Lauwedr, Sipk

Geboortenaam Lauwedr, Sipk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 47 jaren, 9 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1616    
 
2e Huwelijk 1648-11-21 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland Getrouwd met Rincke Repckesz

Gaasterland, huwelijken 1648
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 november 1648
Bruidegom: Rincke Repckes afkomstig van Harich
Bruid: Sipck Lauwedr afkomstig van Wyckel

Zie de Galerij

1
Overlijden voor 1663-10-16    
 

Families

Getrouwd Man Egges, Minne
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1633-04-19    
 
  Bijz.

NEDERGERECHT GAASTERLAND authorisatieboek, inv.nr. GAA25, fol. 310v, 19.4.1633:

’t Gerechte gehoort het versoeck van Sipk Lauwedr. olt aen den 17 jaren, met consent
van Minne Egges haer man, heeft denselve Minne, over den 25 jaren olt sinde, geauteryseert
ende geconstitueert tot curator over haer Sipke goederen. Hidde Jouckes hare voryge
curator van den cura exonereerende ende ontlastende. Om welcke curateele wel ende
getrouwelick te bedienen heeft hij Minne vorschreven den behoorlicken eede in handen
van deesen gerechte gepresteert ende hem hier meede de curateele gedicer-neert.
Actum in den secretary extraordinary den 19 april anno 1633 in presensy van ons
grietman ende secretaris.

(Transcriptie: Wiebe Haagsma)

Uit de bovenstaande akte kan worden afgeleid, dat Sipk Lauwedr. rond 1616 werd geboren en
Minne Eggis voor 1608.

Exonereren - uitsluiten
Dicerneren - discerneren - onderscheiden

NEDERGERECHT GAASTERLAND, authorisatieboek inv. nr. GAA26, fol. 99v/100, 14.10.1663:
't Gerecht gehoort 't versoeck van Rentie Mennis ende Mary Mennedr., sampt Folkert Mennis,
alle boven de achttiende jaer olt wesende, voor haer selfs ende voor Griet Minnedr. innocent sijnde,
omme te hebben curatoren over haer ende haere goederen, als van vaders ende moedersijde ontbloot
wesende ende 't consent van Jelle Sipkes ende Jelle Renties sijnde een halftbroeder van voors weesen,
hebbende de selve voor haer ende voor haeren innocente suster Griet voors. tot curatoren geëligeert
ende genomineert in wegen ende manieren als voors, namentlijck Jelle Sipkes tot curator over Rintie
ende Folkerts Mennis, sampt Mary Mennedr. ad actum divisionis ende Jelle Rentie tot eyntelijck over
't innocente wees Griet voors., omme welke respectieven curatele wel ende getrouwelijck te administreren
ende te dienen, hebben sij beyde den behoorlijcken eede daertoe staende in handen van desen gerechte
gepres(en)teert ende voor quade regeringe haer goederen respectievelijck verhypothykeert, waermede
haer de curateler in wegen voors. is gedecerneert. Actum voor rechte 14 october 1663.

(Trancriptie: Wiebe Haagsma)

In deze akte werden de kinderen van Minne Egges en Sipck Lauwedr genoemd: Rentie, Mary, Folkert en
Griet. Van Griet werd vermeld dat zij "innocent" was. Innocent betekent zwakzinnig. Dit is raadselachtig
omdat zij getrouwd was met Otte Rintjes en kinderen heeft gehad.
Minne Egges en Sipck Lauwedr waren dus voor deze datum, 14 oktober 1663, overleden.
Jelle Renties was waarschijnlijk een zoon uit het tweede huwelijk van Sipck Lauwedr. met Rincke Repckes.

Eligeren - uitkiezen

  Kind.
 1. Minnedr, Griet
 2. Mennis, Rentie
 3. Mennedr, Mary
 4. Mennis, Folkert

Media

Naaste verwanten

  1. Lauwedr, Sipk
   1. Egges, Minne
    1. Mennis, Rentie
    2. Mennedr, Mary
    3. Mennis, Folkert
    4. Minnedr, Griet

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Gaasterland