Farret, Dirck John 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam Farret, Dirck John
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 36 jaren, 10 maanden, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1644-08-09    
 
Doop 1644-08-09 Woerden, Utrecht, Nederland  

Dirck, zoon van Jan Fareth en
Neeltijen Dircx Scheij

 
Ondertrouw 1668-03-30 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Dirck Farreth Jongman woonende tot
Woerden en
Elisabeth Rijsoort Jongedochter woonende
mede tot Woerden
sijn beijde niet gecompareert maer
behoorlijck attestatie van haer overgebracht

11
Ondertrouw 1668-04-08 Woerden, Utrecht, Nederland  
3
Huwelijk 1668-04-22 Waarder, Utrecht, Nederland Getrouwd met Elijsabeth van Rijsoort

Den 8 Aprill anno 1668
Dirck Farreth, jonghman woonende
in de Kruijsstraat met
Elijsabeth van Rijsoort, jonghe dochter
woonende in de Rietvelderstraat, beijde
binnen Woerden
D(ominee) van Rijp attestatie gegeven
om tot Waarder te Trouwen
den 22 Aprill anno 1668

Elijsabeth van Rijsoort was gedoopt
11 april 1645 te Rotterdam:
Dopeling Elisabeth
Vader Elbert van Rijsoort
Moeder Lucretia Dibbits
Getuige Gerrit Burger
Geertruijt Dibbits
Weijntge Adriaens

Haar ouders waren ondertrouwd
op 29 maart 1643 te Rotterdam:

Bruidegom Elbert van Rijsoort, jongeman,
van Rotterdam ,
wonend: Hooftsteegh
Bruid Lucretia Dibbits, jongedochter,
van Woerden,
wonend: Woerden
Opmerking: attestatie gegeven op
Woerden den 12-04-1643

3 12 13
Overlijden 1681-06-21 Woerden, Utrecht, Nederland  

Dit gegeven is ontleend aan de familiepapieren,
berustende bij Mej. C. J. Farret, Christina Johanna
Farret, geboren te Amerongen op 3 januari 1858,
nazaat van Dirck John Farret.

1
Rechtspraak 1695-11-24 Woerden, Utrecht, Nederland  

Archief Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
Beschrijving index: Rechtspraak Woerden, 1695
Inventarisnummer 127
Folionummer 21
Naam Dirck Farret
Datum 24-11-1695
Inhoud: Het gerecht geeft opdracht aan Johan van
Baersdorp om uit de restanten van de gelden of nog te
ontvangen gelden van het Weeshuis 58 gulden en vijftien
stuivers uit te betalen aan Elisabet van Rijsoort, weduwe
van Dirck Farret en gehuwd met Nicolaas Verhaag.

Zie de Bijzonderheden voor de originele akte.

8

Ouders

Vader Farret, John Thomas
Moeder Scheij, Neeltgen Dircksdr
    Zus     Farret, Francoise John
    Broer     Farret, Dirck John
         Farret, Dirck John
    Broer     Farret, Thomas John
    Broer     Farret, Heijndirck John

Bijzonderheden

Op 1 juni 1663 is Dirck John Farret als Medisch Student
ingeschreven te Leiden, en op 4 juli 1679 als Medisch Candidaat
te Harderwijk ingeschreven , apotheker, later vermeld als dokter,
schepen 1675 en 1680, woonde Kruisstraat.

Elisabeth van Rijsoort hertrouwde in 1686 met Nicolaes Verhaeg.
Haar toekomstige schoonvader gaf geen toestemming.

Ondertrouw Woerden:

"Den 4 Augustus 1686
Nicolaes Verhagen jongman
luijtenhandt van den admerhaleijt
van Amsterdam Ende
Elisabeth van Rijsoort Weduwe van
Dirck Ferret woonende bij de
Visbrugh
(in de kantlijn:)
Dom. Johan Velsen attestatie gegeven
omme tot Amsterdam ofte elders te
mogen trouwen den 26 Augustus 1686"

Toelichting:
Ds. Johannes Velse was van 2 juli 1685 tot 1694 predikant te Woerden.

Ondertrouw Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 31-08-1686
naam bruidegom: Verhaeg, Nicolaas
naam bruid: [van] Rijsoort, Elisabeth
naam eerdere man: Farret, Dirk

"Den 31 Augustus 1686
Zijn op de ackte van D. Lamorael van Nottelen predicant tot Woerden
in Geteekent Nicolaes Verhaag van Amsterdam Luijtenant van Edele
Mogende College ter Admiraaleteit ter Kamer alhier, woont op Zingel,
d'vader excuseert te komen ende
Elizabeth van Rijsoort van Rotterdam, weduwe van d'Heer Dirck Farret
in zijn Leven vroetschap en medecine doctor, woont tot Woerden
(in de kantlijn:)
Het vaders consent Gerojeert, Vide Huwelijxze Krakeel
Acte Verleent den 16 September 1686
Dese persoonen sijn tot Slooterdijck Getrouwd
den 17 September Anno 1686
getuijgt Do. Johannes Schoonhoven predicandt aldaer
solvit
(handtekening:)
Nicolaes Verhaegh"

Toelichting:
Nicolaes Verhaag was vermoedelijk gedoopt op
3 april 1661 te Amsterdam, zoon van Matthias Verhaagh
en Aletta van Veen.
De Singel is een Amsterdamse gracht, die loopt vanaf het IJ tot
het Muntplein, waar hij uitmondt in de Binnen Amstel.
Ds. Johannes Schoonhoven was van 30 juli 1684 tot 10 juli 1711
predikant te Sloterdijk.
Ds. Lamorael van Nottelen was van 28 augustus 1674 tot
10 mei 1714 predikant te Woerden.
solvit - betaald

Op 20 september 1686 moesten Nicolaes Verhaegen en Elisabeth
Rijsoort een boete betalen te Amsterdam.

Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
inschrijvingsdatum: 20-09-1686
naam bruid: Rijsoor, Elijsabeth
naam bruidegom: Verhaegen, Nicolaes

Elisabeth van Rijsoort is op 11 november 1727 te
Woerden begraven in het familiegraf, zoals is vermeld door
J. H. van Lexau Frieswijk aan J. D. Uhlenbeck.

Het begraafboek van Woerden vermeldt:

"Den 10 november 1727 is aangegeven omme begra-
ven te worden het doode lichaam van
Juffer Elisabeth van Rijsoort in haar
Leven weduwe van d' heer Dr Theodorus
Farret als gehoorende onder Classis
van dertigh gulden en is dienvolgende
alhier wegens het zelve lichaam
vervoert van Amsterdam en alhier
begraven zullende worden voort
regt vant gemeenelant betaalt de
voorszeide Zomma van 30 - 0 - 0 "

Kinderen van Dirck John Farret en Elisabeth Rijsoort:

1. Geertruijdt, gedoopt 14 april 1669 te Woerden
Vader Dirck Fareth Apoteecker en Moeder Elijsabeth Rijsoort
Getuijgen: Geertruijdt Dibbidts weduwe van Johan Dibbidts out burgemeester
ende Neeltjen Dircks Scheij weduwe van Lucas de Hoij.

Toelichting:
Johan Dibbits was de broer van Lucretia Dibbits, moeder van
Elisabeth Rijsoort. Neeltjen Dircks Scheij was de moeder van
Dirck John Farret.

Het kind Geertruijdt is op 11 juli 1669 te Woerden overleden.

2. Johannes, geboren op 9 september 1670 te Woerden.
Doop niet bekend.

3. Elbert, geboren op 1 november 1672 te Woerden.
Doop niet bekend. Jong overleden.

4. Cornelia, gedoopt 12 oktober 1673 te Woerden.
Vader Dirck Ferreth en Moeder Lijsbeth Rijsoer
Getuijge Catarijna Reijsoer

5. Cornelis, gedoopt 6 februari 1675 te Woerden.
Vader DirckFerret en Moeder Lijsbeth Reijsoort
Getuijgen Neeltje Dircks Scheij en Katharijna Reijsoort

Overleden, oud 42 weken.

6. Lukresije, gedoopt 1 januari 1677 te Woerden
Vader Dirck Ferret en Moeder Elisabet Reijsoort
Getuijgen Johan Beckman(?) en Catharina Reijsoort

Begraven Woerden, 11 september 1681.

7. Geertruijt, 1 september 1680 te Woerden
Vader Dirck Ferret, doctoor, en Moeder Elisabet Reijsoor
Getuijge Neeltje Dircks Scheij

Overleden Woerden 20 september 1681.

Op 6 oktober 1695 werden de twee voogden over de nog levende
twee kinderen van Dirck John Farret en Elisabeth Reijsoort van
hun voogdij ontslagen. Het betrof de voogden Doctor Johannes Mosch
en Josua Farret. Josua Farret was waarschijnlijk Josua Thomas Farret,
oudoom van de kinderen.
De kinderen waren Johannes en Cornelis Farret. Johannes Farret was
meerderjarig geworden en predikant te Tiel. Hij werd door het gerecht
tot voogd over zijn zuster Cornelia benoemd.

Tekst van de akte:
"Den 6' october 1695, presentibus omnibus

De heer Johannes Mosch medicina doctor ende
Scheepen deser Steede op gisteren ten overstaen
van weesmeesteren deser Steede reekening ge-
daan hebbende van de administratie de-
welke hij als administrerende ende
Josua Farret als toesiende voogd over de vader-
lijke goederen van de Heer Johannes Farret althans
meederjarig ende bedienaer des H. Evangelium
tot Thiel ende deszelfs nog minderjaarige suster
Juffr. Cornelia Farret gehad hebben, soo sijn de
voornoemde doctor Johannes Mosch ende Josua farret
op hun versoek ende met bewilliging van den
voornoemde Dominus Johannes Farret van de gemelde
voogdije ende administratie int geheel ontlast
ende ontslagen, ende is de voornoemde Dominus Johannes
Farret aangesteld ende gecommitteerd tot voogd
over sijn voorscreven nog minderjarige susuter."

Bron:
Archief Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
Beschrijving index Rechtspraak Woerden, 1695
Inventarisnummer 127
Folionummer 20
Datum 6 oktober 1695

Kort daarna werd de volgende akte opgemaakt, waarin Elisabeth van
Rijsoort een bedrag van het Weeshuijs te Woerden ontving:

Archief Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
Beschrijving index: Rechtspraak Woerden, 1695
Inventarisnummer 127
Folionummer 21
Datum 24-11-1695

"Den 24' november 1695
Presentibus de Heeren borgemeesteren
en alle Scheepenen.

De Heer Johan van Baarsdorp is versocht ende
geordonneert uijt de restanten het weeshuijs deser
steede competerende, albereids bij hem ontfangen
ofte nog te ontfangen aan Juffr. Elisabet van
Rijsoort weleer getrouwd geweest sijnde met de
Heer Dirk Farret ende tegenwoordig huijsvrouwe
van de Heer Nicolaas Verhaag te betaalen in voldoenin-
ge ven het geene bij Liquidatie bevonden is haar
ten laste van 't gemelde weshuijs te competeren
de somme van Achtenvijftig gulden vijftien stuijvers."

Huwelijken van de kinderen van Dirck John Farret:

1. Johannes Farret, predikant te Tiel, trouwde met Anna Margareta van Beeck:

Ondertrouw Amsterdam:
inschrijvingsdatum: 23-04-1700
naam bruidegom: Farreth, Johannes
naam bruid: [van] Beeck, Anna Margareta

"Den 23 April 1700
Compareerden Voor de Burgemeesteren Van Strijen, Bikker en Six commissarissen
Domino Johannes Farreth van Woerden predikant tot Thiel
sijn moeder Elisabeth van Rijsoort en
Anna Margrita van Beek van Amsterdam oud 24 jaren op de
Heeregracht geassisteert met haar vader Matheus van Beek
(handtekeningen)
Johannes Farreth
Anna Margaretha van Beeck
(in de kantlijn:)
acte verleent den 9 maij 1700"

Toelichting:
Burgemeesters van Amsterdam:
Van Strijen - Quirijn van Strijen
Bikker - Hendrick Bicker
Six - Jan Six

Trouwboek Tiel:

"april 1700
afgekondigt en attestatie gegeven
D. Johannes Farreth bedienaer des goddelijcken woorts alhier
en Anna Margaretha van Beeck j.d. tot Amsterdam"

Trouwboek Abcoude:

"Den 30 april 1700 met attestatie van Amsterdam en Tiel
(in onse kercke getrout)
Johan Fareth predikandt tot Tiel en
Anna Margareta van Beeck van Amsterdam"

Toelichting:
De tekst "in onse kercke getrout" staat niet bij deze vermelding, maar wel bij de vorige
vermelding in het trouwboek. In de ondertrouwakte van Amsterdam staat, dat er pas op
9 mei 1700 een "acte verleent" is.
Ds. Johannes Farret is op 24 februari 1714 te Tiel overleden.

2. Cornelia
Cornelia Farret trouwde met Albertus Ockers:

Ondertrouw Amsterdam:
inschrijvingsdatum: 14-03-1699
naam bruidegom: Ockers, Albertus
naam bruid: Farret, Cornelia

"Compareerden en sijn op de acte van Do.
Johannes Vechovius, predicant tot
Thiel ingetekent Albertus Ockers van
Amsterdam j.m. woont op de O.Z. Voorburghwal
en Cornelia Farret j.d. woont tot Thiel
(handtekening)
Albertus Ockers
(in de kantlijn:)
acte verleent den 29 maert 1699"

Trouwboek Tiel:

" maart 1699 attestatie gegeven
Albertus Ockers wonende tot Amsterdam
en Cornelia Farret alhier woonagtig"

Cornelia Farret, huisvrouw van Albertus Ockers, werd op 14 augustus 1719
te Amsterdam begraven in de Nieuwe Zijds Kapel. Zij was overleden op
8 augustus 1719.

Naaste verwanten

 1. Farret, John Thomas
  1. Scheij, Neeltgen Dircksdr
   1. Farret, Francoise John
   2. Farret, Dirck John
   3. Farret, Dirck John
   4. Farret, Thomas John
   5. Farret, Heijndirck John

Voorouders

Bronverwijzing

 1. J. D. Uhlenbeck: Genealogie van het geslacht Farret
 2. Dominees.nl
 3. Trouwboek Woerden
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
 6. Begraafboek Woerden
 7. Doopboek Woerden
 8. Rechtspraak Woerden
 9. Trouwboek Tiel
 10. Trouwboek Abcoude
 11. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 12. Doopboek Rotterdam
 13. Trouwboek Rotterdam