Jenties, Rinnert 1

Geboortenaam Jenties, Rinnert
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 40 jaren, 2 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1668-10-18    
 
Doop 1668-10-18 Joure, Friesland, Nederland  

Dopeling Rinnert
Vader Jencke Rinnerts

2
1e Huwelijk 1693-07-21 Joure, Friesland, Nederland Getrouwd met Aaltie Tammes

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Aktedatum: 21-07-1693
Plaats: Joure
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: attestatie naar Terhorne
Bruidegom Rinnert Jenties wonende te Joure
Bruid Aaltie Tammes wonende te Terhorne

3
Lidmaat 1696-01-22 Joure, Friesland, Nederland  

Lidmatenregister Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 22-01-1696
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Op 22 januari 1696 ingekomen van Akkrum
Lidmaat Rinnert Jentjes

1
2e Huwelijk 1698-01-09 Joure, Friesland, Nederland Getrouwd met Hidtie Abels

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Aktedatum: 09-01-1698
Plaats: Joure
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Rinnert Jenties wonende te Joure
Bruid Hidtie Abels wonende te Joure

Hidtie Abels was gedoopt op 15 september 1667 te Joure dochter van Abel Annes en Wijpk Wijbes, getrouwd in 1666:

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Aktedatum: 15-08-1666
Plaats: Joure
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Abel Annes wonende te Joure
Bruid Wypke Wybes wonende te Joure

Hidtie Abels deed belijdenis in 1687:

Lidmatenregister Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 07-04-1687
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Op 7 april 1687 belijdenis; jongedochter
Lidmaat Hittje Abels

Kinderen van Rinnert Jenties en Hidtie Abels, gedoopt te Joure:

1. Tied, 2 februari 1699
2. Tied, 29 september 1700
3. Jentie, 15 oktober 1702
4. Wijpk, 22 juni 1704
5. Abel, 28 januari 1706
6. en 7. Wijpk en Abel, 10 november 1709

3 2 1
Lidmaten 1709 Akkrum, Friesland, Nederland  

Lidmatenregister Herv. Gemeente Akkrum en Terhorne
Aktedatum: 1709
Plaats: Utingeradeel
Bijzonderheden: In 1709 lidmaat
Lidmaat
Rinnert Jentjes wonende te Terhorne obiit

Toelichting:
Vermoedelijk is hier een vergissing gemaakt. In 1709 woonde Rinnert Jenties in Joure en niet meer in Terhorne.

4
Overlijden na 1709    
 

Ouders

Vader Rinnerts, Jencke
Moeder Bottes, Tiedt
    Zus     Jenties, Trijntie
         Jenties, Rinnert
    Zus     Jenties, Peerck

Bijzonderheden

Abel Annes, schoonvader van Rinnert Jenties komt in 1671, 1672 en 1676
voor in het lidmatenboek van Joure in verband met dronkenschap enz. :

"Den 26 Octobris 1671 in de Vrese Godes vergadert sijnde
hebben wij herlesen de voorgaende actien:

Artikel 3: Abel Annes en Cornelis Karstes en Hans Meijsenaer
sullen om gepleegde ergernissen afblijven.

Resolutien genomen bij de Kerckenraed van de Jouwer
voor het Avondmael te houden Den 28 Julii 1672.

Artikel 2: Abel Annes, Poppe Douwes, Derde Douwes,
Eeuwe Lolckes en Folkert Ages sullen om ergerlijcke
vechterijen en dronkenschap voor dit mael afblijven.

Handelingen des Kerckenraeds van Jouwer gehouden
op den 27 April 1676

Artikel 6: Abel Annes, Rinse Dircks, Gerrijt Karstes,
Jan Gerrijts de Oostindie Vaerder, Folckert Ages en
Micke Clases sullen om dronckenschap, dan noch
Lambert Harmens, Jan Gerrijts keersemaker, Claes
Everts en Bartel Sijtses sullen omdat sij met rommelpot
vaendel etc de straet langes gedanst hebben hun
dese Tafel onthouden, doch sal Bartel nader geciteert
worden.

Toelichting:

rommelpot - Als benaming voor het eigengemaakte speeltuig,
waarmede arme lieden, vooral kinderen, oudtijds op Vastenavond
(en ook wel op andere bijzondere dagen zoals b.v. Driekoningen)
zingend langs de huizen gingen om geld of andere gaven in te zamelen,
en dat nog thans hier en daar in zwang is gebleven. Het bestaat uit
een pot, waarover een (varkens)blaas is gespannen, in het midden
waarvan een stuk riet wordt gestoken, dat vochtig gemaakt en met
de hand op en neer bewogen, de blaas in trilling brengt, waardoor
een eigenaardig rommelend geluid ontstaat.

"Handelingen des Kerckenraeds
van de Jouwer gehouden op den
28 Julii 1676

Artikel 10: Abel Annes en Gerrijt Karstes
zijn noch broederlijck over haer
verschillen door ons tussenspreken
veraccordeert, in dier voegen dat onse
Broederen de Diaconen des eerstens
karre, en des anderen wagen terstont
sullen aentasten, en bij de eerste ge-
legenthijt vercopen (?), welcke penningen
dan voor de helft aen de Eijgenaers
sullen wedergekeert worden, en de
andere helft blijven ten voordeel
van onse Diaconije"

Toelichting:

aentasten - Van goederen of rechten. De hand aan iets slaan,
iets in bezit nemen, het aanvaarden, of het in beslag nemen, zich toeƫigenen.

Naaste verwanten

 1. Rinnerts, Jencke
  1. Bottes, Tiedt
   1. Jenties, Trijntie
   2. Jenties, Rinnert
   3. Jenties, Peerck

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Joure
 2. Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
 4. Lidmatenboek Akkrum en Terhorne