Hoitema, Bauke Foppes 1 2 3 4

Geboortenaam Hoitema, Bauke Foppes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 55 jaren, 1 maand, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1773-10-10 Hommerts, Friesland, Nederland  
5
Doop 1773-10-17 Jutrijp, Friesland, Nederland  

Doopboek Herv. gem. Jutrijp en Hommerts
Datum: 17-10-1773
Plaats: Jutrijp
Dopeling Bauke
geboren op 10-10-1773 te Hommerts
Vader Foppe Hommes Hoitema
Moeder Antie Gerbens

"Bauke - De Soone van Foppe Hommes Hoitema
en Antie Gerbens is Geboren in de Hommerts
Den 10 8ber 1773 en Gedoopt in Jutrijp Den
17 8ber 1773 door sijn vader ten Doop gehouden
als getuige"

5
Huwelijk 1801-05-31 Langweer, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag
Datum: 31-05-1801
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Bauke Foppes Hoitema wonende te Langweer
Bruid Trijntje Johannes wonende te Hommerts

Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp Hommert
Datum: 31-05-1801
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Bauke Foppes wonende te Langweer
Bruid Trijntje Johannes wonende te Hommerts

"Bauke Foppes van Langweer en Trijntje Johannes van de
Hommerts zijn driemaal in onze kerken geproclameerd
en volgens een getuigschrift van Ds. Schlikker, op den
31 Maij 1801 te Langweer getrouwd."

Toelichting:
Ds. Hermannus Schlikker was predikant te Langweer
van 1796 tot 1844.

Doopboek Herv. gem. Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega:
Trijntje Johannes was gedoopt op 31 december 1775,
dochter van Johannis Claasis en Grietje Hinnes.
Zij was geboren op 22-12-1775 te Oldeouwer.

Johannis Claases nam te Langweer in 1811 de naam "Visser" aan.

6 7 8 9
Overlijden 1828-11-29 Joure, Friesland, Nederland  

"Bauke Foppes Huitema, oud ruim 56 Jaren, Arbeider,
Geboren te Hommerts, wonende te Joure, Echtgenoot
van Trijntje Johannes Visser, wonende mede aldaar,
Zoon van Foppe Hommes, in leven Boer, en van Antje ...
in tijden Echtelieden, huislieden te Hommerts. En beide
aldaar overleden.
- 29 november 1828 des namiddags ten half negen te Joure overleden"

Trijntje Johannes Visser is op 3 april 1850 te Joure overleden:

"Trijntje Johannes Visser, oud 64 jaren, zonder bedrijf,
geboren te Nijega, wonende te Joure, Weduwe van
Bauke Foppes Huitema, overleden te Joure, dochter
van Johannes Baukes Visser en Antje, beiden overleden"

10

Ouders

Vader Hoitema, Foppe Hommes
Moeder Gerbens, Antie
    Broer     Hoitema, Homme Foppes
         Hoitema, Bauke Foppes

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Bauke Foppes Hoitema en Trijntje Johannes Visser waren
(geboren te Langweer):

1. Antje, 23 april 1802

2. Foppe, 4 februari 1809

3. Hinne, 17 oktober 1811

4. Homme, 17 oktober 1811

5. Grietje, 13 januari 1815

Minuut-akten 1812
Notaris: Martinus van den Acker
Kantoor: Joure I
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 16-11-1812
Soort akte: provisionele toewijzing
Verkoper Bauke Foppes Hoitema wonende te Langweer
Diversen: Ligging vastgoed: Langweer
Bedrag: koopsom fr. 32.729
een zathe en landen
Verkoper Gerben Foppes Hoitema wonende te Langweer

Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
27 november 1812:

"De keizerlyke notaris M. van den ACKER zal, op
maandag den 21 december by de finale toewyzing,
ten huize van Johs. Wynsma, kastelein op de Joure, voor
den middag ten 11 uren, by verhooggeld, presenteren te ver-
koopen:
Eene kostelyke ZATHE en LANDEN, met HUIZINGE en
SCHURE, HORNLEGER en WATERMOLEN, staande en
gelegen op den hoek, onder Langweer ; gequoteert no. 13,
groot 52 hectares 1 deciare en 67 centiares, zoo binnen als
buiten land (oud 141 pondematen) zoo GREID- als HOOI-
LAND; by Bauke Foppes Hoitema cum uxore, als mede-ei-
genaar, bewoond en gebruikt; en zulks bij stukken; de landen
op St. Petri en de huizinge op den 12 mei 1814 vry te aan-
vaarden."

Minuut-akten 1812
Notaris: Martinus van den Acker
Kantoor: Joure I
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 21-12-1812
Soort akte: finale toewijzing
Verkoper Bauke Foppes Hoitema wonende te Langweer
Diversen: Ligging vastgoed: Langweer
Bedrag: koopsom fr. 32.729
een zathe en landen
Verkoper Gerben Foppes Hoitema wonende te Langweer
Koper Schelte Hessels Roorda van Eyzinga wonende te Langweer

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Foppe Hommes
  1. Gerbens, Antie
   1. Hoitema, Homme Foppes
   2. Hoitema, Bauke Foppes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 2. Geboorteregister Langweer
 3. Notariële archieven Friesland
 4. Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
 5. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 8. Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
 9. Familienamen 1811
 10. Overlijdensakte Haskerland