
Vrouw: Rinck Haijes afkomstig van Molkwerum

"1694 den 13e Januarij sijn bevesticht
Broer Dircks en Rinck Haijes beijde
van Molq."

3

Families

Getrouwd Vrouw Ottes, Douw
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1697-02-21 Molkwerum, Friesland, Nederland  

man: Broer Dircks afkomstig van Molkwerum
vrouw: Douw Ottes afkomstig van Molkwerum

"Den 21 Februarius 1697 zijn in de h.huwelijcken
staet bevestijgt
Broers Dircksz en Douw Ottesd.
Beijde van Molqueren"

3
  Kind.
 1. Broers, Otte

Bijzonderheden

Broer Dircks staat vermeld in de Zeebrieven van 1715 van Amsterdam:
"19-10-1715 schipper Broer Dirksz, Molkwerum, ww.
"de Cornelia", 140 (lasten)".

ww. = "bij waare woorden in plaatse van ede",
Vanwege hun geloofsovertuiging waren doops-
gezinden niet bereid om de eed af te leggen.
Wapens mochten zij ook niet dragen. Doopsge-
zinde schippers hadden dan ook een voorkeur voor
de Oostzeevaart, omdat het niet gebruikelijk was
de koopvaarders naar het Oostzeegebied te bewapenen.
Vermoedelijk was Broer Dircks doopsgezind!

Zeebrief = stuk waaruit naam, nationaliteit e.d.
van een koopvaardijschip blijkt.
In het gemeentearchief van Amsterdam worden tien
registers bewaard, waarin de uitgegeven zeebrieven
worden vermeld. Zeebrieven werden normaal gespro-
ken afgegeven door de stad, waar een schip thuishoorde.

In het boek "Zeevarenden op de koopvaardijvloot" van
Dr. P.C. van Royen staat Broer Dirksz uit Molkwerum
vermeld op een lijst in bijlage nr. 9.
In deze bijlage worden schippers genoemd die voorkomen
in de scheepsverklaringen in het Amsterdamse notariƫle
archief (1700-1710). Over Broer Dirksz staat er het volgende:
Broer Dirksz, Molkwerum, schip "Fortuin", bestemming
Noorwegen, aantal opvarenden 14.
(Gegevens afkomstig van Miriam Klaassen,
website: http://home.hccnet.nl/mwk/zeebrieven.html)

Molkwerum betekent laaggelegen weilanden voor melkvee.
Uit de naam der plaats zou men kunnen opmaken, dat de veeteelt
hier oorspronkelijk het hoofdbedrijf was. Later echter
schijnt men zich meer en meer te hebben toegelegd op zeevaart
en handel, waardoor de welvaart enorm toenam. In de bloeitijd
van Molkwerum, ongeveer van 1600 tot 1750, toen het getal inwoners veel
aanzienlijker dan tegenwoordig was, bestond dit voor een groot
deel uit rijke zeelieden en schippers, die van Amsterdam uit voeren op
"Rievel" (Reval), "Danswick" (Danzig), "Nerf" (Narva) en andere
Oostzeehavens, vanwaar zij voornamelijk graan en hout meebrachten.

De Molkwerumer vlag:
Oudtijds voerden de Molkwerumer schepen
allen een zwaantje, het dorpswapen, in de witte baan hunner vlaggen.
Zoo verhaalt men, dat er eens 70 Molkweerder fluiten,
aan dat wapenteeken kenbaar, tegelijk op de reede van Riga
lagen.

Fluit:
Fluitschip, smal karveelgebouwd middeleeuws koopvaardijschip,
met rond achterschip en meestal drie masten, vermoedelijk
ontstaan in Hoorn omstreeks 1595.

Eind 17e eeuw bezat Hindeloopen een hele vloot van deze
statige schepen voor reizen naar Oostzee en Witte Zee om erts
uit Zweden, vis en hout uit Noorwegen, Russisch graan
en vis en hennep uit de Baltische landen te halen.

(Een karveel is een van oorsprong Moors/Portugese twee
of driemaster met achterkasteel.
Caravela, portugees voor gevlochten boot).

Narva - derde stad van Estland
Reval = Tallinn, hoofdstad van Estland
Danzig = Gdansk, stad in Polen
Riga - hoofdstad van Letland

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper
1

Naaste verwanten

  1. Dircks, Broer
   1. Ottes, Douw
    1. Broers, Otte

Bronverwijzing

 1. Texelse genealogie - Zeebrieven
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum