Tjemmes, Pitter

Geboortenaam Tjemmes, Pitter
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1760-11-09    
 
Doop 1760-11-09 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1760
Gedoopt op 9 november 1760 in Koudum
Dopeling: Pitter, zoon
   Vader: Tjemme Pieters
  Moeder: Uilk Sipkes

1
Huwelijk 1786-05-21 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sipk Idses

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1786 in Koudum
 Bruidegom: Pitter Tjemmis afkomstig van Koudum
     Bruid: Sipk Idses afkomstig van Koudum

Sipk was de dochter van Ids Feikes en Wieb Aukes:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Geboren op 23 juni 1766 in Warns
Gedoopt op 29 juni 1766 in Warns en Scharl
Dopeling: Sipk, dochter
   Vader: Ids Feikes
  Moeder: Wieb Aukes

Kinderen:

1. Geboren op 16 februari 1787 in Koudum
Gedoopt op 25 februari 1787 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Sipk Idses

2. Geboren op 26 november 1788
Gedoopt op 14 december 1788 in Koudum
Dopeling: Ids, zoon
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Sipk Idses

3. Geboren op 28 februari 1792 in Koudum
Gedoopt op 25 maart 1792 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Sipk Idses

4. Geboren op 23 juli 1794 in Koudum
Gedoopt op 6 augustus 1794 in Koudum
Dopeling: Janke, dochter
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Zipk Idses
Opm.: De dopeling vormt een tweeling met Wijb

5. Geboren op 23 juli 1794 in Koudum
Gedoopt op 6 augustus 1794 in Koudum
Dopeling: Wijb, dochter
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Zipk Idses
Opm.: De dopeling vormt een tweeling met Janke

6. Geboren op 19 februari 1798 in Koudum
Gedoopt op 11 maart 1798 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Pitter Tjemmes
  Moeder: Sipk Idzes

2 1
Volkstelling 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum No. 123
Pitter Tjemmes
1 manspersoon van 16 tot 60 jaar
Kerkgezindheid: Gereformeerd
Bedrijf: Arbeider

Opm:
vrouw en kinderen niet vermeld (?)

3
Overlijden voor 1805 Koudum, Friesland, Nederland  
 
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Sipk Idses
weduwe
4 kinderen
5 zielen
Gereform.

4
Volkstelling 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 65
Sipk Idzis
Ongetrouwden 4
Kinders: 3
Religie: Geriformt

5
Familienamen 1811-12-31 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 27 verso
Poelstra, Pieter Tjemmes weduwe, Sipk Idzses Tjalkema
Kinderen:
Ulk 20, Gaast, Wieb 17, Molkwerum, Janke 17

"Sipk Idzes wonende te Koudum heeft dezelve
verklaard, dat zij aanneemt den naam VAN TJALKENA
voor famille naam en dat zij is moeder en voogdesse
van drie onmondige kinders te weten, Ulk oud 20 Jaren,
Wieb en Janke zijnde tweelingen oud 17 Jaren wonende
de eerste te Gaast de tweede te Molquerum en de derde
te Koudum voor welke kinderen zij de naam van POELSTRA
voor famille naam aanneeemt en vermits de Comparante
verklaarde niet te kunnen schrijven hebben wij deze
alleen getekend den 31 December 1811"

Opm:
Er staat hier niet vermeld, dat Sipk Idzes de weduwe
was van Pieter Tjemmes Poelstra.

Koudum, deel 1 folio 27 verso
Poelstra, Ids Pieters, Koudum

6
Overlijden 1835-06-10 Koudum, Friesland, Nederland Sipk Idzes

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1835.
Overleden: Sipk Idzes, op 10 juni 1835, 69 jaar, vrouw

"Sipk Idzes, geboren te Koudum, zonder beroep,
aldaar woonachtig, oud 69 Jaren, weduwe van
Pieter Wiebes in leven arbeijder, gewoond hebbende
en overleden te Koudum, dochter van Ids Feikes en
Wieb Aukes in tijden echtlieden arbeiders almede
gewoond hebbende en overleden te Koudum
- op 10 junij 1835 te Koudum overleden"

Aangever was o.a. Sipke Klazes Tjessema, die
getrouwd was met Anna Daniƫls (persoon van deze site).

7

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
    Broer     Tjemmes, Pieter
    Broer     Tjemmes, Wybe
    Broer     van den Dam, Jarig Tjemmes
    Broer     Tjemmes, Albert
    Zus     Tjemmes, Hinke
         Tjemmes, Pitter

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider
 

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 4. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 5. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 6. Familienamen 1811
 7. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd