van der Burch, Beuckel Adamsz 1

Geboortenaam van der Burch, Beuckel Adamsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk na 1586-08-16 Delft Getrouwd met Joosten Harmansdr

Bruidegom Beukel Aemsz van der Burch , wonend: Oude Delft
Bruid Joosten Harmansdr, wonend: Ieperstraet
Plaats Delft
Datum ondertrouw 16-08-1586

"16 augustus
Bouckel Aemsz van der Burch jonckgeselle
woonende aen de Oude Delft
Joosten Harmansdr woonende op ...."

 

1
2e Huwelijk 1593-08-22 Delft Getrouwd met Maritge Thijsen

Bruidegom Boeckel Aemssen van der Burch , weduwnaar, wonend: Zuideinde
Bruid Maritge Thijsen , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 07-08-1593

Bruidegom Boeckel Aemssen van der Burch , weduwnaar van , wonend: Suijteijnde
Bruid Maritghe Thijsen , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum trouwen 22-08-1593

"Beuckel Aemssen van der Burch wewenaer
woonende in 't Suijteijnde
Maritge Thijssen jonghedr. woonende op de
Binnenwatersloot
getrout den 22e Augusti P. Arn. Cornelij"

Toelichting:
Ds. Arnold Cornelis van der Linden was predikant te Delft.
Hij overleed op 5 juni 1605 te Delft.

 

1
3e Huwelijk na 1604-10-31 Delft Getrouwd met Marritgen Gerritsdr

Bruidegom Beuckel Adamsz van der Burch , weduwnaar, portier Ketelpoort
Bruid Marritgen Gerritsdr , Weduwe van Erasmus Gillisen , wonend: Marktveld
Plaats Delft
Datum trouwen 31-10-1604

"Beuckel Adamsen van der Burch
Portier van de Ketelpoort weduwnaer
Marritgen Gerritsdr weduwe van Erasmus
Gillisen in sijn leven Makelaer tot Amstelredam
woonende alhier aen 't Marctvelt
getrout ut supra"

Ondertrouw Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 21-04-1601
naam bruidegom: Gielis, Erasmus
naam eerdere vrouw: Stevens, Martijntje
naam bruid: Gerrits, Maritje
naam eerdere man: Wijbrantsz, Jan
bronverwijzing: DTB 762A, p.145
opmerkingen: Extra-ordinaris intekenregister.

Trouwboek Delft:

Bruidegom Jan Wijbrantsz , weduwnaar van ,
wonend: Grote Broerhuijssteeg , makelaar
Bruid Maritgen Gerrits , Weduwe van
Claes Claesz Schipper , wonend: Oosteinde
Plaats Delft
Datum trouwen 26-03-1595

 

1 2
Erfgenaam (Erfgenaam) 1615-01-13 Delft  

Op 13 januari 1615 werd het huis van Catarijna Adamsdr van der Burch
te Delft verkocht. In de koop- en verkoopakte werd Beuckel Adamsz
van der Burch genoemd als erfgenaam.

 

3
Overlijden voor 1617-08-27    
 
Begrafenis 1617-08-27 Delft  

Overledene Boeckel Aemss
Plaats Delft
Datum begraven 27-08-1617 (Oude Kerk)

 

4

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
         van der Burch, Beuckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Bijzonderheden

Kinderen van Beuckel Adamsz van der Burch:

1. Adam

Adam Beuckelsen van der Burch ging op 6 mei 1603 met Claesgen Cornelisdr te Leiden in ondertrouw:

"Aengeteijkent den VI Meije 1603
Adam Beuckelsz van Delft soldaet onder Capiteijn Treslong
in ganisoen leggende op 't Huijs te Hemert vergeselschapt
met Jan van Gent Jan Barentsz beijde zijn bekenden
met
Claesgen Cornelisdr van Leijden wedue van Baretn Hillebrantsz
in zijn leven mede soldaet verselschapt met Maertgen Willems
haer bekende"

Adam Beuckelsen van der Burch ging op 25 mei 1603 met Claesgen Cornelisdr te Delft in ondertrouw:

Bruidegom Adam Boeckelsen van der Burch , afkomstig uit Delft , wonend: huis te Heemert , attestatie van Leiden , soldaet
Bruid Claesgen Cornelisdr , Weduwe van Barent Hillebrantsen , wonend: Leiden , attestatie van Leiden
Plaats Delft
Datum ondertrouw 25-05-1603

"Adam Boeckelsen van der Burch van Delff, Soldaet onder
Capiteijn Treslong garnisoen houdende op 't Huis te Heemert
Claasgen Cornelisen weduwe van Barent Hillebrantsen wijlen
Corporael onder deselve Compangnie woonende tot Leijden.
Attestatie den 25 Meij gegeven op Leijden P. Alb."

Toelichting:
Ds. Albertus van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.
't Huis te Hemert was een schans gelegen in Nederhemert aan de
Maas, tegenover Heusden.
Claesgen Cornelisdr was als weduwe van Jan Jacobsz op 9 september 1595
te Leiden in ondertrouw gegaan me Barent Hilbrantsz afkomstig van Utrecht.
Ze was op 1 september 1584 te Leiden getrouwd met Jan Jacobsz.

Adam Beuckelsz was getuige bij de doop van Beuckel, zoon van
zijn zuster Trijntge Beuckelsdr in 1617:

Dopeling Beuckel
Vader Pieter Huijgensz
Moeder Trijntge Beuckels
Getuigen: Adam Beuckelsz, Cornelis Maertensz, Cathrina Pouwels, Jannitge Harpers
Plaats Delft
Datum doop 05-11-1617

Op 20 juli 1621 maakten Adam Beuckelsz van der Burch en Claesgen Cornelisdr
hun testament te Leiden. Hierin werd vermeld, dat zijn broer en zusters een legaat
van zes gulden zullen krijgen, de kinderen van zijn overleden zuster Marijtgen
een rente van zes gulden en vijf stuivers per jaar en zijn neefje Beuckel Pietersz een
bedrag van vifjtig gulden. Bij de doop van dit kind was Adam Beuckels in 1617 getuige.
Claesgen Cornelisdr had een zoon uit haar eerste huwelijk, Jacob Jansz geheten.

Notaris Ewout Hendricxz Craen
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 138
Folio 11
Blz. 21-24

Enige fragmenten:

"Adam Beuckelsz van der Burch soldaet adelborst onder
capiteijn Steven Cop in garnisoen leggende tot
IJsendijc, ende Claesgen Cornelisdr sijn huijsvrou
woonende binnen der stadt Leijden"

"Dat sij luijden voorts de langstlevende
van haer beijden maecten nomden ende justif(iceer-)
den bij desen tot universeel ende algeeheel
erfgenaem van de eerststervende van haer
beijden"

"mits dat bij voorsterven van d'voornoemde Adam Beuckelsz van der Burch
testateur, d'voorscreven sijn huijsvrou gehouden
sal sijn, uijt te keeren ende te laten volgen
bij forme van Legaet te weten terstont
naer t'overlijden van voornoemde testateur aen sijn
broeder ende zusters elcx een somme van
zes guldens tot XL groten 't stuc eens, mitsgaders
naer dode van d'voornoemde sijn huijsvrou als langst
levende eerst aen de kinderen van zaliger Maritgen
Beuckelsdr van der Burch sijn suster
de rente van zes guldens ende vijf stuvers
vrijs gelts sjaers die sij comparanten spreecken
hebbende tot laste van Anthonis Corne-
lisz van Amerongen, wonende tot Haserswoude"

"ende noch aen Beuckel Pietersz zoon
van zaliger Trijntgen Beuckelsdr sijn zuster vijftich
guldens mede eens"

Wanneer Adam Beuckelsz van der Burch de langstlevende zou zijn,
zou na zijn overlijden of hertrouwen de helft van de boedel gaan
naar Jacob Jansz, de zoon van Claesgen Cornelisdr uit haar huwelijk
met Jan Jacobsz.

Toelichting:
Ijsendijc - IJzendijk plaats in het westen Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis.
Trijntgen Beuckelsdr was ten tijde van dit testament nog niet overleden (?).

Na het overlijden van Adam Beuckelsz van der Burch trouwde
Claesgen Cornelisdr met Cornelis Arentsz Cortgen 0p 24 juli 1626
te Leiden voor de schepenen.

2. Marritgen

Marritgen Beuckelsdr van der Burch trouwde in 1604 met Ruth Pietersen (van Winckel):

Bruidegom Ruth Pietersen ,,wonend: Molslaan , cleermakersgesel
Bruid Marritgen Beuckels van der Burch , jongedochter , wonend: Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 07-11-1604

"Ruth Pietersen, cleermakersgesel
wonende aen de Molslaen
Marritgen Beuckelsdr van der Burch
woonende in 't Zuijteijnde
getrout den 7 Nov. P. Joan. Bern. "

Toelichting:
Ds. Jan Barentsz van Oosterwijck was predikant te Delft
van 1599 tot 1609.

Marritgen Beuckelsdr van der Burch werd op 3 januari 1621 te Delft begraven:

Overledene Marijtge Boeckels
Plaats Delft
Datum begraven 03-01-1621 (Nieuwe Kerk)
bij de Haverbrugge

Overledene Ruth Pietersz
Plaats Delft
Datum begraven 13-04-1640 (Nieuwe Kerk)
achter 't Gasthuis, Zeemvercooper

3. Adriaentgen

Adriaentgen Beuckelsdr van der Burch trouwde in 1607 met Melchior Arentsz:

Bruidegom Melchior Arentsz , jongeman , wonend: Zuideinde , cleermaker
Bruid Adriaentgen Beuckelsdr van der Burch , jongedochter, wonend: Kruisstraat, in Ursulenklooster
Plaats Delft
Datum trouwen 16-04-1607

"Getrout den 16 Apr. P. Alb. "

Toelichting:
Ds. Albertus van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.

Overledene Melchior Arijenss
Plaats Delft
Datum begraven 20-01-1620 (Oude Kerk)
Molslaan, Cleermaker

Overledene Arijaentgen Beuckels van den Burch
Plaats Delft
Datum begraven 14-10-1624 (Oude Kerk)

4. Trijntgen

Trijntgen Beuckelsdr van der Burch trouwde in 1613 met Pieter Huijgens:

Bruidegom Pieter Hugensz , jongeman , wonend: Zuideinde , schipper
Bruid Trijntgen Beuckels , jongedochter , wonend: Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 19-05-1613
"Getrouwt als boven"

Kind van Pieter Huijgen
Plaats Delft
Datum begraven 09-11-1623 (Oude Kerk)
Opmerkingen vader is Platijelbacker
Rietveld

Toelichting:
Plateelbakker - bakker van geglazuurd aardewerk

Overledene Pieter Huijgensz
Plaats Delft
Datum begraven 21-10-1624 (Oude Kerk)
Platielbacker

Trijntje Beuckelsdr hertrouwde in 1625 met Jan Dreijer:

Bruidegom Jan Dreijer , weduwnaar, wonend: beseijden de Nieuwe Kerk , laeckenbereyder
Bruid Trijntgen Beuckels , weduwe van Pieter Huijgens , wonend: in de Pluijmpot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 09-08-1625
Pieter Huijgens was plateelbacker

Bruidegom Jan Dreyer , weduwnaar, wonend: naast Nieuwe Kerk , lakenbereyder
Bruid Trijntjen Beukels , weduwe van Pieter Huygenszn , wonend: Pluijmpot
Plaats Delft
Datum trouwen 24-08-1625

Overledene Trijntge Beuckels
Plaats Delft
Datum begraven 02-02-1655 (Nieuwe Kerk)
Rietveld

5. Lijsbeth
Lijsbeth Beuckelsdr van der Burch trouwde in 1617 met Cornelis Maertensz Hartichsvelt:

Bruidegom Cornelis Maertens Hartichsvelt , jongeman , wonend: Oosteinde , plateelbakker
Bruid Lijsbeth Beuckels van der Burch , jongedochter , wonend: Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 05-02-1617
"Getrout als boven"

6. Heijndrick

Hendrick Beuckelsz van der Burch trouwde in 1617 met Catalijn Pouwelsdr:

Bruidegom Hendric Beuckelsz van der Burg , jongeman , wonend: Zuideinde , plateelbakker
Bruid Catalijn Pouwels , jongedochter , wonend: Oosteinde
Plaats Delft
Datum trouwen 13-08-1617
"Getrout den 13 dito"

Na het overlijden van Catalijn Pouwelsdr trouwde hij met Jopgen Cornelisdr:

Bruidegom Heijndrick Boeckelsz , weduwnaar van , wonend: Oosteinde , plateelbakker
Bruid Jopgen Cornelisdr , jongedochter , wonend: Delfshaven
Plaats Delft
Datum trouwen 13-08-1623

Overledene Heijndrick Beukelsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 12-09-1653 (Nieuwe Kerk)
Oosteinde

Overledene Jopje Cornelis
Weduwe Heijnderick Beuckelsz van der Burgh
Plaats Delft
Datum begraven 31-08-1670 (Nieuwe kerk)
Molslaan

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   2. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   3. van der Burch, Willem Adamsz
   4. van der Burch, Beuckel Adamsz
   5. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   6. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   7. van der Burch, Jacob Adamsz
   8. van der Burch, Reijer Adamsz
   9. van der Burch, Margriet Adamsdr
   10. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   11. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Delft
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Digitale Arena Delft
 4. Begraafboek Delft