Tjallings, Lieppe

Geboortenaam Tjallings, Lieppe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 53 jaren, 7 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1656    
1
1e Huwelijk     Getrouwd met Berber Clases

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1680
Dopeling: Bayes
Gedoopt op 12 september 1680 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Lippe Tiallings en Berber Clases
Doopheffer: Claas Pyters, grootvader van moeders zijde

Opm.: De moeder is al overleden

Berber Clases is voor 5 juni 1680 overleden.

2
Belijdenis 1683-02-16 Eestrum, Groningen, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel,
Oostermeer en Eestrum) 1683
Lieppe Tjallinghs
Woonplaats: Eestrum
 - Op 16 februari 1683 belijdenis

"Den 16 Februarij 1683
Nae gedane Proef-predicatie tot Ee=stroom uit
Luc. 5 : 8 heeft het de Heere tot Zijne Gemeijnte
gelieven te doen deese navolgende
Persoonen:
(o.a.)
Lieppe Tiallinghs tot Ee=stroom".

Lucas 5:
Dit is het verhaal van de wonderbare visvangst.
(zie Bijzonderheden)

3
Overlijden na 1709-08-26    
 

Ouders

Vader Lieppes, Tjalling
Moeder Sjoerds, Tjitske
         Tjallings, Lieppe

Families

Getrouwd Vrouw Andries, Baukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-07-06 Eestrum, Groningen, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juli 1680 in Eestrum
Man : Lieppe Tiallings afkomstig van Eestrum
Vrouw : Bauck Andries afkomstig van Eestrum
Opmerking : Verspieringe 5 Juni 1680 van Claes Pieters bij Bauck Andries

 

Opm:
Verspieringe - bezwaar tegen het huwelijk
Claes Pieters was de vader van Berber Clases, de
vorige overleden vrouw van Lieppe Tjallings.

4
  Bijz.

Kinderen van Lieppe en Baukje gedoopt te
Oostermeer, Eestrum:

1. Andrys, 1684
2. Antje, 18 oktober 1685
3. Anders, 26 december 1688
4. Ansck, 9 november 1690
5. Neel, 15 januari 1698
6. Saeske, 19 maart 1699

Lidmatenboek Tietjerksteradeel,
Oostermeer en Eestrum, 1709
Man : Liepe Tjallings
Vrouw: Bauk Andries
Woonplaats: Eestrum
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

  Kind.
 1. Lieppes, Anskje

Bijzonderheden

Lucas 5, vs. 1 - 11, (Statenvertaling)

Jezus leert de schare uit het schip van Petrus.
Na een wonderbare vischvangst belooft hij hem en zijn metgezellen
te maken tot visschers van menschen.

1 En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord
Gods te hooren, dat hij stond bij het meer Gennésareth;
2 en hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende,
en de visschers waren daaruit gegaan en spoelden de netten.
3 En hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was,
en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende,
leerde hij de schare uit het schip.
4 En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: Steek af naar de diepte,
en werpt uwe netten uit om te vangen.
5 En Simon antwoordde en zeide tot hem: Meester, wij hebben den geheelen
nacht gearbeid en niets gevangen; doch op uw woord zal ik het net
uitwerpen.
6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij eene groote menigte visschen,
en hun net scheurde.
7 En zij wenkten hunne medegenooten die in het andere schip waren,
dat zij hen zouden komen helpen; en zij kwamen, en vulden beide
schepen, zoodat zij bijna zonken.
8 EN SIMON PETRUS DAT ZIENDE, VIEL NEDER AAN DE KNIEËN VAN JEZUS,
ZEGGENDE: HEERE GA UIT VAN MIJ, WANT IK BEN EEN ZONDIG MENSCH.
9. Want verbaasdheid had hem bevangen en allen die met hem waren,
over de vangst der visschen, die zij gevangen hadden;
10 En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die Simons medegenooten waren. En Jezus zeide tot Simon: Vreest niet;
van nu aan zult gij menschen vangen.
11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles
en volgden hem.

Opm:
Toepasselijke tekst voor een belijdenis!

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion mr. timmerman te Eestrum
1

Naaste verwanten

 1. Lieppes, Tjalling
  1. Sjoerds, Tjitske
   1. Tjallings, Lieppe
    1. Andries, Baukje
     1. Lieppes, Anskje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 4. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum