Pleskes, Jan 1 2 3 4 5

Geboortenaam Pleskes, Jan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1697-08-22 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Den 22 Aug. 1697
Jan Beumersz Pleskes J.M. van Meirik
wonende alhier
Zelijtje Aarts de Pijper J.D. van Zutfen
Ondertrout tot Weerdenburg
Procl. tot Weerdenburg
Acte om aldaer te
trouwen gegeven den 5 Sept. 1697"

2
1e Huwelijk 1697-08-17 Waardenburg, Gelderland, Nederland Getrouwd met Zelijtje Aarts de Pijper

Fiche Trouwen Nederduitsch Hervormde gemeente
Waardenburg en Neerriijnen

Ondertrouwakte d.d. 17 Augustus 1697
Man: Jan Beumese Pleskes van Meijsick (Meijrick)
J.M. wonende "tot Utrecht"
Vrouw: Zeelike Aerts de Pijper J.D. "van Zutphen"
Attestatie naar elders op 10 September gegeven.
Toch op 12 September alhier getrouwd.

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Engeltje, 23 juni 1698, dochter van Jan Pleskens
en Cilia Arten, buijten Tollesteegpoort
getuigen: Peter Peijper en Teuntje Peijper,
Jacobikerck

2. Elisabeth, 27 oktober 1700, dochter van
Jan Pleskens en Silia Wouters, buijten
Tolsteegpoort op de Helling, Geertekerck

3. Arien, 17 september 1702, zoon van Jan Pleskes
en Celitje Pijper, buijten Tolsteeg op de Helling,
Geertekerck

4. Wemmerijntje, 3 februari 1704, dochter van
Jan Pleskens en Selitje Pijper wonende buijten
Tollesteegpoort.

Celia de Pijper werd op 16 september 1706
te Utrecht begraven in de Nicolaikerck:

"Celia de Pijper huijsvrouw van Jan Pleskens
laet na haer man en onmundige kinderen
buijten de Tollesteegh op d 'Hellingh begraven Gratis"

6 7 8
2e Huwelijk 1707-04-25 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Hendrina van Bemmel

Den 10 april 1707
Jan Wimmersse Pleskis weduwnaar van Cilia
de Pijper, woonende buijten de Tolsteegh
Hendrina van Bommel j.d. bij de Statekamer
getuigen: Matthijs van Kampen, goede kennis
des Bruidegoms
Jannegie Gamelkoorn getuijgende het consent
des Vaders
Den 25 April 1707 in de Janskerck getrout"

Toelichting:
Statekamer - Statenkamer, (tegenwoordig) Janskerkhof 3, Utrecht
Matthijs van Kampen was getrouwd met Jannegie
Gamelkoorn.
Hendrina van Bemmel was de dochter van Dirk van Bemmel.

Kinderen, gedoopt/begraven te Utrecht:

1. Dirkje, 20 mei 1708, dochter van Jan Pleskens
en Hermijntje Jans, Geertekerk

2. Martijntje, 21 september 1709, dochter van Jan
Pleskens en Hendrina van Bemmel, Geertekerk

3. Willem, 15 maart 1711, zoon van Jan Pleskens en
Hendrina van Bemmel, Geertekerk

4. Matthijs, 19 mei 1712, zoon van Jan Plesken en
Hendrikje Dirksen, wonende buijten de Tolsteegpoort,
Domkerk

5. Andries, 1 juli 1714, zoon van Jan Pleskens en
Hendrikjen van Bemmel, wonende aan de Tolsteeg-
poort, Geertekerk.

Begraven Utrecht, 9 maart 1715:
"'t kint van Jan Pleskens, laet na vader en moeder
buijten de Tollesteeghpoort op d'Hellingh
begraven f 1. - . - . , Nicolaikerck"

6. Willem, 9 maart 1717, zoon van Jan Pleskens
en Hendrina van Bemmel, E.L. wonenden buijten de
Tolsteeghpoort, Catharinakerk

Begraven Utrecht, 21 augustus 1717:
"'t kint van Jan Pleskens begraven Gratis
Nicolaikerck"

7. Willem, 19 juni 1718, zoon van Jan Pleskes en
Hendrina van Bemmel, buijten de Tollesteegh,
Geertekerk

8. Gerrit, 7 april 1720, zoon van Jan Pleskes en
Hendrina van Bemmel Egte.L. ledematen wonende
buijten de Tolpoort, Catharijnekerck

2 7 8
Overlijden voor 1735-12-05    
 
Begraven 1735-05-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Jan Pletskes laet nae sijn vrouw en agt kinderen
zo mondige als onmondige buijten Tollesteeghpoort
it Tollesteegh aen de westseijde begraven gratis, Geertekerck

8

Ouders

Vader Pleskes, Wemmert
    Zus     Pleskes, Hillichie
         Pleskes, Jan

Bijzonderheden

In 1696 kocht Jan Pleskes een smidswinkel:

Koop en verkoop - smidswinkel met klanten
Aktenummer: 263-1
Datum: 26-08-1696
Notaris: W. VAN DEN BRINCK
Personen:
Verkoper: Pieter Andriesse
Koper: Jan Pleskes

Schuldbekentenis - f 600,- vanwege overname smidswinkel en vanwege lening
Aktenummer: 263-2
Datum: 26-08-1696
Notaris: W. VAN DEN BRINCK
Personen:
Schuldenaar: Jan Pleskes
Schuldeiser: Pieter Andriesse

Voogdbenoeming 1702:

Voogdbenoeming - over de onmondige kinderen
Aktenummer: 51
Datum: 05-12-1702
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH

Personen:
Constituant: Jan Pleskens
Echtgenoot: x Celichie d' Pypher
Beroep: meester smith
Woonplaats: buyten Tollesteechpoort, de Hellingh
Geconstitueerde: langstlevende

Na het overlijden van Cilia de Pijper werd er een akte van uitkoop opgemaakt:

Uitkoop - uit de boedel van Celichje de Pyper
Aktenummer: 10
Datum: 14-02-1707
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Uitkoper: Jan Pleskens
Echtgenoot: wedr. Celichie de Pyper
Beroep: meester smith
Woonplaats: buiten Tollesteechpoort, op de Hellingh
De onmondige kinderen:
Tweede Partij: Elisabeth Pleskens
Tweede Partij: Wemmeryntie Pleskens
Tweede Partij: Engeltje Pleskens
Voogd: Pieter de Pyper, oom
Beroep: schipper
Woonplaats: Sutphen
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 5-12-1702 voor notaris H. van Woudenbergh

In 1707 leverde Jan Pleskes ijzerwerk voor Jan Jans de Vette, sammoreusschipper.

Schuldbekentenis - f 70,-, vanwege arbeidsloon en geleverd yzerwerk voor schip
Aktenummer: 60-3
Datum: 22-06-1707
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Schuldenaar: Jan Jans de Vette
Beroep: sammoreusschipper
Schuldeiser: Jan Pleskes
Beroep: meester smith
Woonplaats: buyten Tollesteechpoort, op de Hellingh

Toelichting:
Samoreus - Fr. schip van de Sambre, een soort van grote aak voor de binnenvaart
op Sambre en Maas. Naar men wil is de naam ontleend aan een verbinding van de
riviernamen Sambre en Meuse. De Amstelbrug in Amsterdam werd "Samoreuzenbrug"
genoemd. Door de Franse invloed werd de naam: "Le pont des amoureux".

Akkoord - over de nalatenschap van Pieter de Pyper
Aktenummer: 5
Datum: 16-02-1710
Notaris: W. A. KEPPEL
Personen:
Eerste Partij: Fygjen Heckmans
Echtgenoot: wed. Pieter de Pyper
Kinderen Johan Pleskens by Celitjen de Pyper:
Tweede Partij: Elisabet Pleskens, onmondig
Tweede Partij: Wemmerina Pleskens, onmondig
Tweede Partij: Engelberta Pleskens, onmondig
Voogd: Johan Pleskens, vader
Echtgenoot: wedr. Celitjen de Pyper
Tweede Partij: Johannes Bares
Echtgenoot: x Gerrigjen de Pyper
Tweede Partij: Pieter Hendriksen
Echtgenoot: x Antonia de Pyper
Tweede Partij: François Janssen
Echtgenoot: x Hendrikjen de Pyper

Schuldbekentenis - f 150,- vanwege lening
Aktenummer: 38
Datum: 12-10-1710
Notaris: W. A. KEPPEL
Personen:
Schuldenaar: Johan Pleskens
Beroep: meester smit
Woonplaats: buyten de Tolsteegpoort
Schuldeiser: Dirk van Bemmel, schoonvader

Op 22 juli 1735 trof Hendrina van Bemmel, weduwe van Jan Plestskens, een regeling over levering van ijzer.

Akkoord - over regeling betaling, wegens levering van yzer aan tweede party
Aktenummer: 96
Datum: 22-07-1735
Notaris: H. VAN DAM
Personen:
Eerste Partij: Andries Oortman
Tweede Partij: Hendrina van Bemmel
Echtgenoot: wed. Jan Pletskens

Koop en verkoop - van schuit en paard en het recht van veervaren van Utrecht op Vreeswyk anders De Vaart
Datering: 20-10-1741
Aktenummer: 19
Datum: 20-10-1741
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Personen:
Verkoper: Hendrina van Bemmel
Echtgenoot: wed. Jan Peltskes
Koper: Cornelis Verhoek, zoon
Bijzonderheden:
met het recht van terugkoop uit de kooppenningen moeten Hendrik van Spaarenburgh, scheepmaker,
en Gerrit Nieukerk worden voldaan

Toelichting:
Cornelis Verhoek was gehuwd met Dirkjen Pleskes, haar dochter.

Huur en verhuur
Aktenummer: 7
Datum: 22-01-1742
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
Verhuurder: Hendrina van Bemmel
Echtgenoot: wed. Jan Pleskens
Huurder: Johannes van den Bergh
Onroerend goed:
huyzinge; wz Vaartsen Ryn
Gerecht: buyten Tollesteegspoort

Huwelijken van kinderen van Jan Pleskes:

1. Martijntje Pleskes ging op 27 januari 1737 te Utrecht in ondertrouw met Huijbert van den Brink.

2. Wemmerijn Pleskes ging op 25 oktober 1737 te Amsterdam in ondertrouw met Anthonij Maas.

3. Dirkje Pleskes ging op 11 juni 1741 te Utrecht in ondertrouw met Cornelis Verhoek.

4. Gerrit Pleskes ging op 6 december 1748 te Amsterdam in ondertrouw met Maria Vos.

5. Willem Pleskes trouwde voor 27 oktober 1751 met Joanna van Weert. Zij lieten drie kinderen
dopen te Amsterdam.

6. Engeltje Pleskes getrouwd met Lucas van Koppen, Geen huwelijksgegevens.
Haar kleinkind werd gedoopt op 27 juli 1755 te Jutphaas:

"Het onegt kind van Willemina van Koppen, voor haar zelve,
volgens eenparige resolutie des E. Kerke-Raads, ten Doop gehouden,
zijnde de naam van 't kind Willemina, getuige Engeltje Pleskes,
Huisvrou van Lukas van Koppen, Grootmoeder van 't kind"

7. Zoon Andries Pleskes, op 17 oktober 1737 in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie:

Andries Pleskes vertrok in 1737 naar Batavia.
donderdag 17 oktober:
Andries Pleskes (uit Utrecht) in dienst als soldaat bij kamer Delft.
Vertrek van het schip Ruyven op weg naar Batavia
zaterdag 8 februari
114 dagen na vertrek
Aankomst van het schip Ruyven op de Kaap
dinsdag 17 juni
110 dagen na vertrek van de Kaap, 243 dagen na vertrek uit Nederland
Aankomst van het schip Ruyven in Batavia
1739
vrijdag 18 september
701 dagen na indiensttreding
Uitdiensttreding Andries Pleskes (Azie), reden: overleden

Bronvermelding
Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02,
inventaris­num­mer 13964, folio 171

Naaste verwanten

 1. Pleskes, Wemmert
  1. Pleskes, Hillichie
  2. Pleskes, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Doopboek Jutphaas
 6. Trouwboek Waardenburg
 7. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 8. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811