Adius, Adigerus 1 2

Geboortenaam Adius, Adigerus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1594-05-27    

Misschien was hij postuum, d.w.z. kort na
27 mei 1594 geboren - zoon van de bekende
Leeuwarder burgemeester Adye Lamberts
en diens derde vrouw Jantyen Jarichsdr.

3
Inschrijving als advocaat in Friesland 1618-03-15    

1618 03 15 Dr. Adius, Adigerus (03 20); kapitein

4
Overlijden voor 1634-05-14    
2

Ouders

Vader Lambertsz, Adie
Moeder Jarichs, Jannetje
         Adius, Adigerus
    Zus     Adius, Magdalena

Families

Getrouwd Vrouw van Loo, Maycke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1619-02-26 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Ondertrouw op 26 februari 1619
Man       : Adigerius Adius
Vrouw     : Maeycke van Loo

"Den 26en Februarij 1619
Adigerus Adius Juris Utriusque Doctor
Ende Advocat voor den Hove van Friesland
Ende Maijcke van Loo sijn de proclama-
tien hender Acte geaccordeert"

Toelichting:
Juris Utriusque Doctor - Doctor in de
beide rechten, zowel het Romeinse recht
als het canonieke (kerkelijke) recht.

5
Huwelijk 1619-04-04 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 april 1619
Man       : Adigerius Adius
Vrouw     : Maeycke van Loo
Opmerking : hij is doctor en advocaat voor het Hof van Friesland

"Adigerius Adius Juris Utriusque doctor
Ende Advocat voor den hove van Frieslandt
Ende Maeijcke van Loo zijn voor dee Ersten
Reis auffgelesen op den 28 februarij 1619
Ende voor dee twede Reis op den 7 martius
1619 ten derde op den 14 ende zin bevesticht op de
4 Aprilis Anno 1619 Dor
Ringenerius"

Toelichting:
Ringenerius - Ds. Regnerus Hachtingius, predikant te Leeuwarden van 1591 - 1626.

6
  Kind.
 1. Adius, Adigerus
 2. Adius, Jacobus
 3. Adius, Lambertus
 4. Adius, Johanna
 5. Adius, Maycke

Media

Bijzonderheden

Adigerus begon zijn studie in Franeker, waar hij
zich op 7 juni 1611 liet inschrijven voor de
studierichting PHIL (filosofie).
In 1612 liet hij zich inschrijven als student
bij de universiteit van Marburg/Lahn.

Marburg ligt aan de rivier de Lahn en geniet
vooral bekendheid door zijn universiteit,
de Philipsuniversit├Ąt, die 1527 de eerste
protestantse universiteit ter wereld was.
De stichter en naamgever was Filips van Hessen.
(bron: wikipedia.nl)

Op 17 mei 1614 liet Adigerus zich inschrijven
als student te Heidelberg:

1: 02351 2: Heidelberg
3: Adius
4: Adigerus 8: Frisius 9: 17/05/1614 12: MUH II 26970
13: Jannetje Jarichs (moeder)
14: Adigerus Adius (vader)
15: burgemeester Leeuwarden (beroep vader)
16: Maycke van Loo (1619), d.v. Jacob (deurwaarder bij de Domeinen)
17:Adigerus Jacobus Lambertus Johanna x Henricus Brunsvelt te Lekkum, kapitein (kinderen)
18: 1618 advocaat Hof
1632 burgerhopman
19: 1636 a (overleden)
21: Dr 22: De Wal, 118; Stamboek I 92, II 59; Vrije Fries 32 135; RAF
Hof van Fr MMM f 7v

Op 23 oktober 1385 ontving Heidelberg het recht
om een universiteit, de Ruprecht-Karls-Universiteit,
te openen van Paus Urbanus VI. Sinds haar
stichting in 1386 door de Paltse keurvorst bestond ze
vele eeuwen uit 4 faculteiten:
Geneeskunde, Theologie, Rechten en Filosofie.
(bron: wikipedia.nl)

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg017-227a
Datum akte: 1621-08-20
Samenvatting:
Dr. Adigerius Adius - advocaat des Hoffs van Frieslandt en Maaicke Loo,
echtelieden binnen Leeuwarden. 1619 Novembris 24. Schuldbekentenis ( 400,-),
ter saeacke verschuldigde verschotene penningen verschuldigd aan Claes Simonsz Hoeck
- burger binnen Leeuwarden. 1622 augusti 20. NB. Deze acte is gecasseerd op 2 aprilis 1624

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg024-7a
Datum akte: 1629-01-14
Samenvatting:
Antie Lambertsdr en Gerrijt Dirxz, backer en burger, echtelieden binnen Leuwarden.
1627 Julij 11. Schuldbekentenis (f 100,--) tersaecke verschuldigde verschotene penningen,
verschuldigd aan Dr Adigerio Adius en Maijcke van Loo, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg027-166
Datum akte: 1634-05-14
Samenvatting:
Wijlen Adigerus Adius - in leven echtgenoot van Maijcke van Loo -
en in leven capitain over een compagnie souldaten - binnen Leeuwarden.
Alberti a Loo - advocaat voor den hove van Frieslandt - binnen Leeuwarden.
1633 Januarij 7. Schuldvordering (f 600,-), tersaecke te vorderen verschotene penningen,
te vorderen van Pieter Anderies Tijara - burger en coopman - binnen Leeuwarden en ,
van Christiaen Lourentsz - burger en coopman - binnen Leeuwarden en
Pitie Wijbe dochter Hoocglander - weduwe van Pieter Joostsz Beensma - binnen Leeuwarden.

Opm: Alberti a Loo is Albertus van Loo, broer van Maijcke van Loo.
Uit deze akte blijkt, dat Adigerius Adius voor 14 mei 1634 is overleden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep doctor en advocaat voor het Hof van Friesland
6

Naaste verwanten

 1. Lambertsz, Adie
  1. Jarichs, Jannetje
   1. Adius, Magdalena
   2. Adius, Adigerus
    1. van Loo, Maycke
     1. Adius, Adigerus
     2. Adius, Jacobus
     3. Adius, Lambertus
     4. Adius, Johanna
     5. Adius, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 3. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
 4. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 5. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden