van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Geboortenaam van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk     Getrouwd met Doe Jacobsz vand er Stolck

Getrouwd met Doe Jacobsz van der Stolck

Doe Jacobsz van der Stolck is overleden in 1594:

Overledene Doe Jacobss
Plaats Delft
Datum begraven 11-03-1594 (Oude Kerk)
Oude Delft, Wijnkoper

 

1
Attestatie 1597-04-11 Delft  

Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1534A, Folio 64V
Soort akte attestatie
Datum akte 11-04-1597
Bartholomeus Bartholomeusz van der Swan , requirant, 64v
Adriana Adamsdr van der Burch, Delft, 64v
Doe Jacobsz van der Stolck , Delft, 64v 65
Bartholomeus Ferreris, getuige, 65
Cornelis Jansz Graswinckel, getuige, 65

Getuigenis ter zake van een niet getekende overeenkomst.

Zie Media/Galerij.

 

2a

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Beuckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
         van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Media

Bijzonderheden

Op 29 augustus 1614 maakte Fijtgen Joostendr, de halfzuster van Doe Jacobsz van der Stolck, haar testament op:

Notaris Herman van Overgaeu Cornelis, Inventarisnummer 1542, Folio 55
Soort akte testament
Datum akte 29-08-1614
Fijtgen Joostendr, Delft, testatrice, 55
Dirck Jacobsz van der Stolck, erfgenaam, 55
Rochus Joostenz, generaal van de munt Dordrecht, erfgenaam, 55
Doe Jacobsz van der Stolck, erfgenaam, 55v
Adam Doensz, erfgenaam, 55v
Arijaentgen Doensdr, erfgenaam, 56

Transcriptie

(blz. 1)

"In den naem ons heeren Amen, Op huijden den XXIXen
augusti anno 1614 verscheen voor mij openbaer
notaris ter presentie van de getuigen ondergescreven
D'eerbare Fijtgen Joostendr woonende op 't Baghijn-
hoff bijnne der stadt Delff den nae genomde
getuijgen wel bekent, reedelick cloock ende
gesont van lichame te bedde leggende haer verstant
spraecke ende memorie zeer wel hebbende ende
volcomelicken gebruijckende als opentlick bleecq,
Ende dat zij Fijtgen Joosten vuijt rechter weeten-
heijt met voordachte meeninge begrepen ende
geconcipeert hadde zeecker haer testament
vuijterste wille ende laetste begeerte in maniijeren
nae volgende, In den eersten bevelende Godt
Almachtich haer ziele ende haer doode lichaem
d'aerde waer van dat gecomen ende geschapen
is, heeft voorts zij Fijtgen Joosten gewilt ende
begeert, wil ende begeert bij deesen dat alle haere
goederen egeen ende nijet vuitgesondert die zij
Fijtgen Joosten nae laeten ende mitten doot
zal comen te ontruijmen, zullen gaen ende ge-erft
werden bij haere geheele ende halve broeders ende
broederskinderen elcx voor een gerecht derde paert, heeft
daeromme zij Fijtgen Joosten tot haere erff-
genaemen in alle haere voorscreven goederen geinsti-
tueert ende institueert bij deesen Dirck Jacobsz
van der Stolck haer halve broeder off bij zijn
overlijden 't zij kint off kinderen bij representatie
voor een gerecht derde paert, Item de kinderen
ende kintskinderen van zaliger Rochus Grijp Joosten, in

(blz. 2)

zijn leven Generael van den Munt tot Dordrecht, haer
geheele broeder was zaliger in plaetse van haer
ouders mit hen allen voor een derde paert, Ende
de kinderen ende kintskinderen in plaetse van
heur ouders van zaliger Doe Jacobsz van der Stolck
mede haer halve broeder geweest zijnde mit hen
allen voor gelijcke derde paert, elcke derde paert
even veel bedragende mit zulcken verstande ende
expresse begeerte dat de portie van goeden die
Adam Doensz zoon van den voorscreven Doe Jacobsz
vuijt het voorscreven derde paert zal comen te genijeten
ende erven, comen ende erven sal moeten op te kint off
kintskinderen van den voorscreven Adam Doensz in den echte
te procrieeren ende d'zelve ontbreeckende dat de
zelve portie van goeden in 't geheel ende zonder
afbrack van eenige portie als nae rechte comen
ende succedeeren zal op zijn zusters ende broeders ende
heure descendenten, Behouden nochtans den voorscreven
Adam Doensz zijn leven ende nijet langer aen de voorscreven
portie van goeden tot zijn onderhoudt de rente
die jaerlicx van de voorscreven portie zal comen
te procedeeren zonder ijet meer te mogen pre-
tendeeren, Instituerende zij Fijtgen Joosten den voorscreven
Adam in de renten ende wettelicke kint off
kinderen ende d'zelve ontbreeckende zijn broeders ende
zusters ende heure descendenten als vooren in den
eijgendom van de voorscreven portie van goeden tot
haer Fijtgen Joosten erffgenaem bij deesen,
ordonneert ende wil noch zij Fijtgen Joosten dat de

(blz. 3)

portie van goeden als het kindt van Arijaentgen Doen
dochter van den voorscreven Doe Jacobsz in plaets van de
voornoemde Arijaentgen van haer Fijtgen Joosten zal comen
te erven, succedeeren ende erven zal moeten in 't geheel
ende zonder cortinge op te broeders ende zusters van den
voornoemde Arijaentgen ende heure descendenten zoo verre
't voorscreven kint quame te overlijden zonder blijckende
geboorte in den echte geprocrieert nae te laeten.
Al 't welcke voorscreven es, de voornoemde Fijtgen Joostendr
bij mij notario op datelicke voorgelesen zijnde,
zij seijde ende verclaerde te weesen haer testa-
ment, begeerte ende vuijterste wille, De welcke
zij wilde dat in alles naercomen ende achter-
volcht zal worden 't zij als testament
codicille off anders, zoo al 't zelve alder
best mach bestaen, Versouckende hier van acte.
Gedaen ende aldus verleeden bijnne Delff
ten huijse van de voorscreven Fijtgen Joosten in presentie
van Gerrit Jansz outschoemaecker ende Willem
Pietersz timmerman als tuijgen hier toe versocht
(handtekeningen)
bij mijn Gerrijet Jansz
bije mij Willem Pieterssen timman
H. van Overgaew, Notaris 1614"

 

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   2. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   3. van der Burch, Willem Adamsz
   4. van der Burch, Beuckel Adamsz
   5. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   6. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   7. van der Burch, Jacob Adamsz
   8. van der Burch, Reijer Adamsz
   9. van der Burch, Margriet Adamsdr
   10. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   11. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Begraafboek Delft
 2. Digitale Arena Delft
   • Datum: 1597-04-11
   • Pagina: Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1534A, Folio 64V