van der Burch, Boeckel Adamsz 1 2 3 4 5a 6 7

Geboortenaam van der Burch, Boeckel Adamsz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 62 jaren, 7 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1555    

Weesakte Delft, Adam Hendriks van der Burch
Inventarisnr. 00409
Folio 58 - 60
Image 3 - 6
datum: 4 oktober 1558

Zoon Boeckel was ten tijde van deze weesakte drie jaar oud.

7a
1e Huwelijk voor 1578 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Goeltgen Ariaenses
 
Weesakte 1593-08-08 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Weeskamer Delft
archiefnummer 0072
inventarisnummer 00383
type Zorg personen
folio 156v-157 (afbeelding 47)
bundel 13
Personen
Boeckel Adamsz van der Burch
eerste echtgenoot Goeltgen Ariaensdr
kinderen: Adam - 15 jaar, Ariaentgen - 12 jaar, Maritgen - 8 jaar, Jannitgen - 7 jaar, Trijntgen - 5 jaar, Lijsbeth - 4 jaar
Datum: 8 augustus 1593

Toelichting: Omdat er een weesakte is opgemaakt, is Goeltgen Ariaensdr voor deze datum overleden. Adam was toen 15 jaar. Het huwelijk tussen Boeckel en Goeltgen is dus gesloten voor 1578.

Begraafakte Delft
datum 01-04-1604
kerk Oude Kerk
Overledene
woonplaats op de Zuidpoort
Huisvrouw Beuckel Aemss

Zie de weesakte onder Media/Galerij, met transcriptie en nadere toelichting.

7b
2e Huwelijk 1593-08-22 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Maritge Thijsen

Bruidegom Boeckel Aemssen van der Burch , weduwnaar, wonend: Zuideinde
Bruid Maritge Thijsen , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 07-08-1593

Bruidegom Boeckel Aemssen van der Burch , weduwnaar, wonend: Suijteijnde
Bruid Maritghe Thijsen , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum trouwen 22-08-1593

"Beuckel Aemssen van der Burch wewenaer
woonende in 't Suijteijnde
Maritge Thijssen jonghedr. woonende op de
Binnenwatersloot
getrout den 22e Augusti P. Arn. Cornelij"

Toelichting:
Ds. Arnold Cornelis van der Linden was predikant te Delft.
Hij overleed op 5 juni 1605 te Delft.

Maritge Tijssen werd op 1 april 1604 te Delft begraven.

Begraafakt Delft
datum 01-04-1604
kerk Oude Kerk
Overledene
woonplaats op de Zuidpoort
Huisvrouw Beuckel Aemss

2 8
Weesakte 1604-05-15 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Weeskamer Delft
archiefnummer 0072
inventarisnummer 00383
type Zorg personen
folio 157v (afbeelding 48)
bundel 13
Boeckel Adamsz van der Burch
tweede echtgenoot Maritgen Tijssendr.
kind Hendrick - 8 jaar
Datum: 15 mei 1604

Zie de weesakte onder Media/Galerij, met transcriptie en nadere toelichting.

7c
3e Huwelijk na 1604-10-31 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Marritgen Gerritsdr

Bruidegom Beuckel Adamsz van der Burch , weduwnaar, portier Ketelpoort
Bruid Marritgen Gerritsdr , Weduwe van Erasmus Gillisen , wonend: Marktveld
Plaats Delft
Datum trouwen 31-10-1604

"Beuckel Adamsen van der Burch
Portier van de Ketelpoort weduwnaer
Marritgen Gerritsdr weduwe van Erasmus
Gillisen in sijn leven Makelaer tot Amstelredam
woonende alhier aen 't Marctvelt
getrout ut supra"

Ondertrouw Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 21-04-1601
naam bruidegom: Gielis, Erasmus
naam eerdere vrouw: Stevens, Martijntje
naam bruid: Gerrits, Maritje
naam eerdere man: Wijbrantsz, Jan
bronverwijzing: DTB 762A, p.145
opmerkingen: Extra-ordinaris intekenregister.

Trouwboek Delft:

Bruidegom Jan Wijbrantsz , weduwnaar van ,
wonend: Grote Broerhuijssteeg , makelaar
Bruid Maritgen Gerrits , Weduwe van
Claes Claesz Schipper , wonend: Oosteinde
Plaats Delft
Datum trouwen 26-03-1595

Maritgen Gerrits, Molslaan, werd op 11 juni 1630 in de Nieuwe Kerk te Delft begraven.

2 9 8
Weesakte 1608-06-04 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Weeskamer Delft
archiefnummer 0072
inventarisnummer 00377
type Zorg personen
folio 178 (afbeelding 58)
bundel 11
Personen
Benckel Aemsz van der Burch
Datum: 4 juni 1608

Zie de weesakte onder Media/Galerij, met transcriptie en nadere toelichting.

7d
Erfgenaam (Erfgenaam) 1615-01-13 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Op 13 januari 1615 werd het huis van Catarijna Adamsdr van der Burch
te Delft verkocht. In de koop- en verkoopakte werd Beuckel Adamsz
van der Burch genoemd als erfgenaam.

10
Koper onroerend goed 1615 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Namen van kopers en verkopers van onroerend goed en betaling van de transportbelasting hierover (1615):

geregistreerde koper
naam: Beuckel Aemsz
adresaanduiding: Molslaen
functie: plateelbakkerij
opmerkingen: huis en erf zijnde een plateelbakkerij

11
Overlijden voor 1617-08-27    
 
Begrafenis 1617-08-27 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Boeckel Aemss
Plaats Delft
Datum begraven 27-08-1617 (Oude Kerk)

8

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
         van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Boeckel Adamsz van der Burch, uit het eerste huwelijk:

1. Adam

Adam Beuckelsen van der Burch, geboren rond 1578, ging op 6 mei 1603 met Claesgen Cornelisdr te Leiden in ondertrouw:

"Aengeteijkent den VI Meije 1603
Adam Beuckelsz van Delft soldaet onder Capiteijn Treslong
in garnisoen leggende op 't Huijs te Hemert vergeselschapt
met Jan van Gent Jan Barentsz beijde zijn bekenden
met
Claesgen Cornelisdr van Leijden wedue van Barent Hillebrantsz
in zijn leven mede soldaet verselschapt met Maertgen Willems
haer bekende"

Adam Beuckelsen van der Burch ging op 25 mei 1603 met Claesgen Cornelisdr te Delft in ondertrouw:

Bruidegom Adam Boeckelsen van der Burch , afkomstig uit Delft , wonend: huis te Heemert , attestatie van Leiden , soldaet
Bruid Claesgen Cornelisdr , Weduwe van Barent Hillebrantsen , wonend: Leiden , attestatie van Leiden
Plaats Delft
Datum ondertrouw 25-05-1603

"Adam Boeckelsen van der Burch van Delff, Soldaet onder
Capiteijn Treslong garnisoen houdende op 't Huis te Heemert
Claasgen Cornelisen weduwe van Barent Hillebrantsen wijlen
Corporael onder deselve Compangnie woonende tot Leijden.
Attestatie den 25 Meij gegeven op Leijden P. Alb."

Toelichting:
Ds. Albertus van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.
't Huis te Hemert was een schans gelegen in Nederhemert aan de
Maas, tegenover Heusden.
Claesgen Cornelisdr was als weduwe van Jan Jacobsz op 9 september 1595
te Leiden in ondertrouw gegaan me Barent Hilbrantsz afkomstig van Utrecht.
Ze was op 1 september 1584 te Leiden getrouwd met Jan Jacobsz.

Adam Beuckelsz was getuige bij de doop van Beuckel, zoon van
zijn zuster Trijntge Beuckelsdr in 1617:

Dopeling Beuckel
Vader Pieter Huijgensz
Moeder Trijntge Beuckels
Getuigen: Adam Beuckelsz, Cornelis Maertensz, Cathrina Pouwels, Jannitge Harpers
Plaats Delft
Datum doop 05-11-1617
Toelichting:
Cornelis Maertensz was gehuwd met Lijsbeth Beukelsdr van der Burch. Cathrina Pouwels
was getrouwd met Hendrik Beukelsz van der Burch.

Op 20 juli 1621 maakten Adam Beuckelsz van der Burch en Claesgen Cornelisdr
hun testament te Leiden. Hierin werd vermeld, dat zijn broer en zusters een legaat
van zes gulden zullen krijgen, de kinderen van zijn overleden zuster Marijtgen
een rente van zes gulden en vijf stuivers per jaar en zijn neefje Beuckel Pietersz een
bedrag van vijftig gulden. Bij de doop van dit kind was Adam Beuckels in 1617 getuige.
Claesgen Cornelisdr had een zoon uit haar eerste huwelijk, Jacob Jansz geheten.

Zie Media/Galerij.

Na het overlijden van Adam Beuckelsz van der Burch trouwde
Claesgen Cornelisdr met Cornelis Arentsz Cortgen 0p 24 juli 1626
te Leiden voor de schepenen.

2. Adriaentgen

Adriaentgen Beuckelsdr van der Burch, geboren rond 1581, trouwde in 1607 met Melchior Arentsz:

Bruidegom Melchior Arentsz , jongeman, wonend: Zuideinde , cleermaker
Bruid Adriaentgen Beuckelsdr van der Burch , jongedochter, wonend: Kruisstraat, in Ursulenklooster
Plaats Delft
Datum trouwen 16-04-1607

"Den 15 Aprilis 1607
Melchior Arents J.G. Cleer-
maecker woonende int Zuijdende
Adriaentgen Beuckelsen van der Burch
J.D. woonende op de Cruijsstraet in
Ursulen-clooster
Getrouwt den 16 Aprilis Predicant Alb. "

Toelichting:
Ds. Albertus van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1616.

Overledene Melchior Arijenss
Plaats Delft
Datum begraven 20-01-1620 (Oude Kerk)
Molslaan, Cleermaker

Overledene Arijaentgen Beuckels van den Burch
Plaats Delft
Datum begraven 14-10-1624 (Oude Kerk)

3. Marritgen

Marritgen Beuckelsdr van der Burch, geboren rond 1585, trouwde in 1604 met Ruth Pietersen (van Winckel):

Bruidegom Ruth Pietersen wonend Molslaan , cleermakersgesel
Bruid Marritgen Beuckels van der Burch , jongedochter , wonend Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 07-11-1604

"Ruth Pietersen, cleermakersgesel
wonende aen de Molslaen
Marritgen Beuckelsdr van der Burch
woonende in 't Zuijteijnde
getrout den 7 Nov. P. Joan. Bern. "

Toelichting:
Ds. Jan Barentsz van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.

Marritgen Beuckelsdr van der Burch werd op 3 januari 1621 te Delft begraven:

Overledene Marijtge Boeckels
Plaats Delft
Datum begraven 03-01-1621 (Nieuwe Kerk)
bij de Haverbrugge

Overledene Ruth Pietersz
Plaats Delft
Datum begraven 13-04-1640 (Nieuwe Kerk)
achter 't Gasthuis, Zeemvercooper

4. Jannitgen,

Jannitgen Boeckelsdr werd geboren rond 1586. Zij overleed na 13 mei 1603 en voor 18 februari
1606, zoals uit de weesakten blijkt. Haar erfenis werd verdeeld over haar broer en haar vier zusters.
Haar kleren werden verkocht en brachten 35 gulden (!) op, welk bedrag eveneens werd verdeeld.

5. Trijntgen

Trijntgen Beuckelsdr van der Burch, geboren rond 1588, trouwde in 1613 met Pieter Huijgens:

Bruidegom Pieter Hugensz , jongeman , wonend: Zuideinde , schipper
Bruid Trijntgen Beuckels , jongedochter , wonend: Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 19-05-1613:

"Pieter Hugensz J.G. schipper wonende int
Suijteijnde
Trijntgen Beuckels J.D. wonende mede aldaer
Getrouwt 19 mei 1613 door Albertis"

Toelichting: Ds. Albertus van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1616.

Kind van Pieter Huijgen
Plaats Delft
Datum begraven 09-11-1623 (Oude Kerk)
Opmerkingen vader is Platijelbacker
Rietveld

Toelichting:
Plateelbakker - bakker van geglazuurd aardewerk

Overledene Pieter Huijgensz
Plaats Delft
Datum begraven 21-10-1624 (Oude Kerk)
Platielbacker

Trijntje Beuckelsdr hertrouwde in 1625 met Jan Dreijer:

Bruidegom Jan Dreijer , weduwnaar, wonend beseijden de Nieuwe Kerk , laeckenbereyder
Bruid Trijntgen Beuckels , weduwe van Pieter Huijgens , wonend: in de Pluijmpot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 09-08-1625
Pieter Huijgens was plateelbacker

Bruidegom Jan Dreyer , weduwnaar, wonend: naast Nieuwe Kerk , lakenbereijder
Bruid Trijntjen Beukels , weduwe van Pieter Huygenszn , wonend: Pluijmpot
Plaats Delft
Datum trouwen 24-08-1625

Toelichting:
Jan Dreijer was weduwnaar van Christijntgen Jans, zoals uit de weesakte van 6 augustus 1625 blijkt.

In 1654 kreeg Trijntje Beuckels een uitkering van 60 gulden vanwege de buskruitramp.
De Delftse donderslag was een ramp die plaatsvond op 12 oktober 1654. Om kwart over tien in
de ochtend ontplofte op die dag een in het noordoosten van de Delftse binnenstad gevestigde
opslagplaats voor buskruit. (Bron: nl.wikipedia.org, 19 november 2017)
Zie Media/Galerij voor enkele afbeeldingen.

Namen van personen waarvan schade aan eigendom getaxeerd is na buskruitramp:
(o.a.):
Trijntge Beuckels
adresaanduiding Rietveld nz
opmerkingen marge: Pluimpot
gulden 60

Namen van personen die compensatie ontvingen voor schade door buskruitramp:

"Pluijmpoth
Trijntje Beuckels 100 : 0 : 0
Zij gelet op de verpondinge is betaelt
den 20 Meij een billet gegeven van
Cf 40, - en betaelt Cf 40, - "

Overledene Trijntge Beuckels
Plaats Delft
Datum begraven 02-02-1655 (Nieuwe Kerk)
Rietveld

6. Lijsbeth

Lijsbeth Beuckelsdr van der Burch, geboren rond 1589, trouwde in 1617 met Cornelis Maertensz Hartichsvelt:

Bruidegom Cornelis Maertens Hartichsvelt , jongeman , wonend: Oosteinde , plateelbakker
Bruid Lijsbeth Beuckels van der Burch , jongedochter , wonend: Zuideinde
Plaats Delft
Datum trouwen 05-02-1617

Uit het tweede huwelijk van Boeckel Adamsz van der Burch met Maritge Thijsen:

Drie kinderen uit dit huwelijk werden als kind begraven:

Begraafakten Delft:

- 08-07-1594, Oude Kerk
kind van Boeckel Aems op de Zuidpoort

- 09-10-1595, Oude Kerk
kind van Boeckel Aems, Zuideinde

- 13-07-1598, Oude Kerk
kind van Boeckel Aems op de Zuidpoort

7. Heijndrick

Hendrick Beuckelsz van der Burch, geboren rond 1596, trouwde in 1617 met Catalijn Pouwelsdr:

Bruidegom Hendric Beuckelsz van der Burg , jongeman , wonend: Zuideinde , plateelbakker
Bruid Catalijn Pouwels , jongedochter , wonend: Oosteinde
Plaats Delft
Datum trouwen 13-08-1617:

Catalijn Pouwels was de dochter van Pouwels Borset, platielbacker van Antwerpen en
Debora Lucasdr. Pouwels Borset, "wonende in 't Oosteinde alhier" was op 31 januari 1602
poorter geworden van Delft.

Bronnen:

⸱ Poorterschap Pouwels Borset: De Nederlandsche Leeuw (zie bronverwijzingen)
Aantekeningen betreffende de oudste Delfsche plateelbakkers door Mr. A.H.H. van der Burgh,
in Oud-Holland, Tijdschrift voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, uitgegeven door Boek-, kunst-
en Handelsdrukkerij v/h Gebroeders Binger, Haarlem1903 (zie Media/Galerij)

Na het overlijden van Catalijn Pouwelsdr trouwde Hendrick Beuckels met Jopgen Cornelisdr:

Bruidegom Heijndrick Boeckelsz , weduwnaar van , wonend: Oosteinde , plateelbakker
Bruid Jopgen Cornelisdr , jongedochter , wonend: Delfshaven
Plaats Delft
Datum trouwen 13-08-1623

Overledene Heijndrick Beukelsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 12-09-1653 (Nieuwe Kerk)
Oosteinde

Overledene Jopje Cornelis
Weduwe Heijnderick Beuckelsz van der Burgh
Plaats Delft
Datum begraven 31-08-1670 (Nieuwe kerk)
Molslaan

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Trouwboek Delft
 3. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
 4. Dominees.nl
 5. De Nederlandse Leeuw
   • Datum: 1896
   • Pagina: Jaargang 14 - 1896 - 19-113, blz. 30
 6. Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
 7. Weesakten Delft
   • Datum: 1558-10-04
   • Pagina: Inventarisnr. 00409, folio 58 - 60, image 3 - 6
   • Datum: 1593-08-08
   • Pagina: Archiefnr. 0072, inventarisnr. 00383, folio 156v-157r (image 47)
   • Datum: 1604-05-15
   • Pagina: Archiefnummer 0072, inventarisnummer 00383, folio 157v (afbeelding 48)
   • Datum: 1608-06-04
   • Pagina: Archiefnr. 0072, inventarisnr. 00377, folio 178v
 8. Begraafboek Delft
 9. Ondertrouwregisters Amsterdam
 10. Digitale Arena Delft
 11. Collectie Delft